Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXV/09

P r o t o k ó ł Nr XXXV/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 19 marca 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w Świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecny Bogusław Jarzyna - nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad odczytał wniosek Burmistrza o zmianę proponowanego porządku obrad o następujący temat:
„Sprawozdanie z realizacji:
- Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok,
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008”.
Głosami : 20 – za, przeciw – 0, 0 – wstrzymało się przyjęto w/w wniosek.

Radni przyjęli porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”,
2) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa,
4) regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom,
5) wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych,
6) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
7) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009r.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).

Ad.2.
Jednogłośnie ( za – 20, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzerj Nowicki.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4
Do przedstawionego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008 uwag nie zgłoszono.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Władysław Brzechwa:
 złożył interpelację dotyczącą zamontowania barierek i świateł na przejeździe kolejowym na trasie Wschowa – Konradowo,
 prosi o naprawę chodnika w Konradowie.
2. Radny Tomasz Stasiak złożył zapytania dotyczące:
 wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – czy ktokolwiek zgłosił się do UMiG o postawienie elektrowni na terenie Gminy Wschowa,
 kiedy zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku kina stanowiącego własność gminy?
 na jakim etapie jest przebudowa Sali Audiowizualnej w Domu Kultury na salę kinową?
 czy pracownicy zatrudnieni w UMiG Wschowa wykonują dokumentacje-projekty techniczne biorące udział w przetargach na wykonanie zleconych prac przez Urząd?
 w jakiej kwocie zakończył się remont Sali Gotyckiej i ile środków jest przeznaczonych na wyposażenie tej Sali i co stało się z byłym wyposażeniem?
 jaka jest średnia płac pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w UMiG Wschowa (kierownik, naczelnik, dyrektor),
 czy wypłacono pracownikom Urzędu dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok?
3. Radny Stanisław Kowalczyk prosi o interwencję w sprawie:
- niedziałającego oświetlenia w Osowej Sieni,
- fatalnej nawierzchni drogi: Nowe Ogrody – Buczyna,
- jaki jest na dzisiaj plan działania Gminy, jeżeli chodzi o realizację zadań z zakresu dróg śródpolnych?
4. Radna Jolanta Pawłowska – w jaki sposób można zapobiec drastycznemu podcinaniu drzew. Jako przykład radna podała przycięte drzewa przy ul. T.Kościuszki we Wschowie.
5. Radna Bogusława Awsiukiewicz wyraziła podobną opinię co radna J.Pawłowska nt. sanitarnych przycięć drzew.
6. Radny Witold Kotowski – Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie na Osiedlu Jagiellonów buduje parking, czy w związku z tą budową, Gmina przygotowała projekt na budowę parkingu i nieodpłatnie przekazała go Spółdzielni?

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 278 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.
Dyskusji nie było.
Obecnych 20 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital we Wschowie”.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 279 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 280 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 281 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 282 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/283/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 283 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Radca Prawny Dariusz Płociniczak omówił autopoprawki wniesione do projektu uchwały.
Radny Franciszek Baśczyn zapytał, czy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są traktowane jako środek trwały?
Odpowiedzi udzielił Radca Prawny wyjaśniając, że w tym przypadku pojemniki te są traktowane jako środek trwały – jako ogólna wartość pojemników.

W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/284/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 284 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (20 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XXXV/285/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 15.00 do 15.10.
Ad. 7
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych zostaną udzielone na piśmie.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb:
- zaprosił radnych na XXXVIII Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw,
- poinformował o złożonej informacji nt. umorzeń, odroczeń i rozłożeniu na raty należności pieniężnych Gminy Wschowa, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przez Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w Biurze Rady z możliwością zapoznania się z nimi,
- przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia br.

2. Radny Władysław Brzechwa – zaproponował, by rozpoznać temat uruchomienia bezpłatnego parkingu na miejskim targowisku, w dni, kiedy nie odbywa się targ.

3. Radny Stanisław Kowalczyk:
– przeprosił za swoje niepoprawne wypowiedzi na ostatniej sesji,
- poprosił o udzielenie odpowiedzi na zapytania skierowane do Dyrektora OSiR i Prezesa Spółki Komunalnej z poprzedniej sesji,
- zapytał Prezesa Spółki Komunalnej - ile kosztuje 1 tona śmieci zawiezionej na składowisko do Tylewic?
- zasygnalizował, że Rada Miejska powinna zastanowić się nad kierunkami dot. gospodarowania majątkiem gminy, jako przykład podał Strefę Aktywności Gospodarczej.

Prezes Spółki Roman Żaczyk poinformował, że nie przyjmują od indywidualnych osób, odpadów komunalnych na składowisko w Tylewicach. Od 1 kwietnia obowiązywać będą nowe opłaty za odbiór odpadów. Podwyżka wynosi ok.25%. Firmy konkurencyjne opłaty podniosły nawet o 50%. Sytuacja ta związana jest z załamaniem rynku. Selekcja odpadów, która odbywa się przy ul. Daszyńskiego jest zgodna z przepisami prawa. Do magazynowania tych surowców wykorzystujemy teren przy kotłowni na ul. Wolsztyńskiej.

Radny Stanisław Kowalczyk poprosił, by Rada Miejska była informowana o podwyżkach na wodę i wywóz odpadów komunalnych. Radny stwierdził, że w chwili obecnej jeszcze bardziej pogarsza się sytuacja materialna wielu mieszkańców Gminy Wschowa.


Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2009-12-02 13:30:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-19 13:36:27 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa