Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLII/09

P r o t o k ó ł Nr XLII/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 października 2009r.Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza we Wschowie.


Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni : Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski i Władysław Brzechwa – nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zaproponował, aby zmienić porządek obrad poprzez usunięcie z niego projektu Uchwały zawartego w punkcie 5 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi ( na działalność Burmistrza) dotyczącej zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności i ponowne zbadanie tej sprawy. Następnie przewodniczący zapytał radnych czy są inne uwagi do porządku obrad. Radni nie zgłosili innych uwag do porządku obrad. Wobec tego, że nie zgłoszono innych uwag Przewodniczący obrad poprosił radnych o głosowanie nad wykreśleniem punktu 5 z porządku obrad i po jawnym głosowaniu w którym udział wzięło 18 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się i 17 głosami – za, zmiana do porządku obrad została przyjęta przez radnych.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
5. Informacja o działalności instytucji kultury – Dom Kultury we Wschowie, Muzeum
Ziemi Wschowskiej i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa,
2) zmiany Uchwały Nr XXXII/259/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009r.
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy
sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości,
5) przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości
województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych i
wojewódzkich we Wschowie,
6) zmiany Uchwały Nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.01.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu
Lubuskiemu,
7) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
8) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
9) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 18 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania. Jednogłośnie ( za – 18 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym w zakresie wydanych zarządzeń przez Burmistrza przedstawił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki.
Sprawozdanie Burmistrza w załączeniu do protokołu.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.

W trakcie przedstawiania sprawozdania przez Andrzeja Nowickiego - Z-cę Burmistrza - z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym na salę obrad przybył jeszcze jeden radny – Władysław Brzechwa.

Ad.4.
Przewodniczący obrad – Fabian Grzyb stwierdził iż informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 jest obszerna i wyczerpująca i została przedstawiona radnym na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 27.10.2009r. Zmianą Ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2009r.,Nr 56, poz.458) wprowadziła obowiązek przedstawienia organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Pan Fabian Grzyb – Przewodniczący obrad poprosił radnych o dyskusję nad przedstawioną informacją. Dyskusji nie było.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w załączeniu do protokołu.

Ad.5.
Przewodniczący obrad – Fabian Grzyb stwierdził iż informacje dotyczące działalności instytucji kultury a mianowicie Domu Kultury we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej i Biblioteki Publicznej zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27.10.2009r. Następnie Przewodniczący obrad poprosił radnych o dyskusję nad przedstawionymi informacjami o działalności jednostek kultury. Dyskusji nie było.
Informacje o działalności poszczególnych jednostek kultury w załączeniu do protokołu.Ad.6.
Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 20 radnych za rok 2008 w Urzędzie Skarbowym we Wschowie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb, który zauważył iż większość złożonych oświadczeń przez radnych nie zawierała błędów ani też wad formalnych. Podkreślił jednak, że część zeznań obarczona była pewnymi nieprawidłowościami, do których należy zaliczyć np. nie określenie wartości wykazanych nieruchomości, nie wykazanie lub błędne wykazanie miejsca położenia nieruchomości czy też wykazanie w części A VIII dotyczącej innych dochodów łącznej kwoty, bez podawania kwot uzyskanych z każdego tytułu oddzielnie.
Analiza złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2008 sporządzona przez Pana Przewodniczącego w załączeniu do protokołu.
Następnie Pan Andrzej Nowicki – Z-ca Burmistrza przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, które zgodnie z art. 24h, ust.12 Ustawy o samorządzie gminnym podlegają analizie przez Wojewodę Lubuskiego, i taka też analiza wpłynęła do naszego Urzędu. Wojewoda Lubuski nie wniósł żadnych zastrzeżeń do analizowanych oświadczeń majątkowych. W dalszej części swej wypowiedzi Pan Andrzej Nowicki odniósł się do złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2008 przez zobowiązanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Ze wszystkich złożonych oświadczeń majątkowych w Urzędzie Skarbowym we Wschowie z ogólnej liczby 53 przekazanych oświadczeń majątkowych 35 nie zawiera wad i braków formalnych. Większość braków lub błędów w analizowanych oświadczeniach wynika z niedokładnego odczytania i zrozumienia treści poszczególnych punktów oświadczenia. Podkreślić należy, że większość błędów stwierdzona w oświadczeniach majątkowych, to drobne braki i nieprawidłowości. Wśród pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie 2 osoby zobowiązane były do złożenia oświadczeń majątkowych w Urzędzie Skarbowym w Lesznie. Otrzymana od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie a dotycząca Pani Anny Benit i Pana Witolda Skorupińskiego informacja o oświadczeniach majątkowych nieprawidłowości nie stwierdza.
Analiza złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2008 sporządzona przez Pana Burmistrza w załączeniu do protokołu.

Ad.7.
Interpelacje i zapytania radnych:

1. Radny – Mazur Mariusz – złożył zapytanie – kiedy upływa termin ważności dokumentacji w sprawie oświetlenia we wsi Siedlnica na odcinku do gospodarstwa Pana Konińskiego?
2. Radny – Roman Stocki – złożył zapytanie – w sprawie pomocy w odzyskaniu garaży murowanych, wybudowanych ze środków własnych ?
3. Radny – Krzysztof Czopek – poruszył temat Rankingu Gmin w woj. lubuskim. Stwierdził, iż Gmina nasza zajęła dopiero 67 miejsce ( na 83 gminy ) i spadła o 41 miejsc w porównaniu do poprzedniej edycji takiego rankingu. Podkreślił, że Sława znajduje się w tym rankingu na miejscu-5 a Szlichtyngowa na miejscu – 34 ale najbardziej żenującym jest wielkość pozyskiwanych środków unijnych przypadająca na 1 mieszkańca i tak w Sławie wynosi 158,00 zł na 1 mieszkańca, w Szlichtyngowej – 69,00 zł na 1 mieszkańca a we Wschowie – 10,00 zł. Radny poinformował zebranych również o tym iż zadłużenie jakie posiada nasza Gmina – to 640,00 zł na 1 mieszkańca. Kończąc swą wypowiedź radny Krzysztof Czopek przytoczył słowa autora rankingu stwierdzeniem: „ czy może być jeszcze gorzej”.
Pan Przewodniczący zauważył, iż ze strony Pana Krzysztofa Czopka – to nie jest interpelacja lecz informacja.
4. Radny - Franciszek Baśczyn – złożył wniosek w sprawie : zaliczenia handlu w rejonie Rynku do strefy II a nie do Strefy I.
5. Radny - Stanisław Kowalczyk – zaproponował aby przygotować pakiet pomocowy nie tylko dla osób działających w rejonie Rynku ale i w całej gminie.
6. Radny - Władysław Brzechwa - zapytał, czy w związku z tym iż w roku 2010 będzie remontowana droga w Konradowie czy brana jest pod uwagę również kanalizacja sanitarna tych ulic.

Ad. 8.
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 1 porządku obrad w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Radny Roman Stocki zapytał dlaczego uchwała ma obowiązywać od 01.01.2010r. a nie od nowego roku szkolnego i dlaczego za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej ustala się opłatę w wysokości 2 zł.
Do przedstawionej przez radnego kwestii odniósł się Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki, który wyjaśnił iż w przedmiotowej sprawie złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skarga prokuratorska na uchwałę Nr XXI/176/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2008r. W roku 2009 przewinęła się fala uchylania uchwał Rad Miejskich gdzie Gminy nie skonkretyzowały poszczególnych świadczeń i odpowiadających im opłat. Celem tej regulacji jest przedstawienie katalogu świadczeń, przekraczających poza okres ustawowych obowiązków, których mogą oczekiwać rodzice lub opiekunowie dla swoich dzieci - czyli co będzie dziecko robiło w przedszkolu gdy będzie ono tam dłużej niż 5 godzin. W dalszej części wypowiedzi Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, iż uchwała w powyższej sprawie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i z uwagi na proces legislacji, który trwa ok.30 dni i wejścia jej w życie po 14 dniach od ogłoszenia może ona obowiązywać dopiero od 01.01.2010r. a nie od 01.09.2009r.
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Płociniczak, który również podkreślił iż zmiany uchwał w przedstawianej sprawie to akcja prokuratorska ogólnopolska i taka zmiana dotyczy nie tylko nas ale i wiele innych gmin, które tak jak i my nie skonkretyzowały pełnego katalogu świadczeń dodatkowych.W marcu 2009r. Naczelny Sąd Administracyjny w sposób jednoznaczny określił zasady, iż organ stanowiący nie może poprzestać na określeniu opłaty wg kryterium czasu przebywania dziecka w przedszkolu ( 9 lub 5 godzin) lecz jest obowiązany przedstawić katalog świadczeń i odpowiadające im opłaty.
Radny – Stanisław Kowalczyk zauważył iż dyrektorzy placówek przedszkolnych mogą mieć dylemat, czy rodzice będą mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów za świadczenia w których dziecko nie brało udziału z uwagi na nieobecność w przedszkolu. Wiemy, że uchwałę należy podjąć jak najszybciej mając na uwadze rozprawę w dniu 10 listopada br. w WSA w Gorzowie Wlkp. ale zdajemy sobie sprawę iż przysporzy ona kłopotów dyrektorom tych placówek.
Następnie w imieniu dyrektorek przedszkoli głos zabrała Pani Bryjak – Dyrektor Przedszkola Nr 1 we Wschowie, która podkreśliła problemy techniczne związane z wejściem tej uchwały w życie, z którymi borykają się i inne placówki naszego województwa.
Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Nowicki – Z-ca Burmistrza , który podkreślił iż rozumie obawy ale i obiecuje pomoc w dostosowaniu placówek przedszkolnych do założeń uchwały. Odkładanie przyjęcia tej uchwały niczego nie zmieni, gdyż zarówno określenie stawki godzinowej jak i katalogu świadczeń zmienić się nie da, gdyż jest to wymóg ustawowy.
Pani Bryjak - Dyrektor Przedszkola Nr 1 we Wschowie ma uwagę dotycząca opłaty stałej dla dzieci w wieku 5 i 6 lat , gdzie opłata w chwili obecnej wynosi 56 zł a od nowego roku po wejściu w życie tych przepisów wynosić ona będzie 166 zł.
Radny Stanisław Kowalczyk – zmiana odpłatności jest problemem i zapytał czy w uchwale można dokonać zapisu aby dla dzieci 5 i 6 – letnich opłata stała wynosiła od 01.01.2010r. - 56 zł a nie 166 zł i porównując nasze uchwały należy zauważyć iż tą uchwałą pogorszymy warunki niektórych dzieci 5 i 6 – letnich.
Pan Andrzej Nowicki – Z-ca Burmistrza odpowiadając podkreślił, że nowa uchwała zachowuje kryterium socjalne a które podmioty można zwolnić z opłat wynika z ustawy. Niższe opłaty stałe nie funkcjonują nigdzie tylko u nas a opłata za 1 godzinę musi być określona i musi być też ustalona dla rodziców czy też opiekunów oferta świadczeń ponad podstawową normę, z której mogą skorzystać ich dzieci.
Radny Tomasz Stasiak – V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy nie podjęcie tej uchwały w miesiącu bieżącym spowoduje kłopoty?
Wyjaśnienia dokonał Pan Dariusz Płociniczak - zauważając jak to podkreślił Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Nowicki, iż obecnie funkcjonująca uchwała została zaskarżona przez prokuratora do WSA i 10 listopada br. Sąd ją rozpatrzy. Nie wydaje się aby WSA nie brał pod uwagę orzecznictwa NSA rozpatrując skargę prokuratorską na naszą uchwałę.
W związku z przedłużającą się dyskusją nad projektem tej uchwały Przewodniczący obrad – Fabian Grzyb zarządził zamknięcie dyskusji oraz 20 minutową przerwę w obradach od godz. 15.20 – do godz. 15.40 i poprosił o wspólne spotkanie klubów radnych, Pań Dyrektorek przedszkoli oraz radcę prawnego Pana Dariusza Płociniczaka celem wyjaśnienia aspektów prawnych omawianego projektu uchwały.

Po 20 minutowej przerwie o godz. 15.40 wznowiono obrady.
Obecnych 18 radnych. Radny Łukasz Tkacz opuścił salę obrad.

W wyniku głosowania głosami - 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLII/336/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 2 porządku obrad w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami – 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLII/337/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 3 porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami – 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLII/338/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 4 porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami – 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLII/339/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie użyczenia nieruchomości.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 5 porządku obrad w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych i wojewódzkich we Wschowie.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny – Stanisław Kowalczyk zapytał jaki przepisu stanowi, że Gmina nie może przekazać zadania powiatowi lub województwu.
Odpowiedzi udzielił radca prawny Pan Dariusz Płociniczak, zauważając iż w ustawie o samorządzie gminnym nie ma takiego zapisu, który umożliwiłby gminie, na przekazanie zadania powiatowi lub województwu, ale art.5 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym dał takie kompetencje powiatowi a nie odwrotnie.
W trakcie omawiania tego projektu uchwały Salę obrad opuścił radny Marek Krembuszewski.

W wyniku głosowania głosami - 10 – za, 0 – przeciw , 7 głosów wstrzymujących się podjęto, Uchwałę Nr XLII/340/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu i zadania zakresu właściwości województwa związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych i wojewódzkich we Wschowie.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przestawił projekt uchwały zapisany w punkcie 6 porządku obrad w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami – 17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLII/341/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/271/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

Przed przystąpieniem do omawiania następnych punktów projektów uchwał V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Stasiak zgłosił wniosek formalny dotyczący zmiany zapisu w dwóch kolejnych uchwałach. Zaproponował aby w § 1 w miejsce „ Rada Miejska zobowiązuje się do zaciągnięcia zobowiązania” dokonać zapisu „ na Rada Miejska wyraża zgodę za zaciągnięcie zobowiązania”.
Następnie głos zabrał Radny Stanisław Kowalczyk, który podzielił pogląd Pana Tomasza Stasiaka i również uważa, że Rada nie może zaciągać zobowiązania. Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad ogłosił głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Tomasza Stasiaka – V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie zmiany zapisu w kolejnych dwóch uchwałach Rady Miejskiej z „Rada Miejska zobowiązuje się do zaciągnięcia zobowiązania „ - na „ Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania”.
W wyniku jawnego głosowania – głosami 17 – za, wniosek formalny został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 7 porządku obrad w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

W wyniku głosowania głosami 17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XLII/342/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

8) Następnie Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 8 porządku obrad w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami 17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XLII/343/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.

9) Fabian Grzyb – Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zapisany w punkcie 9 porządku obrad w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami 17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XLII/344/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok

Ad. 9.
Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Mariuszowi Mazurowi – dokumenty na oświetlenie w rejonie gospodarstwa Pana Kosińskiego w Siedlnicy straciły swoją ważność. Będzie złożony wniosek aby w budżecie w roku 2010 ująć to zadanie.
Radny poprosił aby w powyższej sprawie udzielono odpowiedzi na piśmie.
2. Radnemu Romanowi Stockiemu - garaże, które budowano ponad 20 lat temu na gruncie gminy były i są własnością gminy. Wydawane wówczas pozwolenia na wybudowanie garaży zawierane były na 5 lub 10 lat. Po upływie czasu zawartego w pozwoleniu osoba taka miała pierwszeństwo w najmie lub dzierżawie tych garaży. Gmina była właścicielem a najemcy płacili do Gminy czynsz za garaże na podstawie podpisanych w tym zakresie umów. Osoby, które wybudowały garaże z własnych środków mają roszczenie co do zwrotu poniesionych nakładów. Osoby takie muszą złożyć wniosek i przedstawić poniesione własne nakłady na wybudowanie garażu.
Radny złożył pisemny wniosek i poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.
3. Radnemu Krzysztofowi Czopkowi – w II rankingu gmin nasza Gmina wypadła gorzej niż w I . Ranking ten jest nam znany i jego poszczególne punkty są obecnie analizowane.
4. Radnemu Franciszkowi Baśczynowi – w miesiącu listopadzie zostanie przeanalizowany problem stref handlowych również w obrębie Rynku.
5. Radnemu Władysławowi Brzechwie – remontowana droga w Konradowie ma w planach uwzględnioną tylko kanalizację deszczową a nie jest uwzględniona kanalizacja sanitarna. Remont tego odcinka drogi to przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci, które tędy uczęszczają do szkoły i trudno jest z tym czekać aż będą środki na budowę kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości. W chwili obecnej jeśli chodzi o budowę kanalizacji to w roku 2010 będzie ona wykonywana w Osowej Sieni, a w roku 2011 w Przyczynie Dolnej a następnym etapem będzie Przyczyna Górna.

Radny Roman Stocki – nie zgodził się ze stanowiskiem Burmistrza w sprawie garaży i podkreślił w swej wypowiedzi że są w Polsce gminy, które oddały garaże osobom które je wybudowały i przykładem jest Gmina Goleniów.

Ad.10.
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny - Franciszek Baśczyn poinformował, że została powołana podkomisja, której zadaniem było dokonanie zmian w Regulaminie utrzymania czystości w Gminie. Wszyscy radni otrzymali dziś propozycję zmiany w § 16 wspomnianego regulaminu z prośbą o wypowiedź co do proponowanej zmiany.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb – przywitał przybyłych handlowców .
2. W imieniu przybyłej grupy handlowców głos zabrał Pan Bitner, który zapytał Pana Burmistrza jakie zostały podjęte działania w zakresie zmiany organizacji ruchu w rejonie Ratusza ?
Pan Burmistrz Krzysztof Grabka zauważył iż w roku 2010 w rejonie Rynku, który będzie objęty planem „rewitalizacji” kilkakrotnie będzie zmieniana organizacja ruchu. W kwietniu br. wpłynął wniosek do Burmistrza od Powiatu w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie Rynku. Przedstawiony przez Starostwo projekt został pozytywnie zaopiniowany przez radnych i Burmistrza. W dalszej wypowiedzi Pan Burmistrz zauważył iż w okresie od kwietnia do chwili obecnej była kilkakrotnie zmieniana organizacja ruchu w obrębie Rynku i w chwili obecnej tylko na placu przed głównym wejściem do budynku Ratusza nie można parkować samochodów.
3. Pan Bitner skierował kolejne pytanie dotyczące budowy parkingu przy Placu Farnym i czy Gmina posiada na ten cel środki finansowe?
Pan Burmistrz Krzysztof Grabka podkreślił, iż remont a właściwie budowa parkingu przy Placu Farnym zostanie wykonana. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego we Wschowie o pozwolenie na budowę parkingu. W momencie otrzymania pozwolenia Gmina ogłosi przetarg na tego rodzaju prace i dopiero po rozstrzygnięciu przetargu ( procedura trwa ok. 1 do 1,5 miesiąca) będzie można zabezpieczyć środki finansowe na tą inwestycję poprzez podjęcie przez radnych stosownej uchwały. Na liście zadań w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego, którego naczelnikiem jest Pan Marian Szarejko jest uwzględniony projekt budowy wspomnianego parkingu. W dalszej wypowiedzi Pan Burmistrz – Krzysztof Grabka wspomniał, iż do definitywnego rozstrzygnięcia pozostał nam II etap – czyli wymogi merytoryczne, a nasza Gmina przeszła już I etap, który dotyczył wymogów formalnych. Do końca m-ca listopada br. powinniśmy posiadać informacje ostateczne.
4.Pan radny- Tomasz Stasiak zauważył iż na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej (we wrześniu ) został podjęty temat zmiany organizacji ruchu i w powyższej sprawie podjęto uchwałę.
5.Pan radny- Stanisław Kowalczyk w swej wypowiedzi podkreślił, iż zmiany organizacji ruchu w obrębie Ratusza, na tym etapie prac związanych z”rewitalizacją starego miasta „ były chyba złe”. Następnie radny w swej wypowiedzi odniósł się do palu rewitalizacji podkreślając, że program winien jego zdaniem być realizowany przez 3 a nie 2 lata.
6. Pan Burmistrz Krzysztof Grabka w swej wypowiedzi podkreślił iż w roku 2010 w ramach projektu rewitalizacji będą przeprowadzane inwestycje w obrębie Ratusza i w tym czasie należy się liczyć z częstymi zmianami organizacji ruchu. W roku 2011 będą realizowane prace związane z Kolegium Jezuickim, które będą realizowane do końca roku 2011 i ewentualnie termin ostatniej płatności to może być I kwartał roku 2012. Pan Burmistrza zauważył, iż nie jest tak że gdy Gmina złoży wniosek do Starostwa o zmianę organizacji ruchu to zawarte zmiany będą zawsze odpowiadały intencjom złożonym we wniosku.
7. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej- Fabian Grzyb zauważył, iż w świetle zaistniałych zmian z rewitalizacją „starego miasta” – zmiana organizacji ruchu w tej części miasta była zmianą „przedwczesną”.
8.Pan radny- Stanisław Kowalczyk aby nie przedłużać dalszej dyskusji na ten temat zaproponował aby w trybie pilnym zwołać posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wraz z Komisją Budżetu i Majątku Gminnego Rady Miejskiej aby wypracować wspólny wniosek w sprawie organizacji ruchu w rejonie Ratusza. Ustalono, że Komisje spotkają się w dniu 03 listopada 2009r. na Sali posiedzeń Ratusza miejskiego o godz. 13.00.
Przewodniczący obrad – Fabian Grzyb zapytał o inne wnioski.
8. Radny – Tomasz Stasiak poprosił, aby przywrócono ekran i rzutnik na sesje Rady Miejskiej i zapytał co z nagłośnieniem Sali obrad.?
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, który stwierdził iż nic nie stoi na przeszkodzie aby przywrócić ekran i rzutnik na salę obrad ale z nagłośnieniem Sali w chwili obecnej może być problem.
9.Radny- Stanisław Kowalczyk podziękował Panu Burmistrzowi za poprawę drogi na cmentarz w Osowej Sieni.
Na tym wolne wnioski, zapytania i informacje wyczerpano.

Ad.11.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach Sesji i na tym Sesję Rady Miejskiej zakończono.


Protokołowała:
Grażyna Ratajewska


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2009-12-18 14:11:07 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 09:30:58 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa