Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLIII/09

P r o t o k ó ł Nr XLIII/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 listopada 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Mariusz Mazur - nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad
o następujący temat:
1. „Wycofanie z proponowanego porządku obrad w punkcie 5 podpunktu 1 o brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r.w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Wschowa,
2. wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie:
1) programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
2) odpłatnej zamiany gruntów.”

Jednogłośnie (za-18 głosów) wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa,
2) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
3) zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5) zwolnień w podatku od nieruchomości,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7) uchylenia Uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
8) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy,
9) zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco,
10) zaciągnięcie zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Wschowa,
11) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2. Jednogłośnie ( za – 18, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Stanisław Kowalczyk poprosił o więcej informacji nt. zmian, które nastąpiły w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował o przekształceniu Zakładu Usług Wodnych w Spółkę Usług Wodnych. Zarząd Spółki to Zarząd 5-osobowy, w skład którego wchodzą: wójt Przemętu, Krzemieniewa, Rydzyny, Jemielna i Burmistrz Wschowy.
Rada Nadzorcza to skład 3-osobowy: Biegła Rewident i 2 Radców Prawnych.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych:

1. Radny Władysław Brzechwa złożył 2 interpelacje dotyczące:
1) wprowadzenia do budżetu gminy na 2010r. częściowego oświetlenia na drodze wewnętrznej wsi Konradowo - od drogi powiatowej w kierunku Stare Drzewce do drogi powiatowej w kierunku Kandlewa – tj. droga przy Szkole Podstawowej oraz założenie dwóch lamp od drogi gminnej nr 006816F do posesji nr 113,
2) ujęcia w budżecie gminy na 2010r. budowę garażu dla pojazdu pożarniczego w OSP Konradowo.
2. Radny Krzysztof Czopek:
- pytanie radnego dotyczyło odległej pozycji Gminy Wschowa w rankingu gmin w programie
UE dot. przebudowy dróg lokalnych,
- ile podatku od nieruchomości płacą szwedzkie firmy działające na terenie gminy Wschowa?
3. Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, kiedy nastąpi zmiana organizacji ruchu na Rynku bądź kiedy nastąpią ewentualne zmiany?

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 345 w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/345/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 346 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/345/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 347 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Radny St.Kowalczyk poprosił o więcej informacji nt. wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 376/29 o powierzchni
42 m2 , położonej przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie.
Burmistrz szczegółowo udzielił informacji w tej sprawie, informując jednocześnie, że nieruchomość ta została wywołana na skutek zainteresowanej kupnem osoby.

W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 6 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/347/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 347/1 w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/348/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 348 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Burmistrz Krzysztof Grabka omówił projekt uchwały. W swej informacji Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu K.Czopkowi, który w interpelacjach zapytał o podatek od nieruchomości z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej przez firmy szwedzkie działające na terenie Wschowy, iż zgodnie ze złożoną deklaracją firmy te płacą z tego tytułu podatek.

Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/349/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 349 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIII/350/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 350 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIII/351/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 351 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Radny St.Kowalczyk - zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad, o wycofanie punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego a wprowadzenie punktu podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
W-ce Przewodniczący Tomasz Stasiak zwrócił uwagę, że projekty uchwał były omawiane na komisjach i takie zmiany powinny być przedyskutowane właśnie tam.
Radny Franciszek Baśczyn zgłosił wniosek formalny o 10 min. przerwę.
Wniosek (jednogłośnie) został przyjęty.
Przewodniczący Rady Fabian Grzyb zarządził 10 min. przerwę od 15.00 – 15.10.

Wznowienie obrad sesji, godzina 15.10.
Obecnych na sali obrad 15 radnych. Na salę obrad nie przybyli radni: Łukasz Tkacz, Ryszard Miśkiewicz i Jacek Kowalczyk.

Przewodniczący obrad F.Grzyb udzielił głosu radnemu Fr.Baśczynowi.
Radny F.Baśczyn poinformował, że sąsiednie gminy już uchwaliły wyższe stawki, proponuje, by pozostać przy stawce GUS.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że zmianę stawki argumentuje z uwagi na niskie ceny zbóż.

Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybyli radni: Łukasz Tkacz, Ryszard Miśkiewicz i Jacek Kowalczyk.

Głosowanie nad wnioskiem radnego St.Kowalczyka:
Głosami 7 – za, 10 – przeciw, 1 – wstrzymujący wniosek nie został przyjęty.

Głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 351:
W wyniku glosowania: za – 11, przeciw – 7, wstrzymało się – 0 podjęto Uchwałę Nr XLIII/352/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

9. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 352 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIII/353/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

10. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 353 w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/354/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – edycja II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków w formie weksla in blanco.

11. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 354 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/355/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez gminę na świadczenie usługi oświetleniowej w mieście i gminie Wschowa.

12. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 355 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Burmistrz Krzysztof Grabka objaśnił zmiany budżetu dotyczące wypłaty akcyzy za paliwo dla rolników. Na zadanie zlecone w tym zakresie Gmina Wschowa otrzymała tylko 48% potrzebnych środków. Pozostałe 52% gmina zarezerwowała na rezerwie w swoim budżecie.

W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIII/356/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.


Ad. 6
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz.
1. Radnemu Władysławowi Brzechwie w sprawie:
– oświetlenia drogi przy Szkole Podstawowej w Konradowie - ma zostać ogłoszony przetarg. Jeżeli pojawią się oszczędności, wówczas zadanie to zostanie zrealizowane, jeśli nie, zostaną poszukane inne środki.
- budowy garażu dla pojazdu pożarniczego w OSP w Konradowie – w budżecie roku 2010 nie przewiduje się środków na taką inwestycję, aczkolwiek wniosek ten zostanie rozpatrzony.
2. W-ce Przewodniczącemu Krzysztofowi Czopkowi Burmistrz udzielił odpowiedzi przy omawianiu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3. Radnemu St.Kowalczykowi – zmiana organizacji ruchu na Rynku: nie ma zgody od Starosty i Policji, by utworzyć parking na Rynku. Ze względu na Rewitalizację Starego Miasta, Gmina Wschowa wystąpi do Starosty o czasowe przywrócenie Rynku do ruchu.

Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował radnych, że projekt uchwały budżetowej został dostarczony radnym i zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu do 3 grudnia br. komisje powinny zgłosić wnioski do budżetu.
Przewodniczący obrad poinformował, że oprócz sesji, która zaplanowana jest na 18 grudnia br., zostanie zwołana jeszcze jedna 30 grudnia.
2. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował, że 28 listopada br. w Sławie odbędzie się II Turniej Samorządowców gry w kręgle.
3. Radny Wł.Brzechwa zwrócił się z pytaniem dot. budowy garażu dla pojazdu OSP Konradowo do Z-cy Burmistrza Andrzeja Nowickiego jako Prezesa OSP, który w ub. roku obiecał zabezpieczenie środków na ten cel oraz do Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej p.Przemysława Glińskiego z pytaniem, czy znajdzie się we Wschowie miejsce na garażowanie tego pojazdu?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza informując, że w związku z ważniejszymi inwestycjami, budowa garażu nie została ujęta w budżecie.
Burmistrz K.Grabka dopowiedział, że największa odległość wsi oddalonej od Wschowy – do Centrum Powiatowej Jednostki to 9 km. Wschowa posiada również 2 jednostki: Lgiń
i Wschowa, które wchodzą w skład Krajowego Systemu Przeciwpożarowego.
Natomiast Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Przemysław Gliński potwierdził, że miejsce na garażowanie pojazdu należącego do OSP Konradowo znajdzie się.
4. Radny Stanisław Kowalczyk prosi o zamieszczanie na stronie Wschowy informacji o dłuższym wyłączaniu prądu, jako przykład podał 17 Pułk Ułanów, gdzie wcześniej informacja do mieszkańców nie dotarła.
W-ce Przewodniczący Rady Tomasz Stasiak, jako Kierownik Z-du Energetycznego poinformował, że informacja o wyłączeniu prądu na ul. 17 Pułku Ułanów podana została na stronie ENEI.
5. Radny T.Stasiak zapytał – na jakim etapie jest budowa boisk sportowych w ramach rządowego programu ORLIK 2012.
Informacje w tej sprawie przekazała Dyrektor SP nr 1 we Wschowie J.Patalas – prace wykończeniowe dobiegają końca usuwane są ostatnie usterki i w najbliższym czasie obiekty te zostaną odebrane do eksploatacji.
6. Radny St.Kowalczyk poprosił o wyłączenie w budżecie na 2010 rok, środków na drogi śródpolne.
7. Osoba z publiczności Stanisława Kołodyńska podziękowała władzom miasta za zakończony remont drogi łączącej ul.Daszyńskiego z ul.Kopernika.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XLIII Sesję Rady Miejskiej we WschowieProtokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2010-01-07 11:43:09 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 09:33:20 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa