Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLIV/09

P r o t o k ó ł Nr XLIV/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 18 grudnia 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Ryszard Miśkiewicz - nieobecność usprawiedliwiona.
Przewodniczący obrad F.Grzyb odczytał wniosek o zmianę porządku obrad
o następujący temat:
1) Wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.”

Jednogłośnie (za-18 głosów) wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
2) zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
3) wyrażenia zgody na dzierżawę,
4) rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
5) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy,
6) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok,
7) uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2. Jednogłośnie ( za – 18, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusji nie było.
Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych:

1. Radny Władysław Brzechwa zapytał na temat Zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów – ilu pracowników jest zatrudnionych w UMiG Wschowa, ile to stanowi etatów?
2. Radna Barbara Tlałka:
- jest zima, czy w Gminie Wschowa istnieje problem bezdomności?
3. Radny Krzysztof Czopek - ławki, które stoją przed Ratuszem szpecą, brakuje w nich szczebli. Radny prosi o ich uzupełnienie.

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 356 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIV/357/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 357 w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIV/358/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 358 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIV/359/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 359 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał, czy zaplanowany na dzień 18 grudnia 2009r. termin oględzin jest aktualny?
Z posiadanej informacji Burmistrz Krzysztof Grabka potwierdził, że oględziny odbyły się.

W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 6 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIV/360/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 359/1 w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.
Radny St.Kowalczyk poprosił o dokładne wyjaśnienie, czego dotyczy skarga?
Burmistrz K.Grabka dodał, że została przez Burmistrza wydana pozytywna decyzja o warunkach zabudowy, natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję ze względów formalnych, niezgodnych z procedurami KPA.
Przewodniczący poinformował, że każda kolejna skarga, która wpłynie do Rady Miejskiej, zostanie przekazana wszystkim radnym.
Przewodniczący obrad poprosił Wiceprzewodniczącego o odczytanie treści skargi, co zostało uczynione.

Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania jednogłośnie (18 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIV/361/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 360 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Burmistrz Krzysztof Grabka objaśnił zmiany wprowadzane do budżetu na 2009r.,

Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuściła radna Jolanta Pawłowska.

W wyniku głosowania jednogłośnie (17 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLIV/362/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2009 rok.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił 15 min. przerwę od godz. 15.00 – 15.15.

Godz. 15.15 wznowiono obrady sesji.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił radny Mariusz Mazur.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 361 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok.
Burmistrz omówił projekt budżetu na 2010 rok. Burmistrz zwrócił uwagę na zmianę, która dotyczy osobnego zapisu – drogi wewnętrzne (śródpolne). Kwota 60 tys.zł została wydzielona na wniosek Komisji Rolnictwa.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Marek Krembuszewski odczytał Protokół z posiedzenia Komisji, którego tematem było zaopiniowanie projektu budżetu na 2010 rok.
Dochody budżetu zostały ustalone w kwocie 55.450.000 zł. z tego:
1. dochody bieżące w kwocie – 45.124.958 zł
2. dochody majątkowe w kwocie – 10.325.042 zł
Wydatki budżetu zostały ustalone w kwocie 64.150.000 zł w tym:
1. wydatki bieżące – 46.990.059 zł
2. wydatki majątkowe – 17.159.941 zł
Deficyt budżetu ustalony w kwocie 8.700.000 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
Jeżeli chodzi o prognozę długu, to kształtuje się on na poziomie ok. 40%, gdzie ustawowy wskaźnik wynosi 60%.
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedłożonego projektu budżetu na 2010 rok.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał Uchwałę Nr 474/2009 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Wschowa oraz Uchwałę Nr 475/2009 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu o prognozie kwoty długu Miasta i Gminy Wschowa dołączonej do projektu uchwały budżetowej na rok 2010.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Majątku Gminnego Bogusława Awsiukiewicz wypowiedziała się o budżecie na 2010 rok, że jest to budżet rozwojowy, uwzględnia potrzeby społeczne – zabezpieczono fundusze na szczepionkę przeciwko rakowi szyjki macicy czy na rozwój miasta, na jego rewitalizację.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że jest to najważniejsza sesja w roku, uchwala się budżet. Radny stwierdził, że przygotowany budżet jest budżetem trudnym, inwestycje są mocno spiętrzone w czasie, zaplanowanych jest dużo inwestycji, a co za tym idzie - pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zdaniem radnego, należało wcześniej powołać lub zatrudnić zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, jest to wymierne z tym, co może pozyskać gmina, ale również to, że gmina musi zarezerwować środki własne. Radny zwrócił również uwagę, że nie ma zarezerwowanych środków na zadanie, gdzie już prowadzi się rozmowy nt. budowy ronda w kierunku Leszna – ok.30% ma wynosić udział Gminy Wschowa. Nie są uwidocznione środki na dalszy remont Ratusza, na ochronę środowiska – na likwidację dzikich wysypisk śmieci, środki na renowację stawu w Osowej Sieni.
Radny St.Kowalczyk podziękował za wydzielenie środków na drogi śródpolne.
Radny zadał pytanie Burmistrzowi – w jaki sposób Burmistrz widzi przyszłość Gminy, proces zatrzymania długu – ponad 41% i jest to tendencja wzrostowa. Czy Sołectwo Dębowa Łęka, z uwagi na to, że nie odbyło się Zebranie Wiejskie i nie było możliwości utworzenia funduszu sołeckiego otrzyma środki?

Burmistrz Krzysztof Grabka podziękował za spokojne przekazanie opinii nt. przedłożonego projektu budżetu na 2010 rok. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka.
Lista zadań majątkowych podporządkowana jest decyzjom Marszałka Województwa. Jeżeli chodzi o realizację dużych inwestycji, to Burmistrz zadeklarował, że budżet jest możliwy do wykonania, dołoży wszelkich starań, aby dobrze wydać środki. Została przekazana lista zadań, które nie zostały ujęte w budżecie na 2010 rok. Burmistrz stwierdził, że tych zadań jest jeszcze więcej, podkreślił że zgadza się, że nie jest to budżet „ z gumy”. Zadłużenie Gminy to 41,84 % , po zaplanowanych wpływach na 2010r. to ok. 39 %. Udział Gminy Wschowa w budowie ronda w kierunku Leszna, będzie wprowadzona zmiana do budżetu. Chodzi o wolne środki, czy oszczędności z przeprowadzonych przetargów.
Burmistrz w swojej wypowiedzi nawiązał również do Uchwał RIO, projekt budżetu został skonstruowany na podstawie nowych przepisów.
Jaka przyszłość Gminy? – pracujemy na rocznym budżecie, ale cały czas prowadzone są symulacje na przyszłość. Burmistrz zwrócił uwagę na wysokie środki z zewnątrz, które gmina pozyska., zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne związane z UMIG i jednostkami organizacyjnymi gminy.
Jeżeli chodzi o ilość etatów w Urzędzie wg wydanego Zarządzenia, to można to sprawdzić na miejscu. Podsumowując swoją wypowiedź Burmistrz K Grabka stwierdził, że budżet na 2010 rok jest budżetem dobrze przygotowanym, budżet ten przewiduje właściwe wykorzystanie środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
Burmistrz zawnioskował o przyjęcie tego budżetu.
Radny St.Kowalczyk nawiązał swoją wypowiedź do wypowiedzi Burmistrza i zapytał, czy dalsze inwestowanie środków nie wpłynie na zadłużenie gminy, a co za tym idzie zbliżenie się do ustawowego progu 60 %.
Wiceprzewodniczący rady Tomasz Stasiak stwierdził, że jest to, ostatni budżet uchwalany w tej kadencji Rady.
Radny Andrzej Dworkiewicz również zabrał głos dotyczący zadłużenia gminy – zapytał czym będziemy spłacać dług?
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb podkreślił, że nie jesteśmy jedynym samorządem, który zaciąga długi.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki poinformował, że nie ma możliwości prawnych w chwili obecnej, by utworzyć fundusz sołecki dla sołectwa Dębowa Łęka. Będą oszczędności na zadaniu „Utworzenie Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce – zadanie realizowane w ramach WPI”, wówczas z tej puli mogą zostać wydzielone środki dla sołectwa D.Łęka w wysokości nie odbiegającej od pozostałych sołectw.
Jeżeli chodzi o budowę garażu w Konradowie, to zadanie to, nie jest priorytetem.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Kuryłło poinformował o całej przeprowadzonej procedurze utworzenia funduszy sołeckich w Gminie Wschowa. Z uwagi na to, że sołectwo D.Łęka nie złożyło wniosku o utworzenie takiego funduszu, nie został ten fundusz utworzony.

Obecnych 17 radnych.

W wyniku głosowania głosami 12 – za , 1 - przeciw, 4 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2010 rok.

Ad. 6
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych:
1. Radnemu Władysławowi Brzechwie w sprawie:
– wydanego zarządzenia dot. podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz ilości etatów –Zarządzenie to, szczegółowo określa podział i ilość etatów, Burmistrz nie widzi przeszkód by z nim się zapoznać.

Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi:
1. Radnej Barbarze Tlałce nt poruszonego problemu bezdomności w Gminie Wschowa – jest prowadzony monitoring, oficjalnie w gminie nie ma zarejestrowanych osób bezdomnych. Jako Gmina, gdyby pojawił się problem, mamy przygotowany jeden pokój na ulicy Lipowej.

Radny Władysław Brzechwa poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie na interpelację złożoną na XLIV Sesji Rady Miejskiej.

Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował, że w II Turnieju Samorządowców gry w kręgle – Wschowa zajęła II miejsce.
Wiceprzewodniczacy T.Stasiak poprosił o informacje – jakie lokale użytkowe planujemy sprzedać?
2. Radny St.Kowalczyk zapytał jak długo potrwają prace dot. zmiany organizacji ruchu na Rynku we Wschowie?
Burmistrz – warunki atmosferyczne przeszkodziły w sprawnym przeprowadzeniu zmiany organizacji ruchu.
3. Sołtys wsi Przyczyna Dolna zapytał, czy w budżecie na 2010 rok ujęte jest zadanie pod nazwą „budowa parkingu w Przyczynie Dolnej?”.
4. Radny Wł. Brzechwa zapytał czy był organizowany turniej gry w kręgle?
Przewodniczący obrad F.Grzyb poinformował, że informacja ta, została przekazana na poprzedniej sesji.

Burmistrz udzielił odpowiedzi nt:
- planowanej sprzedaży lokali użytkowych – nie ma planów co do ilości, jest to tylko idea. Jest to proces, który może trwać ok. 1,5 miesiąca.
- budowy parkingu w P.Dolnej – na 2010 rok nie ma zaplanowanych środków na to zadanie. Priorytetem w budżecie były zadania, na które gmina pozyska środki z Unii Europejskiej.
5. Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał, czy Gmina Wschowa będzie finansować schronisko dla
psów w Lesznie?
Burmistrz przekazał informację, że w budżecie nie ma takiego zadania, ale potwierdził, że rozmowy w tym temacie są prowadzone.
5. Radny Wł.Brzechwa – czy firma, która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg obsługuje gminę i powiat?

Przewodniczący obrad odczytał życzenia świąteczno-noworoczne, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XLIV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb


Data publikacji: 2010-01-07 11:43:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 09:47:58 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa