Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLV/09

P r o t o k ó ł Nr XLV/09

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 grudnia 2009r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Tadeusz Stasiak, Łukasz Tkacz - nieobecność usprawiedliwiona.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa,
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2010 rok,
3) uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie,
4) pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne,
5) rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
6) przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn. ”Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta”,
7) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok,
8) ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (17 radnych).
Ad.2. Jednogłośnie ( za – 17, przeciw 0, – wstrzymało się 0 ) – przyjęto protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusji nie było.

Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybył radny Łukasz Tkacz.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Władysław Brzechwa podziękował za udzieloną odpowiedź, na wcześniej złożoną interpelację.
Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 362 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

Pełnomocnik Burmistrza Pan Krzysztof Grabka wprowadził autopoprawkę – dokonano w rozdziale II pkt 2 tiret 3 - rozbicia kwoty 35 tys.zł na: 30 tys. zł – prowadzenie biura komisji i wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarki, 5 tys. zł – zakup materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych.
Radny St.Kowalczyk swoją wypowiedź nawiązał do wcześniejszej prośby dot. podania szczegółowej informacji, na co zostaną przeznaczone środki? Takiej informacji radny nie otrzymał.
Pełnomocnik Krzysztogf Rękoś wyjaśnił, że oprócz środków pochodzących z koncesji na sprzedaż alkoholi GKRPA pozyskuje inne środki bądź je wydaje. Jako przykład podał współfinansowanie Placu Zabaw na Osiedlu Jagiellonów wybudowany wspólnie z Intermarche.
Radny Czesław Kuppe odniósł się do wypowiedzi radnego St.Kowalczyka i stwierdził, że określenie czy program jest zrealizowany możemy stwierdzić dopiero pod koniec roku, ok. m-ca października.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że w chwili obecnej nie przyjmujemy sprawozdania z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 10 – za , 0 - przeciw, 8 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

2. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 363 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2010 rok.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 10 – za , 0 - przeciw, 8 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLV/365/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

3. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 364 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.
Radny Stanisław Kowalczyk Zgłosił wniosek formalny o brzmieniu:
§ 3 pkt h – dotychczasowy zapis – boisko wiejskie w Przyczynie Górnej zamienić na: „wszystkie gminne boiska wiejskie”.
Radna Barbara Tlałka poprosiła, by w tej kwestii wypowiedziały się Rady Sołeckie.
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że projekt ten jest projektem przemyślanym i dzisiaj nie ma potrzeby zmieniać ten zapis.
Głosowanie nad wnioskiem radnego St.Kowalczyka
Głosami: za – 8, przeciw – 10 wniosek nie został przyjęty.
Radny Łukasz Tkacz stwierdził, że na wsiach nie ma specjalistów od prawidłowego utrzymania murawy boiska, brakuje również specjalistycznego sprzętu.
Radny St.Kowalczyk sądzi, że jeżeli jest to problem, to należy ten punkt wycofać i jeszcze raz przedyskutować te zmiany.
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki stwierdził, że na siłę nie powinno uszczęśliwiać Rad Sołeckich. Boisko w Przyczynie Górnej ma pomóc Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w przeprowadzaniu rozgrywek sportowych.
Radny Franciszek Baśczyn zobowiązał się zorganizować jako Komisja Oświaty posiedzenia w kwestii gminnych boisk, przy uczestnictwie sołtysów.

W wyniku głosowania głosami 10 – za , 0 - przeciw, 8 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLV/366/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

4. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 365 w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Przewodniczący obrad F.Grzyb zgłosił wniosek formalny:
„w § 2 ust. 3 wysokość bonifikaty z 10% zmienić na 5%”.

Głosami za – 10, przeciw – 7, wstrzymało się – 1 wniosek został przyjęty.

Radny St.Kowalczyk zauważył, że w projekcie uchwały występuje ograniczenie metrażowe, ale nie ma ograniczenia czasowego.
Radny zgłosił wniosek formalny, że „uchwała obowiązuje w roku 2010/2011”.

Obecnych 19 radnych. Na salę obrad przybył radny Tomasz Stasiak.
Przewodniczący obrad F.Grzyb poddał pod głosowanie wniosek radnego St.Kowalczyka.
Jednogłośnie (za – 19, przeciw – 0), wniosek został przyjęty.

W wyniku głosowania głosami 19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

5. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 366 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Radny Władysław Brzechwa zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały w trzecim wersie od końca uzasadnienia od słów: „oraz do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracownika merytorycznego, zajmującego się tą sprawą.”

Głosowanie nad wnioskiem radnego Wł.Brzechwy:
Głosami 17 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymało się wniosek został przyjęty.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 366
W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLV/368/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2009r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

6. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 367 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn.”Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta” w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul.Ratuszowa, ul.Rynek, ul.Kilińskiego oraz ul.Bohaterów Westerplatte (w części do skrzyżowania z ul.Garbarską), dofinansowanego ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”.

Przewodniczący obrad F.Grzyb swoją wypowiedź nawiązał do prowadzonych wcześniej rozmów nt. zamiany dróg.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak podtrzymał temat zamiany dróg i jednocześnie stwierdził, że przez dwa lata nie udało się uporządkować dróg nawet przy Ratuszu, w związku z czym prosi, by dzisiejsza dyskusja była sygnałem, że temat ten ponownie powinien być przedyskutowany.

W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLV/369/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn.”Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta” w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul.Ratuszowa, ul.Rynek, ul.Kilińskiego oraz ul.Bohaterów Westerplatte (w części do skrzyżowania z ul.Garbarską), dofinansowanego ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie”.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił 15 min. przerwę od godz. 15.00 – 15.15.

Godz. 15.15 wznowiono obrady sesji.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił radny Mariusz Mazur.

7. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 368 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy nie ma możliwości prawnych, by nie karać wykonawcy za przekroczenie terminu niewykonania zadania – remont sali wiejskiej w Osowej Sieni. Zastosowanie kary, może mieć duży wpływ na dalszą kondycję firmy.
Powyższą kwestię wyjaśniła Radca Prawny Anna Maluśka informując, że umowa była przygotowana w trybie zamówień publicznych, nie było zawartych innych warunków w umowie i dlatego nie można tego zmienić.

W wyniku głosowania głosami 12 – za , 0 - przeciw, 7 - wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLV/370/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2009 rok.

8. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 369 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta i gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Burmistrz Krzysztof Grabka omówił projekt uchwały.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania jednogłośnie (19 – za , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się), podjęto Uchwałę Nr XLV/371/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta i gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Ad. 6
Odpowiedzi nie udzielono z uwagi na niezgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał, czy odbyła się wizja lokalna tzw. oględziny w Nowej Wsi – sprawa dotyczy złożonej wcześniej skargi?
Burmistrz wyjaśnił, że wizja lokalna była, oględziny również.
2. Radna Barbara Tlałka zgłosiła, że droga na ul.Zacisze jest nieprzejezdna.
3. Radny Wł.Brzechwa poruszył problem wycinanych trzech wierzb na Rynku.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że Plac Zamkowy leży w najbardziej ścisłym terenie nadzorowanym przez Konserwatora Zabytków. Profesjonalna firma „Suchy Las” będzie na wiosnę zajmować się zagospodarowaniem tym terenem.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął XLV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2010-02-02 09:24:47 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 10:34:41 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa