Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLVI/10

P r o t o k ó ł Nr XLVI/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 stycznia 2010r.Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni : Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski i Włodzimierz Drzewiecki – nieobecność usprawiedliwiona.
W związku z tym, iż wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał w/w wniosek dot. wprowadzenia w punkcie - Podjęcie uchwał w sprawie - podpunktu o brzmieniu: „ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych”.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 11 radnych, 0 – przeciw i 7 wstrzymującym się, zmiana do porządku obrad została przyjęta przez radnych.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2009 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2009 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 roki,
3) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2010r.,
4) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiolog icznego SP ZOZ w Torzymiu,
5) wyrażenia zgody na podjęcie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.,
6) zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe,
7) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty,
8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
9) zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym,
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych,
9) zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2010 rok.
9. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 18 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania. Jednogłośnie ( za – 18 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół z XLV Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Sprawozdanie Burmistrza w załączeniu do protokołu.
Radny Łukasz Tkacz zapytał – jakie kryteria Burmistrz stosował przy podziale środków na zadanie Gminy dla organizacji pozarządowych?
Radny Tomasz Stasiak zadał pytanie dotyczące uruchomionych środków finansowych na porządkowanie Gminy ze śniegu – czy uruchomione środki wystarczą na wykonanie tego zadania?
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał – czy niemożność podpisania umowy na realizację zadania z zakresu – Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce – nie wpłynie na realizację tego zadania, jeśli chodzi o terminy?
Burmistrz udzielił odpowiedzi:
- radnemu Ł.Tkaczowi, że podział środków finansowych odbywa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, powołuje się komisję, która opiniuje złożone wnioski organizacji pozarządowych a następnie Burmistrz przydziela środki.
- radnemu T.Stasiakowi – uruchomiono 40 tys.zł. 30 tys.zł to rezerwa i 10 tys. to zakup usług związanych z drogami.
- radnemu St.Kowalczykowi – na dzisiaj Burmistrz nie widzi zagrożenia na terminową realizację zadania z zakresu Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce. Przetarg ogłoszono w terminie, ale został zgłoszony protest. Gmina protest odrzuciła, jesteśmy w trakcie czy Firma przyjmie argumenty Gminy.
Obecnych 19 radnych. Na salę obrad przybył radny Włodzimierz Drzewiecki.
Radny Łukasz Tkacz ponownie zapytał o kryteria podziału środków na Kluby Sportowe – czy w stosunku do roku ubiegłego, środków finansowych było więcej czy mniej?
Burmistrz poinformował, że dzisiaj nie ma do dyspozycji złożonych ofert przez Kluby Sportowe i poprosił Komisję Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej o zajęcie się tym tematem.
Przewodniczący Komisji Oświaty oświadczył, że w planie pracy komisji ten temat jest przewidziany.


Ad.4.
Przewodniczący obrad – Fabian Grzyb odczytał sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2009 rok.
Do złożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono.

Ad.5.
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radny Roman Stocki – złożył interpelację dotyczącą płatności za czynsz mieszkaniowy. Radny prosi o poddanie pod możliwość wydłużenia terminu płatności za czynsz, bez naliczenia odsetek karnych do 30 każdego miesiąca.
2. Radny Łukasz Tkacz – złożył ustną interpelację nt. wywozu śmieci, z uzyskanych informacji od osób samotnych 2 razy w miesiącu wywóz śmieci – to zbyt dużo.
3. Radny Władysław Brzechwa – jak rozwiązany jest temat wywozu nieczystości stałych, jaka jest cena 1 tony śmieci i o ile wzrosła w stosunku do roku ubiegłego?
4. Radna Barbara Tlałka – czy zostały już wyliczone średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wschowa?

Ad.6.
Podjecie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 370 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2009 rok.
Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych. Salę obrad opuścił radny Stanisław Kowalczyk.

W wyniku głosowania głosami - 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/372/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie za 2009 rok.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 371 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami – 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/373/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 372 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2010 rok.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami – 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/374/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2010 rok.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 373 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu.
Radny Roman Stocki zapytał, czy znana jest liczba pacjentów Gminy Wschowa korzystających z usług tego Szpitala?
Przewodniczący obrad F.Grzyb poinformował, że takim materiałem nie dysponuje.

W wyniku głosowania głosami: 8 – za, 0 – przeciw, 10 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/375/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 374 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/376/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie postępowania mediacyjnego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przestawił projekt uchwały na druku nr 375 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/377/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad najmu oraz ustalenia opłat za lokale użytkowe.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 376 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty.
Radny Tomasz Stasiak zgłosił wniosek formalny w brzmieniu:
„W projekcie uchwały na druku nr 376 wykreślić w § 1 punkt 3 o brzmieniu: Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa bonifikaty w wysokości 50% od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1264/34 o powierzchni 275 m2 położonej przy ul. Chopina – zbywanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.”
Obecnych 19 radnych. Na salę obrad przybył radny St.Kowalczyk.
Głosami: za – 11, przeciw – 0, 8 – wstrzymujących się, wniosek został przyjęty.

W wyniku głosowania - głosami: 12 – za, 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/378/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 377 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania - głosami: 19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr XLVI/379/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

9) Fabian Grzyb – Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały na druku nr 378 w sprawie zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Krzysztof Grabka stwierdził, że intencją tego projektu uchwały jest to, by garaże wybudowane przez najemców przeszły na ich własność.

W wyniku głosowania - głosami 19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XLVI/380/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 378/1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania - głosami 12 – za, 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XLVI/381/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 379 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2010 rok.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania - głosami 19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XLVI/382/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Wschowa na 2010 rok.

Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych.

W związku ze złożonym zapytaniem przez radną Barbarę Tlałkę w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że do Rady Miejskiej we Wschowie wpłynęło Sprawozdanie Burmistrza w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wschowa.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Romanowi Stockiemu – nt. terminu zapłaty za czynsz – Gmina związana jest umowami, sama też nie wykonuje wszystkich czynności, gmina ogłasza przetarg na zarządzanie lokalami. z dnia na dzień nie można tego zmienić.
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
2. Radnemu Wł.Brzechwie – wywozem odpadów stałych zajmuje się Spółka Komunalna Wschowa oraz inna firma.
3. Radnej Barbarze Tlałce – ze sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wynika, że kwota różnicy sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń a wydatkami poniesionymi w roku na wynagrodzenia, to kwota 17.500 zł i do końca stycznia br. została już wypłacona jako dodatek wyrównawczy.
4. Radnemu St.Kowalczykowi – decyzją Starosty Wschowskiego 31 grudnia 2009r. składowisko odpadów w Tylewicach zostało zamknięte.

Prezes Roman Żaczyk udzielił dodatkowych informacji w zakresie:
1. naliczania czynszu za lokale mieszkalne – nie ma technicznych przeszkód na wyznaczenie nowego terminu,
2. wywozu nieczystości stałych od osób samotnych – opłaty naliczane są zgodnie z przyjętym regulaminem czystości. Obecnie trwają prace nad zmianą tego regulaminu.
3. sposobu zagospodarowania śmieci – we wrześniu 2009r. rozpoczęto budowę Punktu Składowania Odpadów. Do chwili obecnej mamy stan surowy budynku socjalno- biurowego, zakończono utwardzanie terenu 4,5 tys. m2, zakończono budowę rampy do wyładunku odpadów, uzbrojono sieć kanalizacyjną, deszczową. Na dzień dzisiejszy aura pogodowa nie pozwoliła uzyskać pozwolenia na składowanie odpadów.
W Tylewicach odbywa się tylko przeładunek odpadów. Firma TEW zajmuje się przeładunkiem odpadów. Za 1 tonę odpadów Firmie TEW płacimy 200 zł. Do 35% wzrosły ceny za odbiór odpadów, co wpłynęło na tak wysoką podwyżkę?
Radny St.Kowalczyk zapytał o ile wzrósł koszt 1 tony śmieci w stosunku do roku ubiegłego, Radny poprosił o przygotowanie informacji nt. różnicy między kosztami roku 2009 a 2010. W związku z nowym systemem gospodarowania śmieciami ma pytanie – czy jest to dobry sposób na realizację tego zadania? Proponuje, by Komisje Rady na posiedzeniach albo na Sesji Rada, tym tematem się zajęła.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że każda podwyżka powinna być dobrze przemyślana i przeanalizowana.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad poinformował o pogrzebie w sobotę, byłego sołtysa wsi Olbrachcice oraz o rocznicy wyzwolenia Wschowy. Przewodniczący zaprosił radnych do udziału w uroczystościach związanych z wyzwoleniem Wschowy.
2. Radny Wł. Brzechwa – dzieci z Kandlewa dojeżdżają do szkoły do Konradowa, radny prosi o odśnieżenie drogi.
3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Stasiak, poprosił Prezesa Spółki Komunalnej, by radni wcześniej informowani byli o planowanych podwyżkach dotyczących wywozu nieczystości stałych i płynnych.
Radny zapytał również dyrektora Domu Kultury – kiedy zostanie udostępnione Kino Kameralne dla ludności?

Dyrektor Domu Kultury Jacek Lisiak poinformował, że z uwagi na zakłócenia akustyczne dźwięku, kino rozpocznie działalność w połowie lutego br.

Ad.11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach Sesji zamknął obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała:
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian Grzyb
Protokol_46_sesja_29.01.10
Rozmiar: 111.21 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 377

Data publikacji: 2010-03-15 11:09:59 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 10:36:12 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa