Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XLVII/10

P r o t o k ó ł Nr XLVII/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 lutego 2010r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przywitał wszystkich zebranych na sesji.
Na wstępie podkreślił że zwyczajem naszym jest, iż przed obradami sesji odbywają się wręczania odznaczeń. Poprosił o zabranie głosu przez przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Głos zabrał Pan Wacław Pacukiewicz mieszkaniec Wschowy, który wręczył Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Grabce Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej a Radzie Miasta i Gminy Wschowa na ręce Pana Przewodniczącego Fabiana Grzyba dyplom. Wręczając to odznaczenie dla jednostki samorządowej Pan Wacław Pacukiewicz podkreślił duże zasługi władz miasta jak i Rady Miejskiej w popularyzowaniu i utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu a szczególnie o czynie zbrojnym Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Burmistrz Krzysztof Grabka i Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb podziękowali za wyróżnienie.
Po zakończeniu tej uroczystości Przewodniczący obrad dokonał otwarcia Sesji stwierdzając iż z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych jest 18 radnych. Nieobecni radni to: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski i Barbara Tlałka – nieobecność usprawiedliwiona.
Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad Przewodniczący Fabian Grzyb przedstawił radnym dwa wnioski dotyczące poszerzenia proponowanego porządku obrad. Jeden wniosek złożony został przez Pana Burmistrza a drugi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Burmistrz przestawił w swoim wniosku poszerzenie porządku obrad o pięć nowych projektów uchwał a mianowicie:
- w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
- w sprawie: użyczenia nieruchomości.
- w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na Uchwałę Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
- w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Wniosek Pana Burmistrza dołączono do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb przedstawił w swoim wniosku poszerzenie porządku obrad o jedną uchwałę a mianowicie:
- w sprawie: przeprowadzenia przez Komisje Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy. Wniosek dołączono do protokołu.
Przed głosowaniem nad poszerzeniem porządku obrad głos zabrał radny Stanisław Kowalczyk, który podkreślił iż skarga firmy „ERMA” wpłynęła wcześniej bo 17 lutego 2010r. i uważa, że jej rozpatrzenie powinno nastąpić na tej sesji, a nie ponownie zwoływać Komisję Rewizyjną w tej sprawie i składa wniosek ustny o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej z firmy „ERMA” na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
Radny Franciszek Baśczyn poprosił Przewodniczącego obrad o ogłoszenie 15- minutowej przerwy w obradach celem zapoznania się przez radnych z materiałami dotyczącymi nowych projektów uchwał , a które radni otrzymali przed sesją w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący biorąc pod uwagę zgłoszony wniosek ogłosił 15- minutową przerwę w obradach od godz. 14.30 do godz. 14.45.
O godz. 14.45 wznowiono obrady – obecnych 18 radnych.
Po przerwie radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem Pana Burmistrza o poszerzenie porządku obrad w sprawie:
-nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
-użyczenia nieruchomości,
-odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na Uchwałę Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
-upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
-zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Wniosek Pana Burmistrza o poszerzenie porządku obrad został przyjęty przez radnych –jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).
Następnym wnioskiem o poszerzenie porządku obrad był wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie:
-przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.
Na tym wnioskiem radni głosowali jak następuje : 10 – za, 8 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. Wniosek Pana Przewodniczącego został przyjęty większością głosów.
Ostatnim wnioskiem o poszerzenie porządku obrad był wniosek ustny radnego Stanisława Kowalczyka w sprawie:
-rozpatrzenia skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Nad tym wnioskiem radni głosowali jak następuje: 8 – za, 10 – przeciw, 0 – wstrzymujących się. Wniosek radnego Stanisława Kowalczyka został oddalony.
Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców,
2) ustanowienia służebności przesyłu,
3) przekazania nieruchomości w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we
Wschowie,
4) nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
5) użyczenia nieruchomości,
6) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na Uchwałę
Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w
sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat
za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.,
7) upoważnienia Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
8) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25
czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania,
9) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie
skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy,
10) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów,
11) zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie.

Ad.1.
Przewodniczący obrad stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał ( 18 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej nie wypłynęły żadne uwagi i każdy radny mógł się z nim zapoznać zaproponował przyjęcie tego protokołu bez odczytywania. Radni jednogłośnie – bez odczytywania ( 18 –za, 0 – przeciw, wstrzymało się – 0 ) przyjęli protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej.
Ad.3.
Pan Burmistrz Krzysztof Grabka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
Ad.4.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za rok 2009 zostało przedstawione przez Panią Aleksandrę Stryjewską - kierownika tej instytucji. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Pani Aleksandra Stryjewska celem wprowadzenia przedstawiła główne zadania realizowane przez OPS w ramach ustawy o pomocy społecznej, pomocy środowiskowej, realizacji świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po krótkim przedstawieniu głównych zadań wykazanych w sprawozdaniu, z którym wszyscy radni mogli się zapoznać Przewodniczący obrad poprosił radnych o dyskusję. Głos zabrał radny Czesław Kuppe, który zapytał w jakiej formie odbywa się dożywianie dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przyczynie Górnej? Odpowiedzi udzieliła kierownik OPS – Pani Aleksandra Stryjewska podkreślając, iż zasada dożywiania w Szkole w Przyczynie Górnej jest taka sama jak w każdej innej szkole na terenie naszej Gminy. Na tym dyskusję na tym punktem obrad zakończono.
Ad.5.
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2009 stanowi załącznik do protokołu. Wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie. Najważniejsze działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej przedstawił Komendant Straży Miejskiej – Witold Skorupiński. W swej wypowiedzi podkreślił następujące zagadnienia :
- w roku 2009 zwiększono stan osobowy Straży Miejskiej o 1 osobę,
-przyjęto ponad 760 zgłoszeń dotyczących zakłócenia porządku,
-stała współpraca z KPP we Wschowie,
-bardzo dużo pracy z pomiarem prędkości – ponad 6 tys. zdjęć,
-ujawniono kilka wysypisk śmieci.
Po wypowiedzi Komendanta Straży Miejskiej Przewodniczący obrad poprosił radnych o dyskusję.
Głos zabrał radny Czesław Kuppe – pytając o „dzikiego psa” , który był w miejscowości Przyczyna Górna.
Odpowiedzi udzielił Witold Skorupiński – Komendant Straży Miejskiej wyjaśniając, że „dziki pies”, który pojawił się w Przyczynie Górnej został ujęty a weterynaria podjęła decyzję o jego uśpieniu.
Następnie radny Franciszek Baśczyn mając na względzie przedstawione sprawozdanie za rok 2009 zapytał czy Straż Miejska zajmuje się narkomanią i czy ten problem istnieje?
Odpowiedzi udzielił również Komendant Straży, który podkreślił iż w roku 2009 nie ujawniono takich przypadków przez Straż Miejską.
Po tej wypowiedzi zakończono dyskusję nad tym punktem.

Ad.6.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Kowalczyk:
1) rewitalizacja starego miasta – o jaką wysokość dotacji wnioskował pan Burmistrz?
2) na jakim etapie jest kwestia opracowania studium na wsiach i czy wszystkie wsie będą miały takie studium opracowane, gdyż hamuje to ich rozwój?
3) czy na dzień dzisiejszy prowadzone są w Urzędzie kontrole i postępowania sądowe?
4) czy w tym roku będzie przeprowadzona kompleksowa kontrola Urzędu?
Radny Jacek Kowalczyk:
1) na jakim etapie jest zatrudnienie Powiatowego konserwatora zabytków?
2) zlikwidowano Ośrodek Wychowawczy w Olbrachcicach – co dzieje się z wyposażeniem ogródka jordanowskiego, czy ten sprzęt został wyceniony łącznie z budynkiem czy też jest możliwość przekazania sprzętu z ogródka jordanowskiego na teren miasta Wschowy?
Radny Stanisław Kowalczyk:
1) kradzież samochodu z OSiR we Wschowie – jakie są fakty na dzień dzisiejszy?

Ad.7.
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił następujące projekty uchwał:
1) projekt uchwały na druku nr 380 w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Dyskusji nie było. Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/380/10 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie: zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2) projekt uchwały na druku nr 381 w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu.
Dyskusji nie było. Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw , 0 – wstrzymujących się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/381/10 Rady Miejskiej w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu.
3) projekt uchwały na druku nr 382 w sprawie: przekazania nieruchomości w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Wschowie.
Dyskusji nie było. Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/382/10 Rady Miejskiej w sprawie: przekazania nieruchomości w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Wschowie.
4) projekt uchwały na druku nr 382/1 w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
Przewodniczący obrad poprosił o dyskusję.
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Stasiak, który zwrócił się z pytaniem do sołtysa wsi Przyczyna Dolna czy działki, które są przeznaczone do nabycia są działkami budowlanymi?
Odpowiedzi udzielił sołtys wsi Przyczyna Dolna Pan Andrzej Kuciewicz, który wyjaśnił iż działki te stanowią własność osób fizycznych i nabywane są z przeznaczeniem pod urządzenie boiska sportowego.
Radny Jacek Kowalczyk zapytał czy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może powstać tam boisko, gdyż teren ten jest przeznaczony pod zabudowę i czy nie jest to przeszkodą aby powstał tam teren rekreacyjny?
Sołtys Przyczyny Dolnej – Andrzej Kuciewicz wyjaśnił, że działki te zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową jak i usługową. Po wyrażeniu zgody przez Radę będzie można przystąpić do realizacji budowy boiska i do badań gruntu. Działka otoczona jest z 3-ch stron rowem i do chwili obecnej była obsiewana zbożem.
Na tym dyskusję zakończono.
Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się ) podjęli Uchwałę Nr 383/10 Rady Miejskiej w sprawie: nabycia nieruchomości w zasoby gminne.
5) projekt uchwały na druku nr 382/2 w sprawie: użyczenia nieruchomości.
W dyskusji głos zabrał V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Tomasz Stasiak pytając czy 374m² lokalu przy ul. Al. PCK jest używane tylko przez Stowarzyszenie „Twórcze Horyzonty”?
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz – Krzysztof Grabka, który wyjaśnił iż Stowarzyszenie
„Twórcze Horyzonty” użytkuje od roku 2008 pomieszczenia przy ul. Al. PCK. i umowa została zawarta do lutego 2010r. Stowarzyszenie zwróciło się pismem z dnia 17.02.2010r. o przedłużenie umowy nieodpłatnego użyczenia wskazanego pomieszczenia na okres do 25.02..2013r. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami aby można było zawrzeć kolejną umowę użyczenia wymagana jest zgoda Rady.
Na tym dyskusję zakończono.
Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0- wstrzymało się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/384/10 Rady Miejskiej w sprawie: użyczenia nieruchomości.
6) projekt uchwały na druku nr 382/3 w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na Uchwałę Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb wniósł autopoprawkę w § 2 projektu uchwały dodając słowo „przekazania odpowiedzi na skargę „ a pierwotny zapis brzmiał „ przekazania skargi” Dyskusji nie było.
Radni w wyniku glosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/385/10 Rady Miejskiej w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na Uchwałę Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
7) projekt na druku nr 382/4 w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Głos w dyskusji zabrał V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Stasiak pytając Panią Kierownik OPS Aleksandrę Stryjowską czy usprawni to działanie OPS?
Pani Aleksandra Stryjewska odpowiadając na pytanie zauważyła, że przekazane kompetencje między innymi podpisywanie upomnień alimentacyjnych, (tej chwili jest ich bardzo dużo i musi podpisywać je tylko Pan Burmistrz) pozwolą na sprawne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/386/10 Rady Miejskiej w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
8) projekt na druku nr 382/5 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
Dyskusji nie było.
Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się ) podjęli uchwałę Nr XLVII/387/10 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
9) projekt na druku nr 382/6 w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poprosił Pana Burmistrza o zabranie głosu w tej sprawie. Pan Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił iż w miesiącu grudniu 2009r. zakończyła się procedura wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. suszarnia kontenerowa w Kandlewie dla firmy „ERMA”. Negatywne rozstrzygnięcie z SKO w Zielonej Górze jakie wpłynęło do firmy „ERMA” do chwili obecnej nie wpłynęło do naszego Urzędu . Nie otrzymaliśmy również do chwili obecnej akt sprawy z SKO.
Radny Władysław Brzechwa zwrócił się z pytaniem, że skoro skarga firmy „ERMA” wpłynęła do Urzędu 17.02.2010r. to dlaczego nie udzielono odpowiedzi niezwłocznie tylko czeka się kilka dni?
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który stwierdził iż skarga wpłynęła do naszego Urzędu 17.02.2010r. ale aby mieć pełną informację w tym zakresie niezbędna była konsultacja z radcami prawnymi jak i Naczelnikiem Wydziału Planowania Przestrzennego. Urząd wystąpi do SKO o przekazanie nam akt sprawy.
Salę obrad opuścił Tomasz Stasiak.
Na tym dyskusję zakończono.
Radni w wyniku głosowania większością głosów przy obecnych 17 radnych ( 9 – za, 8 – przeciw, 0 – wstrzymujących się ) podjęli Uchwałę Nr XLVII/388/10 Rady Miejskiej w sprawie: przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej w zakresie skargi dotyczącej ustalenia warunków zabudowy.
10) projekt na druku nr 383 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
Dyskusji nie było.
Radni w wyniku głosowanie jednogłośnie ( 17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się ) podjęli Uchwałę Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
11) projekt na druku nr 384 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010rok.
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny Władysław Brzechwa pytając z czego wynika opłata melioracyjna?
Radny Stanisław Kowalczyk poruszył następujące tematy:
- środki finansowe przeznaczone w budżecie na remont ulicy Strzeleckiej, zakup samochodu do OSP w Lginiu - kwota 100 tys. zł. – na jaki to starczy samochód, droga śródpolna Lgiń – Hetmanice oraz składowisko śmieci w Tylewicach – czy określono czas na rekultywację tego składowiska i czy zaplanowana kwota jest wystarczajaca?
Na salę obrad powrócił radny Tomasz Stasiak.
Pan Burmistrz poprosił aby odpowiedzi na pytania udzielił Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Nowicki. Z-ca Burmistrza w swej wypowiedzi wyjaśnił co następuje:
- opłata melioracyjna ustalana jest w wysokości 20zł za 1 ha zmeliorowany.
- samochód dla OSP w Lginiu możemy zakupić tylko z własnych środków finansowych i za środki finansowe jakim w tej chwili dysponujemy możemy zakupić pojazd ok. 10-letni. W chwili obecnej nie stać nas na zakup nowego samochodu dla potrzeb OSP w Lginiu.
W kwestii samochodu dla OSP w Lginiu głos zabrał sołtys tej wsi – Pan Piotr Kusyk stwierdzając, że pojazd jaki posiadają w chwili obecnej na stanie OSP liczy sobie już ponad 28 lat i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
-na składowisko śmieci w Tylewicach w roku bieżącym przeznaczono kwotę 100 tys. zł a zgodnie z decyzją czas rekultywacji to koniec roku 2012.
Pan Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że remont drogi Lgiń –Hetmanice będzie służył mieszkańcom obu wsi i w związku z tym iż nie posiadamy dotacji ten remont jest realizowany etapami i planujemy tę inwestycję zakończyć w roku bieżącym.
Salę obrad opuścił radny Łukasz Tkacz.
Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się ) podjęli Uchwałę Nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

Ad. 8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
Radnemu Stanisławowi Kowlaczykowi:
– nt. rewitalizacji. Maksymalna wysokość dotacji jaką można było otrzymać w ramach napisanego projektu to 50 %. Gmina nasza otrzymała prawie 40% dotacji na program rewitalizacji starego miasta, gdzie łączna wartość przyjęta do realizacji to ponad 16 mln zł i jest to sukces naszej Gminy.
- nt. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Ogłoszono już dwa przetargi jeden we wrześniu 2009r., a drugi w grudniu 2009r.na opracowanie zmiany studium na całą Gminę, zmian planu zagospodarowania przestrzennego w wybranych miejscach, w których nie ma zmiany studium oraz zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego gdzie trzeba zmienić studium ale żaden nie okazał się skuteczny. Przygotowujemy już trzecie podejście w ntej sprawie.
-nt. prowadzonych postępowań sądowych i kontroli w Gminie . W chwili obecnej w Gminie nie są prowadzone żadne kontrole zewnętrzne ani też nie są prowadzone postępowania sądowe z udziałem Gminy. Zgodnie z prawem RIO raz na 4 –lata przeprowadza kontrole w jednostkach samorządowych. Spodziewamy się kontroli z RIO , gdyż ostatnia taka kontrola miała miejsce w roku 2006 a więc mija 4 lata od poprzedniej kontroli.
Radnemu Jackowi Kowalczykowi:
-nt. zatrudnienia powiatowego konserwatora zabytków. Gmina ma zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Wiodącą role ma tutaj Starosta a Wojewódzki Konserwator Zabytków musi przygotować stosowne porozumienie, które podlega akceptacji przez Wojewodę.
-nt. Ośrodka Wychowawczego w Olbrachcicach – jest to obiekt Starostwa Wschowskiego i jako właściciel Starostwo decyduje o tym obiekcie .
Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi:
-nt. kradzieży samochodu z OSiR Wschowa. Pan Burmistrz poprosił o udzielenie odpowiedzi na to pytanie Dyrektora OSiR – Piotra Chałupkę. Piotr Chałupka poinformował iż 21.01.2010r. został skradziony samochód OSiR -u , a dnia 23.01.2010r. został odnaleziony w Stęszewie. Policja prowadzi prace dochodzeniowe w tej sprawie. Samochód jest sprawny i funkcjonuje.

Ad. 9.
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Pan Przewodniczący rady Miejskiej – Fabian Grzyb poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło dnia 09 marca 2010r. pismo z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie od anonimowych mieszkańców Wschowy w sprawie bezzasadnej wycinki drzew na terenie miasta.
Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz, który poinformował zebranych iż wycinka drzew (wierzb) jest związana z planem rewitalizacji a wierzby, które wycięto były zagrożeniem dla mieszkańców. Gmina w tej sprawie uzyskała stosowne zezwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ad.10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i zebranym za udział w obradach i zamknął XLVII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała: Grażyna Ratajewska

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Data publikacji: 2010-04-06 11:50:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 10:37:44 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa