Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr LII/10

P r o t o k ó ł Nr LII/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 2 września 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 16 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Mariusz Mazur, Ryszard Miśkiewicz i Łukasz Tkacz, – nieobecność usprawiedliwiona.

Do proponowanego porządku obrad, radni nie wnieśli poprawek

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2010r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Łysiny, Lgiń, Siedlnica, Kandlewo, Osowa Sień na lata 2010-2017,
3) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy,
5) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych,
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego,
8) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
9) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.,
10) zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (16 radnych).


Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 16 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z LI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.

Materiał w załączeniu do protokołu.

Ad.4.
Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radny Stanisław Kowalczyk:
– Spółka Komunalna uczestniczy w pracach przy Rewitalizacji Starego Miasta, są to koszty, które również wchodzą w proces Rewitalizacji. Radny poprosił o kompleksową informację nt. poniesionych kosztów w tym zakresie przez Spółkę.
- jaki zysk Spółka straciła, kiedy nie podpisała umowy na wywóz nieczystości ze Spółdzielnią Mieszkaniową we Wschowie?
- ile kosztuje 1 tona śmieci w Gminie Wschowa?

Przewodniczący Rady Fabian Grzyb zapytał:
- jakie zamierzenia ma Spółka Komunalna, jeśli chodzi o kurczące się miejsca na cmentarzu komunalnym we Wschowie – na jaki szacunkowo okres ich wystarczy?

Radny Franciszek Baśczyn zapytał – jaką procentową kwotę, stanowi opłata marszałkowska w cenie opłaty za wywóz nieczystości , przy 20% podwyżce opłaty za wywóz?

Odpowiedzi udzielił Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk informując, że:
1. Koszty rewitalizacji (wymiana sieci) ponoszone przez Spółkę do 30.06.2010r. wyniosły 79.537,14 zł, zakończenie prac przewiduje się na 30 października br.
2. Cmentarz komunalny – Spółka jako administrator planuje spotkać się z władzami miasta, by wypracować wspólny wariant. Prezes nie potrafi ściśle określić na jaki czas wystarczy miejsc na pochówek, przypuszczalnie określa się, że na ok. 10 lat.
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie – złożyła wypowiedzenie Spółce, prowadzone były rozmowy, ale Spółdzielnia dokonała wyboru innej firmy. Wypowiedzenie to, kosztowało Spółkę - ok. 1/3 to były zasoby odpadami Spółdzielni.
Na dzień dzisiejszy Spółka weszła na rynek Niechlowa, Szlichtyngowej i Sławy.
Stacja przeładunkowa we Wschowie przekazuje odpady firmie odległej o 50 km od Wschowy. Spółka ma podpisaną umowę do grudnia 2011. Do tego czasu Spółkę nie będzie obejmowała opłata marszałkowska – wysokość opłaty w 2010r. to kwota 105 zł, w 2011r. będzie to kwota 120 zł.
Radna Barbara Tlałka stwierdziła, że w przyszłym roku nie spodziewa się drastycznej podwyżki w zakresie wywozu nieczystości.
Prezes Spółki R.Żaczyk wyjaśnił, że drastycznej podwyżki nie będzie, a kiedy ustalana była cena, nie był rozstrzygnięty jeszcze przetarg, opłata marszałkowska została podana dopiero w miesiącu marcu.
Radny Stanisław Kowalczyk – jeżeli firma, która wygrała przetarg nie płaci opłaty marszałkowskiej, jak również nie płaci Spółka, to powinna być inna kalkulacja obecnej ceny – cena powinna być niższa.
Radny zadał pytanie – o ile wzrósł koszt w Gminie Wschowa – koszt dotyczy gospodarki odpadami.
Sposób dzisiejszego odbioru śmieci, przeładunku i wywozu jest droższy.
Prezes Roman Żaczyk – nie mając w Gminie Wschowa składowiska odpadów komunalnych – by utrzymać się na rynku, Spółka musiała wybudować Stację Przeładunkową Odpadów.

Ad. 5
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2010r.
Do sprawozdania uwag nie zgłoszono.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

1) Radna Jolanta Pawłowska – poruszyła problem wolnego placu przy Cmentarzu Komunalnym we Wschowie – na tym placu dzieci często grają w piłkę, która wpada na teren cmentarza i powoduje uszkodzenia. Zapytała, czy jest możliwość zorganizowania dzieciom, innego miejsca do gry w piłkę.
2) Radny Czesław Kuppe – zapytał, czy w związku z budową ronda w Przyczynie Górnej można wybudować ścieżkę przy posesji p. Skrzypczaka – chodzi o zachowanie bezpieczeństwa dzieciom i starszym.
3) Radny Franciszek Baśczyn – ilu rolników zostało zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w związku z ostatnią powodzią?

Przerwa w obradach od godz. 15.30 do 15.45.

Po przerwie obecnych 16 radnych.

Ad. 7
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 440 w sprawie ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/454/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wschowa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekty uchwał na drukach od nr 441do nr 445 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Łysiny, Lgiń, Siedlnica, Kandlewo, Osowa Sień na lata 2010-2017.
Burmistrz Krzysztof Grabka omówił projekty uchwał. W m-cu październiku zostaną ogłoszone nabory wniosków „Odnowa Miejscowości”. Gmina przygotowuje 2 wnioski dotyczące: budowy wielofunkcyjnego boiska w Osowej Sieni oraz modernizacji sal wiejskich. Aby takie wnioski mogły być złożone, należy dołączyć Plan Odnowy Miejscowości.

Radny Wł.Brzechwa zapytał ile miejscowości takich planów nie posiada i czy na przyszłą sesję dla pozostałych wsi można przygotować?
Burmistrz potwierdził, że zostanie uruchomiona procedura przygotowania takich Planów.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał pod głosowanie projekty uchwał:

1. na druku nr 441 – Plan Odnowy Miejscowości Łysiny

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/455/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łysiny

2. na druku nr 442 – Plan Odnowy Miejscowości Lgiń.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/456/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgiń.

3. na druku nr 443 – Plan Odnowy Miejscowości Siedlnica.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/457/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlnica.

4. na druku nr 444 – Plan Odnowy Miejscowości Kandlewo.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/458/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kandlewo.

5. na druku nr 445 – Plan Odnowy Miejscowości Osowa Sień.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/459/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osowa Sień.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 446 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/460/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 447 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/461/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy.


5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 448 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/462/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 449 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/463/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 450 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/464/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wschowskiego.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 451 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 452 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Radny St.Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie zapisów:
- 300 tys. zł zdejmujemy z zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
we Wschowie,
- 200 tys. zł zwiększamy na rewitalizację miasta,
- tylko częściowo przewidziany jest monitoring miasta – czy nie należało ująć go w całości,
- dlaczego zdjęto zadanie do realizacji dot. stawu w Osowej Sieni. Zmniejszono wydatki na
zadaniu: Renowacja zbiorników małej retencji w Osowej Sieni o kwotę 42 tys.zł i
jednocześnie zmieniono nazwę zadania na: Renowację zbiornika małej retencji w Osowej
Sieni.

Wątpliwości radnego St.Kowalczyka wyjaśnił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, iż w planie zagospodarowania terenu pomiędzy Orlikiem a PZU jest plac zabaw. W ramach realizacji zadania „Radosna szkoła” – koszty kosztorysowe placu zabaw okazały się wyższe niż planowano.
Jeżeli chodzi o monitoring przy Kościele Farnym, Collegium, Rynku czy Placu Zieleni – na dzień dzisiejszy montowane są kamery z możliwością uzupełnienia kamer na lata następne.

Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, że w trakcie wykonywania dokumentacji na stawy w Osowej Sieni, okazało się, że koszty modernizacji mocno odbiegają od planowanych, rozpatruje się sprawę pozyskania dodatkowych środków.

Radny St.Kowalczyk:
- jeszcze w tym roku planujemy wykonanie zadania – oświetlenie drogi dojazdowej do plaży
w Lginiu – czy sensowne jest wykonanie tego zadania jeszcze w tym roku?
- czy przy modernizacji dróg śródpolnych zaangażowane będą własne środki czy też z
zewnątrz?

Burmistrz Krzysztof Grabka – oświetlenie w Lginiu:
To zadanie wykonuje OSiR. Inwestycja rozpoczęta była w okresie letnim i trwa nadal. Albo zakończymy to zadanie, albo OSiR z własnych środków będzie musiał wygospodarować środki, a co za tym idzie zrezygnować z części planowanej działalności.

Radny Władysław Brzechwa:
- kiedy rozpocznie się budowa parkingów przy ul. Poprzecznej,
- przebudowa dróg i chodników w Konradowie.

Burmistrz K.Grabka:
- budowa parkingów przy ul. Poprzecznej – inwestycja ta nie zostanie wykonana,
- droga w Konradowie – na to zadanie przewidziana jest kwota 600 tys. zł.

Obecnych 16 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 14 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/466/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 453 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r.w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 14 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LII/467/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r.w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

1. Radnej Jolancie Pawłowskiej – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, teren przy cmentarzu komunalnym przeznaczony jest na cmentarz. Na tym terenie istnieje możliwość przygotowania terenu pod boisko, ale w tym roku nie jest to możliwe.
2. Radnemu Czesławowi Kuppe – bezpieczne przejście przy budowie ronda w Przyczynie Górnej – została wyznaczona nowa droga wojewódzka. Wykonawca zgodnie z planem realizuje to zadanie. Należy sprawę rozpoznać i zastanowić się jakie bezpieczne miejsce wyznaczyć.
3. Radnemu Franciszkowi Baśczynowi – oszacowanie szkód na skutek ostatnich podtopień – została powołana komisja, na 50 złożonych wniosków, komisja zgodnie z rozporządzeniem, zakwalifikowała 28 wniosków.

Radni powyższe wyjaśnienia przyjęli – pisemnych odpowiedzi nie będzie.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Radny Władysław Brzechwa zapytał, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie gminnego programu dożynek w Konradowie, ponieważ w tym programie nie został przewidziany występ dzieci z Konradowa?
Radny podziękował dyrektorowi OSIR i sołtysowi za wkład pracy przy organizacji dożynek.
2. Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprosił na obchody 800 lecia wsi Przyczyna Górna.
3. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak złożył na piśmie zapytanie dot. „na jakim etapie jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Wschowa i czy ujęte zostało w planie wymiana oświetlenia w parku Al.Ks.Rogalińskiego?
4. Sołtys wsi Tylewice p.Maria Frąckowiak zwróciła uwagę na problem byłego składowiska w Tylewicach. Prosi o ustawienie znaków zakazujących wywóz odpadów komunalnych?

Wiceprzewodniczący T.Stasiak prosi o umieszczenie informacji na stronie internetowej o zamknięciu wysypiska.
Radny St.Kowalczyk – ponagla pytanie o wskazanie miejsc, gdzie można składać odpady wielkogabarytowe np.gruz.
Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk poinformował, że Spółka takie usługi wykonuje.
Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął LI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała Przewodniczący
Maria Wilczak Rady Miejskiej we Wschowie

Fabian Grzyb
Data publikacji: 2010-10-18 11:21:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:06:50 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski
2011-08-22 11:12:46 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa