Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr LIII/10

P r o t o k ó ł Nr LIII/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 września 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Ryszard Miśkiewicz – nieobecność usprawiedliwiona.

Do proponowanego porządku obrad, radni nie wnieśli poprawek

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2010r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
2) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hetmanice na lata 2010-2017,
3) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
5) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność gminy,
7) zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
8) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 18 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z LII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.
1. Radny St.Kowalczyk – we wrześniu odbyły się negocjacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na Budowę kanalizacji sanitarnej Przyczyna Górna Obręb Wschowa. Negocjacje przeprowadzono z firmą Eurovia Polska S.A. Jaka została wynegocjowana kwota?
2. Radny Władysław Brzechwa – został ogłoszony konkurs na stanowisko Podinspektora ds. infrastruktury drogowej w UMiG - czy konkurs ogłoszony został na skutek zwolnienia?

Burmistrz udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu St.Kowalczykowi – wynegocjowana kwota to 79.000 zł plus 22% vat.
2. Radnemu Wł.Brzechwie – zostało utworzone nowe stanowisko pracy i będzie zatrudniona osoba.

Ad.4.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2010r.
Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił W-ce Przewodniczący Rady Tomasz Stasiak.
Wprowadzenia do informacji dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka.
Burmistrz swoją wypowiedź nawiązał do Uchwały Nr 386/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 września 2010r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2010r.
Skład Orzekający RIO stwierdził, że w/w informacja i sprawozdania zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach, a dane w nich zawarte po stronie planu są zgodne z uchwałami i zarządzeniami.
Dochody budżetowe w badanym okresie Miasto i Gminy wykonała w kwocie 27.349.014 zł, co stanowi 47,13% planowanych dochodów na 2010r., które wynoszą po zmianach 58.022.881 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.399.202 zł, natomiast wykonano w wysokości 667.863,50 zł, stanowiącej tylko 7,95% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 26.681.150,56 zł, stanowiącej 53,77% planu (plan 49.623.679 zł)
Wydatki budżetowe Miasto i Gmina Wschowa wykonała w kwocie 26.745.815,72 zł, co stanowi 40,07& planu wydatków na 2010r., wynoszącego po zmianach 66.754.616 zł.
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24.623.256,55 zł, stanowiącej 48,58% planu, wynoszącego po zmianach 50.681.905 zł.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.122.559,17 zł stanowiącej 13,21% planowanych wydatków na ten cel (plan 16.072.711 zł), natomiast wydatki inwestycyjne przy planie w kwocie 15.622.711 zł, wykonano w kwocie 1.672.660,49 zł, stanowiącej 10,71% planu.
Przy planowanym deficycie budżetowym w 2010r. w kwocie 8.731.735 zł, I półrocze Miasto i Gmina zakończyła nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 603.198,34 zł.
Na koniec II kwartału 2010r. Miasto i Gmina posiadała dług w łącznej kwocie 14.507.533,06 zł, co stanowi 25% planowanych dochodów na ten rok (limit ustawowy wynosi 60%).
Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybył W-ce Przewodniczący Rady Tomasz Stasiak.
Radny St.Kowalczyk w swej wypowiedzi zaznaczył, że wykonanie wydatków w I półroczu jest zazwyczaj niższe niż w II półroczu.
Radny poprosił, by na przyszłość, komisje branżowe omawiały sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.
Radny zapytał również, czy przetargi wspomniane w sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, nie są za późno ogłoszone, chodzi o zadanie dot. drogownictwa.

Radna Bogusława Awsiukiewicz swoją wypowiedź nawiązała do Uchwały RIO. Zwróciła uwagę na dochody i wydatki jak również na obsługę długu oraz na wydatki majątkowe.
Jako Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, radna B.Awsiukiewicz, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I półrocze br.
Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi radnemu St.Kowalczykowi, informując, iż ogłoszone przetargi opiewają na kwotę w granicach ok.600 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu na początku października a podpisanie umowy pod koniec tego miesiąca, nie czyni zagrożenia na wykonanie zadania.
Jedynie warunki atmosferyczne mogą przeszkodzić w jego wykonaniu.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny St.Kowalczyk ustnie poprosił o:
1) wskazanie miejsc i zakresów, gdzie zostały zaangażowane środki gminne w pasie dróg powiatowych?
2) Informację od Spółki Komunalnej:
- ile wynosi cena 1m3 śmieci,
- jaka ilość śmieci zbierana jest w ciągu roku przez Spółkę,
- jaka jest cena 1 tony śmieci, które odbiera firma od Spółki oraz ile tych ton odebrała
od Spółki?
3) Dane związane z Rewitalizacją Starego Miasta:
- został przebudowany plac przy kościele farnym – na parking:
a) czy słupy oświetleniowe w ramach rewitalizacji zostaną wymienione?
b) wielkość kosztów, które zostały wskazane poprzez przetargi – drogi, kamieniczki,
collegium,
c) koszty związane z przyłączeniami wykonywanymi przez Spółkę Komunalną,
d) koszty dodatkowe związane z Rewitalizacją,
e) wielkość środków, które gmina otrzyma z zewnątrz w ramach Rewitalizacji.
4) Informację związaną ze sprzedażą Strefy Aktywności Gospodarczej dotyczącą:
a) wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą Strefy, z udziałem środków z
zewnątrz,
b) wskazanie ceny ze sprzedaży,
c) radny, prosi o kopię porozumienia z Firmą SWEDWOOD – dot. okresu realizacji
inwestycji.
5) Czy prawdą jest, że Gmina Wschowa dowozi do szkół we Wschowie, dzieci z terenu
Szlichtyngowej?
3. Radny Czesław Kuppe zadał pytanie dot. wybudowania parkingu m.inn. na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie, przy ul.K.Wielkiego, w okolicach firmy Kimitex.
2. Radny Władysław Brzechwa prosi o informację dot.:
1) wielkości zatrudnienia w UMiG Wschowa – ilości etatów,
2) stacji uzdatniana wody – czy nie należałoby zakupić agregatów prądotwórczych? Jako przykład podał pożar w Kandlewie, który wybuchł na skutek wyładowań atmosferycznych, nie było prądu i pojawił się problem.

3. Przewodniczący Rady Fabian Grzyb:
– poruszył ogólnokrajowy problem dopalaczy - proponuje w tej sprawie zajęcie stanowiska
przez Radę,
- zapytał, czy prawdą jest, że we Wschowie, przy u7l. Moniuszki powstanie „Galeria”?

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak zwrócił uwagę, że z prowadzonych dyskusji w mediach wynika, iż taka uchwała, może być uchylona przez nadzór

Przerwa w obradach od godz. 15.25 do 15.45.

Po przerwie obecnych 16 radnych.

Ad. 6
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 454 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/468/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekty uchwał na drukach od nr 455 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hetmanice na lata 2010-2017.

Radny Wł.Brzechwa zapytał, ile miejscowości takich planów nie posiada i czy prowadzone były rozmowy z innymi miejscowościami, które nie maja takiego planu?
Burmistrz potwierdził, że zostanie uruchomiona procedura przygotowania takich Planów.
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał pod głosowanie projekty uchwał:

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/469/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Hetmanice.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 456 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/470/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 457 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/471/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 458 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/472/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 459 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność gminy.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/473/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność gminy.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 460 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 10 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/474/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 461 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka.

Radny St.Kowalczyk zapytał:
- czy nie będzie realizowane zadanie pn.”Renowacja zbiornika małej retencji w Osowej Sieni, ponieważ w projekcie tej uchwały po stronie dochodów zdjęto planowane środki w kwocie 45.000 zł z FOGR.
- Program „Radosna szkoła” – radny pozytywnie wypowiedział się na temat pozyskiwania środków przez szkoły podstawowe, ale zwrócił uwagę, by w przyszłości przed złożeniem takiego wniosku przeprowadzić analizę korzyści.
- Z działu: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału: Ochotnicze Straże Pożarne z zadania: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lginiu przesunięto kwotę 160.000 zł, do rozdziału: Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie: Modernizacja i remonty kapitalne budynków będących własnością Gminy.
Radny zapytał w jaki sposób zamierzamy zrealizować zadanie dot. zakupu samochodu?

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki, informując, że:
- na dzisiaj nie ma możliwości prawnej na zakup z zagranicy, tego samochodu używanego. Samochód ten, nie posiada certyfikatu dopuszczającego do o brotu. W przyszłości planuje się zwiększyć środki na zakup samochodu, poprzez pozyskanie ich również z zewnątrz.
- Jeżeli chodzi o renowację stawów w Osowej Sieni, to z uwagi na tegoroczną powódź, Gmina nie otrzymała dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Mamy otrzymać środki tylko na jeden staw.

Obecnych 16 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 13 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/475/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi:
- na zadane pytania w zakresie działalności Spółki Komunalnej Burmistrz ma wątpliwości, czy nie stanowi to tajemnicy handlowej?
- w sprawie dowożenia dzieci z Gminy Szlichtyngowa –przede wszystkim dowożone są dzieci ze Starego Strącza i Radomyśla do Gimnazjum Nr 2, z tego tytułu Gmina Wschowa ma subwencję.
2. Radnemu Władysławowi Brzechwie:
- nt. zakupu agregatu prądotwórczego – Burmistrz stwierdził, że na ten temat będzie rozmawiał z Prezesem Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.
- nt. wielkości zatrudnienia w UMiG Wschowa - radny otrzymał kserokopię Zarządzenia Burmistrza MiG Wschowa w sprawie podziału wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów.

3. Radnemu Czesławowi Kuppe – nt. wybudowania parkingu.
Burmistrz stwierdził, że pomysł jest dobry, ale zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, teren ten przeznaczony jest na park. Należy dokonać zmiany w planie.
4. Przewodniczącemu Rady Fabianowi Grzybowi:
- nt. dopalaczy – problem ten jest problemem ogólnokrajowym. Z informacji jakie podają
Media wynika, że podjęcie uchwały sprawie zakazu dopalaczy byłoby niezgodne z
obecnym stanem prawnym.
Burmistrz zaproponował podjęcie przez Radę stanowiska w tym zakresie i przesłanie go
do odpowiednich instytucji.
- nt. budowy Galerii przy ul. Moniuszki – właścicielem terenu po byłym Zakładzie Zieleni, jest firma z Poznania, która w chwili obecnej opracowuje projekt „Mini Centra”, w którym ma być apteka, stanowisko z prasą, tekstyliami, AGD, instytucje finansowe.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny St.Kowalczyk zapytał na jakim etapie jest budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 oraz prosi o ustawienie znaku zakazującego zatrzymywanie się na drodze krajowej przy tym Przedszkolu.
Radny zwrócił również uwagę, na ilość skrzynek energetycznych znajdujących się na placu przy Rynku w okolicach fontanny.
2. Radny Jacek Kowalczyk:
– idzie zima, radny prosi, by dla dzieci przygotować górkę, która mieści się w parku przy
ul. Herbergera.
- wyciąć drzewo przy ul. Herbergera, które zagraża bezpieczeństwu,
- radny prosi o wyrównanie drogi przy ul. Działkowej i 17 Pułku Ułanów oraz prosi o
interwencję w sprawie 2 lamp, które nie świecą na ul. Głogowskiej.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że:
- rzeczywiście skrzynek energetycznych jest za dużo. Nastąpi proces konsolidacji lamp a przy tym zmniejszenie ilości skrzynek.
Przy fontannie zostanie zamontowane oświetlenie i na tym etapie zakres zadań zostanie zakończony.
- lampy żelbetonowe na Placu Farnym zostaną zdementowane i na etapie zagospodarowania zieleni zostaną zamontowane nowe.
- budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 – mamy pozwolenie na budowę, zostanie ogłoszony przetarg na budowę parkingu i nową nawierzchnię.

Radny Wł.Brzechwa zapytał, czy jest zrobiona całkowita dokumentacja na parkingi – I i II etap?
Burmistrz Krzysztof Grabka – z uwagi na mały teren na leżący do Gminy, prowadzone będą rozmowy z właścicielami gruntów.

Radny St.Kowalczyk – zapytał, co z budową kolektora w Osowej Sieni?
Burmistrz Krzysztof Grabka odpowiedział, że na etapie robienia projektu nie było potrzeby wprowadzania zmian. Pojawiły się 3 gospodarstwa, do których nie był przewidziany kolektor. Będą prowadzone dodatkowe prace, by ta kanalizacja w tych 3 gospodarstwach była zrobiona.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął LIII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

Protokołowała
Maria Wilczak
Data publikacji: 2010-11-05 13:28:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:21:42 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa