Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr LI/10

P r o t o k ó ł Nr LI/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 czerwca 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Łukasz Tkacz – nieobecność usprawiedliwiona.

W związku z tym, iż wpłynął wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad, Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poddał wniosek dot. „Podjęcia uchwał w sprawie:
1. udzielenia dotacji 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
2. zmiany Uchwały Nr XLIX/416/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
3. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie,
4. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
5. ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania”
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Jednogłośnie (za-18 radnych) przyjęto wniosek o zmianę porządku obrad.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Omówienie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007-2015.
5. Działania promocyjne Gminy Wschowa.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XLIX/416/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
2) wyrażenia zgody na zawarcie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego porozumienia określającego warunki przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-Urząd”,
3) powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty Powiatowi Wschowskiemu do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego-garażu stanowiącego własność gminy,
5) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne,
7) odpłatnej zamiany gruntów,
8) zmiany Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne,
9) zmiany Uchwały Nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. w Gminie Wschowa,
10) rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
11) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Gorzyce,
12) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa i Domu Kultury we Wschowie,
13) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze,
14) trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa,
15) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.
16) udzielenia dotacji 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
17) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie,
18) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
19) ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych). Na salę obrad przybył radny Łukasz Tkacz.

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 19 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół z L Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Radny Władysław Brzechwa zapytał Burmistrza, Czym podyktowana była zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Konradowie?
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że zmiana ta, podyktowana została lepszą dostępnością do lokalu wyborczego przez mieszkańców Konradowi i Kandlewa.
Radny Wł Brzechwa ponownie zapytał, czy w związku z tym, że w sobotę na Sali w Konradowie jest wesele, nie wpłynie to na prawidłowy przebieg wyborów?
Burmistrz stwierdził, że nie ma zagrożeń z tego tytułu na sprawny przebieg wyborów.


Ad.4.
Informację burmistrza o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007-2015, za rok 2009 przyjęto bez uwag..

Materiał w załączeniu do protokołu.

Ad. 5
Sprawozdanie z pracy Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Wschowa – 2009/2010 radni przyjęli bez uwag.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

1) Radny St.Kowalczyk złożył ustną interpelację dotyczącą wybudowania części kanalizacji w Osowej Sieni w kierunku Zbarzewa. Obecnie nawierzchnia tej drogi jest w bardzo złym stanie, zapadnięte są miejsca, gdzie położona jest kanalizacja.Ad. 7
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 435 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/416/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Radny St.Kowalczyk stwierdził, że poprzednia uchwała przeznaczona była na wykup gruntów, a w chwili obecnej zostało poszerzone – na realizację zadania.
Radny zapytał Burmistrza, czy Gmina podpisała ze Starostwem porozumienie na ewentualny zwrot?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka, informując, że ideą samorządu gminnego jest pomoc w budowie ronda.
Na prośbę Powiatu zadanie zostało poszerzone „na realizację inwestycji”.
Radny St. Kowalczyk stwierdził, że obecne szacunki wykupu gruntów są niższe, chodzi o zwrot tej różnicy.
Podobne wątpliwości na ten temat, wyraził Wiceprzewodniczący Tomasz Stasiak.
Burmistrz K.Grabka podkreślił, że udział w realizacji budowy ronda to:
40% – Generalna Dyrekcja
30% - Powiat plus koszt wykonania dokumentacji (ok.100 tys.zł)
30% - Gmina.

Obecnych 19 radnych.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/432/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/416/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 420 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego porozumienia określającego warunki przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-Urząd”.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/433/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego porozumienia określającego warunki przystąpienia Gminy Wschowa do projektu „Lubuski e-Urząd”.


3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 421 w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty Powiatowi Wschowskiemu do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy istnieje „zagrożenie”, że Gminę Wschowa zadanie to będzie kosztowało?
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, że przekazanie tego zadania Powiatowi Wschowskiemu, nie skutkuje finansowo budżetu Gminy od miesiąca września do grudnia br.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/434/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty Powiatowi Wschowskiemu do założenia
i prowadzenia przedszkola specjalnego.

4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 422 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność Gminy.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/435/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem lokalu użytkowego – garażu stanowiącego własność Gminy.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 423 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/436/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 424 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/437/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb ogłosił przerwę od godz. 15.15 do 15.30.

Po przerwie obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścili radni: Łukasz Tkacz i Mariusz Mazur.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 425 w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/438/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 426 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367//09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Dyskusji nie było.
Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybył radny Mariusz Mazur.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/439/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367//09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 427 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

Radny Krzysztof Czopek zapytał Pełnomocnika Burmistrza p.Krzysztofa Rękosia – ile jest osób uzależnionych od alkoholu, którymi powinna zająć się Komisja?
Na tę chwilę Pełnomocnik nie był w stanie podać liczby.
Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał, skąd wzięła się kwota 28 880zł.
Krzysztof Rękoś wyjaśnił, że jest to kwota z wpływów z koncesji za rok 2009.
Dodatkowe wyjaśnienia przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka, informując, że zmiana dotyczy tylko dwóch pozycji Programu: świetlicy środowiskowej i placu zabaw.
Burmistrz również wyjaśnił zasadę zapisów wpływów z udzielonych koncesji alkoholowych. Na początku roku 2010, kwota 28880 zł została wprowadzona do budżetu a dzisiaj doprecyzujemy zapisy w programie alkoholowym.
Wice Przewodniczący Rady Tomasz Stasiak poinformował radnych, iż wcześniej złożył interpelację dotyczącą wyjaśnienia powyższej kwoty i odpowiedź w tej kwestii otrzymał.

W wyniku głosowania, głosami: 11 – za , 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/440/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

10) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 428/1 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2010r., dotyczącej wydania zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/441/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2010r., dotyczącej wydania zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym.

11) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 428/2 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 maja 2010r. dotyczącej kwestii dzierżawy gruntu.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/442/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2010r., dotyczącej kwestii dzierżawy gruntu.

12) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 429 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Gorzyce.

Radny St.Kowalczyk zapytał w jakiej formie została przeprowadzona akcja pomocy powodzianom?
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki poinformował, że informacja została zamieszczona w prasie lokalnej, na stronie internetowej, poprzez młodzież wschowską.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Kuryłło, przekazał informację, że na spotkaniu z sołtysami, które ma się odbyć dzisiejszego dnia, temat ten będzie dyskutowany.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/443/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Gorzyce.

13) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 430/1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/444/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

14) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 430/2 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/445/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

15) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 430/3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 12 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/446/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

16) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 431 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 12 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/447/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze.

17) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 432 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/448/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa.

18) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 433 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał o dział Kultura fizyczna i sport, w rozdziale: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono środki na dotacje dla klubów sportowych o kwotę 20.000 zł – dla jakich klubów zaplanowano środki?
Radny St.Kowalczyk zapytał czy gminy Szlichtyngowa i Sława udzielają również pomocy finansowej Policji we Wschowie?
Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu Dworkiewiczowi informując, że zostanie ogłoszony konkurs. Na spotkaniu z władzami samorządowymi 3 kluby sportowe: Osowa Sień Wschowsko-Sławskie Stowarzyszenie i Avia Siedlnica zgłosiły chęć złożenia wniosków n a realizację zadania gminy z zakresu sportu.
Radny St.Kowaliczyk poinformował, że Stowarzyszenie „Zmotoryzowana Wschowa” w m-cu lipcu organizuje imprezę, czy w związku z tym nie można zwiększyć tej kwoty o kwotę dla tego klubu?
Burmistrz wyjaśnił, że z uwagi na krótki czas – chodzi o zachowanie procedury konkursowej- zaproponował w tej sprawie spotkanie z klubem, może być udzielona pomoc w postaci np. zakupu pucharów.
Natomiast przedstawiciel Policji p.Lebedyński wyjaśnił, że Policja we Wschowie również otrzymuje pomoc od Gminy Szlichtyngowa i Sława.
Radny Franciszek Baśczyn zapytał – kiedy rozpocznie się remont ulicy Strzeleckiej?
Z uwagi na to, że prace kanalizacyjne rozpoczęła już Spółka Komunalna, prace drogowe można rozpocząć, wybudowany również będzie parking przy Przedszkolu Nr 3 – poinformował Burmistrz.
Radny Tomasz Stasiak przypomniał, że jego klub już wcześniej składał interpelację dot. ulicy Strzeleckiej.

Obecnych 17 radnych. Salę obrad opuścił radny Marek Krembuszewski.
W wyniku głosowania, głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/449/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

19) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 434 w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy udzielana dotacja w wysokości 30 tys. zł Klasztorowi Franciszkanów we Wschowie, wystarczy na przeprowadzenie prac związanych z konserwacją i rewaloryzacją Ołtarza Krzyża Świętego w kaplicy przy kościele św. Józefa?
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, że Klasztor nie dysponuje większymi środkami i dlatego też spodziewamy się , że w przyszłości kolejny wniosek wpłynie.
Radna Jolanta Pawłowska zapytała czy do końca roku można na prace konserwatorskie udzielić dotacji?

Z-ca Burmistrza – podkreślił, że na podstawie podjętej uchwały przez radę, w szczególnych przypadkach można udzielić dotację.
Radny St.Kowalczyk zapytał, jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa powołania powiatowego konserwatora?
Z-ca Burmistrza – stwierdził, że spełniliśmy warunki - zostało przygotowane pomieszczenie biurowe, w tej chwili czekamy na decyzję konserwatora wojewódzkiego.

Obecnych 16 bradnych. Salę obrad opuścił radny Jacek Kowalczyk.
W wyniku głosowania, głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/450/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

20) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 436 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/451/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie.

21) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 437 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

Dyskusji nie było.
Obecnych 15 radnych. Salę obrad opuścił radny Władysław Brzechwa.
W wyniku głosowania, głosami: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/452/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

22) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku 438 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 15 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LI/453/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.


1. Radnemu St.Kowalczykowi – interpelację dotyczącą wybudowania części kanalizacji w Osowej Sieni w kierunku Zbarzewa - obecnie nawierzchnia tej drogi jest w bardzo złym stanie, zapadnięte są miejsca, gdzie położona jest kanalizacja - Burmistrz potraktował tę interpelację jako wniosek do realizacji.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący Rady Fabian Grzyb poinformował, że posiedzenie kolejnej sesji rady odbędzie się w miesiącu sierpniu.

Przewodniczący zapytał również o rzeźbę Murzynka - figurkę chłopca z fletem – kiedy wróci na swoje miejsce – fontanna w parku.
2. Osoba z publiczności p.Urszula Chudak podziękowała radnym za podjęcie uchwały dotyczącej zwiększenia do sprzedaży - powierzchni lokali użytkowych.
3. Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Stasiak żłożył wniosek o przeprowadzenie modernizacji ulicy Wesołej we Wschowie, jak również zwrócił uwagę na nieczynną fontannę na Rynku.
4. Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę, że ulica Działkowa nie posiada oświetlenia.


Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął LI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb

51 Sesja Rady Miejskiej we Wschowie from Ziemia Wschowska on Vimeo.Data publikacji: 2010-12-14 12:41:03 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:04:56 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa