Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr LIV/10

P r o t o k ó ł Nr LIV/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 października 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecni radni: Włodzimierz Drzewiecki, Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Ryszard Miśkiewicz, – nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o zmianę porządku obrad o treści:
„Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnej zamiany gruntów”.
Jednogłośnie – 17 głosami za, wniosek został przyjęty.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach oświatowych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
2) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych,
3) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5) zwolnień w podatku od nieruchomości,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7) zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
8) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.,
9) odpłatnej zamiany gruntów.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (17 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 17 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z LIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Dyskusji nt. sprawozdania nie było.

Ad.4.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010.

Zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym wyników sprawdzianu i egzaminów.

Radna Barbara Tlałka zapytała, czy stworzenie kolejnych oddziałów przedszkolnych, zapewni rodzicom, dla wszystkich dzieci miejsce w przedszkolu?

Radny Stanisław Kowalczyk podkreślił, że informacja o stanie oświaty w Gminie Wschowa, to również bardzo dobry materiał wyjściowy dla przyszłych radnych, kolejnej kadencji.

Na salę obrad przybył radny Włodzimierz Drzewiecki. Obecnych 18 radnych.

Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki udzielił odpowiedzi radnej Barbarze Tlałce informując, iż zagwarantowanie dla 90 dzieci dodatkowo miejsc w przedszkolu, nie zapewni 100% zapotrzebowania. Ok. 10% zapotrzebowania, to dzieci, które z różnych powodów nie są przyjęte do przedszkola.
Radny St.Kowalczyk stwierdził, że w oświacie nastąpił wzrost wydatków.
Burmistrz Krzysztof Grabka ocenił bardzo dobrze zarządzanie oświatą w gminie, poprzez dyrektorów tych jednostek.

Ad. 6
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Zgodnie z art. 24 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Fabian Grzyb, dokonał analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez radnych Rady Miejskiej.
W tym roku dotyczy ona dwóch oświadczeń. Jedno dotyczy stanu majątkowego na dzień 31 grudnia 2009r., drugie natomiast zgodnie z przepisami – na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał informację – analizę Urzędu Skarbowego w Lesznie, o złożonych oświadczeniach przez Skarbnika Gminy Wschowa Annę Benit oraz Komendanta Straży Miejskiej Witolda Skorupińskiego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Natomiast Burmistrz Krzysztof Grabka dokonał analizy oświadczeń majątkowych, złożonych przez osoby zobowiązane na podstawie art. 24 h ust. 1 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. w terminie do 30 kwietnia 2010r.
Wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły oświadczenia w terminie, zostały wypełnione w sposób zupełny.
Materiał w załączeniu dom protokołu.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Władysław Brzechwa zadał pytanie dotyczące przebudowy drogi w Konradowie, kiedy rozpoczną się prace dotyczące tego zadania oraz ile kosztowało odkupienie gruntu pod tą drogę?
2. Radny Łukasz Tkacz zadał pytanie dotyczące:
• strefy płatnego parkowania – z uwagi na brak w mieście strefy płatnego parkowania, co dzieje się z tym tematem?
• Zamknięto kino Hel – co dzieje się z pomysłem na stworzenie nowego małego kina w Domu Kultury?

Ad. 7
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 462 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/476/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekty uchwał na drukach od nr 463 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/477/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 464 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/478/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.


4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 465 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 13 – za , 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 466 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/480/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 467 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/481/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 468 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, czy jest to wszystko synchronizowane – chodzi o budowę drogi przy ul. Obr.Warszawy, kanalizacja plus łącznik?
Wątpliwości radnego St.Kowalczyka wyjaśnił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Budowa obwodnicy Wschowy etap I – inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Budowa drogi przy ul. Obr.Warszawy – inwestorem jest również Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Całość zadań na chwilę obecną jest dobrze synchronizowana, choć wcześniej rzeczywiście pojawiły się wątpliwości co do terminów realizacji obu tych zadań.
Synchronizacja ul. Obr.Warszawy wymaga również wymiany kolektora oraz sieć wodociągowa, na tym odcinku wymaga wymiany.
Na etapie budowy kolektora nastąpi wymiana sieci.

W wyniku głosowania głosami: 12 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIII/482/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 469 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Burmistrz Krzysztof Grabka.
Radny St.Kowalczyk zapytał:
- w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: Straż Miejska zwiększono wpływy z mandatów o kwotę 109 tys.zł – czego dotyczy wniosek Komendanta Straży?
- w rozdziale: Wpływy z innych opłat: stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi o kwotę 50.671 zł – na co zostaną przeznaczone te środki?

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że zmiany w budżecie dotyczą głównie przesunięć między działami.
Wniosek Komendanta dotyczy wpływów z mandatów – na podstawie rozliczeń z firmą, która wygrała przetarg na obsługę radarów.
Natomiast, jeżeli chodzi o zwiększenia dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi, na przyszłą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany Programu Alkoholowego.

Obecnych 18 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 12 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/483/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 4670 sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18– za , 0 – przeciw, 0– wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LIV/48410 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie odpłatnej zamiany gruntów.

Przerwa w obradach sesji od godz. 15.45 do 16.00.

Po przerwie obecnych 17 radnych. Na Sali obrad brakuje radnego Mariusza Mazura.

Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi
- na zadane pytanie w zakresie strefy płatnego parkowania – dwa razy ogłoszony był przetarg i dwa razy okazał się nieskuteczny.
Jeżeli chodzi o kino w Domu Kultury, to na sesji nie był obecny Dyrektor DK i odpowiedź w tym zakresie nie została udzielona.
2. Radnemu Władysławowi Brzechwie:
- nt. przebudowy drogi w Konradowie – plac budowy został przekazany wykonawcy i to od niego zależy realizacja tego zadania. Obowiązuje tu umowa na to zadanie.

Radny Wł.Brzechwa przekazał swoje wątpliwości w zakresie – czy grunt pod tą drogę został wykupiony przez gminę?
Burmistrz K.Grabka potwierdził, że taka uchwała nie była podejmowana.

Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybył radny Mariusz Mazur.


Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny Wł.Brzechwa – w Konradowie, przy posesji p.Szmani - na czyim gruncie został wybudowany chodnik?
Radny złożył ustny wniosek, by w przyszłorocznym budżecie ująć zadanie – budowa garażu dla OSP w Konradowie.
Kwestię, czy taki wniosek można poddać pod głosowanie, wyjaśnił Radca Prawny Dariusz Płociniczak, stwierdzając, że radny zawsze wniosek formalny może złożyć.

Głosami za 7, przeciw 2, wstrzymało się 7, wniosek został przyjęty.

2. Radny Jacek Kowalczyk – ponowił prośbę o wyrównanie dróg przy ul. Działkowej, 17 Pułku Ułanów i przyległe do tych dróg.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że:
- wybudowany chodnik w Konradowie, wybudowany jest w większości na gruncie gminnym, ale też częściowo na gruncie osoby fizycznej.
W trakcie inwentaryzacji dróg, okazało się , że część chodnika leży na posesji p.Pluty.
W chwili obecnej formalizuje się ten temat.


Radny Wł.Brzechwa zapytał, czy na przyszłą, ostatnią sesję w tej kadencji zostaną przygotowane Plany Odnowy tych wsi, które ich nie mają?

Burmistrz Krzysztof Grabka odpowiedział, że na przyszłą sesję, takie Plany, nie zostaną przygotowane.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb poinformował, że ostatnia sesja w tej kadencji odbędzie się 10 listopada.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął LIV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2010-12-14 12:41:57 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:23:33 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa