Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr LV/10

P r o t o k ó ł Nr LV/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 10 listopada 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali Zamku Królewskiego we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecni radni: Bogusław Jarzyna, Witold Kotowski, Ryszard Miśkiewicz, – nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad Fabian Grzyb odczytał wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o zmianę porządku obrad o treści:
„Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie:
1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe,
2. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu”.
Jednogłośnie – 18 głosami za, wniosek został przyjęty.

Radny Franciszek Baśczyn zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad o punkt:
„Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu”.

Radny St.Kowalczyk zapytał radnego Fr.Baśczyna, z czego wynika pilność podjęcia tej uchwały?
Radny Fr. Basczyn poinformował, że jest to związane z obchodami 100 lecia Związku Harcerstwa Polskiego.
Radna Barbara Tlałka dodała, że jest to zwięczenie całości zadania związanego z postawieniem pamiątkowej tablicy z okazji 100 lecia działalności8 ZHP.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Franciszka Baśczyna.
Głosami za – 18, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, wniosek został przyjęty.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
2) nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
3) ustanowienia służebności gruntowej,
4) programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.,
5) zmiany Uchwały nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa,
6) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
7) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe,
8) nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu”.
9) zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Fabian Grzyb stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 18 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z LIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Dyskusji nt. sprawozdania nie było.

Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Przewodniczący obrad Fabian Grzyb zapytał:
- czy prawdą jest, że Gmina Wschowa została ukarana kwotą 200 tys.zł – chodzi o likwidację dzikiego wysypiska śmieci?
- pytanie dotyczy rozstrzygnięcia przetargu na ulicę Strzelecką – w związku z tym ,że zgłosili się miejscowi rzemieślnicy, czy jest możliwe etapowanie tego typu zadania?

Ad. 5
Podjecie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 471 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/485/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

2) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekty uchwał na druku nr 472 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/486/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

3) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 473 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że poruszona kwestia wydzielenia domawianej działki na dzień dzisiejszy nie jest jednoznaczna, ale też nie ma przyczyn, by takiej uchwały nie po9dejmować.
Przewodniczący Rady, który tę wątpliwość poddał na posiedzeniu komisji pod dyskusję, nadal podtrzymuje swoje stanowisko, że przed ustanowieniem służebności, należałoby podzielić tę działkę, by w przyszłości nie było wątpliwości.
Radny Franciszek Baśczyn zapytał, czy jeżeli ustanowiona jest służebność, czy w przyszłości potencjalny nabywca może zakupić tę nieruchomość, która dotyczy ustanowienia służebności?
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Leszek Piotrowski wyjaśniając, że jest to obciążenie działki, ale w przyszłości tę służebność sądownie można znieść.

W wyniku głosowania - głosami: 1 – za , 8 – przeciw, 9 – wstrzymujących się, uchwała nie została podjęta.


4) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 474 w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania - głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/487/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

5) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 475 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/488/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/364/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Wschowa.

6) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 476 w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/489/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

7) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 477 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/490/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.

8) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 478 w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/491/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu.

9) Przewodniczący obrad Fabian Grzyb przedstawił projekt uchwały na druku nr 479 sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18– za , 0 – przeciw, 0– wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr LV/492/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010r.

Przerwa w obradach sesji od godz. 15.45 do 16.00.

Po przerwie obecnych 17 radnych. Na Sali obrad brakuje radnego Mariusza Mazura.

Ad. 6
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Rady Fabiana Grzyba:
- Burmistrz nie potwierdził informacji, że Gmina została ukarana kwotą 200 tys.zł ,
- w zakresie etapowania zadań przetargowych – Burmistrz poinformował, że w przyszłej kadencji wnioski rzemieślników zostaną wzięte pod uwagę, ale zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych. Jest to związane np. z podziałem zadania na mniejsze przy jednym pozwoleniu na budowę. Burmistrz zdementował, że wadium na ul. Strzelecką wynosiło 200tys.zł. Była to kwota o wiele niższa.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Radny St.Kowalczyk zadał pytanie – czy odbyła się rozprawa dot. likwidacji dzikiego wysypiska śmieci, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze?
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że w Urzędzie Marszałkowskim, taka rozprawa odbyła się, udział w niej wziął Naczelnik Wydziału RGO p.Marian Kociubiński. Procedura administracyjna trwa.
Radny St.Kowalczyk dodatkowo zapytał, czy ktoś wcześniej wnioskował o kwotę 400 tys.zł?
Naczelnik Wydziału p.Kociubiński potwierdził informację, którą przekazał Burmistrz, w chwili obecnej czekamy na decyzję administracyjną w tej kwestii.
Radna Jolanta Pawłowska w imieniu mieszkańców ul.Wesołej, prosi o założenie na tej ulicy chodnika.
Radny Władysław Brzechwa zapytał, czym podyktowana była odmowna decyzja o umorzenie podatku, mieszkanki Konradowa, której podczas pożaru spaliła się obora?
Burmistrz K.Grabka poinformował, że tej konkretnej sprawy na chwilę obecną nie zna.

Przewodniczący Rady Fabian Grzyb podziękował wszystkim radnym za pracę w Radzie Miejskiej we Wschowie w kadencji 2006-2010.
Burmistrz K.Grabka również złożył podziękowanie za b.dobrą współpracę pomiędzy organem uchwałodawczym a organem wykonawczym.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął LV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.
Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2010-12-14 12:42:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:26:00 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa