Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr I/ 10

P r o t o k ó ł Nr I/ 10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 2 grudnia 2010 roku.

Sesja rozpoczęła się o godz. 12.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Otwarcia inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej we Wschowie dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na sali obrad – Krzysztof Czopek (scenariusz inauguracyjnej sesji w załączeniu do protokołu).
W chwili otwarcia sesji na sali obecnych było 19 radnych. Nieobecni radni to: Krzysztof Grabka
i Andrzej Nowicki.

Po otwarciu sesji nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego i Hejnału Wschowy.
Następnie przystąpiono do składania ślubowania przez radnych.
Przewodniczący obrad, radny Krzysztof Czopek odczytał rotę ślubowania radnych o treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił radnych o potwierdzenie słowem „ślubuję”, ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”
Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Patryka Kościółko o odczytanie nazwisk z listy radnych obecnych na I sesji. Po odczytaniu nazwiska każdy z 19 radnych powstał i wypowiedział słowo „ślubuję”. Kilkoro z radnych po słowach „ślubuję” dodało „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po zakończeniu ślubowania Przewodniczący obrad, radny Krzysztof Czopek pogratulował zebranym radny.
Następnie K. Czopek stwierdził, iż w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, przy którym może prawomocnie obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Prowadzący obrady omówił porządek obrad przesłany radnym i zapytał, czy ktoś z radnych jest za zmianą porządku obrad?
Radny Tadeusz Sobczak zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad, o treści:
„Punkt 5 otrzymuje brzmienie – Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej”.
Głosami: 11 – za, 8 – przeciw, 0 – wstrzymujących wniosek został przyjęty.
Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej we Wschowie, uzupełniony w wyniku przyjęcia wniosku radnego Tadeusza Sobczaka.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) prezentacja kandydatów
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
f) Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Rady
6. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) prezentacja kandydatów
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Następnie przystąpiono do realizacji obrad:
Ad 4.
Prowadzący obrady po stwierdzeniu, że punkt 1,2 i 3 porządku obrad został zrealizowany, przystąpił do realizacji punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący obradom poprosił zgromadzonych o podanie kandydatur radnych na Przewodniczącego Rady Miejskiej .
Radny Tadeusz Sobczuk zgłosił kandydaturę radnego Franciszka Baśczyna.
Radny Franciszek Baśczyn wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Piotr Buczek zgłosił kandydaturę radnego Fabiana Grzyba.
Radny Fabian Grzyb wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad Krzysztof Czopek zwrócił się do radnych o wskazanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
Radny Tadeusz Sobczak zgłosił radnego Romana Stockiego.
- radny Roman Stocki – wyraził zgodę na udział w pracy komisji.
Radny Fabian Grzyb zgłosił kandydaturę Łukasza Tkacza.
- radny Łukasz Tkacz – wyraził zgodę na udział w pracy komisji.
Radny Tadeusz Sobczak zgłosił radną Hannę Knaflewską-Walkowiak.
- radna Hanna Knaflewska-Walkowiak – wyraziła zgodę na udział w pracy komisji.
Radni nie zgłosili uwag co do składu Komisji Skrutacyjnej i głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący, powołali Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym składzie:
1. Roman Stocki
2. Łukasz Tkacz
3. Hanna Knaflewska-Walkowiak

Nastąpiła prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady.
Obydwoje kandydaci bardzo mocno podkreślili w swej prezentacji doświadczenie w samorządzie jak również wielokadencyjność w radzie.
Radny Zdzisław Mazur w swej wypowiedzi podkreślił, iż z wypowiedzi kandydata na przewodniczącego rady Fabiana Grzyba wynika, że wybory do rady wygrały trzy komitety wyborcze. Zdaniem radnego w prezydium rady powinni zasiadać przedstawiciele tych komitetów.
Radny Zdzisław Mazur o opinię w tej kwestii zapytał kandydata na przewodniczącego Franciszka Baśczyna.
Radny Fr.Baśczyn stwierdził, że tej opinii nie wyraził radny Fabian Grzyb.
Przewodniczący obrad Krzysztof Czopek Zarządził przerwę w obradach od godz.13.00 do 13.15.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Stocki odczytał zasady głosowania na Przewodniczącego Rady:
1. Głosowanie jest tajne.
2. Radni głosują na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Rady Miejskiej, które rozda Komisja Skrutacyjna.
3. Za głosy ważne uznaje się te, na których postawiono znak X w kratce obok nazwiska zgłoszonego kandydata. Niepostawienie znaku X lub postawienie ich więcej niż przy jednym z nazwisk uznaje się za głos nieważny.
4. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego który podchodzi do urny i wrzuca do niej kartę do głosowania.
5. Wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
6. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów.
7. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.

Po odczytaniu nazwiska radnego każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania i nastąpiło tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie. Każdy z radnych wrzucił kartę do przygotowanej urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Roman Stocki odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 19 radnych - radny Franciszek Baśczyn otrzymał 11 głosów, radny Fabian Grzyb otrzymał 8 głosów, Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Franciszek Baśczyn.
Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący obrad Krzysztof Czopek odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.
Głosami: za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 5, podjęto Uchwałę Nr I/1/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący obradom, radny Krzysztof Czopek złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Franciszkowi Baśczynowi gratulacje i poprosił o dalsze prowadzenie obrad.

Ad 5.
Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj. wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Franciszek Baśczyn poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Tadeusz Sobczuk zgłosił kandydatury: Krzysztofa Czopka i Włodzimierza Drtzewieckiego..
Radny Krzysztof Czopek wyraził zgodę.
Radny Włodzimierz Drzewiecki również wyraził zgodę.
Radny Piotr Buczek zgłosił kandydaturę Stanisława Kowalczyka.
Radny Stanisław Kowalczyk wyraził zgodę.

Skład członków Komisji Skrutacyjnej został utrzymany w poprzednim składzie.
Głosami: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Roman Stocki, Hanna Knaflewska-Walkowiak i Łukasz Tkacz.
Radni nie zgłosili uwag co do składu Komisji Skrutacyjnej i jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w zaproponowanym składzie.
Na czas przygotowania kart do głosowania, przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Stocki odczytał zasady głosowania na wiceprzewodniczącego rady o treści:
1. Głosowanie jest tajne.
2. Radni głosują na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Rady Miejskiej, które rozda Komisja Skrutacyjna.
3. Za głosy ważne uznaje się te, na których postawiono znak X w kratce obok jednego lub dwóch nazwisk zgłoszonych kandydatów. Niepostawienie żadnego znaku X lub postawienie znaku X przy więcej niż dwóch nazwiskach uznaje się za głos nieważny.
4. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego który podchodzi do urny i wrzuca do niej kartę do głosowania.
5. Wybranymi zostają kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
6. W przypadku, gdy w głosowaniu kandydaci nie uzyskali wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania.
7. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.


Nastąpiło głosowanie w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie, zgodnie z zasadami przedstawionymi wcześniej.
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku tajnego głosowania, stosunkiem głosów:
1. Czopek Krzysztof – 17 głosów
2. Drzewiecki Włodzimierz – 10 głosów
3. Kowalczyk Stanisław – 8 głosów
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej we Wschowie zostali: Krzysztof Czopek i Włodzimierz Drzewiecki.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie i poddał ten projekt pod głosowanie.

Głosami: za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 6, podjęto Uchwałę Nr I/2/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad 6.
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Radny Stanisław Kowalczyk zadał pytanie dotyczące utylizacji eternitu – czy do końca 2010 roku, można złożyć dokumenty, by uzyskać dotację na ten cel?
Radny Fabian Grzyb zadał pytanie dotyczące porządkowania dzikiego wysypiska w Siedlnicy – konsekwencją likwidacji tego wysypiska jest nałożenie kar na gminę i na starostwo, czy cos już jest wiadome w tej sprawie? W tej sprawie radny poprosił o udzielenie odpowiedzi przez Sekretarza Gminy p.Zbigniewa Semeniuka.
Radny Zdzisław Mazur – zgłosił ustny wniosek, by mieszkańcom wsi Konradowo, Łęgoń
i Olbrachcic założyć płoty zapobiegające powstawaniu zasp na drogach gminnych.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa p.Marian Kociubiński udzielił odpowiedzi radnemu Stanisławowi Kowalczykowi nt. eternitu – istnieje możliwość złożenia wniosku przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego, ale Rada Miejska musi podjąć uchwałę w sprawie programu utylizacji azbestu. Na koniec roku 2010 taki projekt uchwały może zostać przygotowany.
Radny St.Kowalczyk prosi o zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej.

Sekretarz Gminy p.Zbigniew Semeniuk – w kwestii nałożenia kary związanej z likwidacją dzikiego wysypiska w Siedlnicy nie została przekazana informacja i z braku wiedzy odpowiedź nie zostanie udzielona.
Naczelnik Wydziału RO Marian Kociubiński poinformował, że na dzień dzisiejszy toczy się postępowanie administracyjne. Naczelnik zwrócił uwagę, że nie jest to kara, ale opłata środowiskowa, może to być tzw. opłata podwyższona.
Radny St.Kowalczyk zapytał, kto wnioskował o naliczenie tej opłaty.
Naczelnik Wydz.Ro poinformował, ze autorem wniosku był Starosta.
Radny Zdzisław Mazur zapytał, czy Gmina Wschowa przygotowana jest na pozyskanie środków z zewnątrz w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – środki te mogą być wykorzystane na nowe technologie z zakresu ochrony środowiska.

Radny Miłosz Czopek zapytał czy Urząd Miasta nawiązał współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach programu operacyjnego tworzenie nowych przedsiębiorstw?

Ad 11. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady I Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek BaśczynData publikacji: 2011-01-06 15:05:25 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:30:38 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa