Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr II/10

P r o t o k ó ł Nr II/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 14 grudnia 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Grabki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Nowickiego.
5. Ślubowanie Burmistrza Wschowy.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (18 radnych).

Ad.2.
Na salę obrad przybyła radna Jolanta Pawłowska.
Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 19 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z I Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Grabki.
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 3.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr II/3/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Nowickiego.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 4.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr II/4/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad. 5
Ślubowanie Burmistrza Wschowy.
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poprosił wybranego w II turze wyborów na Burmistrza Wschowy – Krzysztofa Grabkę – o złożenie ślubowania.

Pan Krzysztof Grabka złożył ślubowanie o następującej treści:
"Obejmując urząd Burmistrza Wschowy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności burmistrza, przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.

Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusji nt. sprawozdania nie było.

Ad.7.
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Zdzisław Mazur:
– radny poinformował, że w uzupełnieniu ustnego wniosku złożonego na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w sprawie założenia płotów zapobiegającym powstawaniu zasp na drogach gminnych we wsi: Konradowo, Łęgoń i Olbrachcice – szczegółową lokalizację, radny podał w piśmie z dnia 10 grudnia 2010r., skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
2. Radny Łukasz Tkacz złożył interpelacje dotyczące:
- zalewania przez wysoki poziom wód gruntowych piwnic mieszkańcom wsi Nowa Wieś.
Radny prosi o interwencje w formie zakupu pomp odsysających wodę.
- walki ze skutkami zimy – jeżeli jest to możliwe, by drogi były jak najszybciej
odśnieżane. Radny twierdzi, że celowym byłoby zainwestowanie przez gminę w płoty
chroniące przed nawiewaniem śniegu z pól na drogę.
3. Radny Fabian Grzyb – w związku z tym, że wybory samorządowe się skończyły, czy Burmistrz przewiduje zmiany organizacyjne i kadrowe w obecnej kadencji, by poprawić jakość i terminowość załatwianych spraw przez gminę?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:
1. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – Burmistrz potwierdził, że taki wniosek w sprawie ustawienia płotów wpłynął do Urzędu i niezwłocznie zostaną w tym kierunku podjęte działania.
2. Radnemu Fabianowi Grzybowi – zmiany organizacyjne urzędu, to kompetencja burmistrza i jeżeli takie zmiany będą, to radni na pewno o takim fakcie zostaną poinformowani.
3. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki informując, że jako mieszkaniec wsi Nowa Wieś problem zalewanych piwnic istnieje od zawsze. Jest to związane z wysokim poziomem wód gruntowych.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn swoją wypowiedź nawiązał do problemu z jakim boryka się wieś Łęgoń. Corocznie wieś ta, zalewana jest przez Kanał Krzycki.
Mieszkańcy zwracali się do Zarządcy odpowiedzialnego za prawidłową gospodarkę tym kanałem i otrzymali odpowiedź, iż nie ma pieniędzy w budżecie na realizację tego zadania.

Radny Fabian Grzyb z uwagi na doświadczenie i objęcie po raz trzeci urzędy burmistrza, ponownie zapytał Burmistrza Krzysztofa Grabkę, czy przewiduje zmiany organizacyjne w Urzędzie?

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny St.Kowalczyk – stwierdził, że to gmina powinna monitować do Zarządu Kanałem, trudną sytuację mieszkańców wsi Łęgoń.
2. Radny Miłosz Czopek – poddał pod rozwagę, czy w Nowej Wsi, nie należałoby wrócić do wcześniejszych rozwiązań jakim były zbiorniki retencyjne?
3. Radny Fabian Grzyb:
- na chwilę obecną miasto nie jest przygotowane do wystroju świątecznego, czy istnieją
jakieś przeszkody w tym zakresie?
- na ul. Westerplatte wisi od września baner nt. wystawy wsi Przyczyna Górna, czy na
dzisiaj jest on jeszcze aktualny?
- radny prosi o wskazanie nowych gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
ponieważ te poprzednie zostały usunięte.
4. Radny Łukasz Tkacz zapytał – kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika między Lginiem a Małym Lginiem?
5. Radny Zbigniew Kosiński zapytał jak daleko posunięte są prace związane z budową wschowskiej obwodnicy?

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu St.Kowalczykowi – wypowiedź radnego w sprawie udzielenia pomocy Zarządowi Wojewódzkiemu na uregulowanie gospodarki Kanałem w Łegoniu, Burmistrz traktuje jako wniosek, którym należy się zająć.
2. Radnemu Fabianowi Grzybowi – z wiedzy, którą Burmistrz posiada wkrótce miasto świątecznie zostanie udekorowane.
3. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi – nt. chodnika w Lginiu. Z wiedzy jaką Burmistrz posiada jest to droga powiatowa. Zaprasza radnego do bezpośredniego kontaktu z Burmistrzem i wskazanie konkretnych miejsc.
4. Radnemu Zbigniewowi Kosińskiemu – w grudniu 2003r. została podpisana umowa na projekt budowy obwodnicy. Część obwodnicy to droga krajowa. Z uwagi na organizację przez Polskę Euro 2012 do 2013r. zadanie to zostało odroczone. Zakres inwestycyjny jest tak duży, że pełny okres realizacji tego zadania to 4-5 lata.

Prezes Roman Żaczyk poinformował, że w chwili obecnej prowadzone są prace nt. selektywnej gospodarki odpadami i w przyszłości takie gniazda zostaną wskazane.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy przy takiej formule, ze Spółka sprzedaje odpady na kilogramy właściwe jest prowadzenie gospodarki odpadami poprzez ich nselekcję?
Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak prosi Straż Miejską o interwencję, bo mieszkańcy ul.Daszyńskiego obok pojemników na śmieci ustawiają odpady wielkogabarytowe.

Dyrektor Muzeum Leszek Marciniak poinformował, że baner na ul.Westerplatte jest jak najbardziej aktualny. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem i dlatego jest przedłużona do miesiąca lutego 2011r.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poinformował o utworzeniu Klubu Radnych, którego przewodniczącym został Tadeusz Sobczuk.

Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął II Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn


Protokołowała
Maria WilczakData publikacji: 2011-01-06 15:06:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:32:27 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa