Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr III/10

P r o t o k ó ł Nr III/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 16 grudnia 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. (Na poprzedniej sesji nastąpiło wygaśnięcie dwóch mandatów).

Przewodniczący obrad poinformował o zawiązaniu się kolejnych Klubów Radnych, których przewodniczącymi zostali Stanisław Kowalczyk, Fabian Grzyb oraz Miłosz Czopek.

Radny Fabian Grzyb zgłosił swoją uwagę, że zgodnie z § 17 Statutu Gminy, na najbliższej sesji powinien zostać ujęty w porządku obrad punkt: „Sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy”.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Czesława Kuppe, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Michała Drobnika, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
5. Ślubowanie radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie,
2) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie,
3) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
4) zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).

Ad.2.

Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie ( za – 19 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z II Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 5 w sprawie wstąpienia Czesława Kuppe, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr III/5/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad. 4
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 6 w sprawie wstąpienia Michała Drobnika, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr III/6/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad. 5
Ślubowanie radnych.
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poprosił o złożenie ślubowania kandydatów na radnych p.Czesława Kuppe i Michała Drobnika.

Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania zgodną z treścią art.23a ustawy o samorządzie gminnym - „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Po odczytaniu roty wywołani kolejno Cz.Kuppe i M.Drobnik wypowiedzieli słowo „ślubuję”,
Radny Michał Drobnik dodał zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę od godz. 14.20 – 14.35.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 7 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

Radni zgodnie z § 16 Statutu Gminy dokonali wyboru do prac w poszczególnych komisjach.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o podawanie kandydatur na przewodniczących poszczególnych komisji.
1. Na przewodniczącego Komisji Budżetu i Majątku Gminnego zgłoszono:
Radny Tadeusz Sobczuk zgłosił na radną Bogusławę Awsiukiewicz.
Radna Bogusława Awsiukiewicz wyraziła zgodę.
Radny Piotr Buczek zgłosił radnego Fabiana Grzyba.
Radny Fabian Grzyb wyraził zgodę.
Głosami:
13 – za - Bogusława Awsiukiewicz
8 - za - Fabian Grzyb
Na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Majątku Gminnego została wybrana kandydatura Bogusławy Awsiukiewicz.

2. Na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zgłoszono:
Radny Fabian Grzyb zgłosił radnego Zdzisława Mazura.
Radny Zdzisław Mazur wyraził zgodę.
Radny Włodzimierz Drzewiecki zgłosił radnego Tadeusza Sobczuka.
Radny Tadeusz Sobczuk wyraził zgodę.
Głosami:
8 – za - Zdzisław Mazur
13 – za - Tadeusz Sobczak
Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa została wybrana kandydatura Tadeusza Sobczuka.

3. Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych
Radny Roman Stocki zgłosił radną Jolantę Pawłowską.
Radna Jolanta Pawłowska wyraziła zgodę.
Głosami: 18 – za, kandydatura Jolanty Pawłowskiej została wybrana na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uzupełniony o radnych projekt uchwały na druku nr 7 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 4 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

2) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 8 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącęgo Komisji.
Radny Tadeusz Sobczuk zgłosił radnego Romana Stockiego.
Radny Roman Stocki wyraził zgodę.
Głosami: za 12 kandydatura została przyjęta.


3) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że udzielana pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 5 tys.zł, przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie na zakup pompy szlamowej.
Radny Fabian Grzyb zapytał, jaki jest całkowity koszt pompy?
Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki informując, że udział w zakupie mają trzy samorządy Powiatu Wschowskiego. Każdy z nich ma swój udział w wysokości po
5 tys.zł.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr III/9/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
4) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

Burmistrz Krzysztof Grabka omówił projekt uchwały.
Planowane po zmianach dochody stanowią kwotę 57 779 810 zł w tym dochody bieżące to kwota 51 296 704 zł, dochody majątkowe to kwota 6 483 106 zł.
Natomiast wydatki stanowią kwotę 65 849 507 zł w tym wydatki bieżące 52 328 517 zł a wydatki majątkowe to kwota 13 520 990 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 8 069 697 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę oraz wolnych środków.

Radny St.Kowalczyk zapytał – czym podyktowane było zmniejszenie o 45 tys. zł na zadaniu dot. zakresu robót w Osowej Sieni?
Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że zmiany dotyczą tylko Osowej Sieni. Wynika to z przeprowadzonych odbiorów części zadań.
Radny St.Kowalczyk ponownie zapytał, iż zakres robót w 2010r. zmniejszył się o 45 tys. zł a w 2011r. zwiększa się do kwoty 83 tys. zł, to z czego bierze się tak duża kwota?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że rozliczenia w tym zakresie prowadzone były przez wiele osób. Różnica wynika z tego, że w tym roku część tych zadań nie będzie realizowana i dlatego kwota ta została przesunięta na 2011 rok.

Radny St.Kowalczyk – w budżecie mamy zaplanowane środki na zakup masztów – do fotoradarów. W związku z tym, że od przyszłego roku mają zmienić się w tym zakresie przepisy, to na jakim etapie jest to zadanie?
Burmistrz – ze względu na wejście w życie od nowego roku nowych przepisów na wniosek Komendanta Straży Miejskiej jeszcze w tym roku maszty te mają być spłacone.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 4 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010r.

Ad.7.
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Zdzisław Mazur:
– radny poinformował, że Gimnazjum Nr 2 i OSiR spełniają warunki odpowiadające korzystanie z tych obiektów przez osoby niepełnosprawne. Pozostałe gminne instytucje nie spełniają kryteriów przyjaznych osobom niepełnosprawnym.
Czy w budżecie na 2011 rok zaplanowano środki na ten cel, czy Gmina ma opracowany program w tym zakresie?
Radny Zdzisław Mazur zaproponował, by przy drzwiach wejściowych Ratusza zamontować dzwonek, który będzie sygnalizował, że osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy w zakresie załatwienia sprawy.
2. Radny Łukasz Tkacz -
- prosił, by w okolicach Leśniczówki w Osowej Sieni doświetlić to miejsce. Radny zapytał w jakim czasie może to nastąpić.
3. Radny Stanisław Kowalczyk – dopowiedział, że należy również doświetlić Osową Sień Dolną – w kierunku Dębowej Łęki. Tam też mieszkają 4 rodziny, które w ogóle nie maja oświetlenia.
Radny zapytał również, czy Państwo Rutkowscy z Osowej Sieni, którzy złożyli pismo w Urzędzie w sprawie podłączenia ich do kanalizacji zostaną podłączeni, czy będzie to jako dodatkowe zadanie i wtedy zadanie to zostanie zrealizowane?
4. Radny Jacek Kowalczyk ponownie poprosił o realizację zadania dot. oświetlenia ulicy Głogowskiej od Klubu Seniora do Pawilonu „Wieśniaka”.
5. Radny Zbigniew Kosiński:
- przy posesji radnego w Siedlnicy rosną drzewa zagrażające bezpieczeństwu
mieszkańców.
6. Radny Piotr Buczek poprosił o odśnieżenie w okolicach ulicy Strażackiej nr 6. Mieszkają
tam starsi ludzie i proszą o odśnieżenie.
7. Radny Miłosz Czopek – istnieje system środków pozyskiwanych przez przedsiębiorców
z Unii Europejskiej - radny zapytał, czy gmina coś myśli w tym zakresie by pomóc
przedsiębiorcom?
8. Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, na jakim etapie jest sprawa wykupu gruntu od
p.Sówki z Konradowi?

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:

1. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – czy istnieje wieloletni program dla potrzeb niepełnosprawnych?
Na dzień dzisiejszy Gmina nie ma takiego programu. Jest to tzw. cywilizacyjne
wyzwanie. Jeżeli chodzi o wejście do Ratusza, to było to już wcześniej analizowane i ze
względu na uwagi konserwatora zabytków, że Ratusz wpisany jest do wykazu zabytków,
nie udało się tego zadania zrealizować.
2. W zakresie oświetlenia, to można je podzielić na dwa etapy, stwierdził Burmistrz. Ustawić nowe oświetlenie.
Pierwsze to, te, które dobrze funkcjonują i te drugie, to te, które miejsca należy doświetlić, czy ustawić nowe oświetlenie.
Potrzeb jest tak dużo, że proces ten potrwa jeszcze wiele lat.
3. Radnemu St.Kowalczykowi – w zakresie doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do posesji m.inn. p.Rutkowskich i nie tylko – jest to tzw. wydatek niekwalifikowany, będzie doprowadzona sieć kanalizacyjna w ramach zadania dodatkowego.
4. Radnemu Miłoszowi Czopkowi – wykorzystujemy naszą stronę internetową. Na dzisiaj jest możliwość pozyskania przez przedsiębiorców 40 tys.zł. Jest tylko pytanie – czy to na dzień dzisiejszy wystarczy przedsiębiorcom?
5. Radnemu St.Kowalczykowi – w zakresie wykupu gruntu w Konradowie.
Zostały wszczęte procedury, które mają doprowadzić do podziału nieruchomości. Po ich wydzieleniu zostanie przygotowany projekt uchwały.

Radny Stanisław Kowalczyk poprosił o pisemną odpowiedź dla Państwa Rutkowskich z Osowej Sieni.

Radny Zdzisław Mazur poprosił o pisemną odpowiedź na temat programu dla osób niepełnosprawnych.


Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny Zdzisław Mazur – poinformował, że Związek Kombatantów ma swoją siedzibę na II piętrze Domu Kultury we Wschowie. Kombatanci zwrócili się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu innego miejsca.
2. Radny Łukasz Tkacz poprosił o odśnieżenie chodnika od szkoły w Lginiu.
3. Radny St.Kowalczyk – z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, duże opady śniegu – by zwiększyć ilość miejsc parkingowych, czy gmina przewiduje wywożenie śniegu?
4. Radny Miłosz Czopek – na rynku pojawiła się b. konkurencyjna firma, czy Prezes Spółki Komunalnej przewiduje ceny przyjazne klientom?
5. Radny Fabian Grzyb – przy ul.Westerplatte a ul.Niepodległości osoba fizyczna zakupiła nieruchomość. Do dnia dzisiejszego nic z tą nieruchomością się nie dzieje, co w tym zakresie zamierza Burmistrz zrobić?

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – Pan Pacukiewicz jako Prezes swej organizacji takiego problemu nie zgłaszał. Informację radnego, Burmistrz potraktował jako wniosek.
2. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi – odśnieżanie - Burmistrz przyjął do wiadomości.
3. Radnemu St.Kowalczykowi – wywożenie śniegu – gmina może zarządzać tylko na swoich drogach. Jeżeli taka sytuacja utrzyma się do nowego roku, to, na to zadanie uruchomione zostaną środki nowego budżetu 2011 roku.
4. Radnemu Fabianowi Grzybowi – nieruchomość przy Pawilonie Mleczarskim - jest to teren prywatny, Burmistrz nie ma wpływu na termin realizacji inwestycji, bo plan zagospodarowania przestrzennego tego nie przewiduje.
Z perspektywy lat, w tym zakresie widzi się błąd, że wcześniej przy sprzedaży takiego gruntu nie zawarto klauzuli o terminie realizacji inwestycji.


Prezes Roman Żaczyk poinformował, że Zarząd Spółki zajmuje się tematem gospodarki odpadami – a przede wszystkim odbiorem odpadów komunalnych. W chwili obecnej na terenie Gminy Wschowa działa 6 konkurencyjnych firm.
Radny Piotr Buczek ponownie poprosił Prezesa Spółki o udzielenie odpowiedzi na temat odśnieżenia ulicy Strażackiej.
Prezes Roman Żaczyk wyjaśnił zasady odśnieżania chodników przyległych do nieruchomości.

Radna Helena Nikolin zapytała, czy jest prawdą, że rolnicy będą odśnieżać drogi?
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, że w udzielanym wywiadzie użył takiego określenia, że w takich ekstremalnych warunkach – typu ogromne opady śniegu, to wtedy będziemy posiłkować.

Radny St.Kowalczyk dał pod rozwagę, by posiedzenia sesji odbywały się w piątki.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął III Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn

Protokołowała
Maria Wilczak

Data publikacji: 2011-01-06 15:07:10 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:34:45 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa