Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr IV/10

P r o t o k ó ł Nr IV/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 grudnia 2010r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecni Miłosz Czopek, Jolanta Pawłowska.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt : „Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza.”

Głosami za – 12, przeciw – 7, wstrzymało się – 0, wniosek został przyjęty.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa,
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011r.,
3) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego „Tylewice”, gmina Wschowa,
4) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
5) zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
6) przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi z dnia 20 października 2010r., na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
7) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
8) programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
9) zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
10) zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny,
11) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2010 rok,
12) zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13) ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010,
14) uchwalenia uchwały budżetowej na 2011 rok,
15) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018,
16) ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (19 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie (za – 19 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z III Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Dyskusji nie było.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Obecnych 20 radnych. Na salę obrad przybył radny Miłosz Czopek.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny Fabian Grzyb złożył interpelację na temat zamieszczonego artykułu na oficjalnej stronie serwisu Miasta i Gminy Wschowa pracownika Biura Promocji pt. „Bajka świąteczna o popędach do władzy, Mikołaja Świętego frustracji oraz sensie życia w ogólnym zarysie”.
Radny prosi o ustosunkowanie się do:
- sposobu i formy działalności podległego pracownika,
- czy taki sposób oceny kontrkandydatów na stanowisko burmistrza i podsumowanie
wyborów samorządowych jest najtrafniejsza, najrzetelniejszą formą?
- komu, czemu i jakim celom ma służyć oficjalna strona Miasta i Gminy?
- czy możemy być pewni, że praca opozycji nie będzie scharakteryzowana przez tego lub
innego pracownika UMiG w taki, bądź podobny sposób na oficjalnej stronie Urzędu
Miasta i Gminy?

2. Radny Zdzisław Mazur – nawiązał swoją wypowiedź do programu wyborczego Burmistrza Krzysztofa Grabki.
Radny zapytał:
- co zrobił Burmistrz w zakresie realizacji pierwszego punktu programu dotyczącego zwiększenia zatrudnienia?
- radny prosi o sprecyzowanie zadań, które wykonał burmistrz w okresie międzysesyjnym.
Informację, którą przedstawia Burmistrz, radny określił jako informacja w zakresie jaką
wykonali pracownicy Urzędu.

3. Radny Stanisław Kowalczyk prosi o przygotowanie informacji na temat wynagrodzenia:
- wynagrodzenia Z-cy Burmistrza,
- wynagrodzenia Skarbnika Miasta i Gminy,
- Sekretarza Gminy Wschowa,
- Naczelników Wydziałów.

4. Radny Łukasz Tkacz nawiązał swoje pytanie do otrzymanej odpowiedzi nt. zalewanych piwnic – czy mamy opinię Radcy Prawnego, czy poszkodowanym z tego tytułu należą się odszkodowania?

5. Radny Zbigniew Kosiński – prosi o interwencję w zakresie działalności Powiatowej Spółki Wodnej.

6. Radny Stanisław Kowalczyk – nawiązał swoją rozmowę do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, w której jest zapis - Powiatowa Spółka Wodna - 22 tys. zł.
Radny zapytał, co Gmina zamierza zrobić, by poprawić sytuację melioracyjną w Gminie?

Ad. 5
Podjęcie uchwał:

1) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.

Radny Miłosz Czopek poprosił o plan zajęć świetlic środowiskowych.
Radny Fabian Grzyb zakwestionował czytelność zapisu punktu 13 działu I – „Rozwijanie przez nauczycieli umiejętności wychowawczych, profilaktycznych oraz pracy z grupą” – o kogo chodzi?
Radny Krzysztof Czopek zapytał dlaczego na dzisiejszej sesji nieobecny jest Pełnomocnik Burmistrza Krzysztof Rękoś?
Radny Łukasz Tkacz – zapytał, czy w ciągu roku możemy zmienić ilość funkcjonujących świetlic?
Radny Stanisław Kowalczyk – zapytał, czy na 2011 rok, przechodzą niewykorzystane środki roku 2010?

Odpowiedzi na powyższe pytania i wątpliwości udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka, stwierdzając, że w programie ujęte są cele i wytyczne zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
Radnemu Łukaszowi Tkaczowi – w trakcie roku ilość świetlic może być zmieniona.
Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi – niewykorzystane środki z tyt. zezwoleń na alkohol poprzedniego roku zapisywane są na nowy rok budżetowy – wyłącznie na działalność GKRPAi Przeciwdziałania Narkomanii. Wpływy z alkoholi to kwota 366.800 zł.

Radny Miłosz Czopek zapytał czy Pełnomocnik Burmistrza Krzysztof Rękoś w asyście Straży Miejskiej może przeprowadzać kontrole w punktach gastronomicznych – chodzi o młodzież spożywającą alkohol.
Odpowiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej – w ubiegłym roku z udziałem Pełnomocnika przeprowadzono jedną kontrolę, w chwili obecnej takie kontrole prowadzi tylko Straż Miejska.

W wyniku głosowania głosami: 11 – za, 9 – przeciw, 1 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/11/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.

2) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011 rok.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 11 – za, 7 – przeciw, 3 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/12/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Narkomanii w Gminie Wschowa na 2011 rok.

3) Przewodniczący obrad Franciszek Basczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego „Tylewice”, gmina Wschowa.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/13/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego „Tylewice”, gmina Wschowa.

4) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 14 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Radny Stanisław Kowalczyk – z uwagi na to, że w Radzie Miejskiej zasiada część radnych bez doświadczenia samorządowego, radny poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób przeprowadza się wycenę nieruchomości?

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił cała procedurę dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego od momentu złożenia wniosku przez zainteresowanego do podpisania aktu notarialnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowaną ulgę przy zbyciu lokali.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/14/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

5) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczynodczytał projekt uchwały na druku nr 15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Mariola Chruszczewska.
Radny Stanisław Kowalczyk – ok. 100 osób obecnie korzysta z usług opiekuńczych.. Jaka ogólna kwota wpływa na konto OPS?
Jaka firma wygrała przetarg na świadczenie usług i jaka jest wysokość tej kwoty?
Z-ca Kierownika OPS pani Mariola Chruszczewska poinformowała, że jest to Firma „Gwarant”, cena za świadczenie jednej godziny to kwota 11,75 zł.
Jeżeli chodzi o wpływy z tytułu tych świadczeń p.Chruszczewska na chwilę obecną nie potrafi określić.
Radny St.Kowalczyk zapytał – jaki % byłych pracowników OPS jest zatrudnionych w Firmie „Gwarant”?
Z-ca Kierownika OPS – część pracowników pracuje nadal i jest część pracowników, którzy sami zrezygnowali z tej pracy.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/15/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

6) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 16
w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/16/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

7) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 17
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Radny Zdzisław Mazur zgłosił wniosek formalny :
- w dziale II pkt 5 projektu uchwały wskazać organizacje pozarządowe, z którymi będą
prowadzone konsultacje,
- oprócz uprawnionych do udziału w konsultacjach zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie należy dopisać Radę Powiatową.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Kuryłło wyjaśnił, że wniosek radnego Z.Mazura wprowadza pewne ograniczenia co do organizacji pozarządowych.
Burmistrz K.Grabka jest za pozostawieniem dotychczasowych zapisów.
Po uzyskaniu wyjaśnień, radny Zdzisław Mazur wycofał swój wniosek.
Radny Miłosz Czopek poprosił, by strona internetowa dotycząca organizacji pozarządowych została uaktualniona.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/17/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 18
w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Radny Zdzisław Mazur stwierdził, że na stronie internetowej wyczytał, że w ciągu 7 dni organizacje pozarządowe mogą składać oferty na wykonywanie zadań.

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że nie jest możliwe by był określony termin 7 dni, dlatego, że został ustawowo zmieniony z 30 do 21 dni.
Radny Czesław Kuppe zapytał, czy wszystkie organizacje pozarządowe otrzymają dotacje.

Naczelnik Wydziału SPO Wojciech Kuryłło poinformował, że wszystkie złożone projekty zostaną rozpatrzone.
W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/18/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

9) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 19
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/19/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 20
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/20/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 12.55 do 13.10.

Po przerwie obecnych 20 radnych. Nieobecny Łukasz Tkacz.
11) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 21
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2010r.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/21/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2010r.

Na salę obrad przybył radny Łukasz Tkacz. Obecnych 21 radnych.

12) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 22
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/22/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

13) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 23
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta i gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 21 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/23/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta i gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010.

14) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 24
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał Uchwałę Nr 652/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011 roku Miasta i Gminy Wschowa.
Skład Orzekający RIO w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno-prawnym przedłożony przez Burmistrza Wschowy projekt uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z uzasadnieniem i możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2011r.
Burmistrz Wschowy wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożył uzasadnienie do projektu uchwały określone w uchwale organu stanowiącego, zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Dochody budżetowe zostały określone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej obejmującej działy, rozdziały, paragrafy z podziałem na dochody majątkowe i bieżące.
Projekt budżetu na 2011 r. zakłada dochody o łącznej wysokości 60.716.000 zł, natomiast wydatki określono w łącznej kwocie 66.056.000 zł.
Dochody bieżące określono w kwocie 50.380.841 zł, natomiast wydatki bieżące określono w kwocie wyższej 51.420.841 zł, zaplanowano jednak po stronie przychodów budżetu wolne środki w wysokości 1.040.000 zł, co oznacza, że relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest zachowana (dochody bieżące + wolne środki są równ wydatkom bieżącym budżetu).
Deficyt budżetu w kwocie 5.340.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto i Gmina Wschowa oraz z wolnych środków, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych, w świetle której deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
Określono rezerwę ogólną, która jest nie niższa niż 0,1% i nie przekracza 1% wydatków, ustalono również rezerwę celową na zarzadzanie kryzysowe a także rezerwy celowe, które nie przekraczają 5% wydatków budżetu.
Ustalono wydatki budżetowe na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.
Skład Orzekający RIO wniósł również uwagi do projektu uchwały budżetowej dot. utworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – rezerwa winna być określona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał również Uchwałę Nr 653/2010 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.
Przedsięwzięcia Miasta i Gminy Wschowa obejmują lata 2011-2014.
Łączna kwota spłat zobowiązań w latach 2011-2013 nie przekroczy wskaźnika 15% planowanych dochodów budżetowych określonych ustawą o finansach publicznych.
Łączna kwota długu w latach 2011-2013, nie przekracza 60% planowanych dochodów w analogicznym okresie.

Burmistrz Krzysztof Grabka w swej wypowiedzi na temat projektu uchwały wraz z wniesionymi poprawkami podkreślił, że jest to dobrze przygotowany projekt budżetu na rok 2011 i poprosił radnych o jego uchwalenie.

Radny Miłosz Czopek w imieniu Klubu Radnych Stowarzyszenia Odnowy Samorządu złożył 2 wnioski formalne dotyczące:
1. zmiany projektu uchwały budżetowej w zakresie działu 754, rozdziału 75212, paragrafu 0570 – dochody związane z grzywnami, mandatami i innymi karami pieniężnymi nakładanymi przez Straż Miejską na osoby fizyczne w wysokości 1.200 tys.zł obniżyć do kwoty 800 tys.zł, zabezpieczając w ten sposób koszty utrzymania Straży Miejskiej.
2. O obniżenie stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - zmienić stawkę podatku na 2011 rok z 0,73 zł za 1 m2 na stawkę w wysokości 0,60 zł z 1 m2 i uwzględnienie jej w projekcie budżetu na 2011 rok.

Radny Zdzisław Mazur stwierdził, że 2,5 godziny to za mało czasu poświęconego na omówienie projektu budżetu na 2011 rok przez członków Komisji Budżetu i Majątku Gminnego. Radny w swej wypowiedzi podkreślił, że na podstawie wykonania budżetu za 2010 rok, byłoby łatwiej analizować projekt budżetu na 2011 rok.
Radny Zdzisław Mazur stwierdził, że:
- w projekcie budżetu brak jest kluczowych zmian kierunków inwestycyjnych, zmian
gospodarczych, zmian, które byłyby jednym z punktów programu wyborczego
- nie ma zadania remont dróg – np. ulicy Reymonta,
- nie ma inicjatywy – rewitalizacja – remonty budynków,
- nie ma zadania – przygotowanie terenów pod nowe tereny inwestycyjne – „uzbrojenie
terenów”,
- w którym miejscu w budżecie znajduje się zadanie – budowa „Skate Parku”,
- jaki będzie % udział w środkach od osób fizycznych?

Radny Tadeusz Sobczak stwierdził, że pierwszą wypowiedź radnego Zdzisław Mazura odebrał tak, jakby był na wiecu wyborczym.
Radny Stanisław Kowalczyk poprosił radnego Tadeusza Sobczuka, by nie krytykował wypowiedzi swoich przedmówców.
Radny St.Kowalczyk zapytał nt.:
- wydatków inwestycyjnych - jak długie są umowy wykonawcze,
- jakie w 2011r. jest % zadłużenie gminy, które będą wykładnikiem na kolejne lata,
- jakie środki przeznaczono na remont dróg śródpolnych, oddzielnie powinien być
przeprowadzony przetarg na zakup wyrówniarki,
- w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego – do kiedy podpisane są umowy , na
jakim poziomie jest realizacja tych umów,
- udział środków gminnych na budowę ronda w kierunku Leszna,
- udział środków gminnych – 100 tys.zł na budowę chodników przy drogach powiatowych,
nie wskazując konkretnych chodników,
- jaka inwestycja będzie prowadzona na zadaniu Dom Kultury – 94 tys.zł.

Radny Fabian Grzyb – stwierdził, że jest to budżet trzeciej kadencji burmistrza.
Na początku I kadencji zatrudnienie w UMiG to 42 etaty, na koniec kadencji zatrudnionych jest ponad 80 pracowników.
Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje 10% wzrost – radny przeciwny jest wzrostowej prognozie dot. zatrudnienia.

Radny St.Kowalczyk stwierdził, że w projekcie budżetu nie ma zapisu dot. zakupu samochodu dla OSP w Lginiu, budowy garażu dla OSP Konradowo, brak zadania budowa oświetlenia ul.Działkowej, brak remontów dróg.

Radny Czesław Miłosz uważa, że należy podjąć próbę współpracy i tworzyć pewne plany, idee, które maja pomóc w rozwoju gminy.

Burmistrz Krzysztof Grabka podziękował radnemu M.Czopkowi za słowa współpracy oraz udzielił odpowiedzi radnym.
Burmistrz stoi na stanowisku, że spodziewa się zaplanowanych wpływów ze sprzedaży majątku gminnego.
Zadania wieloletnie zapisane są w kwocie podzielonej na lata. W tym roku zapis brzmi 100tys.zł a pozostała kwota zostanie pokazana w przyszłych budżetach.
Burmistrz zgodził się z opinią radnych, że potrzeba więcej czasu na omawianie projektu budżetu przez Komisje Rady, stwierdził, że kolejne projekty będą omawiane przez poszczególne komisje.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poprosił Radcę Prawnego p.Kamilę Ławecką o wyjaśnienie, czy można poddać pod głosowanie wnioski formalne złożone przez radnego Miłosza Czopka?

Radca Prawny Kamila Ławecka stwierdziła, że w tej formie w jakiej zostały one złożone, bez wskazania źródeł pokrycia, maja one charakter bezprzedmiotowy.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Majątku Gminnego Bogusława Awsiukiewicz poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu na 2011 rok przez Komisję.

Obecnych 20 radnych. Salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek.

W wyniku głosowania głosami: 11 – za, 7 – przeciw, 2 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok.

15) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 25
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Dyskusji na temat projektu uchwały nie było.
W wyniku głosowania głosami: 16 – za, 0 – przeciw, 4 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

16) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały na druku nr 26
w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Radca Prawny Kamila Ławecka wyjaśniła, że nowa kadencja związana jest z nowym stosunkiem pracy i należy w tym przypadku ustalić wynagrodzenie burmistrza.
Radny Fabian Grzyb stwierdził, że tego typu projekt uchwały powinien być tematem posiedzenia komisji.
Radny St.Kowalczyk poprosił o podanie wysokości dotychczasowego wynagrodzenia burmistrza jak również poprosił o wyjaśnienie, czy burmistrzowi w takim przypadku należy się odprawa?
Radny otrzymał uchwałę w sprawie wynagrodzenia burmistrza.
Radca Prawny K.Ławecka poinformowała, że odprawa burmistrzowi się nie należy.

W wyniku głosowania głosami: 13 – za, 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IV/26/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

Ad. 6
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:

1. Radnemu Fabianowi Grzybowi – nt. artykułu, który ukazał się na stronie internetowej – „Bajka świąteczna…” – tradycyjnie co roku taki artykuł ukazywał się. Burmistrz poinformował, że wcześniej treść jego, nie była uzgadniana. Po uwagach, które dotarły, Burmistrz polecił zdjęcie tego artykułu ze strony.
2. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – w zakresie sprawozdania burmistrza za okres działalności w okresie międzysesyjnym – sugestie zgłoszone przez radnego, w następnych sprawozdaniach zostaną wzięte pod uwagę.
3. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi – informacja nt. zarobków będzie przygotowana na piśmie.
4. Radnemu Łukaszowi Tkaczowi – w zakresie zalewania piwnic – jest to ponowne przypomnienie i podkreślenie problemu.
5. Radnemu Zbigniewowi Kosińskiemu – Powiatowa Spółka Wodna odpowiada za stan urządzeń melioracyjnych.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poinformował, że Powiatowa Spółka Wodna wystąpiła do Wojewódzkiego Zarządu Melioracyjnego o wykoszenie rowu przy rzece Kopalnica.
Spółka otrzymała odpowiedź, że z uwagi na brak środków, zadanie to nie będzie realizowane.
Przewodniczący obrad podkreślił również fakt, że sam osobiście jako mieszkaniec Łęgonia, występował z pismem do Inspektoratu i otrzymał odpowiedź, że poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że nie ma gdzie tej wody odprowadzić.

Radny Zdzisław Mazur poprosił o udzielenie odpowiedzi nt. płotów zainteresowanym osobom oraz o udzielenie odpowiedzi na piśmie nt. przedsiębiorczości.

Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny Fabian Grzyb – zapytał, jakie są losy rodziny patologicznej z ulicy Ks.A.Kostki, która jako rodzina zastępcza obecnie mieszka w hotelu? Na dzień dzisiejszy potrzebuje wsparcia materialnego i psychologicznego.

Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że oprócz wsparcia, jakie otrzymała ta rodzina z Centrum Pomocy Rodzinie, z Ośrodka Pomocy Społecznej został przydzielony zasiłek jak również rodzina ta została objęta programem w zakresie pomocy rodzinie.
Rodzina ta, nie ma problemu finansowego, ale wystąpił problem radzenia sobie w prowadzeniu takiej rodziny typu – zakupy, gospodarowanie w domu – zarządzanie nim.
Drugi problem to przydzielenie mieszkania komunalnego i w najbliższym czasie takie mieszkanie zostanie zaproponowane.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął IV Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn

Protokołowała Maria Wilczak


Data publikacji: 2011-01-31 10:08:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:36:40 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa