Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr V/10

P r o t o k ó ł Nr V/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 stycznia 2011r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt : „Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sadzie Rejonowym w Lesznie.”

Głosami za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, wniosek został przyjęty.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2011 rok,
2) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2011r,
3) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych,
5) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok,
6) zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.
7) stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie i utworzenia wydziałów zamiejscowych w Sadzie Rejonowym w Lesznie.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie (za – 21 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z IV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Głos zabrał radny Zbigniew Kosiński, który swoją wypowiedź nawiązał do spotkania, w którym uczestniczył Burmistrz i Starosta Wschowski w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Tematem spotkania były zalania w rejonie Łęgonia oraz brak prac melioracyjnych na Rowie Polskim w ostatnich latach. Radny zaakcentował, że należy zrobić wszystko, by pozyskać środki na meliorację i poprawić sytuację na terenach zalanych.
Radny Stanisław Kowalczyk podziękował władzom gminy za stworzenie możliwości uczestniczenia z naszej gminy firmy Browar EDI, na targach żywności Gruene Woche w Berlinie.
Burmistrz Krzysztof Grabka odniósł się do wypowiedzi radnych Z.Kosińskiego
i St.Kowalczyka informując, że spotkanie w Zielonej Górze odbyło się na temat głównych cieków wodnych, a na temat rowów znajdujących się w powiecie wschowskim, Burmistrz sądzi, że takie spotkanie odbędzie się na niższym szczeblu.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy na spotkaniu w Wojewódzkim Zarządzie była mowa o całkowitym koszcie załatwienia sprawy Łęgonia?

Radny Czesław Kuppe zapytał, czy na jutrzejsze spotkanie Burmistrza z sołtysami Gminy Wschowa, zaproszeni są sołtysi, którzy z różnych przyczyn nie zostali wybrani na obecną kadencję sołtysów?

Radny Miłosz Czopek zapytał, czy mimo tej jednodniowej wizyty w Berlinie podejmowane były rozmowy z innymi przedstawicielami handlowymi zagranicznymi?

Odpowiedzi na powyższe zapytania odpowiedział Burmistrz Krzysztof Grabka:
1. Radnemu St.Kowalczykowi – szacunkowa kwota całkowita, by utrzymać Rów Polski w należytym stanie, to kwota ok. 120 tys.zł i prace takie winny być prowadzone co 2 lata.
W tym przedsięwzięciu powinna brać udział również Gmina Szlichtyngowa, z uwagi na tereny Kowalewa, które należą do tej Gminy.
Podczas spotkania w Zielonej Górze, padła również deklaracja wykonania takich prac przez Zarząd Wojewódzki w tym roku, pod warunkiem finansowego uczestniczenia ze strony samorządów powiatu wschowskiego. W najbliższym czasie powinno odbyć się takie spotkanie z udziałem burmistrza Szlichtyngowy, w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w tej sprawie
2. Radnemu Czesławowi Kuppe – na spotkanie z sołtysami zaproszeni są sołtysi poprzedniej kadencji oraz obecnej.
3. Radnemu Miłoszowi Czopkowi – wizyta w Berlinie była jednodniowa - kilkugodzinna, nie były podejmowane rozmowy, ale mamy kontakty z innymi przedstawicielami województwa dolnośląskiego.
Jeżeli chodzi o Firmę Browar EDI, to wiemy, że współpracuje ona z innymi przedstawicielami, gospodarzami organizowanych jarmarków czy wystaw.

Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Przewodniczący Rady Franciszek Baśczyn poprosił o powołanie komisji ds. oszacowania zalanych terenów w Gminie Wschowa.

2. Radny Roman Stocki złożył pisemną interpelację dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Radny prosi o zgodę na wprowadzenie w 12 placówkach oświatowych Gminy Wschowa obowiązującej płacy minimalnej.

3. Radna Jolanta Pawłowska złożyła pisemną interpelację o przeprowadzenie w mieście akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i problemowych, do których należą: stare meble, przeterminowane leki czy zużyty olej silnikowy.

4. Radny Zdzisław Mazur ponownie poprosił:
- o udzielenie odpowiedzi nt. podjętych działań przez Burmistrza w zakresie
przedsiębiorczości,
- o informację w zakresie podjętych działań na temat likwidacji rur azbestowych
instalacji wodnej,

Radny Z. Mazur otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie zakupu siatki na zapory przeciwśnieżne, że koszt 1mb siatki to 30 zł, radny przedstawił ofertę, gdzie koszt 1 mb, to kwota 5 zł za 1mb siatki. W związku z tym, radny poprosił o zakup siatki na zapory śnieżne i przekazanie jej mieszkańcom zainteresowanych wsi, by sami mogli ją zamontować.

5. Radny Łukasz Tkacz - w związku z dużymi rozbieżnościami dot. ceny za 1 mb siatki, poprosił o ponowne wyliczenie kosztów 1 mb siatki.

6. Radny Jacek Kowalczyk – zgłosił:
- problem picia alkoholu w Parku Herbergera i na podwórkach,
- na zewnątrz budynku przy ul. Moniuszki 4, znajduje się belka przez którą przedostaje się
woda do wewnątrz mieszkania. Lokator prosi o interwencję w tej sprawie.
- w czasie prowadzonych robót w chodnikach, inwestorzy nie przywracają ich do
pierwotnego stanu. Często pozostawiają dziury w chodnikach.
- po przeprowadzeniu remontu drogi krajowej nr 12, w wielu budynkach w piwnicy
pojawiła się woda. Prawdopodobnie zostały uszkodzone dreny.

7. Radny Krzysztof Czopek – Komisja Mieszkaniowa liczy 7 osób, czy można zwiększyć o 2 osoby skład tej komisji?

8. Radny Miłosz Czopek w imieniu Stowarzyszenia Odnowy Samorządu, złożył 2 pisemne wnioski dotyczące:

1) opracowania przez władze Miasta i Gminy Wschowa koncepcji umożliwiającej
realizację celów gospodarczych zawartych w Strategii Sukcesu Gminy Wschowa
(dot. Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
31 marca 2011r.). Koncepcja ta, powinna zawierać konkretne instrumentarium oraz
harmonogram działań.

2) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z
dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, poprzez obniżenie z 0,73 zł do 0,60 zł od 1m2 wysokości stawki
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

9. Radny Fabian Grzyb –
1) złożył pisemną interpelację dotyczącą tzw. „fontanny z murzynkiem”. Od kilku lat fontanna ta nie działa, a figurka chłopczyka potocznie zwana murzynkiem, została przeniesiona do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Przez ten fakt, miejsce to stało się mniej atrakcyjne i mniej sympatyczne. Społeczeństwo oczekuje jego powrót. Radny ma pytanie do p.Burmistrza, kiedy i co zamierza zrobić, aby na cokół fontanny na nowo trafiła historyczna figurka lub jej replika?
Radny zaznaczył również, iż celowym i potrzebnym jest ustawienie wokół tej fontanny wygodnych ławeczek, takich jak na terenach zielonych objętych rewitalizacją.

2) złożył pisemne zapytanie dotyczące stawu przy ul. Obrońców Warszawy w okresie zimy, by w czasie mrozów, mógł służyć dzieciom i młodzieży jako lodowisko. Zbliża się okres ferii zimowych w związku z tym radny ma pytania dot.: czy przewidziane są działania organizacyjne, które w przypadku mroźnej pogody, umożliwią korzystanie tafli lodowej na tym stawie?

10. Radny Stanisław Kowalczyk w imieniu Klubu Radnych „Zwyczajni Razem” złożył
pisemną interpelację dotyczącą –

1) Kompleksu ulic Działkowej i 17 Pułku Ułanów we Wschowie.
W związku z wprowadzeniem do budżetu na 2011r. nowego zadania pn. „Budowa kompleksu ulic: Działkowa i 17nPułku Ułanów we Wschowie na kwotę 20 tys.zł, prosi o przedstawienie stanu uzbrojenia terenu na dzień dzisiejszy na osiedlu Działkowa, jakie dokumenty do dalszej realizacji inwestycji posiada Gmina lub na jakim etapie jest przygotowanie dokumentów.

2) Remontu Ratusza – prosi o podanie wykazu prac remontowych poszczególnych pięter z uwzględnieniem podziału wg wydziałów lub innej kategorii oraz przedstawienie harmonogramu prac remontowych z podaniem ostatecznego terminu zakończenia remontu.

3) Na jakim etapie jest sprawa wykupu gruntów od Pana Józefa Sówki pod remont i rozbudowę drogi w Konradowie oraz przedstawienie kolejności postępowania w związku ze śmiercią właściciela gruntu.

Radny Stanisław Kowalczyk złożył ustne zapytanie dotyczące możliwości pozyskania środków z zewnątrz na usuwanie materiałów z azbestu. Podkreślił, że bardzo dużo rur przesyłowych jest wykonanych z azbestu i choć ustawa obliguje do 2032r., to tym tematem należy zająć się wcześniej.

Radny zapytał również, na jakim etapie jest sprawa prowadzona przez Urząd Marszałkowski - postępowanie w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Siedlnicy?

11. Radny Piotr Buczek zwrócił się z prośbą, o utwardzenie dróg w rejonie dróg przy ulicy
Zacisze, Staromiejska. Ciągi tych dróg są zalane. Radny zapytał, czy w chwili obecnej,
kiedy wysoki jest poziom wód gruntowych bierze się pod uwagę osuszanie tych dróg?
Radny złożył propozycję, by w tym rejonie zmienić organizacji ruchu – zmienić na dojazd tylko do posesji.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn ogłosił przerwę od godz. 15.25 – 15.40.

O godz. 15.40 wznowiono obrady. Obecnych 21 radnych.

Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 27 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2011 rok.
Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr V/27/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.

2) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 28 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2011 rok.

Radny Czesław Kuppe poprosił, by w przyszłości w planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych – Informację nt. Klubów Sportowych z miesiąca lutego, w przyszłości planować w grudniu. Radny argumentował to tym, iż w grudniu rozstrzygane są konkursy na realizacje zadań, i taka informacja byłaby wtedy bardzo przydatna.
Radny Stanisław Kowalczyk zgłosił wniosek, by w planie pracy Komisji Rewizyjnej dopisać w punkcie 6 – „kontrolę mienia ruchomego w Domu Kultury”.
Natomiast radny Fabian Grzyb zgłosił wniosek formalny by również w tym punkcie dopisać – „kontrolę wydatków na urządzenie Sali Audiowizualnej w Domu Kultury”

Głosami 21 - za, 0 – przeciw wnioski zostały przyjęte.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2011 rok.

3) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 29 w sprawie zbycia, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Przewodniczący obrad zapytał, czy w wyniku prowadzonej dyskusji nt. wysokości bonifikaty, Burmistrz podtrzymuje 90% bonifikaty?

Radny Zdzisław Mazur stwierdził, że ustawa o gospodarce nieruchomościami, przewiduje warunki sprzedaży, wobec czego prosi o wyjaśnienie, czy ten projekt uchwały nie powinien zawierać takich warunków?

Burmistrz Krzysztof Grabka podtrzymał zaproponowaną 90% bonifikatę, wynikającą ze wcześniejszych ustaleń, jakie zawierała uchwała w sprawie zasad stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali.
Do chwili obecnej w takiej formie podejmowane były tego typu uchwały i nadzór wojewody ich nie uchylił.

Radny Fabian Grzyb złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do komisji branżowej a mianowicie do Komisji Budżetu i Majątku Gminnego.

Radny St.Kowalczyk zapytał – kto złożył wniosek o wykup tego lokalu.
Burmistrz odpowiedział, że wniosek został złożony przez głównego najemcę.

Radna Bogusława Awsiukiewicz zapytała, czy w tym budynku wcześniej były sprzedawane lokale na dotychczasowych warunkach?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Marzanna Gałecka potwierdziła, że takie lokale wcześniej były sprzedawane.

Głosowanie nad wnioskiem radnego Fabiana Grzyba. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Głosami za – 2, przeciw – 16, wstrzymało się 1, wniosek nie został przyjęty.

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił radnemu Z.Mazurowi, jaka jest polityka przy sprzedaży lokali mieszkalnych, iż sprzedaż odbywa się poprzez podjęcie uchwały przez Radę a następnie rzeczoznawca dokonuje wyceny.
Burmistrz zaproponował, że jeżeli jest, czy będzie taka potrzeba, by spotkać się z Komisją Budżetu i Majątku Gminnego i wypracować wspólne stanowisko nt. sprzedaży nieruchomości.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr V/29/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

4) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr V/30/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

5) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 31 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr V/31/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

6) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 32 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr V/32/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

7) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 33 w sprawie stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie.

Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr V/33/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie stanowiska w zakresie zamiaru zniesienia Sądu Rejonowego we Wschowie.Ad. 6
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1. Przewodniczącemu Rady Franciszkowi Baśczynowi – w sprawie powołania komisji do oszacowania strat na terenach zalanych – taki wniosek zostanie do Wojewody przesłany.

2. Radnemu Romanowi Stockiemu – w sprawie wynagrodzeń. Wszystkie wnioski, które złożyli dyrektorzy placówek oświatowych nie zostały obniżone.
Dyrektorzy potwierdzili, że angaże zostały już przygotowane.

3. Radnej Jolancie Pawłowskiej nt. Powiatowego Konserwatora Zabytków – sprawa utknęła u Wojewódzkiego Konserwatora. Na dzisiaj korekty wymaga uchwała Rady Powiatu Wschowskiego. Burmistrz sądzi, że zostanie przygotowany taki projekt uchwały i zostanie odblokowana decyzja przez Wojewodę. Chodzi tu o koszty utrzymania Powiatowego Konserwatora.

Jeżeli chodzi o zbiórkę nieczystości wielkogabarytowych, czy zużytych olei napędowych, niewykorzystanych leków, opakowań po nich, to Gmina nie zajmuje się takim zadaniem, ale Burmistrz jest za przeprowadzeniem tzw. „akcji”, wtedy kiedy istnieje problem społeczny.

4. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi –
1) dot. działań Burmistrza nt. przedsiębiorczości.
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie, ale Burmistrz stwierdził, że nie jest tą osobą,
która ma wpływ na tą przedsiębiorczość.
2) nt. wymiany rur azbestowych – poprzez ścisłą współpracę pomiędzy Spółką
Komunalną a MZWiKW jak również Gminą, zostanie wypracowane stanowisko w tym
zakresie i przedstawione Radzie Miejskiej.
3) nt. zakupu siatki – cena 1 m2 siatki została wyliczona w całości – zakup słupków plus
robocizna, koszty przechowywania.
Urządzenia takie montowane są poza pasem drogowym, często wymaga to zgody
właścicieli nieruchomości. Burmistrz podkreślił, że ze względu na koszty, takie płoty
stawiane są tylko przy drogach krajowych.
W chwili obecnej niezasadnym jest dokonanie zakupu takiej siatki.

5. Radnemu Jackowi Kowalczykowi –
1) nt. picia alkoholu w parku przy ul. Herbergera – obowiązuje w parkach całkowity
zakaz picia. Straż Miejska w większym stopniu skieruje patrole w te miejsca.
Natomiast na podwórkach nie ma zakazu picia alkoholu, ale ze względów
bezpieczeństwa również Straż Miejska dokona kontroli.
2) sprawa budynku przy Moniuszki 4 – Burmistrz nie zna tej sprawy, wymaga ona
skonsultowania z odpowiednimi służbami Urzędu.
3) stan chodników w czasie robót - od wykonawców nie możemy egzekwować, ale
możemy od zarządcy drogi.
4) zalewane piwnice przy drodze krajowej nr 12 – temat jest nieznany, należy się z nim
zapoznać.

6. Radnemu Krzysztofowi Czopkowi – Burmistrz zaproponował udział w pracach Komisji Mieszkaniowej.

7. Radnemu Miłoszowi Czopkowi – nt. stawek podatkowych Burmistrz odniesie się na piśmie.

8. Radnemu Fabianowi Grzybowi – nt. figurki. Oryginalna figurka na pewno nie wróci na miejsce, ale replika jest brana pod uwagę. W pierwszej kolejności należy w tym miejscu poprawić oświetlenie.
Radny F.Grzyb poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Jeżeli chodzi o staw przy ul.Obr.Warszawy – to w związku z feriami, jeżeli aura pozwoli wniosek zostanie zrealizowany.

9. Radnemu Stanisławowi Kowalczykowi – nt. ul.Działkowej, remontu Ratusza, wykupu gruntu od p.Sówki (prowadzone jest postępowanie spadkowe), zostanie przygotowane pismo.
W chwili obecnej zawieszone jest postępowanie nt. likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Siedlnicy. Urząd Marszałkowski czeka na wyjaśnienia od Ministerstwa Ochrony Środowiska.

10. Radnemu Piotrowi Buczkowi – utwardzenie dróg - ilość takich dróg w mieście jest b.duża i sukcesywnie przez wiele lat takie drogi są utwardzane. Jako przykład Burmistrz podał ulicę Osadniczą, Plac Ćwiczeń czy ulicę Tylną, Kraszewskiego.
W pierwszej kolejności planowany jest remont ulicy Działkowej, za Cmentarzem Komunalnym, Ogińskiego i dopiero przyjdzie kolej na ul. Zacisze.


Ad. 7
Wolne wnioski, zapytania i informacje.
1. Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie.
Rada Rodziców kieruje do władz Wschowy prośbę, o podjęcie działań zmierzających do utworzenia strefy parkowania przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie w obszarze Szkoły Podstawowej Nr 1.
2. Radny Zdzisław Mazur swoją wypowiedź nawiązał do rankingu jaki przeprowadził Związek Powiatów Polskich. W kategorii gmin miejsko-gminnych, Wschowa zdobyła 210 punktów, gdzie Polanica Zdrój, która zdobyła 1 miejsce – 13.318 punktów.
Gmina Wijewo w kategorii gmin wiejskich zdobyła 7 tys. punktów, co dało jej 4 miejsce.
Związek Powiatów Polskich punkty przyznaje m.inn. za złożonego e-maila nadanego przez ZPP, za Pełnomocnika ds. społeczeństwa informacyjnego, za Certyfikat ISO 9001:2000, za Certyfikat Bezpieczeństwa Informacji.
Radny zasugerował, że to Wydział Promocji i Rozwoju Gminy, powinien na bieżąco zajmować się przesyłaniem informacji do Związku.
3. Radny Fabian Grzyb zapytał, czy w najbliższym okresie przewidywane jest nasadzenia drzew, nie chodzi o tereny wchodzące w skład Rewitalizacji.
Propozycją radnego jest powołanie zespołu ds. rozpoznania tematu a co za tym idzie dążyć do nasadzeń.
4. Radny Roman Stocki poinformował, że mieszkańcy Rynku skarżą się na zakłócanie spokoju przez młodzież za miejskimi szaletami.

Radny zaproponował, by z uwagi na liczny skład osobowy i zakres zadań Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, powołać Z-cę Komisji.

5. Radny Łukasz Tkacz zapytał, na jakim etapie jest oświetlenie w Osowej Sieni w okolicach Leśniczówki.
6. Radny Miłosz Czopek – poprosił o harmonogram prac świetlic środowiskowych.
Radny zapytał, dlaczego na dzisiejszej sesji nieobecny jest p.Krzysztof Rękoś?
Radny zapytał również, czy byłaby możliwość zarezerwowania, a co za tym idzie korzystania przez radnych np. z jednej strony Wschowskiego Informatora Samorządowego, by radni mogli zamieszczać swoje informacje.

7. Radny Stanisław Kowalczyk poprosił o informację nt. średniej płacy pracowników Urzędu oraz ich Naczelników.

Radny prosi o podanie informacji dla społeczeństwa: jaka obowiązuje teraz cena za wodę i czym podyktowana była ta podwyżka?

Radny zwrócił się również z prośbą do p.Skarbnik o podawanie zadłużenia gminy, przy każdej zmianie budżetu.

Radny ponawia prośbę doświetlenia wsi Osowa Sień.

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej p.Leszek Marciniak poinformował o spotkaniu, które odbyło się 20 stycznia 2011r. w Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze z Biskupem Zielonogórsko-Gorzowskim Stefanem Regmuntem a Witoldem Omieczyńskim Dyrektorem Muzeum Okręgowego w Lesznie i Leszkiem Marciniakiem Dyrektorem Muzeum Ziemi Wschowskiej, które dotyczyło przeniesienia grupy eksponatów stanowiących epitafium Schlichtinga, pochodzących z kościoła poewangelickiego w Szlichtyngowej i aktualnie przechowywanych w Muzeum Okręgowym w Lesznie do Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Burmistrz udzielił odpowiedzi w zakresie:
- oświetlenia w Osowej Sieni – są kłopoty, ENEA to monopol, firma ta jest również
właścicielem słupów i tylko ona może naprawić. Zlecenia są wysyłane, ale gorzej jest z
realizacją.
- harmonogramu świetlic środowiskowych – taki harmonogram zostanie przygotowany,
- w sprawie osób zaproszonych na posiedzenia sesji, to zapraszani są Naczelnicy Wydziałów
a pan K.Rękoś nie jest Naczelnikiem Wydziału.
- Informatora Samorządowego – pomysł zostanie dany pod rozwagę.

Radny St.Kowalczyk ponownie nawiązał swoją wypowiedź do terenów zalanych. Stwierdził, że jeżeli całkowity koszt zadania, to 120 tys.zł, z tego 50 tys.zł przekaże Zarząd Wojewódzki, to radny ma propozycje by doprowadzić do spotkania Burmistrza Wschowy i Szlichtyngowy i temat całkowicie załatwić.

Burmistrz wyjaśnił, że 50 tys., to kwota na wszystkie urządzenia melioracyjne w powiecie a nie tylko na Łęgoń. Na przełomie lutego i marca Zarząd Wojewódzki ma możliwość pozyskania dodatkowych funduszy, które prawdopodobnie przeznaczy na gospodarkę melioracyjną w Łęgoniu.
Burmistrz sadzi, że po spotkaniu z samorządami Powiatu Wschowskiego i Szlichtyngowy w miesiącu marcu można podjąć działania nt. zabezpieczenia środków.


Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął V Sesję Rady Miejskiej we Wschowie


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn

Protokołowała Maria Wilczak

Data publikacji: 2011-03-01 15:41:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:41:05 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa