Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VI/10

P r o t o k ó ł Nr VI/10

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 lutego 2011r.

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecny radny Czesław Kuppe.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek burmistrza o wycofanie z porządku obrad o punkt : „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.”

Jednogłośnie (20 - za) wniosek został przyjęty.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie.
5. Stan przygotowania inwestycji na 2011r.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
7. Informacja nt. działalności instytucji kultury: Biblioteka Publiczna we Wschowie, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Dom kultury we Wschowie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania tytułu „Zasłużony działacz samorządowy Gminy Wschowa”,
2) zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do opracowania koncepcji
umożliwiającej realizację celów gospodarczych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2007 – 2015,
3) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
4) odpłatnego nabycia nieruchomości,
5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym,
6) wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy będącej użytkownikiem wieczystym,
7) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe,
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
9) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych,
10) rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
11) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok,
12) zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (20 radnych).
Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie (za – 20 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z V Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Dyskusji nt. sprawozdania nie było.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej we Wschowie.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radny Zdzisław Mazur zaproponował, by tego typu sprawozdania były omawiane przez komisje branżowe Rady.
Radny stwierdził, że Straż Miejska w dużym stopniu skupia się na bezpieczeństwu drogowym, ma prośbę by w większym stopniu zwrócić uwagę na zabezpieczenie imprez czy utrzymaniu porządku w lokalach.
Radny zwraca na inne kierunki działania Straży Miejskiej.

Uwagi radnego Z.Mazura podtrzymał radny St.Kowalczyk.

Ad. 5
Stan przygotowania inwestycji na 2011 rok – materiał przedstawił i omówił Naczelnik Wydziału Inwestycji Gminnych Pan Marian Szarejko.

Materiał w załączeniu do protokołu.

Radny Miłosz Czopek zwrócił uwagę na zadanie pod nazwą „Budowa parkingu przy ul.Poprzecznej we Wschowie – do wykonania tego zadania radny poleca firmy miejscowe.

Radny St.Kowalczyk prosi, by Rada Miejska, otrzymywała informacje nt prowadzonych inwestycji przez gminę co kwartał.

Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przedstawiła i omówiła Z-ca Kierownika OPS pani Mariola Chruszczewska.
Do świadczeń z pomocy społecznej są uprawnione osoby i rodziny, których dochód nie przekracza progu dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, który jest niezmieniony od 2006r.
I tak dla osoby samotnie gospodarującej próg ten wynosi 477 zł, dla osoby w rodzinie 351.
W 2010r. świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych gminy objęły 2145 osób. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 2623.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radny Zdzisław Mazur zwrócił uwagę na egzystencję ludzi w podeszłym wieku. Widzi konieczność utworzenia domu całodziennego pobytu takich ludzi.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy w Gminie Wschowa występuje problem ludzi bezdomnych – jest zima, mamy niskie temperatury.
Radny Miłosz Czopek – ściągalność alimentacyjna, czy istnieje możliwość stworzenia aparatu zmuszającego do wykonywania obowiązków rodzinnych?
Odpowiedzi udzieliła Z-ca Kierownika M.Chruszczewska informując, że:
- nad stworzeniem domu dziennego pobytu OPS prowadzi konsultacje i szuka wsparcia finansowego również poprzez projekty unijne. Na ten cel bierze się pod uwagę adaptację budynku przy ul. Garbarskiej, byłby to tzw. ośrodek wsparcia.
Radny St.Kowalczyk proponuje zaprosić Kierownik OPS na spotkanie z komisją branżową i tym tematem należy się zająć.
- nt. bezdomnych – gmina współpracuje z innymi samorządami i w tym zakresie nie ma problemów,
- nt. ściągalności alimentów –działania są prowadzone, często sprawy oddawane są do prokuratury.
Radna Hanna Knaflewska wyraziła słowa uznania za pracę merytoryczną pracowników OPS.

Ad. 7
Informacja nt. działalności instytucji kultury:
1. Biblioteka Publiczna we Wschowie
Dyrektor Biblioteki pani Ilona Ratajczak poinformowała, że Biblioteka swoje działania statutowe wykonuje w 3 lokalach: Wypożyczalnia dla dorosłych – ul. Niepodległości 1, Oddział dla dzieci i młodzieży – ul. Daszyńskiego 2, i Czytelnia – ul. Rynek 14.
W Bibliotece zatrudnionych jest 7 osób.
Księgozbiór Biblioteki na koniec 2009r. liczył 58 620 woluminów, w tym:
13.986 egz. – dla dzieci i młodzieży,
4.742 egz. – czytelnia,
39.892 egz. – dla dorosłych.
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radny Piotr Buczek – 1.751 osób skorzystało z bezpłatnego dostępu do internetu - czy ta cyfra oznacza, że rzeczywiście tyle osób skorzystało?
Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że liczba 1.751 to liczba wejść na stronę.
Radna Hanna Knaflewska Walkowiak złożyła podziękowanie pani dyrektor za całokształt działalności Biblioteki.

2. Dom Kultury we Wschowie
Zajęcia w Domu Kultury prowadzone są przez Sekcje: fotograficzną – 10 osób, plastyczną – 47 osób, wokalną - 15 osób, historyczno-turystyczną – 10 osób,
Szachową – 36 osób, modelarską – 7 osób
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku – 178 osób.

Radny Piotr Buczek odniósł się do zapisu w sprawozdaniu, że Dom Kultury w 2010r. służył swoim doświadczeniem i aparaturą techniczną i nagłaśniającą, w czasie imprez nie organiz

Dom Kultury we Wschowie w 2010r. również służył swoim doświadczeniem i aparaturą techniczną i nagłaśniającą w czasie imprez nie organizowanych przez Dom Kultury.
Radny P.Buczek zapytał:
- jaki był koszt zorganizowania XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
- jaki udział Domu Kultury był w zorganizowaniu warsztatów muzycznych GOSPEL oraz
Koncertu Finałowego „GOSPEL Wschowa 2010”?
- jaki udział Domu Kultury był w zorganizowaniu „Muzycznego galimatiasu” – koncertu z
cyklu „Akademia Melomana” ty zorganizowania tego spektaklu??
- zorganizowanie koncertu z cyklu „Akademia Melomana – Fryderykowi Chopinowi – w 200
rocznicę urodzin” - czy cena biletów pokryła koszty tego widowiska?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił dyrektor Domu Kultury p.Jacek Lisiak informując, że plan finansowy DK został przedłożony Burmistrzowi a koszty przedstawiały się następująco:
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – światełko do nieba – ok. 2.000 zł – koszt zespołów muzycznych,
- warsztaty muzyczne GOSPEL – ok. 150 zł to koszt jednego uczestnika,
- muzyczny galimatias – koszt iluzjonisty 500 zł,
- Akademia Melomana – koszt Sali 60 zł.

Radny St.Kowalczyk zauważył, że w sprawozdaniu z działalności Domu Kultury nie ma żadnej informacji nt. działalności sali kinowej, powstałej na skutek likwidacji Kina Hel.
Radny zapytał, czy przewidywana jest zmiana kierunku działania Domu Kultury?

Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak zapytała, czy pracownicy Domu Kultury brali udział w szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków unijnych?
Jako przykład podała polsko-amerykańską fundację, która bezpłatnie pomoga pisać projekty.

Radny Zdzisław Mazur – stwierdził, że działalność Domu Kultury to działalność usługowa, ale również a może przede wszystkim działalność kulturalna.
Z liczb zawartych w sprawozdaniu wynika, że potrzeby społeczności lokalnej są niewielkie:
140 osób sekcje i 178 osób Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Radny określił działalność Domu Kultury jako „zastuj”, należy temu przedsięwzięciu się przyjrzeć i stworzyć „coś nowego”.

Radny Fabian Grzyb zwrócił uwagę, że na stronach internetowych innych gmin widnieją szerokie propozycje na spędzanie wolnego czasu.
Radny zapytał – jakie prowadzone są działania nt:
- funkcjonowania Sali audiowizualnej?
- wykorzystania pomieszczeń po byłej dyskotece?

Odpowiedzi udzielił dyrektor Jacek Lisiak informując, że pomieszczenia po dyskotece są własnością Gminy i to ona może decydować, czy będzie prowadzona tam inwestycja zmieniająca jej przeznaczenie.
Jeżeli chodzi o Salę Audiowizualną, to na dzień dzisiejszy Dom Kultury nie posiada dokumentu, by projektownia mogła działać.
Pracownicy DK biorą udział w szkoleniach, ale w tym polsko-amerykańskim, nie brali udziału.
Zajęcia w soboty i niedziele nie są prowadzone z uwagi na to, że Dom Kultury organizuje w tym czasie koncerty czy też współpracuje z innymi instytucjami, które organizują imprezy.
Radny Zdzisław Mazur zauważył, że w przedstawionych sprawozdaniach dyrektorzy nie mówią o problemach, jakie dotyczą ich instytucji. Prosi, by w przyszłości zwrócić na to uwagę.

Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak podziękowała instruktorom Sekcji Szachowej za wniesiony wkład i prowadzoną działalność pod nadzorem instruktorów Państwa Rusewiczów.

Burmistrz Krzysztof Grabka odniósł się do sprawozdania z działalności Domu Kultury i stwierdził, że są sprawy za które należy pochwalić, jako przykład podał Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale są też sprawy, gdzie widzi braki.
Niepokojące dla Burmistrza jest to, że nie działa do dzisiaj Sala Audiowizualna. Traktuje to, jako porażkę, niepowodzenie.
Jest wiele mankamentów do poprawienia, ale jest również wiele za co należy pochwalić.
Na przełomie kadencji prowadzone były rozmowy na temat zmian organizacyjnych Domu Kultury. W miesiącu marcu, temat ten zostanie przekazany branżowej komisji Rady.
Udział swój w tym temacie mają mieć również organizacje pozarządowe.

Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, czy w chwili obecnej nie należałoby zastanowić się, co dalej z budynkiem po kinie Hel, jakie miałoby być jego obecne przeznaczenie?

Burmistrz Krzysztof Grabka odpowiedział, że obecna koncepcja, to sprzedaż. Nie ma nowych propozycji.

3. Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Muzeum prowadzi działalność w zakresie:
1. naukowo – badawczym – elektroniczna księga inwentarzowa zbiorów muzealnych,
2. ochrony i zabezpieczenia muzealiów – zabezpieczenie muru cmentarnego na Lapidarium, działa Komitet odnowy Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego,
3. gromadzenia i dokumentowania dóbr kultury – zbiory artystyczne, artystyczno-historyczne, kartograficzne, numizmatyczne, plakaty, zbiory, biblioteczne, zbiory etnograficzne, zbiory przyrodnicze, depozyt, inwentarz pomocniczy, rejestrowanie i opracowywanie zbiorów.,
4. wystawienniczym – „Fotografia dzikiej róży” – inauguracja światowej wystawy w Polsce,
5. oświatowo-kulturalnym,
6. wydawniczym,
7. administracyjno-gospodarczym.

Wydarzeniem Muzeum w 2010r. była wystawa „Katyń – Pamięć i Prawda 1940-2010”.

Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak podziękowała dyrektorowi p.Leszkowi Marciniakowi za ogromny wysiłek, jaki wkłada w działalność Muzeum.
Radna prosi o zmianę wizerunku Miasta Wschowy przy jego wjazdach, poprzez postawienie nowych bilbordów.

Ad.8.
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Stanisław Kowalczyk zadał pytanie – kto z pracowników UMiG oraz jednostek organizacyjnych ma zarejestrowaną aktywną działalność gospodarczą.

2. Radny Fabian Grzyb w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie dla Rozwoju”, złożył pisemną interpelację dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów:

1) Ile gniazd do selektywnej zbiórki odpadów zostało zakupionych w ostatniej kadencji
samorządu?
2) W jakich miejscach Miasta (wskazać ulice) ustawione są pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów, ze wskazaniem, które z nich należą do Spółki?
3) Jakie zostaną podjęte działania organizacyjne w zakresie ułatwienia mieszkańcom
selektywnej zbiórki odpadów – szczególnie PCV?

3. Radny Zdzisław Mazur stwierdził, że na temat rur azbestowych nie otrzymał odpowiedzi.
Radny zapytał jakie działania zamierza podjąć Burmistrz w zakresie zmiany wizerunku Miasta – zdaniem radnego należy zwiększyć ilość remontowanych kamienic.

4. Radna Jolanta Pawłowska zapytała, czy jest możliwość zmiany tzw. „witaczy” przy wjazdach do Miasta?

5. Radny Miłosz Czopek w imieniu Klubu Radnych Stowarzyszenia Odnowy Samorządu złożył pisemny wniosek o p0rzeprowadzenie przez władze Miasta i Gminy Wschowa analizy badającej zasadność oraz wszelkie aspekty formalno-prawne utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Klub wnioskuje o przedstawienie wyników Radzie Miejskiej we Wschowie, w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2011r.

6. Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak zapytała jaki jest odpis na fundusz remontowy?

7. Radny Piotr Buczek prosi o sprawdzenie stanu nawierzchni ścieżki rowerowej do Lginia.
Radny podejrzewa, że jest ona rozjeżdżana przez quady.
Radny prosi o interwencję Straży Miejskiej.

Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 33 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony działacz samorządowy Gminy Wschowa” – panu Ryszardowi Grysowi.

Radny Stanisław Kowalczyk podziękował byłemu sołtysowi Ryszardowi Grysowi za wielką 10-letnią współpracę.
Radny poprosił, by w przyszłości powołać kapitułę, czy komisję doraźną i uhonorować pozostałe osoby, które również wniosły ogromny wkład w rozwój gminy Wschowa.

Radny Fabian Grzyb, również złożył wielkie podziękowania, wyrazy szacunku i uznania dla p.R.Grysa.

Przewodniczący Rady Franciszek Baczyn poprosił o zgłaszanie kandydatów do takiej komisji przez Kluby Radnych.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/34/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony działacz samorządowy Gminy Wschowa”.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę od godz. 16.25 do godz. 16.40.

Po przerwie 18 radnych. Na salę obrad nie przybyli radni: Ł.Tkacz i R.Stocki.

2) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 34 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do opracowania koncepcji umożliwiającej realizację celów gospodarczych zawartych w Strategii Gminy Wschowa na lata 2007-2015.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/35/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do opracowania koncepcji umożliwiającej realizację celów gospodarczych zawartych w Strategii Gminy Wschowa na lata 2007-2015.

3) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 35 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości..

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/36/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

4) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 36 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VI/37/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.

5) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 37 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VI/38/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne będących w użytkowaniu wieczystym.

(Projekt uchwały na druku nr 38 został wycofany z porządku obrad).

6) Przewodniczący Obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 39 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy będącej użytkownikiem wieczystym.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VI/39/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy będącej użytkownikiem wieczystym.

7) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 40 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/40/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów w zamian za zaległości podatkowe.

8) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 41 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Radny Zdzisław Mazur zapytał, czy to jest cały wykaz nieruchomości trwałego zarządu?

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości p.Marzanna Gałecka potwierdziła, że tak.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/41/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

9) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 42 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/42/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

10) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 43 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Przewodniczący Rady Franciszek Baśczyn poinformował, że w międzyczasie ze Wspólnotą Mieszkaniową odbyły się 3 spotkania i do chwili obecnej nie doszło do ugody.

Radny St.Kowalczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna wnikliwie zbadała sprawę dotyczącą skargi i jej zdaniem zasadne będzie, by sprawę skierować na drogę postępowania sądowego.

Radny Fabian Grzyb zapytał, kto wystąpi do sądu?

Radca Prawny Anna Maluśka poinformowała, że to Gmina będzie występować.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr VI/43/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2010r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

11) Przewodniczący obrad Franciszek Bśaczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 44 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

Dyskusji do projektu uchwały nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/44/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

12) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 45 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Mody we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VI/45/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Ad. 10
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:

1. Radnej Jolancie Pawłowskiej i Hannie Knaflewskiej-Walkowiak –
zapytania radnych burmistrz traktuje jako wnioski do realizacji.

2. Radnemu Piotrowi Buczkowi –
Ścieżkę rowerową tworzyło Starostwo przy współpracy z Nadleśnictwem.
Problem radnego zostanie przekazany do Starostwa.

3. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – nt. wymiany rur azbestowych - MZWiKW w zarządzie swoim ma sieć wodociągową wiejską, natomiast sieć miejska jest w zarządzie Spółki Komunalnej i na ten temat, Burmistrz poprosił Prezesa Spółki o udzielenie odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o elewacje budynków wpisanych do rejestru zabytków, to Rada Miejska taką uchwałę podjęła.
Wnioski na udzielenie dotacji w tym zakresie można składać do 31 marca.
Burmistrz stwierdził, że Wspólnoty Mieszkaniowe, choć wiedzą o takiej pomocy, nieśmiało z niej korzystają.
Do tej pory skorzystała tylko jedna Wspólnota przy ul. Niepodległości 9.

4. Radnemu Miłoszowi Czopkowi – analiza nt. budowy mieszkań zostanie przeprowadzona.

5. Radnemu Fabianowi Grzybowi nt selektywnej zbiórki odpadów – Burmistrz poprosił o udzielenie odpowiedzi przez Prezesa Spółki Komunalnej.

6. Radnemu St.Kowalczykowi – nt. działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

7. Radnej H.Knaflewskiej-Walkowiak – nt. funduszy remontowych.
Wspólnoty Mieszkaniowe, które działają od 2004r., bardzo ostrożnie podchodziły do określenia stawki na f-sz remontowy.
Gmina Wschowa jest inicjatorem podniesienia opłaty na fundusz remontowy. Sama wzorcowo odprowadza fundusze na ten cel.

Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk odniósł się:
- do tematu dot. wymiany rur azbestowych. Spółka jest właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej - 42,1 km - na terenie: Wschowy, Przyczyny Dolnej i na Nowych Ogrodach.
6.946 m to rury azbestowe. Prezes stwierdził, że azbest nie jest czynnikiem rakotwórczym w momencie dostarczania wody. Nie ma szkodliwego działania wody poprzez rury przesyłowe.
Ustawa nakazuje wymianę rur azbestowych do 2032r.
Spółka będzie sukcesywnie wymieniać rury. W tej chwili rozpoczynamy wymianę rur przy ul. Obr.Warszawy - od ronda Na Trakcie Królewskim w kierunku ronda na Przyczynie Górnej.
- nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tematu o który pytał radny Fabian Grzyb.
W 2006r. Spółka wprowadziła selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i w tym zakresie Spółka ma b.dobre wyniki. Wielokrotnie otrzymywała nagrody.
Spółka ma podpisane 4.019 umów z odbiorcami, na swoim stanie ma 119 pojemników i 19 pojemników koszowych. Na jeden pojemnik przypada 32 odbiorców.
„Gniazda” do zbiórki są, ale wielokrotnie przenoszone są z miejsc ogólnodostępnych.
Spółka w dużym stopniu preferuje worki.

Jeżeli chodzi o fundusz remontowy to w 2004 roku wynosił 50 gr od 1m2. W międzyczasie wprowadzane były zmiany i obecnie kształtują się one na poziomie od 3 do 5 zł.

Radny Zdzisław Mazur podziękował za informację nt. rur azbestowych.
Burmistrz poinformował, że zostanie przygotowana informacja nt. zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną przez Spółkę Zakładu Usług Wodnych.

Radny St.Kowalczyk zapytał, kto – osobowo - z ramienia Spółki Komunalnej zajmuje się remontami?
Prezes przekazał, że osobą tą jest pan Krzysztof Andrys.

Ad. 11
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Urszula Chudak – osoba z publiczności zwróciła uwagę na wygląd Domu Kultury, przede wszystkim chodzi o wejście od strony ul. Niepodległości.
Pani Chudak zwróciła uwagę na to, że radni Rady Miejskiej nie pełnią dyżurów.
Poprosiła Radę Miejską i zaproponowała nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wschowa, panu Karolowi Muszkiecie.
Zaproponowała, by Gmina zorganizowała „Lato z Radiem we Wschowie”.

2. Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę, że w Dębowej Łęce świeci się światło raz za wcześnie, innym razem za późno.

3. Radny Zbigniew Kosiński zapytał ilu pracowników zostało przeszkolonych w zakresie pozyskiwania środków europejskich oraz ile będzie kary płaciła gmina, za nie skanalizowanie jej do 2013 roku?

Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że w Urzędzie mamy 2 pracowników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Są tą wyspecjalizowani fachowcy.

Jeśli chodzi o skanalizowanie Gminy, to nie ma 100% obowiązku.
Wg programu wojewody – aglomeracja obejmuje miasto Wschowę, Przyczynę Dolną i Przyczynę Górną, Osową Sień, Konradowo.
Choć pod względem ilościowym mieszkańców nie spełniają warunków dołączone są wsie: Hetmanice, Nowa Wieś i Lgiń.
Na dzień dzisiejszy nie zostały określone wysokości kar.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął VI Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała
Maria Wilczak
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn

Data publikacji: 2011-03-30 16:27:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:44:07 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa