Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VII/11

P r o t o k ó ł Nr VII/11

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 marca 2011r.


Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Bezrobocie w Gminie Wschowa.
5. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
6. Informacja o stanie prac nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy
i terenów funkcjonalnie z nim związanych.
7. Informacja nt. pozyskanych środków unijnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie,
2) powołania i określenia składu osobowego doraźnej komisji Rady Miejskiej we Wschowie,
3) likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Wschowa – Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Wschowie,
4) zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w
sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we
Wschowie oraz nadania statutu,
5) ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie prawa własności budynku,
6) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
7) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa,
8) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa,
9) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i sposób uprawnionych do udzielania tych ulg,
10) zmiany Uchwały Nr IV/11/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa,
11) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów,
12) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
13) zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
25 marca 2010 r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu,
14) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok,
15) zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie (za – 21 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 ) – przyjęto protokół
z VI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusji nt. sprawozdania nie było.

Ad. 4
Bezrobocie w Gminie Wschowa
Materiał w załączeniu do protokołu.

Radny Zdzisław Mazur zapytał – jakie perspektywy ma Powiatowy Urząd Pracy na zwalczanie bezrobocia?
Natomiast radny Miłosz Czopek zapytał, jaką rolę upatruje w Radzie Miejskiej dyrektor PUP?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił dyrektor PUP p.Edmund Prekurat stwierdzając, że:
rok 2010 jest rokiem trudnym, wpływ na to miał kryzys gospodarczy kraju. W roku 2010 nastąpił przyrost liczby bezrobotnych, nastąpił spadek ilości wolnych miejsc pracy, ale była też duża liczba osób, które odbyły staże zawodowe.
Formy aktywizacji to: szkolenia, organizacja staży, robót publicznych, interwencyjnych.
Wsparcie z tytułu Rady Miejskiej, by zwiększyć aktywizację, dyrektor PUP twierdzi, że najistotniejszym elementem jest kierowanie do PUP przez naszych pracodawców, wszystkich ofert wolnych miejsc pracy.
Dyrektor PUP podkreślił dobrą współpracę z samorządem gminnym.

Radny Miłosz Czopek zadał pytanie – czy grupa bezrobotnych z wyższym wykształceniem objęta jest szczególnymi względami?
Radny Fabian Grzyb - zauważył dużą dysproporcję pomiędzy liczbami dotyczącymi ilości bezrobotnych a ilością osób z prawem do zasiłku.

Dyrektor PUP stwierdził, że Urząd Pracy nie ma wpływu na ilość osób zarejestrowanych z wyższym wykształceniem. Kierunek wykształcenia a zapotrzebowanie na pracę to różnica ogromna. Brak dopasowania przez osoby kierunku studiów na pracę.
Należy edukować młodzież w momencie wyboru kierunku studiów.
Radnemu Fabianowi Grzybowi dyrektor PUP odpowiedział nt. organizacji pracy, że Urząd dysponował 1.052 ofertami pracy. Dyrektor zdaje sobie sprawę, że współczynnik bez prawa do zasiłku jest duży.
Radny Fabian Grzyb podsumował to, jako dramat w gminie, ponieważ osoby te najczęściej trafiają do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radny St.Kowalczyk zadał pytanie nt. zmniejszenia bezrobocia– ile razy Burmistrz spotkał się z przedsiębiorcami, by pomóc przetrwać w tych trudnych sytuacjach – chodzi o miejscowych przedsiębiorców by pomóc im w wygrywaniu przetargów w naszej gminie.
Radny zadał również pytania dotyczące:
1. rynku zagranicznego – niemieckiego – czy poprzez PUP taki rynek się otwiera?
2. czy zgłosiła się firma, która chciałaby zatrudnić dzisiaj większą ilość pracowników,
3. czy PUP ma wiedzę, że jakaś firma zamyka swoją działalność?
4. czy szkoły korzystają z wiedzy PUP przy wyborze kierunków studiów przez swoich uczniów?

Na zadane wątpliwości odpowiedzi udzielił dyrektor PUP, który podkreślił dobrą współpracę z samorządami. Jako przykład podał szukanie lokalu czy miejsca.
Z dniem 1 maja br. nastąpi otwarcie rynku niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego poprzez:
- możliwości otwierania podmiotów gospodarczych na terenie niemieckim,
- szkoły niemieckie poszukują młodzieży, by je później zatrudnić u pracodawców
niemieckich,
- będzie istniała możliwość zalegalizowania tzw. „szarej strefy” – podpisanie umowy bez
sankcji.
Firmy sygnalizują i informują o zwolnieniach grupowych. W 2010r. takiej informacji w Gminie Wschowa nie było.
Sposób kształcenia pokazuje ranking. Prowadzone są rozmowy z dyrektorami szkół.
W miesiącu lutym 2011r. zaobserwowano spadek bezrobocia.

Radny St.Kowalczyk – czy w tym roku zgłosiła się firma do PUP o zatrudnienie bezrobotnych?
Dyrektor PUP poinformował, że zgłosił się podmiot, który prawdopodobnie złoży zapotrzebowanie na 20 pracowników, prawdopodobnie nastąpi to w III kwartale tego roku.

Radny Zbigniew Kosiński odniósł się do negatywnej odpowiedzi na wniosek radnego Miłosza Czopka dotyczący obniżenia podatku od nieruchomości gruntowych przeznaczonych na działalność gospodarczą na rok 2011.
Radny stwierdził, że jesteśmy gminą, która ma jedne z wyższych podatków.
Radny zapytał również, co dalej z obwodnicą Wschowy?

Burmistrz Krzysztof Grabka zaprzeczył wypowiedzi, że jesteśmy gminą, która ma najwyższe podatki, natomiast w zakresie obwodnicy to decyzje zostaną podjęte na szczeblu Warszawy.

Radny Łukasz Tkacz swoją wypowiedź nawiązał do Strefy Aktywności Gospodarczej, na której na dzień dzisiejszy nie jest prowadzona żadna inwestycja. Radny stwierdził, że powinniśmy się zastanowić nad uruchomieniem nowej strefy, by mogły powstawać nowe miejsca pracy.

Radny Miłosz Czopek ponownie zapytał, co Rada może zrobić, by zmniejszyć bezrobocie w Gminie Wschowa?
Dyrektor PUP wyjaśnił, że wspieranie przedsiębiorców jest w gestii samorządów a rolą i zadaniem PUP jest pomoc w spieraniu poprzez: dokształcanie, organizowanie stażów czy pomoc w organizacji nowych miejsc pracy.


Ad. 5
Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2010r.
Sprawozdanie omówił Pełnomocnik Burmistrza p.Krzysztof Rękoś.
Realizacja zadań odbywała się poprzez:
1. Profilaktykę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:
1) dofinansowano autorskie programy profilaktyczne:
W ramach autorskich projektów profilaktycznych realizowano wyjazdy, wycieczki, biwaki oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. Prowadzono zajęcia, zawody i rozgrywki sportowe.
Łącznie profilaktyką w ramach realizacji autorskich programów profilaktycznych objęto 4700 osób w tym 4100 dzieci i młodzieży.
2) dofinansowano działania instytucji, stowarzyszeń prowadzących działania profilaktyczne, Realizowano dofinasowania imprez sportowych, turniejów, zawodów i obozów dla dzieci i młodzieży. Dofinansowano stroje i sprzęt sportowy dla klubów z terenu Gminy Wschowa.
2. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
1) GKRPA finansowała kolonię dla dzieci z terenu Gminy Wschowa. W trzech 6 dniowych turnusach uczestniczyły dzieci wytypowane przez sołtysów ze wszystkich wsi z terenu Gminy Wschowa. Na przełomie czerwca i lipca odbyła się kolonia w Zakopanem z dopłatą dzieci. Dofinansowano obóz sportowy.
W wypoczynku letnim łącznie uczestniczyło 200 dzieci i młodzieży.

2) na terenie gminy Wschowa funkcjonowało w 2010r. 7 świetlic środowiskowych:
Placówki te cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, w zajęciach brało
udział około 150 osób.

3) w 2010 roku zakupiono kostkę pod budowę skate parku na terenie OSiR-u. Zakończenie prac zaplanowano na 2011 rok.

3. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu realizowano m.inn:
1) dofinansowanie szkolenia psychologa komisji w zakresie profilaktyki I rzędowej
„Jak radzić sobie i ze sobą w stresie, oraz w trudnych sytuacjach tak aby wspomagać rozwój
psychologiczny i emocjonalny”.
2)działania informacyjno edukacyjne: zakupiono materiały informacyjno edukacyjne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ze szczególnym naciskiem na materiały z zakresu informacji o dopalaczach zarówno dla młodzieży jak i rodziców, opiekunów i wychowawców.
Łączna kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wschowa w roku 2010 wyniosła 384.451,- zł. Zrealizowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Wschowa w wysokości 373 154,60
Na realizację programu wykorzystano kwotę 339 941,- zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano łącznie 21 300 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 21 174 zł.
Łącznie objęto grupę 1650 osób.
(Materiał w załączeniu do protokołu).

Radny St.Kowalczyk prosi o informację w zakresie uszczegółowienia punktu 1 profilaktyka: jako przykład podał: nazwa klubu – cel – przyznana kwota.

Radny Krzysztof Czopek stwierdził, że sprawozdanie zostało przygotowane w sposób rzetelny.
Radny Fabian Grzyb zapytał, czy w związku z tym, że w planie 2011r. jest organizowanie centrów społecznych, czy w 2010r. takie centra były organizowane?

Radny Miłosz Czopek zapytał – jaką kwotę dofinansowano grupę AA?

Radna H.Knaflewska-Walkowiak stwierdziła, że podstawą sukcesu jest współpraca komisji z rodzicami. Radna prosi o taką współpracę.


Pełnomocnik Burmistrza p.K.Rękoś potwierdził, że:
- radny St.Kowalczyk odpowiedź otrzyma na piśmie,
- radnemu Fabianowi Grzybowi i Miłoszowi Czopkowi – w zakresie zatrudnienia socjalnego,
organizowania centrum społecznych, składane są wnioski – projekty. Dotyczy to, przede
wszystkim osób, które mają problem z zatrudnieniem.

Radna H.Knaflewska-Walkowiak zapytała, czy jest taka możliwość stworzenia punktu do sprzedaży testów na wykrycie narkotyków, sprzedaż miałaby pokryć gmina.

Pełnomocnik Burmistrza poinformował, że już w tej sprawie zostały wysłane pisma do aptek o współpracę.

Radny Zdzisław Mazur zakwestionował organizowanie wolnego czasu poza gminą – np. w Zakopanym. Radny jest za spędzaniem tego czasu wśród kolegów, na miejscu.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn ogłosił przerwę od godz. 15.55 do 16.10.

Po przerwie obecnych 21 radnych.

Ad. 6
Informacja o stanie prac nad zmianami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych.

Równolegle do prac związanych z projektem „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa” prowadzone są działania polegające na gromadzeniu materiałów niezbędnych do wykonywania projektu zmiany planu. Obecnie trwa przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do wykonania aktualnych map zasadniczych i ewidencyjnych w skali 1:1000 i 1:2000, stanowiących podstawę do sporządzenia projektu.
(Materiał w załączeniu do protokołu).

Radny Fabian Grzyb zapytał, na jakim etapie są wnioski, co do których nie wymaga się zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego terenu?

Radny St.Kowalczyk zapytał jakich miejscowości dotyczy studium oraz czy na terenie wiejskim istnieją tereny na mniejsze strefy aktywności gospodarczej?
Radny prosi o podanie daty końcowej nad studium a następnie daty końcowej nad planem.

Burmistrz K.Grabka wyjaśnił, że dwukrotnie w sprawie studium ogłoszony była procedura przetargowa, ale dwukrotnie okazała się bezskuteczna.
Prace najbardziej pilne prowadzone są poprzez Wydział Planowania Przestrzennego a pozostałe poprzez tzw. „wolną rękę”.
Studium dotyczy całej gminy.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy w propozycjach do Studium występują elementy wiatrowe?

Burmistrz K.Grabka – do Urzędu wpłynęły wnioski dot. elektrowni wiatrowych.
Na etapie przystąpienia do procesu zmian do Studium pojawiła się kwestia konserwatora ochrony środowiska, by elektrownie wiatrowe nie były w pasie między miastem a wsią. Wytypowane zostały 3 różne lokalizacje, w pasie zewnętrznym – bezpośrednio w sąsiedztwie granic gminy Wschowa. Odbyło się spotkanie Z-ca Burmistrza Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Przewidywany czas tego przedsięwzięcia to okres ok. pół roku.

Ad. 7
Informacja nt. pozyskanych środków unijnych.

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Wschowa w 2010r.:
1) Tytuł projektu: Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie
Źródło dofinansowania: PFRON UWA/000154/04/D
Wartość dofinansowania: 21 768,95zł
W projekcie udział wzięło 11 uczniów z terenów wiejskich, w tym 4 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów szkół gimnazjalnych i 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2) Tytuł projektu: Animator Orlik – Moje Boisko ORLIK 2012
Źródło dofinansowania: Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
Wartość dofinansowania: 9000zł
W ramach projektu dofinansowano w 50% wynagrodzenie animatora w okresie marzec-listopad 2010.
3) Tytuł projektu: Lubuski e-Urząd - projekt partnerski
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski,
Szacunkowa wartość inwestycji w Gminie Wschowa: 252 227,00zł
Wkład Gminy w projekt partnerski: 44 510,55zł
Celem projektu jest umożliwienie używania technologii informacyjnych i Internetu przez obywateli i przedstawicieli biznesu.
Do projektu „Lubuski e-Urząd” przystąpiły wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z naszego województwa.
Szacowany koszt całkowity projektu to 25 mln zł, z czego 3,75mln zł stanowią środki własne Beneficjenta a 21,25mln zł to środki UE.
4) Tytuł projektu: Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
Źródło dofinansowania: Rządowy program Radosna Szkoła umowa nr 70/2010 z dn. 29.04.2010r.
Wartość dofinansowania: 24 000,00zł
Środki na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole otrzymały: Szkoła Podstawowa w Lginiu (6 000,00 zł), Szkoła Podstawowa w Konradowie (6 000,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie (12 000,00 zł).
5) Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce.
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i rozwój wsi;
Wartość dofinansowania: 101 589,61zł, umowa nr UM04-6922-UM0400049/09 z dnia 18.08.2009r. z Samorządem Województwa Lubuskiego, aneks nr 1 z dn. 28.10.2009r., aneks nr 2 z dn.12.05.2010r
Stan zaawansowania: Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach operacji przebudowano budynek byłego przedszkola na potrzeby Centrum Animacji Kultury. Wykonano roboty remontowo-budowlane, sanitarne oraz elektryczne zgodnie
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Obecnie budynek jest całkowicie odnowiony, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto obiekt został wyposażony w meble oraz sprzęt AGD. Przed budynkiem powstał plac zabaw dla dzieci.

W trakcie realizacji znajdują się następujące projekty:
1) Tytuł projektu: Utworzenie wielozadaniowego ośrodka społeczno – kulturalnego
w Wygnańczycach
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Wartość dofinansowania: 300 000,00
Stan zaawansowania: 10.03.2011r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku sali wiejskiej w Wygnańczycach.
2) Tytuł projektu: Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie
Źródło dofinansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.
Wartość dofinansowania: 6 489 839,53zł
Wartość środków pozyskanych w 2010r. z dofinansowania: 1 033 463,00zł
Stan zaawansowania: 01.03.2011r. został złożony formularz zmian w projekcie dotyczący zmian poprzetargowych na zadaniach: Przebudowa byłego budynku Collegium Jezuickiego, Modernizacja zieleni oraz Modernizacja ratusza – wymiana stolarki okiennej oraz modyfikacji wynikłych w trakcie realizacji poszczególnych kategorii wydatków.
3) Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Wartość dofinansowania: 1 816 018zł
Stan zaawansowania: W 2010r. rozpoczęto prace w Osowej Sieni, wykonano zakres rzeczowy na kwotę 615 712,00zł.

Radny Zdzisław Mazur zaproponował, by Urzędzie mogły być prowadzone konsultacje z przedsiębiorcami nt. pozyskania środków zewnętrznych. Radny zaproponował, by stworzyć Centrum informacji dla lokalnej przedsiębiorczości.

Burmistrz K.Grabka poinformował, że na bieżąco w momencie przygotowywania projektów, organizowane są spotkania, konsultacje z osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Wniosek radnego Z.Mazura, Burmistrz uważa za godny wdrożenia w życie.

Radny Miłosz Czopek taką współpracę widzi również poprzez stworzenie na stronie internetowej – zakładka przedsiębiorczość – na której to winny być bieżące informacje nt. pozyskania środków.

Ad.8.
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Łukasz Tkacz złożył pisemną interpelację o kalkulację kosztów stworzenia i utrzymywania prze okres 1 roku osobnego stanowiska do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dla osób fizycznych i przedsiębiorstw z naszej gminy.
2. Radny Fabian Grzyb złożył zapytanie dotyczące telefonii komórkowej, prosi o podanie terenów oraz pyta, czy gmina czyni kroki w tym kierunku, by spełnić wymóg ustawowy.
3. Radny Zdzisław Mazur – czy istnieje nadzór nad uchwaleniem odpłatności za cenę wody i za ścieki.
4. Radny St.Kowalczyk zapytał, czy Gmina Wschowa uczestniczyła:
1. w kosztach budowy wiaty na ścieżce rowerowej w Nowych Ogrodach – jeśli tak, to jakie były to koszty?
2. W związku z remontem ul. Obr. Warszawy radny prosi o zamontowanie progów zwalniających na ul. J.Matejki.
Radny proponuje, jeżeli jest to możliwe, by spowodować wjazd z ul.Głogowskiej na rondo i zakaz wjazdu z ronda na ul.Głogowską.
3. W momencie budowy ronda przy ul. 55 PPP, znaleźć środki na drogę polną biegnącą w kierunku ul. Polnej i Czereśniowej, by nie utrudniać społeczności jadącej z kierunku Osowej Sieni, wjazdu do Wschowy. Dotyczy to zaplecza ogródków działkowych.
4. Czy w ramach dodatkowych prac na zadaniu kanalizacja wsi Osowa Sień – brane są pod uwagę 3 domostwa w kierunku Wincentowa?
5. Radny Tadeusz Sobczuk – na jakim etapie jest wniosek Komisji Rolnictwa dotyczący
melioracji w gminie Wschowa?
6. Radny Miłosz Czopek:
- przed przejęciem przez gminę, ulicy Wolsztyńskiej, czy jesteśmy w stanie jeszcze teraz
wymóc na zarządcy naprawę fatalnego stanu tej drogi?
- Gmina Wschowa ma współudział przy budowie ronda i remontach ul.
Obr.Warszawy, pozostały środki na tych zadaniach, czy zostaną one zwrócone gminie?
- co z jedną stroną Biuletynu Samorządowego, która miałaby być przeznaczona dla
Stowarzyszeń?

Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 45 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji rady Miejskiej we Wschowie.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/46/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji rady Miejskiej we Wschowie.

2) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 46 w sprawie powołania i określenia składu osobowego doraźnej komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

W skład doraźnej komisji zgłoszono kandydatury: Zdzisława Mazura, Stanisława Kowalczyka, Jolanty Pawłowskiej, Włodzimierza Drzewieckiego, Zbigniewa Kosińskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę .

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/47/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego doraźnej komisji Rady Miejskiej we Wschowie.

3) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 47 w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Wschowa – Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

Burmistrz Krzysztof Grabka dokonał wprowadzenia do tego projektu uchwały ściśle nawiązując do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały w sprawie samorządowej instytucji kultury Dom Kultury, informując, że z takiego rozwiązania jakim jest połączenie OSiR-u z Domem Kultury skorzystała Gmina Sława.
Burmistrz podkreślił, że należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej, w tym środki finansowe pozostające na rachunku bankowym w dniu jej likwidacji oraz mienie pozostałe po likwidacji jednostki przejmie Gmina Wschowa.
Burmistrz zapewnił, że choć ustawa nie nakazuje, to, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji zostanie wybrany w drodze konkursu.

Radny Zdzisław Mazur – ta propozycja zmian satysfakcjonuje radnego, ale radny proponuje, by przed dokonaniem wyboru dyrektora przeprowadzić publiczną debatę kandydatów na dyrektora Centrum.

Radny St.Kowalczyk wyraził zadowolenie z decyzji Burmistrza nt. zmian funkcji instytucji kultury.
Radny podkreślił, że jako Przewodniczący Klubu Radnych wielokrotnie brał udział w spotkaniach nt. zmian funkcjonowania Domu Kultury.
Radny pochwalił duże zaangażowanie dyrektora OSiR w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej.

Radny Czesław Kuppe podziękował za całokształt działalności dyrektorowi Domu Kultury Panu Jackowi Lisiakowi.

Radny Miłosz Czopek poinformował, że w programach wyborczych, wszystkie komitety wyborcze były za zmianami w działalności kulturalnej. Radny jest zadowolony z zamierzeń, ale jest za przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/48/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Wschowa – Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

4) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 48 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie oraz nadania statutu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VII/49/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie oraz nadania statutu.

5) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 49 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie prawa własności budynku.

Radny Fabian Grzyb zapytał – w jaki sposób zaległości nabywcy będą regulowane?
Radny zgłosił wniosek formalny o dopisanie terminu przy dokonaniu transakcji.

Burmistrz Krzysztof Grabka zaproponował kompromis, by projektu uchwały nie zmieniać i dać szansę kilku miesięcy na realizację tej uchwały, ale jeżeli sprawa przeciągałaby się ze strony PSS, to Burmistrz wystąpi o uchylenie uchwały.

Radny F.Grzyb podtrzymał swój wniosek.

Burmistrz K.Grabka – wyjaśnił, że dzisiaj nie ma innej możliwości ściągnięcia podatków bieżących i zaległych, ale w wyniku tej sprzedaży uzyskamy część zaległości podatkowych. Tam, gdzie są możliwości, to założymy hipotekę.
Zaległości podstawowe PSS to 500 tys. zł plus odsetki.

Radny Jacek Kowalczyk zapytał, czy odbyło się Walne Zgromadzenie PSS i w tej kwestii zostało podjęte stanowisko?
Burmistrz K.Grabka poinformował, że nie ma informacji nt. Walnego Zgromadzenia a Akt Notarialny podpisuje Prezes PSS.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy istnieje możliwość prawna, by za zaległości podatkowe odzyskać budynek?

Radny Fabian Grzyb wycofał wcześniej złożony wniosek formalny.

Burmistrz K.Grabka wyjaśnił, że PSS najpierw dokona wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu.
Zaległości podatkowe zostaną i nadal będziemy zabiegać o ich zapłatę.

W glosowaniu wzięło udział 19 radnych. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

W wyniku głosowania głosami: 15 – za , 1 – przeciw, 3 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VII/50/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i przeniesienie prawa własności budynku.

6) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 50 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VII/51/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn ogłosił przerwę od godz. 18.15 do 18.30.

Po przerwie obecnych 19 radnych.

7) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 50 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

8) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 52 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

Radny Piotr Buczek stwierdził, że projekt uchwały nie przynosi gminie korzyści.
Radny wnioskuje o wykreślenie w projekcie uchwały § 5 o treści:

1. „Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w liczbie 22 godziny tygodniowo.
2. Specjalistom prowadzącym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie 22 godziny tygodniowo.
3. Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez osoby, o których mowa w ust. 1, przez godzinę należy rozumieć 60 minut.
4. Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów, o których mowa w ust. 2, przez godzinę należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut.”

Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki wyjaśnił, że inne samorządy już wcześniej odniosły się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach, od 1 września 2011r., nakłada na organy prowadzące szkoły i dyrektorów tych placówek zapewnienie dla uczniów/wychowanków pomocy psychologiczno-pedagogicznej, i takie uchwały podjęły.

Radny Miłosz Czopek stwierdził, że oszczędności finansowe nie są duże, ale przydzielając tej grupie jeszcze 2 godziny wpłynie na obniżenie jakości pracy.

Radny Czesław Kuppe odniósł się do wykonywanej pracy przez logopedów i nauczycieli i stwierdził, że każda praca niezależnie od rodzaju przedmiotu jest ciężka.

Radny St.Kowalczyk zauważył, że w posiedzeniu sesji uczestniczą dyrektorzy placówek oświatowych i to oni powinni doinformować radnych.
Radny zapytał, czy gmina lokalowo jest przygotowana na zwiększenie tych godzin?

Radna Helena Nikolin stwierdziła, że dyskusja na temat tego projektu toczy się długo, ale nic nie wnosi, radna przypomniała również, że są grupy zawodowe, które również ciężko pracują.

Dyrektor SP w Łysinach, pani Renata Chilarska pozytywnie oceniła projekt uchwały twierdząc, że ta uchwała poprawi jej jakość pracy logopedy.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego P.Buczka – wykreślenie § 5:
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Głosami: 9 – za, 9 – przeciw, 1 – wstrzymujący się
wniosek nie został rozstrzygnięty.

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.

W wyniku głosowania głosami: 10 – za, 9 – przeciw, 1 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

9) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 53 w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Nad projektem uchwały dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/54/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

10) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 54 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.
W wyniku głosowania głosami: 19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/55/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w Gminie Wschowa.

11) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 55 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

Radny Krzysztof Czopek – z przedłożonej informacji przez Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie, wynika, że w 2010r. z terenu Gminy Wschowa w Izbie Wytrzeźwień przebywały 132 osoby.
Czy ta liczba jest zgodna z liczbą, jaką przedstawia Policja we Wschowie?
Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki potwierdził, że ta liczba jest zgodna a za pobyt w niej płacą pacjenci.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/56/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.

12) Przewodniczący Obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku 56 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Radny St.Kowalczyk - w związku z tym, że projekt uchwały przygotował Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży, radny poprosił o zakres czynności pana Krzysztofa Rękosia.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/57/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

13) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druki nr 57 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/58/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/405/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

14) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 58 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

Dyskusji do projektu uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VII/59/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

15) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 59 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Mody we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania, głosami: 20 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę VII/60/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Ad. 10
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:

1. Radnemu Miłoszowi Czopkowi – w sprawie dofinansowania ronda i ul.Obr.Warszawy. Niewykorzystane środki to kwota ok. 70 tys.zł, inwestycja jest jeszcze w toku realizacji.
2. Radnemu Piotrowi Buczkowi – w sprawie naprawy ul.Wolsztyńskiej, jest to droga wojewódzka. Dwukrotnie prowadzone były rozmowy z zarządcą drogi. Jest to problem ogólnowojewódzki.
Budżet Urzędu Marszałkowskiego jest bardzo uszczuplony, związane jest to ze
zwiększonymi kosztami na zimowe utrzymanie dróg.
Zarządcy tych dróg, skłaniają się do ustawiania znaków informacyjnych, mówiących o złej ich nawierzchni.

3. Radnemu Tadeuszowi Sobczukowi – nt. środków dot. melioracji w gminie. Trwają poszukiwania pieniędzy, bo w chwili obecnej takiego zadania w budżecie nie ma.

Ad. 11
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju p.Ireneusz Mieżowiec, poinformował o nowych gadżetach jakie wydała Gmina Wschowa.

2. Osoba z publiczności p.Urszula Chudak poinformowała o problemie z jakim borykają się mieszkańcy Powiatu Wschoqwskiego – chodzi o zlikwidowany 4 lata temu, oddział dziecięcy w Szpitalu we Wschowie.

3. Radny Fabian Grzyb zapytał, czy przewidziana jest akcja porządkowa po zimie?

4. Radny Jacek Kowalczyk poprosił o tłuczeń na podwórko przy ul.Kilińskiego.

Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza Andrzej Nowicki informując, że tam gdzie drogi są gminne, to taka akcja zostanie przeprowadzona.
Informację tę, potwierdził również Prezes Spółki Komunalnej p.Roman Żaczyk, który dopowiedział, że Spółka ma podpisane umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi jak również z Zarządem Wojewódzkim i w niedługim czasie rozpocznie się sprzątanie chodników i dróg.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął VII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn

Protokołowała
Maria Wilczak








Data publikacji: 2011-05-16 09:22:00 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:46:18 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa