Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VIII/11

P r o t o k ó ł Nr VIII/11

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 kwietnia 2011r.


Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. (Nieobecny radny Łukasz Tkacz).

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o realizacji programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
5.Działania w zakresie promocji Gminy Wschowa.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2015,
2)wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od ceny nieruchomości,
3)ustanowienia służebności gruntowej,
4)zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców,
5)przejęcia na własność gminy usuniętego z drogi pojazdu marki Seat Ibiza,
6)wysokości diet dla radnych i sołtysów,
7)zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok,
8)zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018.
8.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10.Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21 radnych). Na salę obrad przybył radny Łukasz Tkacz.

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie (za – 21 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0) – przyjęto protokół
z VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Dyskusji nt. sprawozdania nie było.

Ad. 4
Informacja o realizacji programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

W Gminie Wschowa współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwalanym przez Radę Miejską. Program na 2010 rok przyjęto uchwałą Nr XLIII/345/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

1. Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
Terminy realizacji poszczególnych zadań określały warunki Konkursu ofert na wpieranie realizacji zadań Gminy Wschowa w 2010 r.
2. Zgodnie z programem, współpraca Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku przybierała postać pomocy finansowej i pozafinansowej.
3. Działania o charakterze pozafinansowym objęły następujące rodzaje pomocy:
3.1 Udostępnienie lokalu na spotkania:
W sali posiedzeń oraz sali gotyckiej ratusza wschowskiego odbywały się spotkania z podróżnikami organizowane przez Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty.
Lokal przy ul. Łaziennej 10 lokal będący własnością Gminy Wschowa został przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wschowie, znalazły tam swoją siedzibę następujące organizacje:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wschowie,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny we Wschowie,
- Polski Związek Diabetyków Zarząd Koła we Wschowie,
- Polski Związek Wędkarski,
- Wschowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego.
Lokal przy ul .Grabarskiej 11a będący własnością Gminy Wschowa także został przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wschowie, znalazły tam swoją siedzibę następujące stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń.”,
- Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich.
W budynku Domu Kultury swoją siedzibę ma Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne we Wschowie.
W budynku Gimnazjum nr 2 swoją siedzibę ma Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa.
3.2. Promocja działalności w mediach.
Strona internetowa miasta jest otwarta na informacje przekazywane przez organizacje pozarządowe.
Mieszkańcy Gminy Wschowa na bieżąco są informowani o działalności tzw. III sektora.
3.3. Pomoc w transporcie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji pomógł w transporcie żywności z Banku Żywności w Zielonej Górze. Za przebieg całej akcji wraz z przekazaniem żywności osobom najbardziej potrzebującym odpowiadał Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie.
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie pomagał w transporcie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia spotkania przez Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, spotkanie były poświęcone profilaktyce raka piersi.
3.4. Pomoc prawna i organizacyjna.
Radca prawny urzędu, udzielał porad przedstawicielom organizacji pozarządowych. Wszystkie inne problemy związane z funkcjonowaniem III sektora były na bieżąco wyjaśniane i rozwiązywane z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych.
3.5. Pomoc w utrzymaniu porządku i czystości oraz drobnych naprawach.
Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonywał prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach zajmowanych przez stowarzyszenia tj.: koszenie trawy, odśnieżanie w sezonie zimowym.
Wschowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
4. Pomoc o charakterze finansowym realizowana była w drodze wspierania zadań publicznych w formie udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W 2010r. we współpracy z organizacjami zrealizowano zadania priorytetowe w zakresie:
4.1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych.
4.2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu .
4.3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych gminy.
4.4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
Zadanie: wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
W 2010r. ogłoszono 3 konkursy na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Konkursy dotyczyły zadań z wymienionych wyżej 4 zakresów.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych Gminy Wschowa w 2010r. wyniosła 395 000,00 zł.
w tym, na poszczególne zakresy:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania wyniosła 30. 000,00 zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła 310. 000, 00 zł,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wyniosła 30. 000, 00 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych wyniosła 25. 000,00 zł.

W/w działania realizowały organizacje pozarządowe określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kluby sportowe działające na podstawie – Ustawa o sporcie. Prawo o stowarzyszeniach.
Środki finansowe przeznaczone na te działania zostały wykorzystywane racjonalnie
i przynoszą wymierne korzyści mieszkańcom Gminy Wschowa.

Uwag do informacji nie zgłoszono.

Ad. 5
Działania w zakresie promocji Gminy Wschowa.
Do najważniejszych zadań Wydziału Promocji i Rozwoju UMiG Wschowa należą:
- promocja miasta, kreowanie jego wizerunku i kontakty z mediami,
- kontakty zagraniczne,
- prace związane z promocją oferty inwestycyjnej oraz pozyskiwaniem inwestorów,
- kontakty i pomoc szkołom, organizacjom i stowarzyszeniom w ich działalności.

Promocja miasta, kreowanie wizerunku, kontakty z mediami
Tradycyjnie już, podstawowymi drukowanymi materiałami promocyjnymi są przewodniki
i foldery mówiące o mieście, jego zabytkach, historii oraz okolicy. Dodatkowo, w minionym roku zakupiono szereg gadżetów promujących Wschowę – kubki, miseczki, mini-latarki, cukierki itp. Nowością są kubki oraz latarki, które po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim posiadają także logo województwa lubuskiego. Jest to działanie spójne z silną akcją promocyjną: „Lubuskie Warte Zachodu”.
Na przełomie roku został wydany kalendarz, który, tym razem, prezentował współczesne zdjęcia Wschowy oraz zaprzyjaźnionego z nami miasta Soleczniki na Litwie.
Wydział Promocji i Rozwoju był organizatorem imprez cyklicznych, które odbywają się co roku. Należą do nich: Jarmark Produktów Tradycyjnych, Królewski Festiwal Muzyki, Przegląd Twórczości Dziecięcej – Popołudnie nad Stawami oraz Wschowskie boogie – woogie z centryfugi.
Imprezą o szczególnej wadze, która jest już rozpoznawalna w regionie, a także poza jego granicami jest Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych.
Gwiazdą tegorocznej edycji jarmarku, która także współfinansowana będzie przez Urząd Marszałkowski, będzie znana telewizyjna postać - Roberta Okrasy. Nowością jest ogłoszony przez Wydział Promocji i Rozwoju konkurs kulinarny, w którym udział mogą wziąć mieszkańcy gminy.
Drugą z imprez, która zyskała już liczną widownię jest Królewski Festiwal Muzyki odbywający się cyklicznie na początku września. Jego ubiegłoroczna edycja, przepełniona muzyką Fryderyka Chopina ściągnęła do Wschowy melomanów z całego regionu.
Największą imprezą, o randze światowej były Mistrzostwa Świata Sidecar i Mistrzostwa Europy Quadów, których organizację w znacznym stopniu koordynował Wydział Promocji i Rozwoju. We współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie środków zewnętrznych został złożony w Euroregionie Sprewa–Nysa–Bóbr wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność Gminie Wschowa zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 5408,82 Euro, z czego 50% kwoty zostało już przekazane na konto gminy. Pozostała kwota zostanie przelana po dalszym etapie weryfikacji.
Faktem bezpośrednio związanym z organizacją zawodów było przyznanie Wschowie przez Telewizję TVN Turbo specjalnego wyróżnienia za nowatorskie pomysły w promocji miasta.
Pracownicy Wydziału Promocji prezentowali materiały informacyjne o mieście podczas Targów Turystycznych w Poznaniu. Poza tym miasto wystawiało się na Targach Turystycznych we Wrocławiu w kwietniu bieżącego roku. Stoisko zostało zaaranżowane wspólnie z lokalnym browarem „EDI” z Nowej Wsi, z którym współpraca od kilku lat układa się bardzo dobrze. Wydział Promocji i Rozwoju sfinansował między innymi druk wspólnych, niemieckojęzycznych ulotek, które zostały zaprezentowane podczas Targów „Grűne Woche” w Berlinie.
Dobrze przyjęła się usługa powiadamiania mieszkańców za pomocą sms.
Oprócz informacji i ciekawych wydarzeniach przekazywane są także informacje o utrudnieniach w ruchu, lub wyłączeniach prądu. Na dzień dzisiejszy z usługi korzystają 1354 osoby.
Wydział Promocji i Rozwoju na bieżąco wysyła materiały promocyjne, o które proszą zainteresowani z całej Polski.
Lokalne media informowane są o najważniejszych wydarzeniach, a relacje z nich udostępniane są dla mieszkańców (prasa, radio TV).
Kontakty zagraniczne
W dalszym ciągu podtrzymywane są kontakty z miejscowością Soleczniki na Litwie.
Oferta inwestycyjna i pozyskiwanie inwestorów
Bardzo dobrze układają się stosunki z dużymi firmami działającymi na terenie miasta. Koncern STENA, który cały czas zwiększa zatrudnienie, jest sponsorem nagród dla dzieci występujących w Przeglądzie Twórczości Dziecięcej.
Wydział Promocji, koordynował także rozmowy pomiędzy rozpoczynającym właśnie działalność producentem styropianu „Genderka”, a Spółką Komunalną we Wschowie, która była wykonawcą instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Strzelecka- Sportowa-Aleja PCK-Towarowa. Inwestycja ta zapewni podmiotowi możliwość rozpoczęcia produkcji.
W chwili obecnej gmina jest właścicielem terenów inwestycyjnych położonych w rejonie ulicy Nowopolnej w kierunku drogi krajowej Nr 12, o powierzchni ok.1,5 ha oraz terenów zlokalizowanych w rejonie Alei PCK w kierunku torów kolejowych, o powierzchni ok. 3,3 ha. Tereny te, w celu podniesienia ich atrakcyjności wymagają dodatkowego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
Wydział Promocji i Rozwoju czynnie przyczynił się do sprzedaży działki położonej w okolicach Kaplicy i Gimnazjum Nr 2. Nowy właściciel, zamierza zbudować tam budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami. Inwestor będzie także współorganizatorem zlotu samochodów amerykańskich, który odbędzie się przy okazji organizacji koncertu Boogie-woogie z centryfugi w czerwcu.
Nadal trwają próby sprzedaży obiektów po dawnej Spółdzielni Mleczarskiej we Wschowie. Zasadniczym problemem jest fakt wpisania nieruchomości do ewidencji zabytków województwa lubuskiego i związane z tym obostrzenia dotyczące rozbiórki budynku głównego i komina.
Kontakty i pomoc szkołom, organizacjom i stowarzyszeniom w ich działalności
Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju aktywnie pomagają w organizacji imprez organizowanych we Wschowie przez szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia. Pomoc polega przede wszystkim na promocji medialnej wydarzenia, druku plakatów i zaproszeń, dokumentacji fotograficznej. Wydział na co dzień współpracuje z takimi stowarzyszeniami, jak: Huta Pieniacka, Komitet Pamięci Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich, Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, Twórcze Horyzonty i inne.
Wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe, także ze szkół ponadgimnazjalnych, które wyjeżdżają za granicę w ramach współpracy międzynarodowej w projektach, zaopatrywane są w materiały promocyjne dotyczące Wschowy
W dalszym ciągu Wydział Promocji i Rozwoju jest koordynatorem projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość” w ramach, którego działają wyposażone w sprzęt komputerowy salki internetowe w Siedlnicy, Kandlewie i Lginiu.

Uwag do powyższej informacji nie zgłoszono.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych.

1.Radny Jacek Kowalczyk prosi o:
- naprawienie klatki schodowej przy ul. Obrońców Warszawy 1 (w związku z pożarem)
– chodzi o panią Lewandowską,
- w parku przy ul. Wałowej, w okolicach postawionych drewnianych rzeźb, poprawić
nawierzchnię chodnika.
2.Radna Helena Nikolin zapytała, czy prawdą jest, że w związku z prowadzoną inwestycją – budowa ronda przy ul. 55 PPP, zamknięta będzie droga z Osowej Sieni do Wschowy?
3.Radny St.Kowalczyk poprosił o:
- kopię umowy pracownika UMiG pana Krzysztofa Rękosia z zakresem czynności, w wersji takiej, na ile pozwalają przepisy prawa,
- informację – jaka firma i za ile wykonuje nadzór nad komputerami w Urzędzie?
4. Radna Jolanta Pawłowska – prosi o rozwiązanie problemu w zakresie boiska przy
Cmentarzu Komunalnym we Wschowie – piłka często wpada na teren cmentarza
i powoduje szkody na grobach, poprzewracane są wazony, połamane kwiaty.


Ad. 7
Podjęcie uchwał w sprawie:

1)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 60 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2-15.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2015.

2)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 61 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od ceny nieruchomości.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od ceny nieruchomości.

3)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 62 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 4 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

4)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 63 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
Do projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę – w § 1 ust. 1 pkt 5 – wykreślono lokal przy ulicy Daszyńskiego 31/2 a wpisano lokal mieszkalny przy ul. Niepodległości 31/2 i dopisano jako pkt 7 lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 12/4.

Radny Miłosz Czopek zapytał, czy nie należałoby przygotować również do sprzedaży działek przy ul. Polnej?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka, informując, że obecnie przygotowywane do sprzedaży są działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu. Od ul. Czereśniowej, poprzez ulicę Lęśną powstał kompleks działek i zgodnie ze strefą zabudowy – rozszerzamy strefę zabudowy zgodnie z planem.
W dalszej kolejności będziemy zbliżać się do ulicy Polnej.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

5)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 64 w sprawie przejęcia na własność gminy usuniętego z drogi pojazdu marki Seat Ibiza.

Radny Krzysztof Czopek wyraził swoje stanowisko nt. projektu uchwały, jednocześnie radny podkreślił, że Rada nie powinna zajmować się tym tematem.

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
W wyniku głosowania głosami: 8 – za , 9 – przeciw, 3 – wstrzymujących się uchwała nie została podjęta.

6)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 65 w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów.

Radny Zdzisław Mazur swoją wypowiedź nawiązał do wcześniej złożonej interpelacji dotyczącej zamontowania siatki przeciwśnieżnej we wsi Konradowo, iż na to zadanie nie było funduszy a teraz na podwyżki diet radnych - znalazły się. Radny Z.Mazur przeciwny jest podwyżce.
Radny Fabian Grzyb poinformował, że Klub Radnych „Porozumienie dla Rozwoju” nie zarządziło dyscypliny w głosowaniu, ale będzie również głosował przeciwnie.
Radny Tadeusz Sobczuk oświadczył, że stanowisko Klubu Radnych „Razem w Przyszłość” nie jest jednomyślne.
Radny Stanisław Kowalczyk wyliczył, że koszt podwyżki diet kształtuje się na poziomie 130-140 tys.zł na całą kadencję. Pomysłem Klubu Radnych „Zwyczajni Razem” jest, przeznaczenie tej kwoty na stypendia dla zdolnej młodzieży.
Radny Zbigniew Kosiński podpisanie wniosku o podwyżce diet, tłumaczył sugestią jaką proponował trener na szkoleniu radnych, że nasi radni pobierają jedne z niższych diet.
Radny Miłosz Czopek uważa, podjęcie tej uchwały jako pomysł nietrafiony.
Radna Helena Nikolin oświadczyła, że mimo, że wniosek o podwyżkę diet podpisała, głosować będzie przeciwnie.
Radny Czesław Kuppe stwierdził, że jest to podwyżka obejmująca tylko stopień inflacji.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn ogłosił przerwę od godz. 15.05 – 15.15.

Po przerwie radny Roman Stocki w imieniu grupy radnych, którzy przygotowali projekt uchwały w sprawie diet, wycofał projekt uchwały w tej sprawie.

7)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 66 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

Dyskusji do projektu uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 17 – za , 0 – przeciw, 4 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VIII/65/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

8)Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 67 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Mody we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Dyskusji nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr VIII/66/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Ad. 8
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Krzysztof Grabka udzielił odpowiedzi:
1.Radnej Helenie Nikolin nt. zamknięcia drogi z Osowej Sieni do Wschowy – Burmistrz potwierdził, że są protesty mieszkańców ulicy Działkowej, dotyczące zwiększonego hałasu jak również zakurzenia.
Działania zmierzają do zamknięcia ul.Działkowej – bieg drogi objazdowej to – zaplecze drogi gruntowej Ogrodów Działkowych w kierunku ul. Polnej i ul. Czereśniowej.
Prawdopodobnie od piątku nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Radny Stanisław Kowalczyk stwierdził, że w związku z prowadzoną inwestycją w Osowej Sieni – kanalizacja wsi, to wieś zostanie dociążona jeszcze dodatkową ilością pojazdów. Radny proponuje, by na ul. Działkowej postawić znaki drogowe ograniczające prędkość.

Ad. 9
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1.Radny Zdzisław Mazur – w związku z obchodami 1 i 3 Maja oraz beatyfikacją papieża Jana Pawła II, radny zwraca uwagę na porządek w mieście. Bardzo zaśmiecony jest plac przy Pawilonie Mleczarskim – w gazonach znajdują się butelki a trawa jest nieskoszona.

2.Osoba z publiczności p.Urszula Chudak w imieniu mieszkańców ulicy Działkowej, prosi o postawienie progów zwalniających.
Ma prośbę do Prezesa Spółki Komunalnej, by zwrócił uwagę na wizerunek miasta w niedzielę, po sobotnich imprezach jest bałagan, poprzewracane są gazony.

3.Sołtys wsi Przyczyna Dolna P.Andrzej Kuciewicz zapytał, czy rozstrzygnęła się sprawa o odwołanie firmy na kanalizację wsi Przyczyna Dolna?

4.Radny Fabian Grzyb pochwalił zieleń na Wschowskim Rynku, ale poprosił również o to, by figura Murzynka wróciła do fontanny i przy fontannie wymienić stare ławki na nowe, na takie jakie są na terenach objętych rewitalizacją Starego Miasta.

5.Sołtys wsi Tylewice Maria Frąckowiak poruszyła problem wysypiska śmieci w Tylewicach. Od początku roku w wyniku samozapłonu, paliło się już 6 razy – co można zrobić, by nie dochodziło do samozapłonu.
Problemem jest również bardzo duża ilość szczurów, które przedostają się do gospodarstw
domowych.

Pani M.Frąckowiak zapytała, czy przewidziane jest spotkanie z mieszkańcami wsi nt. projektu chodnika we wsi Tylewice.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka:

1.Sołtysowi wsi Przyczyna Dolna – przetarg został rozstrzygnięty, podpisano umowę. Nie wiemy, czy firma, która wniosła zastrzeżenia dalej będzie wnosić swój protest.
2.Sołtysowi wsi Tylewice – w chwili obecnej mamy podpisaną umowę ze Spółką Komunalną, która ma nadzór nad wysypiskiem.
Jeżeli chodzi o chodnik to nie ma informacji nt. spotkania z mieszkańcami, ale jeżeli jest taka potrzeba, to na wniosek pani sołtys takie staranie zostaną podjęte.
Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, co z rekultywacją wysypiska, należałoby zaplanować środki na ten cel.

Prezes Spółki Komunalnej Roman Żaczyk poinformował, że sam osobiście sprawdzi sytuację na wysypisku śmieci i osobiście poinformuje Panią sołtys, co dalej w tej sprawie.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął VIII Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn

Protokołowała
Maria Wilczak
Data publikacji: 2011-05-31 07:32:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:47:49 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa