Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr IX/11

P r o t o k ó ł Nr IX/11

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 26 maja 2011r.


Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Przewodniczący obrad zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad o punkt:
„Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego”.

Radny Fabian Grzyb zgłosił również wniosek formalny o zmianę porządku obrad o niezmienianiu porządku obrad.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poddał pod głosowanie swój wniosek o zmianę porządku obrad.

Głosami: 14 – za, przeciw – 5, wstrzymało się – 2, wniosek został przyjęty.

Z uwagi na bezprzedmiotowość, wniosek radnego Fabiana Grzyba nie został poddany pod głosowanie.

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat planowanych remontów w okresie wakacji w placówkach oświatowych Gminy Wschowa.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok,
3) zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
4) nabycia nieruchomości w zasoby gminne,
5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Konradowo, Olbrachcice i Przyczyna Dolna na lata 2011-2018,
6) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego: Muzeum Ziemi Wschowskiej, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.,
8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
9) przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta”,
10) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
11) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu,
12) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2011 rok,
13) zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011 – 2018,
14) wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (21 radnych).

Ad.2.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby przyjąć protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej we Wschowie bez odczytania.

Jednogłośnie (za – 21 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0) – przyjęto protokół
z VIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Materiał w załączeniu do protokołu.
Radna Bogusława Awsiukiewicz złożyła podziękowanie Burmistrzowi p.Krzysztofowi Grabce za zorganizowanie Mszy Beatyfikacyjnej.
Radna złożyła również podziękowanie Pani Halinie Drgas za zorganizowanie koncertu przez Wschowską Orkiestrę Dętą.

Ad. 4
Informacja na temat planowanych remontów w okresie wakacji w placówkach oświatowych Gminy Wschowa.

Remonty w niżej wymienionych placówkach przedstawiają się następująco:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie – nie planuje się remontów w czasie wakacji.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie:
- malowanie pomieszczeń – 12 sal lekcyjnych
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg – 9 sal lekcyjnych.
3. Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni
- wyposażenie sanitariatów w ciepłą wodę, wymiana urządzeń sanitarnych, ułożenie
glazury,
- malowanie 3 sal lekcyjnych.
4. Szkoła Podstawowa w Lginiu
- malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę ok. 3000 zł,
- wymiana pieca c.o.
5. Szkoła Podstawowa w Siedlnicy
- remont łazienek - wymiana płytek i dostosowanie urządzeń sanitarnych do małych dzieci,
- malowanie jednej sali lekcyjnej.
6. Szkoła Podstawowa w Konradowie – nie planuje się remontów w czasie wakacji.
7. Szkoła Podstawowa w Łysinach
- naprawa przewodów kominowych
- remont wejścia do szkoły.
8. Gimnazjum Nr 1 we Wschowie
- remont jednej sali lekcyjnej
9. Gimnazjum Nr 2 we Wschowie
- naprawa pokrycia dachowego
- naprawa kostki brukowej
- naprawa ogrodzenia kortów tenisowych
- malowanie dwóch sal lekcyjnych.
10. Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie
- remont korytarza na I piętrze i pomieszczenia przy kuchni
- wymiana drzwi do zmywalni i piwnicy.
11. Samorządowe Przedszkole Nr 3 we Wschowie
- remont kapitalny kuchni
12. Samorządowe Przedszkole Nr 5 we Wschowie
- malowanie 3 sal i pomieszczeń przynależnych do sal
- malowanie kuchni, łazienek i 2 biur.

Radny St.Kowalczyk –zapytał, czy potrzeby dyrektorów placówek oświatowych są większe?
Radny Czesław Kuppe zapytał, czy zadania te są ujęte w budżecie gminy?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Krzysztof Grabka informując, że bieżące wydatki remontowe nie są ujęte w budżecie gminy. Dyrektorzy w ramach swoich budżetów realizują tego typu zadania. W budżecie gminy, ujęte są tylko wydatki inwestycyjne.

Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych.

1. Radny Jacek Kowalczyk prosi o:
- w parku przy ul. Wałowej, w okolicach postawionych drewnianych rzeźb, poprawić
nawierzchnię chodnika,
- ul. Strzelecka – w związku z przeprowadzeniem remontu tej drogi, czy są zaplanowane
progi zwalniające,
- na rondzie przy Szkole Muzycznej wyschły rośliny – radny prosi o uporządkowanie
tego miejsca,
- przy ul. Głogowskiej jest Plac zabaw – radny prosi o doposażenie tego miejsca w
piaskownicę,
- na placach zieleni dopasować czas ich oświetlenia – kiedy jest jeszcze jasno lampy
zaczynają już świecić.

2. Radny Fabian Grzyb:
- zgłosił problem zamykania placów zabaw przez Spółdzielnię Mieszkaniową, zamknięto
przy ul. Sikorskiego a teraz zamierza się zamknąć plac przy ul. Kamiennej. W szkołach po
południu boiska są pozamykane.
Radny zapytał, czy można spowodować, by na terenie miasta po godzinach udostępniono
boiska?
- zapytał, kiedy wróci figurka chłopca – Murzynka do fontanny w Parku przy ul
Rogalińskiego, czy są przeszkody, że nie może ona wrócić na swoje miejsce?
- czy istnieje możliwość podwyższenia siatki przy Cmentarzu Komunalnym, by dzieci
mogły bezpiecznie grać na boisku przy cmentarzu?

3. Radny Piotr Buczek:
- w związku z budową ronda w kierunku Leszna, został zamknięty przejazd ul. Działkową.
wzmożony ruch stał się na ul. 17 Pułku Ułanów. Mieszkańcy tej ulicy narzekają na
uciążliwości z tego tytułu.
- prosi o wyczyszczenie i poprawienie stanu stawów przy ul.Obr.Warszawy.

4. Radny Zdzisław Mazur – zapytał, czy na czas remontu ul.Obr.Warszawy, była wyrażona zgoda na przejazd ul. Kasztanową?
Radny zgłosił ustny wniosek, by tę ulicę ująć w pracach inwestycyjnych – by poprawić stan nawierzchni drogi, która wykonana jest z tzw. „trelinki”.
5. Radna Jolanta Pawłowska:
- ma zapytanie dotyczące Przedszkola Specjalnego utworzonego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym we Wschowie, czy Gmina Wschowa mogłaby partycypować w
kosztach tego przedszkola,
- czy możliwe jest umieszczenie na obiektach historycznych tablic znamionowych?

6. Radna Hanna Knaflewska-Walkowiak:
- by utrzymać porządek i poprawić stan estetyczny placów, dróg i chodników radna
proponuje postawienie tablic informacyjnych, które podmioty gospodarcze za tego typu
zadania są odpowiedzialne,
- radna proponuje by na początku i na końcu ulic zamontować granitowe tablice z
informacjami o patronach. Jako przykład podała ulice: ks.A.Kostki, Waleriusza
Herbergera, Józefa Rogalińskiego czy Arcybiskupa Stablewskiego.

7. Radna Helena Nikolin:
- radna zadała pytanie – w związku z tym, że dużo mówi się o ochronie środowiska, to, czy
Gmina Wschowa przygotowana jest w zakresie ochrony zdrowia?

8. Radny Łukasz Tkacz:
- poruszył problem parkingu w Lginiu - w związku z tym, że za moment rozpoczyna się
sezon letni, radny prosi o stworzenie warunków do odpoczynku,
- jak długo będzie jeszcze podparty mur przy Lapidarium?

9. Radny Stanisław Kowalczyk:
- ponownie poprosił o kserokopię umowy w zakresie prawnie możliwym Pełnomocnika
Burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży,
- radny zadał pytanie, czy gmina może udrożnić przepust, który znajduje się przy Plebanii w
Konradowie, jest wyczyszczony staw a przepust nie do końca spełnia swą rolę,
- radny zgłosił problem drogi między blokami w Konradowie,
- drogi śródpolne w Konradowie – skończył się tłuczeń, mieszkańcy proszą o niego, bo sami
wyrównają drogi.
- czy dzieci z Radomyśla od września będą dojeżdżały do szkoły w Lginiu?

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 68 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2010r.
Burmistrz Krzysztof Grabka poinformował, że wszystkie 4 komisje Rady Miejskiej rozpatrzyły w/w sprawozdania a Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przesłała uchwałę w sprawie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu i uchwałę w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa absolutorium za 2010 rok.
Burmistrz podkreślił, że sprawozdania zostały przedłożone w obowiązujących przepisami prawa terminach a dane w nich zawarte po stronie planu są zgodne z uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera elementy określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
1. Dochody budżetowe Miasto i Gmina wykonała w kwocie 55.477.851,15 zł, co stanowi 101,07% planowanych dochodów w 2010r., w kwocie 54.887.900 zł.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.541.656,57 zł, stanowiącej 98,6% planu (3.591.196 zł).
2. Wydatki budżetowe Miasto i Gmina wykonała w kwocie 59.760.355,78, stanowiącej 97,20% planowanych wydatków w 2010r., w kwocie 61.457.597 zł.
3. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.859.063,39 zł stanowiącej 97,10% zaplanowanych wydatków na ten cel (9.120.621 zł).
4. Przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 6.569.697 zł, rok 2010 Miasto i Gmina zamknęła deficytem w kwocie 4.282.504,63 zł.
5. Na koniec roku budżetowego (zgodnie ze sprawozdaniami) łączna kwota długu MiG Wschowa wyniosła 19.400.000 zł, co stanowi 34,97 wykonanych dochodów przez Miasto i Gminę w 2010r. (ustawowy limit tego wskaźnika, określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. Obowiązujący w tym zakresie do końca 2013r. wynosi 60%).
6. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2010r. zobowiązań Miasta i Gminy Wschowa wyniosła 3.099.000 zł, stanowiąca 5,6% planowanych dochodów w analogicznym okresie (ustawowy limit tego wskaźnika, określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. obowiązującej w tym zakresie do końca 2013 r. wynosi 15%).
Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 699.000 zł, Gmina wykonała w kwocie 697.605 zł, stanowiącej 99,8% planu.

Burmistrz Krzysztof Grabka zwrócił się do radnych z prośbą o udzielenie absolutorium.

Radny Fabian Grzyb w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie dla Rozwoju” ocenił wykonanie budżetu za 2010 rok w ten sposób, że wykonanie po stronie dochodów w stosunku do pierwotnie planowanych jest dobre, natomiast gorzej wygląda po stronie wydatków. Najgorzej przedstawiają się wydatki majątkowe, które w stosunku do pierwotnego planu kształtują się na poziomie 51%.
Radny F.Grzyb stwierdził, że Klub Radnych nie będzie przeciwny podjęcia tej uchwały, ale wstrzyma się od głosu.

Radny Stanisław Kowalczyk w imieniu Klubu Radnych „Zwyczajni Razem” stwierdził, że rok 2010 był rokiem trudnym, kryzys gospodarczy kraju był zauważony również w naszej gminie.
Klub Radnych przy podjęciu tej uchwały wstrzyma się od głosu, natomiast przy udzieleniu absolutorium, to każdy będzie głosował wg własnego uznania.

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Majątku Gminnego Bogusława Awsiukiewicz przekazała, że Komisja Budżetu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2010r.

Przewodniczący Klubu Radnych „Stowarzyszenie Odnowy Samorządu” Miłosz Czopek stwierdził, że Klub nie dopatrzył się rzeczywistych przeszkód udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czopek stwierdził, że jest sfrustrowany stanowiskiem Klubu Radnych Fabiana Grzyba, z uwagi na to, że na posiedzeniu komisji z wypowiedzi radnego Zdzisława Mazura nie wynikała negatywna ocena wykonania budżetu.

Radny Zdzisław Mazur podtrzymał swoje stanowisko z komisji, informując, że to już mieszkańcy ponownie wybierając na urząd obecnego Burmistrza, dali mandat absolutoryjny.

W wyniku głosowania głosami: 14 – za , 0 – przeciw, 7 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/67/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2010r.

2) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 69 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie radnych ze stanowiskiem Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Stocki odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Miejskiej we Wschowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
Wniosek ten, Uchwałą Nr 304/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 maja 2011r., uzyskał pozytywną opinię.

Radny Stanisław Kowalczyk wyjaśnił, że z uwagi na to, że nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji, nie złożył odrębnego zdania.

W wyniku głosowania głosami: 14 – za , 1 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/68/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2010 rok.

Burmistrz Krzysztof Grabka podziękował radnym za udzielenie absolutorium.

Przewodniczący obrad F.Baśczyn ogłosił przerwę od godz.16.00 – 16.15.

O godz. 16.15 wznowiono obrady.
Obecnych 21 radnych.

3) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 70 w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/69/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości, ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

4) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 71 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr IX/70/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne.

5) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił:
1. projekt uchwały na druku nr 72 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konradowo.

Z uwagi na to, że podejmowane są plany dla trzech miejscowości, Burmistrz Krzysztof Grabka przedstawił genezę powstawania planów. W poprzedniej kadencji dla części miejscowości Gminy Wschowa, Rada takie plany uchwaliła.

Radny Zdzisław Mazur w swej wypowiedzi podkreślił, że plany te zawierają duże przedsięwzięcia inwestycyjne, ale Rady Sołeckie przygotowując projekt planu powinny również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i porządek na takich obiektach jak np. place czy skwery.

Radny w imieniu byłego radnego Wł. Brzechwy, podziękował Burmistrzowi za przygotowywanie projektów planów odnowy kolejnych miejscowości.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/71/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konradowo na lata 2011-2018.

2. projekt uchwały na druku nr 73 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olbrachcice na lata 2011-2018.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/72/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olbrachcice na lata 2011-2018.

3. projekt uchwały na druku nr 74 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyczyna Dolna na lata 2011-2018.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/73/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przyczyna Dolna na lata 2011-2018.

6) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 75 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Radny Andrzej Dworkiewicz zapytał radnego Czesława Kuppe od kiedy nabył prawo emerytalne?
Radny Cz.Kuppe odpowiedział, że od kilku lat takie prawo posiada.

W wyniku głosowania głosami: 18 – za , 0 – przeciw, 3 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/74/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.


7) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn:
1. przedstawił projekt uchwały na druku nr 76 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Wschowskiej za okres od 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Dyskusji do projektu uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/75/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi wschowskiej za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

2. przedstawił projekt uchwały na druku nr 77 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Dyskusji do projektu uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/76/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

3. przedstawił projekt uchwały na druku nr 78 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy Dyrektor Domu Kultury przebywa na zwolnieniu lekarskim?
Burmistrz K.Grabka potwierdził, że tak.

W wyniku głosowania głosami: 15 – za , 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/77/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury we Wschowie za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

8) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 79 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Radny St. Kowalczyk zapytał, czy oprócz tych wniosków były złożone jeszcze inne wnioski?
Radny Z.Mazur zgłosił swoją wątpliwość – kto w imieniu parafii powinien podpisywać wnioski?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz K.Grabka informując, że do31 marca br. zostały złożone tylko 3 wnioski. Do tej pory nie było innych.
W imieniu parafii, wnioski podpisywane są przez proboszczów a wnioski Klasztoru o.Franciszkanów podpisuje Gwardian.
Burmistrz zapewnił, że na przyszłość, kiedy będą przygotowane projekty uchwał na tego typu dotacje, to na posiedzenia komisji będzie zapraszany p.W.Kuryłło, który bezpośrednio kieruje pracami komisji konkursowej, która pod kątem formalnym rozpatruje wnioski.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/78/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

9) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 80 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta”.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/79/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Wschowa do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacją chodników w obrębie Starego Miasta”.

10) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 81 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

Radny St.Kowalczyk zapytał, dlaczego dotacja w wysokości 1 mln zł przekazywana jest do Powiatu, skoro zadanie to nie należy do Powiatu jak również dlaczego gmina ma % udział w inwestycji?

Burmistrz Krzysztof Grabka wyjaśnił, że przy budowie ronda nie uczestniczą drogi gminne tylko 2 powiatowe i 1 krajowa.
Była przeprowadzona analiza prawna w jaki sposób należy najlepiej przekazać środki.
Z uwagi na zarządzanie drogami powiatowymi przez Starostwo, można w ten sposób zrobić.
Czy kwota 1 mln zl wystarczy, to się dopiero okaże.
Na dzień dzisiejszy wykonawca wystawia już faktury. Środki 1 mln zł będą przekazywane transzami.

Radny St.Kowalczyk ponownie zapytał, czy istnieją prawne możliwości, by umowa była podpisana bezpośrednio z wykonawcą. Radny argumentował to tym, że środki, które przekazuje gmina powiatowi wpływają na dochody powiatu, a co za tym idzie następuje zmniejszenie zadłużenia Powiatu.

Burmistrz przyznał rację radnemu St.Kowalczykowi, ale poprawa bezpieczeństwa wpłynęła na udział gminy w tym przedsięwzięciu.
Burmistrz potwierdził, że % udział będzie bardziej analizowany, ale w przyszłości w takich sytuacjach będą negocjowane konkretne kwoty.

Radny Zdzisław Mazur zapytał, czy my jako gmina mamy wpływ na zwiększenie kosztów tej inwestycji?
Burmistrz K.Grabka wyjaśnił, że jakakolwiek zmiana wymaga odpowiedniej procedury związanej z zamówieniami publicznymi.

Radny St.Kowalczyk zapytał, czy Gmina Wschowa ma swojego przedstawiciela w momencie robót dodatkowych, dlatego, że wartość kosztorysową inwestycyjną w tym momencie można zwiększyć o 50%?

Na zadane pytanie przez radnego St.Kowalczyka, Burmistrz wyjaśnił, że to Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ma swojego Inspektora Nadzoru. Na Rady Budowy władze gminy i powiatu są zapraszane.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/80/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

11) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 82 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

Radny Tadeusz Sobczuk w imieniu mieszkańców wsi Łysiny podziękował za zrobienie chodnika w Łysinach.

W wyniku głosowania głosami: 21 – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/81/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.

12) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 83 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 19 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się, podjęto Uchwałę Nr IX/82/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.

13) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 84 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

W wyniku głosowania głosami: 20 – za , 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr IX/83/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2011-2018.

14) Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn przedstawił projekt uchwały na druku nr 85 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – Czesława Miłosza.

Radny Fabian Grzyb zadał pytanie Radcy Prawnemu p.A.Maluśka, czy nie należało zachować 7-dniowego terminu na dostarczenie tego projektu uchwały radnym, a nie wprowadzać go pod obrady sesji poprzez zmianę porządku obrad?
Radca Prawny A.Maluśka wyjaśniła, że poprzez wniosek formalny, a taki został poddany pod głosowanie, porządek obrad mógł zostać zmieniony, a projekt uchwały - dany pod obrady tej sesji.
Radny Łukasz Tkacz zapytał, czy koniecznym jest powoływanie przez Burmistrza drugiego zastępcy burmistrza , jeżeli tak – to jaki to będzie zakres obowiązków?

Burmistrz K.Grabka udzielił odpowiedzi informując, że korzysta z prawa i powołuje dwóch zastępców.
Pierwszy zastępca będzie pełnił również funkcję s4ekretarza gminy. Natomiast drugi zastępca będzie nadzorował Wydział Promocji i Rozwoju, Fundusze Zewnętrzne i Wydział Planowania Przestrzennego.

W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.

W wyniku głosowania głosami: 16 – za , 0 – przeciw, 4 – wstrzymujący się, podjęto Uchwałę Nr IX/84/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Ad. 7
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

W związku z dużą ilością zapytań, Burmistrz Krzysztof Grabka udzieli odpowiedzi na piśmie.
Burmistrz wspomniał, że figura chłopca wróci w najbliższym czasie na swoje miejsce – do fontanny przy ul. Rogalińskiego.

Ad. 8
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

1. Radny Zdzisław Mazur – poruszył problem, że w mieście jest b.mało miejsc na postawienie roweru i jego zabezpieczenie.

2. Osoba z publiczności p.Urszula Chudak zapytał, kto jest odpowiedzialny za porządek w mieście – jako przykład podała ul. Niepodległości – w gazonach rośnie tylko wysoka trawa?
P.U.Chudak zapytała, czy na rynku we Wschowie powstanie ogródek wiedeński?

3. Radny Fabian Grzyb:
- złożył ustny wniosek o określenie zasad flagowania Ratusza jak również budynków
jednostek gminnych,
- na jakiej zasadzie działa utrzymanie zieleni w miejscach objętych Rewitalizacją Miasta –
chodzi o przycinanie zieleni, sprzątanie czy nadzorowanie oświetleniem. Radny
zaznaczył, że za wcześnie zaczynają palić się lampy.
- czy zostały zniszczone zraszacze przy Placu Farnym?

4. Sołtys wsi Przyczyna Dolna Andrzej Kuciewicz – w związku z kanalizacją wsi P.Dolna i problemami z tym związanych – chodzi o przyłącza do posesji, sołtys prosi o spotkanie Burmistrza z mieszkańcami wsi.

5. Radny St.Kowalczyk – zgłosił podobny problem w Osowej Sieni.

6. Radny powiatowy - Cezary Burzyński poinformował o oświadczeniu Zarządu Stowarzyszenia Odnowy Samorządu, że w związku z objęciem funkcji II wiceburmistrza, Miłosz Czopek, dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia z dniem 7 maja br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jednocześnie radny powiatowy poinformował, że członkowie i zarząd dystansują się od decyzji byłego Prezesa.

Burmistrz Krzysztof Grabka odniósł się do:

1. wypowiedzi p.Cezarego Burzyńskiego i zaapelował do dobrej współpracy na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

2. Burmistrz zapewnił sołtysa wsi Przyczyna Dolna, że do spotkania z mieszkańcami wsi dojdzie.

3. Radnemu Zdzisławowi Mazurowi – miejsca dla rowerów są, ale może nie w takiej ilości jakby życzyliby sobie mieszkańcy,

4. Radnemu Fabianowi Grzybowi – nt. flagowania miasta, gmina ma podpisaną umowę ze Spółką Komunalną.

5. Pani Urszuli Chudak – w sprawie utrzymania porządku zostaną podjęte działania. Natomiast w zakresie ustawienia ogródka wiedeńskiego na Rynku – to organizację ruchu na Rynku opracowało Starostwo w porozumieniu z Policją. W tym roku nie ma możliwości na jej zmiany.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn poinformował o tym, że w związku z przyjazdem Mera z zaprzyjaźnionego miasta na Litwie Soleczniki, 17 czerwca br. przewidywana jest uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Miłosz Czopek przeprosił wszystkich obecnych za wystąpienie pana Cezarego Burzyńskiego.

Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął IX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
Franciszek Baśczyn


Protokołowała
Maria Wilczak
Data publikacji: 2011-06-28 11:14:42 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-22 11:49:02 dodanie relacji video z posiedzenia Rady Miejskiej Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa