Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr X/11

P r o t o k ó ł    Nr X/11

 

Sesji  Rady  Miejskiej  we  Wschowie

w  dniu  17 czerwca 2011r.

 

 

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn.

Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 15 radnych.

 

Radni przyjęli następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Przemysława Kuchcickiego, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

3.      Ślubowanie radnego.

4.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

5.      Podsumowanie 5-letniej współpracy pomiędzy Gminą Wschowa a Rejonem Solecznickim na Litwie.

5.1  Wystąpienie Burmistrza Wschowy Krzysztofa Grabki.

5.2  Wystąpienie Mera Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza.

6.      Wolne głosy.

7.      Zakończenie obrad.

 

Ad. 1

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał (15 radnych).

 

Ad.2.

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn odczytał projekt uchwały w sprawie  wstąpienia Przemysława Kuchcickiego, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

 

Radny Stanisław Kowalczyk zapytał, czy z punktu prawnego rada musi podejmować tego typu uchwały?

 

Odpowiedzi udzieliła Radca Prawny Kamila Ławecka-Smolarek, twierdząc, że ustawa – Ordynacja wyborcza, nakazuje podjęcie takiej uchwały.

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały.

 

W wyniku głosowania, głosami: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, podjęto Uchwałę Nr X/85 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wstąpienia Przemysława Kuchcickiego, kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

 

Ad.  3

            Ślubowanie radnego.

 

Radny Przemysław Kuchcicki złożył ślubowanie o następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Ad.  4

            Przewodniczący obrad zaproponował, aby protokół IX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie, przyjąć bez odczytania.

 

Jednogłośnie  (za – 15 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0) – przyjęto  protokół
IX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

 

Obecnych 18 radnych. Na salę obrad przybyli radni Jolanta Pawłowska i Roman Stocki.

 

Ad.  5

 

Podsumowanie 5-letniej współpracy pomiędzy Gminą Wschowa a Rejonem Solecznickim na Litwie.

Ad.  5.1 

Wystąpienie Burmistrza Wschowy Krzysztofa Grabki.

Burmistrz Krzysztof Grabka  podziękował Merowi Zdzisławowi Palewiczowi, za 5-letnią, dobrą współpracę z Rejonem Solecznickim.

Burmistrz, podziękował również osobom za zaangażowanie, trud, którzy z ramienia Gminy, Rady dbają o dobre imię tej współpracy.

Następnie Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy p.Ireneusz Mieżowiec, dokonał prezentacji multimedialnej nt. współpracy pomiędzy miastami Wschowy i Solecznik.

 

Ad.  5.2 

Wystąpienie Mera Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza.

Mer Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz również b.gorąco podziękował za zaproszenie, za gorące przyjęcie ze strony samorządu wschowskiego.

Mer Zdzisław Palewicz zadeklarował dalszą postawę otwartości, życzliwości i zaprosił na kolejne wizyty do Solecznik na Litwę.

Ze strony gości również dokonano prezentacji współpracy pomiędzy Solecznikami
a Wschową.

 

Wystąpienie Burmistrza Wschowy i Mera Solecznik przyjęto  z wielkim entuzjazmem.

 

 

Ad.  6

            Wolne głosy.

1.      Radna Hanna Knaflaewska-Walkowiak w imieniu Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej przekazała gościom z Litwy „Śpiewniki polskich pieśni hymnicznych”, z życzeniami, by służyły młodemu pokoleniu Polaków i pomagały budować więź z ojczyzną przodków i przyjaznym miastem partnerskim Wschową.

2.      Stanisława Kołodyńska – osoba z publiczności, przypomniała dzień 28 czerwca 2008r. – dzień poświęcenia kamienia węgielnego, poświęconego Kresowianom na Wschodzie.

3.      Renata Chilarska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysinach przekazała informację o t3-krotnej wizycie na Łitwie.

4.      Radny Fabian Grzyb w swej wypowiedzi podkreślił, że jadąc do Solecznik, czujemy się „swojo” i życzył, by obecni i przyszli goście czuli się „swojo”.

5.      II Z-ca Burmistrza Miłosz Czopek wspomniał wypowiedzi na blogu, młodego gimnazjalisty z Litwy do Kuriera Wileńskiego, które wysoko ocenił pod kątem patriotyzmu.

 

W związku z wizytą gości z Solecznik, Burmistrz poprosił przedstawicieli Klubów Radnych, o uczestniczenie w sobotnim spotkaniu w Ratuszu Miejskim.

 

Przewodniczący obrad Franciszek Baśczyn również podziękował za dobrą współpracę z Rejonem Solecznickim.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się
29 czerwca br.

 

Ad. 7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym
i zebranym za udział w obradach i zamknął IX Sesję Rady Miejskiej we Wschowie.

 

 

      

Protokołowała                                                                         Przewodniczący

Maria Wilczak                                                                  Rady Miejskiej we Wschowie

                                                                                             Franciszek Baśczyn

 Data publikacji: 2011-08-22 16:23:49 (1451 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: daracle@gmail.com


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-06 14:43:47 Dodanie protokołu Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa