Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VI/03

Protokół Nr VI/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 18 lutego 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Baśczyn.

Obecnych radnych – 18.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujący temat:
- podjęcie uchwał w sprawie:
1. udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
2. przekazania środków dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie,
3. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Głogowa na dofinansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Głogowie.

Jednogłośnie / za- 18 / wniosek został przyjęty.

Jednogłośnie / za – 18 / przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie budżetu miasta i gminy Wschowa na 2003 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
2) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionych do tego organów
3) wyrażenia zgody na zamianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
4) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
5) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
7) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
8) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu,
9) zatwierdzenia statutu OPS,
10) zatwierdzenia statutu ZBGKiM,
11) szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w związku z dożywianiem uczniów w 2003 roku,
12) likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie,
13) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie,
14) nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie,
15) wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej,
16) likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Dom Kultury we Wschowie w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie,
17) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie,
18) nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie,
19) wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej
20) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
21) przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie,
22) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Głogowa na dofinansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Jednogłośnie / za – 21 / przyjęto protokół z V Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz /materiał w załączeniu/.
Radny Kowalczyk St. zadał pytanie – jaka jest obecnie sytuacja ulicy 55 PPP, czy w tym roku będą kontynuowane roboty publiczne.
Radny Kiciński zapytał czy Urząd Pracy zrefundował wszystkie środki.
Odpowiedzi udzielił burmistrz stwierdzając, że Urząd środki uzyskał w całości. Roboty publiczne będą kontynuowane w zależności od wielkości przyznanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy.
Natomiast Z-ca Burmistrza poinformował, że w roku bieżącym Zarząd Dróg Krajowych dokonana zabezpieczenia ulicy 55 PPP – ruch pieszy z Przyczyny Dolnej będzie odbywał się drogą wojewódzką a nie krajową, dodatkowo zostaną ustawione barierki, do 30 września br. Zarząd Dróg dokona ok. 300 m naprawy nawierzchni drogowej oraz wybuduje przejście dla pieszych na ul.K.Wielkiego przy obiektach oświatowych.

Ad.4
Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.5

1) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-18/ podjęto Uchwałę Nr VI/52/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.
2) Przewodniczący obrad odczytał wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych wprowadzający poprawkę do projektu uchwały /wniosek w załączeniu/.
- w § 3 dopisać ust. 3 o brzmieniu –„W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 wymagana jest konsultacja z Ośrodkiem Pomocy Społecznej”.
Jednogłośnie /za-18/ poprawka została przyjęta.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek Komisji Budżetu i Majątku Gminnego oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wprowadzający poprawkę do projektu uchwały /wniosek w załączeniu/
- w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie –
„Umarzanie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w określonych przypadkach w ust. 1 pkt 1 i 2 również z urzędu”.
Jednogłośnie /za-18/ poprawka została przyjęta.

Jednogłośnie /za-18/ podjęto Uchwałę Nr VI/53/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionych do tego organów.
3) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-18/ podjęto Uchwałę Nr VI/54/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.
4) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-18/ podjęto Uchwałę Nr VI/55/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
5) Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał burmistrz.
Wyjaśnił, ze spełnia ona 3 funkcje:
1. urealnienie dochodów gminy.
2. wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2003 rok zobowiązań nie zapłaconych 2002 roku.
3. w uchwale budżetowej zostają wprowadzone zmiany, które nie mogły być ujęte w XI 2002 roku. Przykładem tego może być Promesa z ARiMR.
Radny Kiciński zadał pytanie – co składa się na kwotę 30.000 zł – Cmentarze.
Inwestycje zaplanowane są w 8% a program wyborczy mówi o 25%.
Wyjaśnienia dokonał burmistrz.
Pozycja – cmentarze to domy przedpogrzebowe.
Natomiast % realizacji inwestycji kształtuje się w zależności od wielkości pozyskiwanych środków.
Radny St.Kowalczyk zadał pytania:
1. dlaczego w budżecie gminy na 2003 rok nie znalazły się środki w rozdziale 75023 paragraf 4040 tzw. „13”,
2. jak się przedstawia miesięczny fundusz płac naszego Urzędu,
3. ile wynoszą płace Urzędu na koniec roku,
4. jakie wynagrodzenie ma: Z-ca Burmistrza, Skarbnik, po Z-cy Skarbnika.

Odpowiedzi udzielił burmistrz.
3 osoby, które zostały zatrudnione w Urzędzie wynikały z wakatów, jedna osoba zatrudniona jest na umowie na zastępstwo.
Poinformował o wynagrodzeniu burmistrza – 7.479,10, za zgodą z-cy burmistrza – 6.641,- oraz zgodą p.skarbnik – 5.980,- zł. Fundusz płac w miesiącu styczniu kształtował się na poziomie – 145.732,09 zł.
Mamy podpisaną umowę – zlecenie z Kancelarią Prawniczą z Kościana, która opiewa na kwotę 1.500 zł netto miesięcznie.
Radca Płociniczak pracuje nadal na dotychczasowych warunkach.

Większością głosów /za-10, przeciw-0, wstrzymujących się – 8/ podjęto Uchwałę Nr VI/56/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

6) Burmistrz wycofał I wersję projektu uchwały.
Radny St.Kowalczyk zadał pytanie dlaczego gmina zaciąga kredyt na pokrycie wydatków bieżących. Poprosił o szczegóły w wydatkach
Odpowiedzi udzielił burmistrz informując, że zdecydowanie i odpowiedzialnie została przeprowadzona szczegółowa analiza. Zaciągnięcie kredytu jest to wymóg konieczny z uwagi na wcześniej nie zapłacone zobowiązania z 2002 roku. Przykładem mogą być dodatki mieszkaniowe.

Większością głosów /za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 6/ podjęto Uchwałę Nr VI/57/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7) Wprowadzenia dokonał burmistrz., twierdząc, że jest ona efektem zmian w budżecie.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/58/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.

8) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/59/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.

9) Wyjaśnienia dokonał Radca Prawny.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
10) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/61/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie.

11) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/62/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w związku z dożywianiem uczniów 2003 roku.

12) Radny St.Kowalczyk zadał pytanie, czy po zmianie formuły działalności jednostek organizacyjnych zamierza pan burmistrz powierzyć obowiązki dotychczasowym dyrektorom.
Burmistrz poinformował, że rozważa zmiany.

Większością głosów /za – 17, przeciw – 0. wstrzymało się – 1/ podjęto Uchwałę Nr VI/63/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie.

13) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/64/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie.

14) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/65/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie.

15) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/66/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej.

16) Do projektu uwag nie zgłoszono.;
Większością głosów /za – 17, przeciw – 0. wstrzymało się – 1/ podjęto Uchwałę Nr VI/67/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Dom Kultury we Wschowie w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie.

17) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie.

18) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/69/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie.

19) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/70/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej.

20) Wprowadzenia dokonał burmistrz.
Są to przyznane środki dla klubów sportowych, które złożyły wnioski zgodnie z podjętą uchwałą Rady z 1999 roku.
Radny St. Kowalczyk poprosił o zarezerwowanie środków dla Klubu Modelarskiego, który nie jest na dzień dzisiejszy zarejestrowany a w chwili obecnej czyni starania o rejestrację. W tym roku będzie on organizatorem Mistrzostw Polski.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/71/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.

21) Wprowadzenia dokonał burmistrz.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/72/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej we Wschowie.

22) Wprowadzenia dokonał burmistrz.
Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za – 18/ podjęto Uchwałę Nr VI/73/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Głogowa na dofinansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonywanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie.

Ad. 6
Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.7
Z publiczności p.Jan Wojciechowski – zwrócił uwagę, że sprawy, które poruszał na poprzedniej sesji są nadal aktualne. Chodzi o bezpieczeństwo i porządek w mieście.
Poinformował, że w Urzędzie łamane jest prawo autorskie. Plan miasta, którego jest autorem odbijane jest na ksero i wykorzystywane wielokrotnie. Poinformował, że jeżeli stwierdzi dalsze takie wykorzystywanie planu miasta, sprawę skieruje do sadu.
Radny Kiciński poprosił o informacje nt. wschowskiego szpitala oraz w jaki sposób będzie wykorzystany pusty piąty segment w Gimnazjum Nr 2.
Burmistrz udzielił odpowiedzi.
W piątym segmencie mieścić się będzie poradnia pedagogiczno-psychologiczna. W kosztach adaptacyjnych będzie partycypował Starosta.Oprócz poradni funkcjonowała będzie szkolna stołówka. Dowożone będą gotowe posiłki.
Natomiast sytuacja wschowskiego szpitala przedstawia się następująco:
- w miesiącu styczniu szpital dokonał wpłaty 100 tys. zł dla CEFARMU Wrocław - w miesiącu lutym następna wpłata prawdopodobnie nie zostanie przez szpital przekazana. W związku z tym gmina będzie musiała dokonać poręczenia kredytu na pozostałą część tj. 560 tys. zł.

Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku, przewodniczący obrad zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała:
M.Wilczak

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek BaśczynData publikacji: 2003-11-12 10:53:13 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa