Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr V/03

Protokół Nr V/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 21 stycznia 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.

Obecnych radnych – 21.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujący temat:
„Uchwalenie budżetu miasta i gminy Wschowa na 2003 rok”.

Większością głosów / za- 15, przeciw- 0, wstrzymujących się – 6 / wniosek został przyjęty.

Jednogłośnie / za – 21 / przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Uchwalenie budżetu miasta i gminy Wschowa na 2003 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok,
2) zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2003 rok,
3) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
4) przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Gimnzjum Nr 2 ),
5) zmian do Uchwały Nr III/18/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Wschowa,
6) zmian do Uchwały Nr III/19/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2003 roku na terenie miasta i gminy Wschowa,
7) zmian do Uchwały Nr III/22/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie stawek i terminów płatności opłaty miejscowej,
8) zmian do Uchwały Nr III/23/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
9) przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
7. Odczytanie zgłoszonych interpelacji na III i IV Sesji Rady Miejskiej i udzielenie na nie odpowiedzi.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Jednogłośnie / za – 21 / przyjęto protokół z IV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz /materiał w załączeniu/.

Ad.4
Interpelacji nie zgłoszono.

Ad.5
Burmistrz dokonał wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej na 2003 rok.
Stwierdził, że nadzwyczajny termin uchwalenia tego budżetu jest związany z udzieleniem pomocy finansowej dla SP ZOZ we Wschowie.

Radny Stanisław Kowalczyk w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” stwierdził, ze nie zgadzają się w wielu punktach zawartych w załącznikach do projektu uchwały budżetowej. Przykładem tego mogą być ujęte środki na Ochotniczą Straż Pożarną, ale z uwagi na katastrofalną sytuację szpitala Klub Radnych poprą ten przedstawiony budżet.

Burmistrz stwierdził, że radni mogą czuć dyskomfort, przyjął to ze zrozumieniem i podziękował Klubowi opozycyjnemu za te słowa poparcia.
Złożył deklarację, że dyskusja nt. wydatków będzie prowadzona na kolejnych sesjach i zmiany do uchwały budżetowej będą wprowadzane.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/51/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku Uchwała Budżetowa na 2003 rok Miasta i Gminy Wschowa.

Ad.6
1) Radna Krystyna Kałużna zgłosiła wniosek by w planie pracy Rady ująć punkt „Ocena i realizacja Strategii Gminy Wschowa”.
Jednogłośnie / za – 21 / wniosek został przyjęty.
Radny Andrzej Naskręt zgłosił wniosek by w planie pracy Rady ująć punkt „Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej”.
Jednogłośnie / za – 21 / wniosek został przyjęty.
Radny Pabierowski Jan zgłosił wniosek by w planie pracy Rady ująć również punkt „Informacja Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia w Gminie Wschowa:
- debata nt. walki z bezrobociem oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości”.
Jednogłośnie / za – 21 / wniosek został przyjęty.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/40/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Miejskiej we Wschowie na 2003 rok.


2) Radny Władysław Brzechwa zadał pytanie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, kto ustalił plan pracy w/w komisji.
Przewodniczący Komisji p. Tadeusz Stępniak stwierdził, że on jest autorem tego projektu, ale wszelkie uwagi i zmiany można zgłaszać.
Radny Brzechwa poinformował, że stosowne wnioski w tej sprawie zostaną zgłoszone na kolejnej sesji.

Radny Andrzej Naskręt zgłosił wniosek by projekcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu listopadzie pkt 2 o brzmieniu „Rozważenie skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa” zamienić na „Rozważenie skarg na działalność Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz jednostek podległych”.

Rada głosami za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, wniosek przyjęła.

Większością głosów / za – 20, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 /
podjęto Uchwałę Nr V/41/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2003 rok.

3) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/42/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

4) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/43/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – jako jednostki organizacyjnej gminy.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/44/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie – jako jednostki organizacyjnej gminy.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/45/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie przekazania mienia komunalnego w trwały zarząd dla Gimnazjum Nr 2 we Wschowie – jako jednostki organizacyjnej gminy.

5) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/46/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/18/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r.

6) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/47/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/19/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r.

7) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/48/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/22/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r.

8) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/49/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr III/23/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

9) do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie / za – 21 / podjęto Uchwałę Nr V/50/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ad. 7
Przewodniczący obrad odczytał :
- odpowiedź Burmistrza na interpelacje zgłoszone przez radną Krystynę Kałużną na Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2002 roku oraz w dniu 30 grudnia br. / materiał w załączeniu/,
- odpowiedź radnego Jana Kicińskiego na interpelację zgłoszoną przez radną Krystynę Kałużną na Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2002 roku / materiał w załączeniu/.

Radna Krystyna Kałużna uznała odpowiedź za wyczerpującą.

Ad. 8
Na V Sesji Rady Miejskiej interpelacji nie wniesiono.

Ad.9
Przewodniczący obrad odczytał:
- pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze skierowane do Rady Sołeckiej
w Hetmanicach nt. budowy chodnika,
- Uchwałę Nr 21/03 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 stycznia 2003r. dotyczącą Uchwały Nr IV/39/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002 roku /stwierdzono nieistotne naruszenie prawa/.

Radny Jan Kiciński poprosił o uporządkowanie terenu przy ul. Zielonej od strony Liceum Ogólnokształcącego. Jest bardzo zniszczony płot.
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego p.Marian Szrejko twierdząc, że siatka zostanie naprawiona a teren uporządkowany.

Sołtys wsi p.Andrzej Kuciewicz:
- stwierdził, że pojemniki na plastiki winny być również na terenie wsi Przyczyna Dolna,
- podtrzymuje wniosek p.M.Chmielewskiej, która proponowała zmianę ul. Pustej na ul. Senatorską,
- poprosił o uporządkowanie numeracji nieruchomości w Przyczynie Dolnej.

Odpowiedzi na temat pojemników udzielił dyrektor ZBGKiM twierdząc, że pojemniki można dostarczyć na wieś Przyczyna Dolna, ale należy wskazać odpowiednie miejsce.

Z publiczności pytania zadał p.Jacek Chrapusta.
Zapytał, czy została udzielona pomoc dla pielęgniarek wschowskiego szpitala oraz w jaki sposób Gmina zamierza rozwiązać problem zaległych należności mieszkańców.

Odpowiedzi udzieliła Kierownik OPS stwierdzając, że zostały zaproponowane „zupki z wkładką”, ale nie zostały one przyjęte przez pielęgniarki. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy nt. udzielenia pomocy w innej formie.

Odpowiedzi nt. zaległych należności udzielił burmistrz twierdząc, że Rada powinna podjąć stosowną uchwałę określającą zasady umarzania zaległości – projekt takiej uchwały jest opracowywany przez Radcę Prawnego.

P.Jan Wojciechowski z publiczności poprosił o naprawę lampy przy ul.Łaziennej uszkodzonej w czasie kolizji oraz zwrócił uwagę na bezpieczeństwo i porządek w mieście.

Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowej Policji we Wschowie.

Ad.9
W związku z wyczerpaniem porządku przewodniczący obrad zamknął obrady V Sesji.Protokołowała:
M.Wilczak Miejskiej

Przewodniczący Rady
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 10:49:15 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa