Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VII/03

Protokół Nr VII/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 marca 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Obecnych radnych – 19.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujący temat:
1. Wystąpienie dr Jana Majchrowskiego – byłego Wojewody Lubuskiego oraz wystąpienie Józefa Augustyniaka - Prezesa Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
Jednogłośnie / za- 19 / wniosek został przyjęty.

Jednogłośnie / za – 19 / przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Wystąpienie dr Jana Majchrowskiego oraz Józefa Augustyniaka.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „E” w obrębie wsi Lgiń,
2) powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków,
3) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku oraz budynku na rzecz instytucji kultury – Domu Kultury we Wschowie,
4) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie,
5) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6) określenia wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej we Wschowie,
7) określenia wzoru legitymacji sołtysa,
8) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
9) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
10) zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na powierzenie działań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”,
11) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.
Ad.1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.
Ad.2
Jednogłośnie /za-19/ przyjęto protokół z VI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz /materiał w załączeniu/.

Radny St.Kowalczyk zadał pytanie – chodzi o podatek od środków transportowych – czy ustalono wysokość stawki- przy rozłożeniu na raty czy umorzeniu.
Odpowiedzi udzielił burmistrz. Poinformował, że wszystkie firmy, które nie posiadają zaległości podatkowych na koniec roku ubiegłego a złożą wnioski o rozłożenie na raty czy umorzenie, winni wpłacić choć część podatku. Indywidualnie wnioski będą rozpatrywane.

Ad.4
Dr Jan Majchrowski bardzo serdecznie podziękował za zaproszenie i poczuwa się do odwiedzania Wschowy z uwagi na otrzymany tytuł „Honorowego Obywatela Wschowy”.
Poinformował, że z dniem 1 lipca 2003r. powinien funkcjonować Urząd Skarbowy, który niewątpliwie podniesie rangę miasta Wschowy.
Następnie głos zabrał Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów Józef Augustyniak. Przedstawił schemat działania Stowarzyszenia /materiał w załączeniu/. Szczególną uwagę zwrócił na dobrą współpracę Stowarzyszenia ze społeczeństwem.

Ad.5
1) Radny Wł.Brzechwa w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację dot. pani Mirosławy Chmielewskiej, organizacji pracy USC oraz działalności instytucji kultury – Dom Kultury /materiał w załączeniu do protokołu/,
2) Radny St.Kowalczyk w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację dot. zaciągania kredytów – analiza kosztów /materiał w załączeniu do protokołu/,
3) Radny Jan Kicińaski w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację dot. płatnych ogłoszeń zlecanych przez UMiG w wybranej prasie bez przetargu,
4) Radny W.Przybycień w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację dot. kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. 55 PPP na odcinku od ul.Nowopolnej do figury w Przyczynie Dolnej /materiał w załączeniu do protokołu/,
5) Radny Wł.Brzechwa w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację dot. zmiany struktury organizacyjnej i własnościowej ZBGKiM /materiał w załączeniu do protokołu/,
6) Radny St.Kowalczyk w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację nt.- jakie podjęto działania aby zwiększyć dochody własne gminy /materiał w załączeniu do protokołu/,
7) Radny Wł.Brzechwa w imieniu Klubu Radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” złożył interpelację dot. funkcjonowania Urzędu Skarbowego we Wschowie /materiał w załączeniu do protokołu/.

Ad.6
1) Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Architekt Błażej Mulczyński.

Większością głosów /za-14, przeciw-0, wstrzymało się-5/ podjęto Uchwałę Nr VII/74/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „E” w obrębie wsi Lgiń.

2) Obecna radna J.Pawłowska, chwilowo nieobecna –usprawiedliwiona radna K.Kałużna.
Zgłoszono kandydatów do komisji dyscyplinarnej II instancji:
1. Edward Kobierski – zgłosiła radna Pawłowska
2. Dworkiewicz Andrzej – zgłosił radny Jarzyna
3. Marciniak Elżbieta – zgłosiła radna Awsiukiewicz
4. Drzewiecki Włodzimierz – zgłosił radny Stolarski
5. Naskręt Andrzej – zgłosił radny Stolarski /radny A.Naskręt nieobecny-wyraził zgodę/
6. Brzechwa Władysław – zgłosił radny Pabierowski

Obecnych 20 radnych - / powrót nieobecnej p.K.Kałużnej/
Większością głosów /za-18, przeciw- 0, wstrzymało się – 2/ przyjęto w/w skład osobowy do komisji II instancji.

Większością głosów /za-19, przeciw - 1, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/75/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji i wyboru jej członków,

3) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/76/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku oraz budynku na rzecz instytucji kultury – Domu Kultury we Wschowie.

4) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/77/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części budynku na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
5) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/78/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
6) Radna K.Kałużna w imieniu Klubu Radnych SIS podziękowała za legitymacje.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/79/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji radnego Rady Miejskiej we Wschowie.
7) Radny Pabierowski zadał pytanie – czy sprawa legitymacji sołtysa była konsultowana z sołtysami.
Burmistrz poinformował, że legitymacje nie są obligatoryjne.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/80/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji sołtysa.
8) Wprowadzenia dokonał burmistrz.
Projekt tej uchwały szczegółowo został omówiony na Komisji Budżetu i Majątku Gminnego.
Dwie sprawy dotyczą kultury w związku z przekształceniem gminnych jednostek w instytucje kultury, następne zmiany dotyczą realizacji planowanych inwestycji. Jedna z nich to rekultywacja składowiska odpadów w Tylewicach, którego chłonność określa się na ok. 4 lat.
Działania podjęte przez gminę Wschowa będą zależały od opracowywanego wojewódzkiego programu zagospodarowania odpadów.
Radny St.Kowalczyk zadał pytanie – na ile następuje spowolnienie budowy Sali gimnastycznej.
Odpowiedzi udzielił burmistrz - budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2, gmina planuje wybudować i oddać w użytkowanie w tej kadencji.
Radny Kiciński stwierdził, że jest ciągłość władzy i rozpoczęte zadania należy realizować.

Większością głosów /za 15, przeciw – 1, wstrzymało się – 4/ podjęto Uchwałę Nr VII/81/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.
9) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/82/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.
10) Radny St.Kowalczyk zadał pytanie – ile będzie kosztować to przedsięwzięcie oraz w jaki sposób została wybrana ta Agencja.
Radny Kiciński poprosił o przybliżenie tego tematu.
Wyjaśnienia dokonał burmistrz Kraśny. Poinformował, że jest to efektem spotkania jakie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim – w ramach realizacji programu następuje rozszerzenie o Wschowę, Kożuchów i Nową Sól. Koszt przedsięwzięcia 500 zł miesięcznie.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/83/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na powierzenie działań dotyczących realizacji projektu inwestycyjnego „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”.
11) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-20, przeciw-0, wstrzymało się – 0/ podjęto Uchwałę Nr VII/84/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Ad.7
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zostaną udzielone na piśmie.
Interpelacje zostaną wnikliwie przeanalizowane.

Ad. 8
Radny Kiciński odczytał oświadczenie nt. artykułów ukazujących się w prasie lokalnej . /Radny nie wyraził zgody na dołączenie oświadczenia do protokołu/.
Radny Kobierski zwrócił się do dyrektora ZBGKiM o naprawę budynku przy ul. K.Wielkiego 18.
Radny St.Kowalczyk wyraził swoje niezadowolenie nt. odwołania Gminnej Komisji Alkoholowej w składzie 8-osobowym a powołanie nowej GKRPA w składzie 3-osobowym.
Radna Kałużna wyraziła swoje oburzenie nt. wystąpienia p.Kicinskiego.
Radny Pabierowski - kiedy będą prowadzone dalsze prace przy ul.Tylnej oraz co z oświetleniem przy tej ulicy.
Pan Mojsiewicz z publiczności zadał pytanie dlaczego ul.Garbarska nie jest sprzątana w całości.
Radny Brzechwa – kiedy nastąpi wypłacenie pieniędzy dla OSP za udział w akcjach, ma prośbę o przyspieszenie tych wypłat,
- zwrócił uwagę na problem padłych zwierząt, prosi o nawiązanie umowy z Cieplówkiem,
- na kolejną sesję proponuje zaprosić byłych sołtysów celem podziękowania za dotychczasową pracę.
Pan J.Wojciechowski z publiczności poruszył sprawę nieprzestrzegania porządku publicznego. Miasto jest zaśmiecone i zadymione.

Burmistrz poinformował, że:
-wypłata dla OSP nastąpi najpóźniej w miesiącu kwietniu,
-sprawą padłych zwierząt zajmiemy się szerzej,
- sprzątnie ulic należy do zarządcy dróg. Dyrektor ZBGKiM udzielił odpowiedzi, że czyszczenie pozimowe dróg nastąpi w m-cu kwietniu.

Ad.9
W związku z wyczerpaniem porządku, przewodniczący zamknął Obrady VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała:
M.Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 10:55:52 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa