Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr VIII/03

Protokół Nr VIII/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 kwietnia 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Liczba radnych – 21.
Obecnych radnych – 19.
Nieobecnych radnych – 2 - usprawiedliwionych.

Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o następujący temat:
- Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian do Uchwały Nr XLII/496/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku.

Jednogłośnie, / za – 19 / wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza z tego tytułu,
2) utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
3) wyboru przedstawiciela rady gminy na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie,
4) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
6) wynagrodzenia burmistrza,
7) zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2003 rok,
8) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
9) powołania Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa,
10) Wschowskiego Informatora Samorządowego,
11) zmian do Uchwały Nr XLII/496/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku
6. Wystąpienie Czesława Fiedorowicza Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
7. Interpelacje radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Jednogłośnie /za-19/ przyjęto protokół z VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz. /Materiał w załączeniu/.

Radny St.Kowalczyk poprosił burmistrza o szerszą informację nt. zbycia nieruchomości przy ul.Wolsztyńskiej oraz kto dzisiaj wygrał przetarg na dzierżawę miejskiego targowiska.

Odpowiedzi udzielił burmistrz stwierdzając, że chodzi o działkę na łuku ulicy Wolsztyńskiej po p.Andrysie. Pojawiły się osoby zainteresowane kupnem tej nieruchomości.
Natomiast dzisiejszy przetarg na dzierżawę targowiska wygrali dotychczasowi dzierżawcy oferując cenę 7.000 zł miesięcznie.

Ad.4
Odpowiedzi na interpelacje udzielił burmistrz. Pisemną odpowiedź otrzymał Klub Radnych „PGPP”. /Materiał w załączeniu/.

Radny St.Kowalczyk jako Przewodniczący Klubu PGPP poinformował, że z odpowiedzi jest niezadowolony i w najbliższym czasie złoży na piśmie swoje wątpliwości.

Ad.5
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2002 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza z tego tytułu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Miejskiej we Wschowie dot. pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2002 rok /materiał w załączeniu/.
Radny Kiciński poinformował, że na prośbę członków Komisji Rewizyjnej w pracach komisji nie uczestniczył radny St.Kowalczyk, który do dnia 19.11.2003r. pełnił funkcję Z-cy Burmistrza oraz nie uczestniczył w pracach komisji radny A. Naskręt z uwagi na pilne prace służbowe.

Przewodniczący obrad odczytał 2 pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze:
- Uchwałę Nr 118/03 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 rok,
- Uchwałę Nr 138/03 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2002 rok.
/Materiał w załączeniu/.

Radna K.Kałużna stwierdziła, że jest to wyjątkowa sytuacja w tym roku z uwagi na to, ze obecny burmistrz sprawował władzę od 19 listopada 2002 roku.
Przygotowane sprawozdanie jest bardzo czytelne, zawierające wszelkie wyjaśnienia.

Radny A.Naskręt poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu było analizowane i wyjaśniane na posiedzeniach komisji Rady.

Radny St.Kowalczyk jako przewodniczący Klubu Radnych PGPP poinformował, że radne: Bogusława Awsiukiewicz i Elżbieta Marciniak złożyły oświadczenie, że z dniem 25.04.2003r. wystąpiły Klubu Radnych PGPP. Wyborców reprezentować będą jako radne niezależne. /Materiał w załączeniu/.

Większością głosów: za – 17, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych

podjęto Uchwałę Nr VIII/85/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza z tego tytułu.

2) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/86/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

3) Przewodniczący obrad odczytał pismo Starosty Powiatowego w Nowej Soli w sprawie przeprowadzenia wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej we Wschowie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowo9tnej we Wschowie.
/Pismo w załączeniu/.

Radny A.Naskręt zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady p.Fabiana Grzyba.
Przewodniczący Rady propozycję przyjął.

Jednogłośnie /za-19/ podjęto Uchwałę Nr VIII/87/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wyboru przedstawiciela rady gminy na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.

4) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/88/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

5) Wyjaśnienia do projektu uchwały dokonał Z-ca Burmistrza M.Kraśny stwierdzając, że jest to droga, która nie stanowi statusu drogi gminnej w myśl ustawy o drogach publicznych.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/89/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

6) Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza dot. zmniejszenia wysokości dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego tak, aby ostateczne wynagrodzenie nie wzrosło, lecz zmalało. /Wniosek w załączeniu/.

Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/90/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza.

7) Do projektu uwag nie zgłoszono.

Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/91/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

8) Radna K.Kałużna stwierdziła, że obecne wprowadzane zmiany wpływają na zmniejszenie kosztów utrzymania Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych a tym samym zwiększają dostępność większej ilości osób potrzebującej pomocy w tym zakresie.
Radna K.Kałużna zadała pytanie – dlaczego zrezygnowano z zadania – „Opracowanie diagnozy środowiska do 2005 r.” oraz dlaczego nastąpiło zmniejszenie kwoty w zadaniu – „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej”.

Odpowiedzi udzielił Pełnomocnik Burmistrza Krzysztof Rękoś stwierdzając, że po przeprowadzonych negocjacjach zwiększamy dostępność do psychologów poprzez zatrudnienie dodatkowo jeszcze jednego psychologa.
Zmniejszenie kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego wpłynie na uruchomienie dodatkowych świetlic.
Diagnoza środowiskowa przewidziana jest na 2004 rok.

Radny St.Kowalczyk odniósł się do zaplanowanej diagnozy na 2003 rok stwierdzając, że miała ona służyć dobremu wydatkowaniu funduszy.

Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/92/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/52/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

9) Przewodniczący obrad odczytał wniosek burmistrza o powołanie z dniem 1 maja 2003 roku na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa Pana Jerzego Bojarskiego.
/Wniosek w załączeniu/.

Burmistrz stwierdził, że jest to wydarzenie historyczne dlatego, że od roku 1990 nie było sekretarza gminy.
Kandydat na Sekretarza ma 49 lat. Spełnia wszystkie wymogi formalne. Jest Absolwentem Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie jak również absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji.

Radna K.Kałużna wyraziła swoje zadowolenie. Bardzo się cieszy, że stanowisko to zostało obsadzone. Ma nadzieję, że usprawni to pracę Urzędu.

Radny A.Naskręt również wydał pozytywną opinię nt. osoby p. Jerzego Bojarskiego.

Większością głosów /za – 15, przeciw- 0, wstrzymało się – 4 /
podjęto Uchwałę Nr VIII/93/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa.

Pan Jerzy Bojarski złożył podziękowanie za powołanie jego osoby na to stanowisko.

10) Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał burmistrz.
Stwierdził, że dotychczasowy Biuletyn Informacyjny spełniał rolę niechlubnego czasopisma.
Obecny Wschowski Informator Samorządowy ma spełniać rolę informatora nt. obecnej pracy samorządu.

Radny J.Kiciński – zadał pytania:
1.dot. § 2 pkt 4 - czy funkcja Redaktora Naczelnego jest funkcją społeczną,
2.dot. § 2 pkt 10 -należy uściślić pkt 10,
3.dot. § 2 pkt 6 - w skład Rady Programowej wchodzą 3 osoby: 2 radnych Rady Miejskiej, trzecią osobą jest przedstawiciel burmistrza, czyli miejsca dla naszego przedstawiciela klubu nie ma.
4.jaki planowany jest nakład, koszt jednego egzemplarza oraz w jaki sposób będzie przebiegała dystrybucja tego Informatora.

Odpowiedzi udzielił burmistrz.
Burmistrz stwierdził, że są to propozycje, oczekuje wniosków.
Koszty Informatora będą niższe niż dotychczasowego, również nakłady będą mniejsze. Dystrybucja będzie przebiegała poprzez sklepy, sołtysów.

Radny Kowalczyk poinformował, że Klub Radnych PGPP prawie w całości jest związany z poprzednim biuletynem, dlatego też poprosił w imieniu klubu by nie brać ich pod uwagę.

Większością głosów /za – 15, przeciw- 0, wstrzymało się – 4 /
podjęto Uchwałę Nr VIII/94/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania „Wschowskiego Informatora Samorządowego”.

11) Do projektu uwag nie zgłoszono.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr VIII/95/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr XLII/496//02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002 roku.


Ad. 6
Wystąpienie Czesława Fiedorowicza Prezesa Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Prezes Czesław Fiodorowicz szczególną uwagę zwrócił na działalność Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na :

- realizację funduszy małych projektów euroregionalnych w ramach programu Phare CBC,
- finansowanie projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- promocję walorów turystycznych, historycznych i geograficznych Środkowego Nadodrza i Dolnych Łużyc,
- pomoc w nawiązywaniu i wspieraniu współpracy polskich gmin, instytucji, organizacji, szkół i firm z partnerami niemieckimi.

Radna K.Kałużna zadała pytanie czy istnieje możliwość utworzenia w naszej Gminie Punktu Doradztwa Gospodarczego.

Prezes Fiedorowicz bardzo mocno zachęcał do współpracy z Euroregionem jak również zachęcał do składania wniosków na dofinansowanie projektów.
Poinformował, że należy skontaktować się z Fundacją „Przedsiębiorczość” w Żarach.
Ilość punktów nie jest zamknięta.

Ad. 7
1) Radny Jan Kiciński zgłosił interpelację dot. windykacji podatków i opłat: czy podjęto czynności egzekucyjne, jak wygląda ściągalność tych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, jak przedstawia się realizacja I raty podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego. / Materiał w załączeniu/.
2) Radny Jan Kiciński złożył zapytanie celem uzyskania odpowiedzi nt.: jakie w ostatnich miesiącach toczą się sprawy sądowe przeciwko gminie, na jakich zasadach zostały udostępnione pomieszczenia w segmencie piątym w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wschowie dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, jakie obowiązują zasady przy wynajmowaniu sal konferencyjnych w ratuszu. /Materiał w załączeniu/.
3) Radny Brzechwa złożył interpelację dot. corocznego przekazywania radom sołeckim do ich dyspozycji pieniędzy z budżetu Gminy. /Materiał w załączeniu/.
4) Radny Brzechwa złożył drugą interpelację dot. prowadzonej polityki kadrowej w Urzędzie. /Materiał w załączeniu/.
5) Radny St.Kowalczyk złożył interpelację dot. odstąpienia przez gminę od budowy składowiska stałych odpadów komunalnych. /Materiał w załączeniu/.

Ad.8
Burmistrz udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
Ma prośbę by radny Brzechwa bliżej określił na czym polega kontrowersyjna polityka kadrowa, o jakie nazwiska konkretnie chodzi.
Radny Brzechwa na piśmie doprecyzuje te pytania.

Ad.9
Pani Mirosława Chmielewska odniosła się do interpelacji złożonej na VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie a dotycząca jej osoby.
Stwierdziła, że narusza ona jej dobra osobiste. Za czasów poprzedniej ekipy rządzącej czuła mobbing w pracy, który do dzisiaj się nie skończył.
Jako radna Powiatu Nowosolskiego brała dietę, ale symetrycznie do niej były osoby p.Dokurno i p.Otto, do których nie wystosowano sankcji.

Zarzucono, że nie poszła na wcześniejszą emeryturę. Pani Chmielewska wyjaśniła, że nie miała obowiązku z tego prawa skorzystać. Jest to bezpośredni wybór pracownika, z którego ona nie skorzystała.
Jest zdziwiona, że znany jest jej status rodzinny – 4 tys. / os. Jest to nieprawdą.

P.Chmielewska stwierdziła, że w podobnej sytuacji był radny Jan Kiciński, który również pobierał dietę.

Radny Kiciński wyjaśnił, że w SOSW można sprawdzić, złożone wnioski o urlop bezpłatny czy wypoczynkowy. Stwierdził, że jeżeli pobierał dietę to nie pobierał wynagrodzenia.

Pan Piotr Buczek jako Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej SLD we Wschowie złożył oświadczenie związane z wypowiedziami na VII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie przez radnego Jana Kicińskiego. /Materiał w załączeniu/.

Radny St.Kowalczyk złożył oświadczenie następującej treści:
„W związku z tym, iż odpowiedzi na zgłoszone podczas poprzedniej sesji rady Miejskiej interpelacje wpłynęły zbyt późno, nie było po prostu czasu na dokładne ich przeanalizowanie.
Pobieżna lektura tych materiałów pozwala jednak na wygłoszenie następującego oświadczenia:
Po pierwsze: udzielone na nasze interpelacje odpowiedzi nas nie satysfakcjonują, gdyż nie wyjaśniają w sposób uzasadniony wielu naszych zastrzeżeń, uwag i wątpliwości.
Po drugie: udzielone odpowiedzi odnoszą się w sposób wybiórczy, momentami bardzo szczegółowy, tylko do niektórych zagadnień, a nie odpowiadają wyczerpująco na wszystkie postawione pytania. Niektóre odpowiedzi jakby rozmijają się z poruszanymi problemami w ogóle nie odnoszą się do ich istoty.
Po trzecie: udzielone odpowiedzi w zasadzie potwierdzają nasze podstawowe zastrzeżenia, uwagi i pretensje do obecnego burmistrza.”

Jako klub opozycyjny będziemy pytali i żądali odpowiedzi na poruszane bardzo istotne problemy, mimo, że może to być niewygodne.

Radny Jan Kiciński złożył oświadczenie w imieniu Klubu Radnych PGPP dot. gróźb wobec burmistrza Krzysztofa Grabki. /Materiał w załączeniu/.

Dyrektor ZBGKiM p.Witold Dokurno odczytał oświadczenie nt. gospodarowania energią cieplną oraz należnej zapłaty od Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie z tytułu dostawy energii cieplnej. /Materiał w załączeniu/.

Sołtys wsi Przyczyna Dolna poinformował, że 29.04.03r. odbędzie się spotkanie nt. przydomowych oczyszczalni.

Pan Jan Wojciechowski z publiczności ponownie prosi o zainstalowanie lampy przy ul. Łaziennej we Wschowie.

Odpowiedzi udzielił Kierownik Zakładu Energetycznego we Wschowie, stwierdzając, że z uwagi na kłopoty techniczne / jest to zabytkowa żeliwna lampa/ , lampa ta zostanie zainstalowana w najbliższym czasie.

PanTadeusz Kąkalec wyraził swoje zdziwienie na zadawane pytania przez radnego St. Kowalczyka.

Radny Jan Kicińki poprosił p.Przewodniczącego Rady o odczytanie na kolejnej sesji pism skierowanych do przewodniczącego z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że 19.05.2003r. o godz. 12.00 do 17.00 odbędzie się w sali posiedzeń szkolenie radnych.


Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała:
M.Wilczak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 10:57:36 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa