Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr IX/03

Protokół Nr IX/03

z Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 maja 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Liczba radnych – 21.
Obecnych radnych – 20.
Nieobecnych radnych – 1 – nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad
Jednogłośnie, / za – 20 / wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na VIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie za rok 2002.
6. Informacja Komendanta Hufca ZHP z działalności harcerskiej w roku 2002 oraz program na 2003 rok.
7. Informacja o stanie przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie do sezonu wakacyjnego.
8. Informacja o stanie przygotowania Domu Kultury we Wschowie do sezonu wakacyjnego.
9. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) zamiany gruntów,
3) zmian do Uchwały Nr XXXV/405/01 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, realizujących obowiązek szkolny i niepublicznych przedszkoli,
4) zatwierdzenia składu Rady Programowej Wschowskiego Informatora Samorządowego,
5) likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej,
6) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej,
7) zatwierdzenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej,
8) wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej,
9) zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2003 rok,
10) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
11) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
12)zmiany uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r.w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .
11. Interpelacje radnych.
12. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.


Ad.1
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2
Jednogłośnie /za- 20/ przyjęto protokół z IX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Ad.3
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz. /Materiał w załączeniu/. Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.4
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji. Pisemną odpowiedź otrzymali radny Stanisław Kowalczyk i radny Jan Kiciński /Materiał w załączeniu/.
Po odczytaniu odpowiedzi dla radnego Kowalczyka przewodniczący obrad spytał go, czy odpowiedź go stysfakcjonuje – radny Kowalczyk odpowiedział, że nie i prosił, aby w przyszłości burmistrz odpowiadał mu jako Przewodniczącemu Klubu Radnych „PGPP”, a nie osobiście Panu Kowalczykowi. Ponadto zakwestionował termin przekazywania pisemnej odpowiedzi na interpelację /stwierdził, że otrzymał materiał na 2 godz. przed sesją, w związku z czym nie mógł się dokładnie zapoznać z treścią/ i określił ją jako wymijającą.
Następnie przewodniczący obrad odczytał odpowiedź burmistrza dla radnego Jana Kicińskiego. Radny Kiciński podziękował za udzieloną odpowiedź i również podniósł zarzut, że otrzymał ją zbyt późno /dzień przed sesją/ aby mógł się teraz do niej odnieść – uczyni to w późniejszym terminie.

Ad.5
Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Krzysztofowi Rękosiowi, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie, który zreferował Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie za rok 2002. /Materiał w załączeniu/. Przewodniczący otworzył dyskusję – uwag nie było - i poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Większością głosów: /za – 19, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 / sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.6
Prowadzący obrady udzielił głosu Panu Stanisławowi Tryblowi w sprawie Informacji Komendanta Hufca ZHP z działalności harcerskiej w roku 2002 oraz program na 2003 rok. /Materiał w załączeniu/.
Komendant Hufca podziękował za współpracę z organami gminy. Zadeklarował pomoc harcerzy w czasie najbliższego referendum osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokali wyborczych. Wnioskował do rady o informowanie Komendy Hufca o planowanych imprezach rocznicowych w celu wystawiania warty honorowej i uczestnictwa harcerzy w takich uroczystościach. Przewodniczący Rady zadeklarował pomoc organów samorządu w ponoszeniu części kosztów związanych z działalnością harcerską.

Ad.7
Prowadzący obrady udzielił głosu Dyrektorowi OSiR we Wschowie, Panu Zbigniewowi Lewandowskiemu, który przedstawił Informację o stanie przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie do sezonu wakacyjnego. /Materiał w załączeniu/.
Dyskusji na temat przedstawionych materiałów nie było.

Ad.8
Prowadzący obrady udzielił głosu Dyrektorowi Domu Kultury we Wschowie, Panu Jackowi Lisiakowi, który przedstawił Informację o stanie przygotowania Domu Kultury we Wschowie do sezonu wakacyjnego. /Materiał w załączeniu/. Dodatkowo poinformował o planowanym na wrzesień wyjeździe chóru „Polonez” na imprezą do Rawicza we wrześniu br.
W otwartej dyskusji radny St.Kowalczyk zakwestionował rangę planowanej imprezy modelarskiej w Chojnowie sugerując, że właściwą rangę kwalifikacyjną ma impreza w Lublinie oraz pytał, dlaczego w sierpniu Dom Kultury będzie pracował na „zwolnionych obrotach”.
Dyrektor Lisiak odniósł się do wypowiedzi stwierdzając, że zawodnicy muszą zbierać punkty w imprezach różnej rangi, a zwolnienie obrotów DK w sierpniu wynika z realizacji planów urlopowych pracowników.

Ad.9
Prowadzący obrady udzielił głosu Panu Krzysztofowi Kasprzakowi, który w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji zreferował Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. /Materiał w załączeniu/.
W dyskusji nad Oceną radny Andrzej Naskręt zapytał, ile kosztuje specjalistyczna „walizka pirotechniczna” – przedstawiciel Policji stwierdził, że odniesie się do pytania po ustaleniu takiego kosztu.

Następnie przewodniczący obrad ogłosił przerwę.
O godz. 14.55 podjęto dalsze obrady. Przewodniczący poinformował zebranych, że 3 radnych / Bogusław Jarzyna, Władysław Brzechwa, Tadeusz Stępniak / zwolniło się u niego i opuściło obrady.

Ad.10

1) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Jednogłośnie /za-13, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/96/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów.
W otwartej dyskusji radny St.Kowalczyk spytał, jakiego rodzaju jest ta zamiana /czy zamieniane grunty są równorzędne obszarowo i wartościowo/. Wyjaśnienia złożył burmistrz stwierdzając, że jeśli będą różnice wartościowe – będzie to przedmiotem dodatkowych uzgodnień. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Jednogłośnie /za-15, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/97/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zamiany gruntów.

3) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXV/405/01 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, realizujących obowiązek szkolny i niepublicznych przedszkoli. Do projektu uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/98/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr
XXXV/405/01 Rady Miasta i Gminy we Wschowie z dnia 9 listopada 2001 roku w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, realizujących
obowiązek szkolny i niepublicznych przedszkoli.

4) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Programowej Wschowskiego Informatora Samorządowego. W dyskusji nad projektem zabrał głos radny St.Kowalczyk i stwierdził, że nikt z klubu „PGPP” nie będzie kandydował do rady programowej WIS. Radny Andrzej Naskręt zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Drzewieckiego /SLD/ – ten wyraził zgodę na kandydowanie. Na pytanie Przewodniczącego RM, czy do rady zgodzą się kandydować radne niezależne /Bogusława Awsiukiewicz i Elżbieta Marciniak/ obie odpowiedziały, że nie. Radna Krystyna Kałużna zgłosiła kandydaturę radnej Beaty Misiewicz /SIS/. Radna wyraziła zgodę. Burmistrz zgłosił do składu rady programowej radną Jolantę Pawłowską – ta zgodziła się kandydować. Prowadzący obrady odczytał skład rady programowej i następnie odbyło się głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Głosami /za-13, przeciw-0, wstrzymało się-4/ podjęto Uchwałę Nr IX/99/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia składu Rady Programowej Wschowskiego Informatora Samorządowego

5) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/100/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

6) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/101/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej.

7) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej. Poinformował o konieczności naniesienia zmiany w § 2 projektu uchwały, który otrzymuje treść „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego”. Do projektu dalszych uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/102/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.


8) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/103/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Wschowskiej w majątek niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej.

9) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2003 rok. Zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały zmiany budżetu omówił burmistrz. Do projektu uwag nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/104/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta i gminy Wschowa na 2003 rok.

10) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. Zawarte w załączniku nr 1 do projektu uchwały zmiany programu omówił burmistrz. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/105/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

11) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/106/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.
Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/107/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.

12) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr IX/108/03 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ad.11
Radny Jan Kiciński wystąpił z interpelacją, czy umorzona kwota pożyczki z WFOŚiGW została przeznaczona na ochronę środowiska, kto z podległych burmistrzowi pracowników samorządowych ma przyznany ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz jakie kontrole wewnętrzne zlecił burmistrz po wyborze na stanowisko. /Materiał w załączeniu/.

Ad.12
Burmistrz oświadczył, że udzieli odpowiedzi na interpelacje na piśmie.

Ad.13
Radna Krystyna Kałużna zwróciła się do Radnych z uwagą, że obserwacja ich zachowania
upoważnia ją do stwierdzenia, że Rada koncentruje się głównie na „patrzeniu władzy /burmistrzowi/ na ręce” wyłącznie pod kątem gospodarowania finansami, a od tego jest przecież komisja rewizyjna rady. Zaapelowała o współpracę z władzą wykonawczą w szerszym zakresie. Zwróciła się też do rady o zaproszenie Kazimierza Kisiela ze Stowarzyszenia Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, w celu uaktywnienia takiej działalności w gminie Wschowa.
Radny Jan Kiciński odniósł się do tej wypowiedzi i stwierdził, że o zaproszeniu stowarzyszeniu z Dobiegniewa słyszy od dawna i chciałby, żeby w końcu doszło do jego realizacji. Następnie podkreślił, że prawem radnego jest zadawanie pytań, w tym pytań o finanse i że będzie zadawał „trudne pytania” w dalszym ciągu. W tym kontekście spytał o dotację dla parafii w Lginiu.
Przewodniczący RM Fabian Grzyb nawiązując do słów radnego Kicińskiego powiedział, że wg niego wypowiedź radnej Kałużnej wcale nie ma charakteru „zamykania ust” opozycji w radzie, a tylko wskazuje na potrzebę konstruktywnej współpracy.
Burmistrz Krzysztof Grabka w odpowiedzi radnemu Kicińskiemu podkreślił, że jest gotów odpowiadać na wszystkie pytania radnych. Odnośnie wniosków o dotację określił, że rozpatrywane są wszystkie wnioski, w tym ponawiane z lat poprzednich, natomiast wniosek parafii w Lginiu jest zupełnie nowym wnioskiem.
Radny St.Kowalczyk w swoim wystąpieniu stwierdził, że program rządzących /mających przewagę w radzie/ nie jest programem klubu PGPP więc rada nie może liczyć na jego popieranie przez klub oraz zgłosił wniosek, żeby w biurze rady były dostępne kwartalne sprawozdania finansowe dotyczące spraw gminy. Wnioskował również, żeby opinie prawne mecenas Maluśkiej były sporządzane pismem maszynowym, a nie ręcznym. Następnie polemizował z przewodniczącym Rady zarzucając mu, że jest on rzecznikiem interesów klubu radnych SIS, a nie całej rady.
Radna Bogusława Awsiukiewicz odczytała pisemny wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej aby Burmistrz zakazał wywożenia gruzu na teren po ogródkach działkowych przy ul. Polnej, prosząc jednocześnie o urządzenie tam miejsca dla rekreacji mieszkańców./Materiał w załączeniu/.
Dodatkowo spytała, kto wydał zezwolenie na wywóz gruzu i ziemi na tył ul.Kamiennej – Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona i udzieli odpowiedzi na piśmie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o ostatnim szkoleniu radnych, w którym wzięło udział jedynie 14 radnych – apelował o większe zaangażowanie w przyszłości, powiedział o złożeniu oświadczeń majątkowych przez wszystkich radnych /3 radnych złożyło je po terminie/, zaapelował o wzięcie udziału w referendum w dniach 07-08 czerwca br.

Ad.14
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołował:
Jerzy Bojarski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 10:59:48 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa