Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XII/03

Protokół Nr XII/03

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 października 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Liczba radnych – 21.
Obecnych radnych – 19.
Nieobecnych radnych – 2 (Antoni Turkiewicz, Jacek Kowalczyk) nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad. Zaproponował zmianę porządku obrad przez przesunięcie w p.8 ppktu 8 jako ppk 3.Jednogłośnie, / za – 19 / wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2003r.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty firmy POLKOMTEL SA – montaż urządzeń telefonii komórkowej na wieży ratusza we Wschowie.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jaki i w miejscu sprzedaży
3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli,
4) zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok,
5) zmiany uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
6) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
7) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok,
8) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
9. Interpelacje radnych.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.


Ad.1 Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Jednogłośnie /za- 19/ przyjęto protokół z XI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz. /Materiał w załączeniu/. Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.4 Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ma odczytać odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji. Pisemną odpowiedź otrzymał radny Jan Kiciński (Materiał w załączeniu). Rada zgodziła się, aby nie odczytywać odpowiedzi po oświadczeniu radnego Kicinskiego, że uznaje udzieloną odpowiedź Burmistrza za wystarczającą.

Ad.5 Przewodniczący obrad udzielił głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofowi Grabce, który powiedział, że Regionalna izba Obrachunkowa w Zielonej Górze podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze i omówił krótko załączony materiał. Przypomniał, że przy uchwalaniu budżetu był założony deficyt, który jest pokrywany zaciągniętym kredytem.
Przew. obrad udzielił głosu radnemu Kicińskiemu, który w imieniu Komisji Rewizyjnej odczytał „Protokół z analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku” (materiał w załączeniu).
Burmistrz zadeklarował, że po zapoznaniu się z uwagami komisji rewizyjnej przedstawi swoje stanowisko.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem „Informacji” - „Informację” przyjęto jednogłośnie 19 głosami „za”.

Ad.6 Przewodniczący obrad udzielił głosu Burmistrzowi. Przed jego wystąpieniem radny St.Kowalczyk spytał, dlaczego Rada, skoro nie kompetencji stanowiących w tej sprawie, ma zajmować stanowisko. Burmistrz odpowiedział, że stanowisko Rady będzie miało wpływ przy podejmowaniu przez niego dalszych decyzji. Odczytał pismo firmy POLKOMTEL (materiał w załączeniu). Radny St.Kowalczyk pytał, czy firma ta informowała, dlaczego nie chce montować instalacji na wieży kościoła farnego i dodał, że proponowane pieniądze są za małe.
Radna K.Kałużna przedstawiła stanowisko Klubu SIS i upoważniła Burmistrza do prowadzenia dalszych rozmów, z uwzględnieniem możliwości wynegocjonowania wyższej ceny.
Przewodniczący Rady w imieniu Klubu SLD przedstawił opinię, że uważa zawarcie umowy za celowe, pod warunkiem wynegocjonowania jak najlepszych warunków.
Burmistrz powiedział, że nie zna motywów i wyników negocjacji POLKOMTELA z ks. Dziekanem.
Radny A.Naskręt – uważa, że stację należy zbudować pod warunkiem uzyskania pozytywnych opinii nadzoru budowlanego i dobrej ceny.
Przewodniczący obrad odczytał propozycję stanowiska Rady (mat. w załączeniu). Radny J.Kiciński uważał, że termin „zasadne” jest niewłaściwy. Radny A.Naskręt zaproponował sformułowanie, że zawarcie umowy „jest możliwe”. Radna K.Kałużna zaproponowała sformułowanie, że rada „upoważnia burmistrza do dalszych negocjacji”.
O głos poprosił z sali P. Jan Wojciechowski – Przewodnizacy obrad poddał pod głosowanie, czy można udzielić mu głosu. Rada 10 głosami przeciw (za – 8 głosów, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu) nie wyraziła zgody.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie stanowiska Rady . Stosunkiem głosów 13 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się Rada podjęła stanowisko o uznaniu za zasadne zawarcie umowy z firmą POLKOMTEL SA na wydzierżawienie powierzchni na wieży ratusza w celu zamontowania i eksploatacji stacji telefonii cyfrowej PLUS GSM.

Ad.7 Przewodniczący obrad udzielił głosu Burmistrzowi, który przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych /Materiał w załączeniu/.
Przewodniczący obrad odczytał informację Wojewody Lubuskiego o oświadczeniach majątkowych Burmistrza i Przewodniczącego Rady, następnie odczytał informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. W kolejności odczytał informację z Urzędu Skarbowego Nowa Sól o oświadczeniach, które zostały tam przekazane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady (materiał w załączeniu).
Burmistrz podał informację, że z Urzędu Skarbowego nie wpłynęła informacja o oświadczeniu majątkowym Skarbnika gminy (jak tylko wpłynie , to powiadomi radę o jego treści).
Dyskusji na temat przedstawionych materiałów nie było.
Przewodniczący obrad o 15.35 ogłosił przerwę, o 15.50 wznowiono obrady.

Ad.8
1) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne (druk nr 131) Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr XII/138/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

- Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne (druk nr 131/1) Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr XII/139/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

- Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne (druk nr 131/2) Do projektu uwag nie zgłoszono. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr XII/140/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
W dyskusji głos zabrał radny St.Kowalczyk, który spytał, ile jest wniosków o wydanie zezwolenia. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału spraw Społecznych – Andrzej
Nowicki – powiedział, że są trzy wnioski, a dalsze nie są składane, bo potencjalni zainteresowani nie składali ich gdyż wiedzieli o wyczerpaniu się limitu zezwoleń. Na dalsze pytanie, czy ta liczba jest wystarczająca powiedział że tak, bo wkrótce nie będą już obowiązywały żadne limity w tym zakresie.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie /za-19, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr XII/141/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.

3) Radna Bogusława Awsiukiewicz odczytała protokoły z posiedzeń Zespołu ds wydania opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli, oraz odczytała opinię o kandydatach (materiał w załączeniu).
Głos zabrała radna K.Kałużna, która spytała, dlaczego gmina Wschowa uzyskała możliwość wyboru tylko 2 ławników, podczas gdy gmina Sława wybierała ich 7.
Odpowiedał Naczelnik A.Nowicki, że po interwencji w sądzie Okręgowym w Zielonej Górze otrzymał odpowiedź, że taka była suwerenna decyzja kolegium sędziowskiego przy tym sądzie.
Przewodniczący obrad zarządził wybory do Komisji Skrutacyjnej, do której zostały zgłoszone:
- radna Bogusława Awsiukiewicz – zgłoszona przez radnego A.Naskręta
- radna Elżbieta Marciniak – zgłoszona przez radną B.Awsiukiewicz
- radna Krystyna Kałużna - zgłoszona przez radnego A.Naskręta
zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji .
W głosowaniu za składem komisji wzięło udział 19 radnych. Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto powyższy skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad odczytał zasady głosowania na kandydatów (mat. w załączeniu).
Następnie odbyło się głosowanie tajne ( w załączeniu protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania).
Po podliczeniu głosów i odczytaniu protokołu z głosowania Przewodniczący Rady zarządził II turę głosowania, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów. O godz. 16.40 radni J.Kiciński i A.Naskręt opuścili salę obrad.
W II turze w głosowaniu tajnym wzięło udział 17 radnych. Po podliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej B.Awsiukiewicz odczytała protokół z wyborów (mat. w załączeniu plus karty do głosowania), w wyniku których Rada podjęła Uchwałę Nr XII/147/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli.

4) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały (druk nr 133) w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.
Radny St. Kowalczyk spytał, skąd są różnice w załączniku nr 2 w stosunku do wersji, którą otrzymał wcześniej, ponadto dlaczego zmiany kwot dla straży pożarnych nie były konsultowane z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP.
Radny W.Brzechwa – czy w dziale 600 jest ujęty drogi gminnej w Konradowie.
Burmistrz odpowiedział, że zmiany w budżecie uzasadniał wcześniej w swoim sprawozdaniu z działalności, zmiany w wysokości funduszy dla straży pożarnych uzasadnił tym, że w zamian za dotowanie Państwowej Straży Pożarnej jeden z jej samochodów zostanie przekazany do jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, a kwota 20000,00 zł była wcześniej zaplanowana na udział w zakupie nowego pojazdu dla PSP. Odnośnie drogi w Konradowie potwierdził, że jest ona przewidziana w pierwszej kolejności do remontu. Obiecał wyjaśnić różnice w załączniku nr 2.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Przy 14 głosach za, 0 – przeciw i 3 wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XII/142/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie
zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

5) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 134 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
W dyskusji radny St.Kowalczyk spytał, z jakich inwestycji będą przesuwane środki na bieżące cele. Burmistrz odpowiedział, ze bieżąca uchwała obniża tylko kwoty zaplanowane wcześniej na cele związane z budynkiem urzędu Skarbowego we Wschowie (o 150000,00zł) i środki te zostaną przesunięte na dodatki mieszkaniowe. Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie / 17 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę Nr II/143/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego .

O godz. 17.30 salę opuściła radna K.Kałużna

6) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 135 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
Dyskusji nad projektem nie było. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.
Jednogłośnie /za-16, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr XII/144/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu.
O godz. 17.33 salę opuścił radny W.Brzechwa.

7) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 136 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok. Dyskusji nad projektem nie było. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Przy 14 głosach za, przeciw-0, wstrzymało się-1 / podjęto Uchwałę Nr XII/145/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003 rok.

O godz. 17.35 powrócił na salę obrad radny W.Brzechwa.

8) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 137 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
Radny St.Kowalczyk pytał, czy zadanie w p. 7 załącznika jest tym samym zadaniem, które było w załącznikach do wcześniejszych uchwał. Burmistrz wyjaśnił, że rozszerzenie zakresu i zmiana nazwy zadania nastąpiło z powodu konieczności uściślenia jego treści i zakresu w związku ze zgłoszeniem do programu SAPARD (obecnie oczekiwane jest ostateczne zaakceptowanie wielkości pomocy w ramach tego programu).
O godz. 17.37 na salę obrad powróciła radna K.Kałużna.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
Jednogłośnie /za-17, przeciw-0, wstrzymało się-0/ podjęto Uchwałę Nr XII/146/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Ad 9. Prowadzący obrady udzielił głosu radnemu St.Kowalczykowi, który w imieniu klubu
radnych PGPP odczytał interpelację (materiał w załączeniu).
Prowadzący obrady udzielił głosu radnej K.Kałużnej, która w imieniu klubu radnych SIS
odczytała interpelację (materiał w załączeniu).

Ad 10. Burmistrz oświadczył, że udzieli odpowiedzi na interpelacje na piśmie.

Ad.11. Prowadzący obrady odczytał zaproszenie Burmistrza na uroczystości Święta Niepodległości w dniu 11 listopada, odczytał informację o spotkaniu, jakie odbył z rada sołecką wsi Konradowo (materiał w załączeniu), poinformował o korespondencji z zarządcami dróg w sprawie obwodnicy (materiał w załączeniu).
Radna B.Awsiukiewicz – odczytała wniosek o wykonanie chodnika na wiadukcie kolejowym (materiał w załączeniu), spytała, dlaczego nie są malowane pasy na przejściu na ul. Konradowskiej, jak zapobiec niszczeniu chodnika przy hurtowni Vanella na tej ulicy i przy piekarni na ul.Mickiewicza, dlaczego nie podnosi się dywanika asfaltowego na ul.Daszyńskiego za stacją CPN.
Radny H.Kobierski – podniósł sprawę konieczności remontu chodnika na ul.Mickiewicza.
Mieszkaniec Wschowy P.Jan Wojciechowski wypowiedział się przeciwko montowaniu urządzeń POLKOMTELA na wieży ratusza, gdyż jego zdaniem : oszpecą wieżę, mają szkodliwe oddziaływanie (promieniują), naruszą ekosystem (na wieży gnieżdżą się sowy). Podał przykłady innych miejsc, gzie można montować te urządzenia (wieża ciśnień, maszt w b.pogotowiu), Zalecał wiązać sprawę zgody na montaż z montażem kamer do monitoringu. Powrócił do sprawy udostępniania komputerów w czytelni Biblioteki Publicznej i korzystania z dostępu do internetu. Stwierdził, że w czytelni śmierdzi kanalizacją, a Dyrekcja nic nie robi. Poruszył sprawę nagród przyznanych przez Burmistrza w wysokości, od której „boli go głowa” i które określił jako „dziwne”.
Radny St.Kowalczyk powrócił do tematu szlaki z cukrowni Opalenica i możliwości wysypywania jej na drogi gruntowe w gminie.
Dyrektor biblioteki Ilona Ratajczak odpowiedziała P.J.Wojciechowskiemu, że nieprawdą jest, że nic się nie robi w sprawie smrodu w bibliotece – wietrzy się pomieszczenia i włącza wentylator, a niesprawna kanalizacja musi być naprawiona. Przypomniała, że w sprawie komputerów na poprzedniej sesji zwracał się on do komisji oświaty, a do Biblioteki.
Radny W.Brzechwa wystąpił z wnioskiem, aby Przewodniczący Rady odczytał list mieszkańców Konradowa, (które Przewodniczący otrzymał na poprzedniej sesji). Przewodniczący odmówił, ponieważ uznał sprawę za załatwioną, gdyż był na spotkaniu z radą sołecką w Konradowie i wyjaśnił problemy poruszane w liście, a sam list był wcześniej opublikowany w prasie lokalnej.
Mieszkaniec Wschowy Pan Kostrzewa przypomniał o spotkaniu w czerwcu b.r. z mieszkańcami w sprawie zmian zasad ruchu na ul.Niepodległości i o obietnicy Z-cy Burmistrza, że w ciągu miesiąca będzie się coś działo w tej sprawie, a przez 5 m-cy nic się nie dzieje.
Radny W.Brzechwa poprosił o głos i odczytał list mieszkańców Konradowa. Odczytywanie rozpoczęlo się o godz.18.00.
O godz. 18.10 salę obrad opuścił radny B.Jarzyna i radna B.Misiewicz. O godz. 18.10 salę obrad opuścił radny T.Stępniak. O godz. 18.17 na salę powrócili radni B.Jarzyna i B.Misiewicz.
O godz. 18.20 radny W.Brzechwa zakończył odczytywanie listu.
Rozpoczęła się dyskusja : Przewodniczący Rady pytał, czy w przyszłości wszelkie tego typu pisma, nie związane z działalnością Rady, mają być odczytywane na sesji – radny St.Kowalczyk zakwestionował tak postawione pytanie. Radna J.Pawłowska wystąpiła z postulatem, aby takie wystąpienia skracać i precyzować, o co w nich chodzi, bo z tego listu ona niewiele zrozumiała.
Radny Brzechwa zaproponował jej bezpośrednie spotkanie w celu wyjaśnienia treści listu.
Z kolei wystąpił Burmistrz i powiedział, że nie odnosił się wcześniej do treści listu, bo nie był on adresowany do niego. Stwierdził, że jego treść jest typowo polityczna. Podał przykłady innych sołectw, w których obecny Burmistrz przegrał jesienne wybory w 2002r., a mimo to społeczność tych wsi potrafi z nim współpracować. Podał również przykłady współpracy z sołtysem Konradowa (w sprawach melioracji),uczestnictwa dzieci z tej wsi w akcji letniej, bardzo dobrej współpracy z Dyrektorką Szkoły. Podkreślił, że jest gotów współpracować z mieszkańcami Konradowa na takich samych zasadach, jak ze wszystkimi pozostałymi w gminie oraz, że nie będzie podejmował polemiki w sprawie krzywdzących jego osobę stwierdzeń. Na koniec zaapelował o przerwanie impasu w kontaktach ze społecznością tej wsi.
Radny Brzechwa stwierdził, że on tylko odczytał treść listu i nie czuje się odpowiedzialnym za jego treść i zadeklarował wolę współpracy z Burmistrzem w przyszłości.
Radny Przybycień pytał, co z zakończeniem prac przy budowie chodnika w Dębowej Łęce. Burmistrz powiedział, że ma zapewnienie zarządcy drogi o przewidywanym zakończeniu tych prac w przyszłym roku.
Radny St.Kowalczyk spytał, czy będą udzielone odpowiedzi na wcześniejsze pytania.
Odpowiadał Burmistrz:
- radnej Awsiukiewicz – droga na wiadukcie jest drogą krajową, ale Burmistrz będzie naciskał przy każdym kontakcie z zarządcą drogi na wykonanie takiego bezpiecznego zejścia z mostu (o godz. 18.50 salę obrad opuściła radna K.Kałużna), ul.Konradowska znajduje się w zarządzie starosty i Burmistrz do niego skieruje to
wystąpienie
- radnemu Kobierskiemu – ul.Mickiewicz jest drogą gminną i będą tam prowadzone
odpowiednie prace.
- P. J.Wojciechowskiemu – żeby sprecyzował, o jakich nagrodach mówił; o monitoringu – że zapytanie trzeba kierować do Komendy Pow. Policji, ale dodał, że sprawa podchodzi pod zamówienia publiczne i toczy się w określonym przez prawo trybie (o godz.18.56 na sale powróciła radna K.Kałużna)
- radnemu St.Kowalczykowi – w sprawie szlaki konieczne jest uzyskanie atestu na jej stosowanie oraz uzyskanie zgody starostwa na wysypywanie na drogi – Cukrownia Opalenica nie posiada takiego atestu, a gmina Wschowa nie będzie ponosić kosztów jego uzyskania.

Panu Kostrzewie odpowiedział Z-ca Burmistrza M.Kraśny : zawiązała się komisja w sprawie opracowania zasad wyprowadzenia ruchu tranzytowego z ul.Niepodległości (która jest drogą krajową) na inne ulice, a ponadto podjęto prace nad koncepcją programową w sprawie budowy obwodnicy. Powiedział, że chętnie spotka się z mieszkańcami, jeśli będą już podjęte decyzje, z których wynikać będą konkretne rozwiązania.

Pan J.Wociechowski powiedział, że chodzi mu o nagrody z okazji dnia Nauczyciela (pytał, dlaczego nie było ich dla pracowników Biblioteki). W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że nagrody były na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych. Ich wypłacanie wynika z przepisów prawa (pochodzą ze stosownych odpisów). Co do nagród w bibliotece to decyzja o ich przyznawaniu pracownikom należy do dyrektora tej instytucji, a nie do Burmistrza.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący obrad zamknął obrady XII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołował
Jerzy Bojarski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2003-11-12 11:08:39 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa