Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XIII/03

Protokół Nr XIII/03

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 11 grudnia 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Liczba radnych – 21.
Obecnych radnych – 20.
Nieobecnych radnych – 1 (Andrzej Naskręt) nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad. Następnie odczytał wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad o informację Pełnomocnika Ministra Finansów ds. Utworzenia Urzędu Skarbowego we Wschowie na temat stanu przygotowań do jego funkcjonowania i przyjęcie go w pkt.3. Jednogłośnie, / za – 20 głosów / wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Pełnomocnika Ministra Finansów ds. Utworzenia Urzędu Skarbowego we Wschowie na temat stanu przygotowań do funkcjonowania Urzędu Skarbowego we Wschowie
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,
2) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne,
4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa,
5) wyrażenia zgody na skrócenie terminu użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie,
6) zmiany Uchwały Nr X/113/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
7) zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe,
8) określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości,
9) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
10) określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny,
11) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
12) ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
13) stawek i terminów płatności od podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa,
14) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej,
15) powołania doraźnej komisji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej przy Radzie Miejskiej we Wschowie,
16) zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok,
17) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
18) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003r.
19) zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
20) uchwalenia Statutu Gminy Wschowa,
21) uchwalenia statutu sołectw,
22) zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa

7. Interpelacje radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1 Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Jednogłośnie /za- 20 głosów/ przyjęto protokół z XII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Ad.3 Pełnomocnik Ministra Finansów Pan Tadeusz Lang przedstawił informację na temat stanu przygotowań do funkcjonowania Urzędu Skarbowego we Wschowie:
· Jest już podpisane rozporządzenie ministrów finansów i spraw wewn.i adm., w którym jest wymieniony Urząd Skarbowy we Wschowie,
· W nowej strukturze urząd we Wschowie będzie obsługiwał nasz rejon w pełnym zakresie spraw skarbowych i podatkowych,
· Trwają ostatnie prace wyposażeniowe (przy pomocy również gminy i powiatu),
· Zatrudnienie będzie wynosić 36 etatów, do 15 grudnia są przyjmowane oferty zatrudnienia.
Burmistrz zabrał głos i wyraził zadowolenie z faktu usamodzielnienia się placówki.
Przewodniczący Rady pogratulował zakończenia prac nad powstaniem samodzielnej jednostki.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz. /Materiał w załączeniu/. Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.5 Przew.Rady odczytał odpowiedź udzieloną radnym klubu „Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat”. W imieniu klubu radny St. Kowalczyk podziękował i powiedział, że klub wystąpi o uszczegółowienie niektórych odpowiedzi.
Przew.Rady odczytał odpowiedź udzieloną radnej Kr. Kałużnej. Przew. Klubu „SIS” stwierdziła, że odpowiedź ją satysfakcjonuje.

Ad.6
1) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 139 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę Nr XIII/148/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,

2) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 140 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/149/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,

3) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 141 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne,
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/150/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne,

4) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 142 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa.
Przew. obrad udzielił głosy radnemu St. Kowalczykowi, który zgłosił zastrzeżenia do uchwały ze względu na wysokie koszty utrzymywania zboru poluterańskiego, mogące odciążyć znacznie budżet gminy i lepiej byłoby, żeby powiat jako właściciel je ponosił, a Rada obserwowałaby sposób zarządzania przez powiat tym obiektem.
Odpowiadał Burmistrz, że w poprzednich latach i tak główny ciężar utrzymania obiektu ponosiła gmina (naprawy dachu, sprzątanie) i chce teraz uporządkować stan prawny, który umożliwi legalne gospodarowanie obiektem. Ponadto umożliwi to pozyskiwanie przez gminę środków zewnętrznych na jego utrzymanie.
Radny St. Kowalczyk replikował, że są teraz inne potrzeby i nie czas na wydawanie środków na obiekt.
Radna J. Pawłowska stwierdziła, że w przyszłym roku obiekt będzie obchodził 400 lecie istnienia i choćby dlatego trzeba przeciwdziałać jego dalszemu niszczeniu.
Burmistrz wskazał na sprzeczność, kiedy radny J. Pabierowski, jako członek stowarzyszenia mającego na celu ratowanie zabytku jest w opozycji wobec projektu. Radny Pabierowski powiedział, że jeszcze nie było głosowania i skąd Burmistrz wie, jakie stanowisko on zajmie.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/151/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa


5) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 143 w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie terminu użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/152/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia
zgody na skrócenie terminu użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowej we
Wschowie.

6) w sprawie Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 144 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/113/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/153/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/113/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 145 w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
Radny St. Kowalczyk podziękował za uaktualnienie oznaczenia stref handlu w mieście i złożył wniosek formalny o zmianę stawek czynszu:
Dla lokali : do 60 m 2 w strefie IB – 9,00 zł, w strefie II – 6,00 zł/ m 2
od 60 m 2 do 100 m 2 w strefie IB –10,00 zł, w strefie II – 6,50 zł/ m 2
pow. 100 m 2 w strefie IB –11,00 zł, w strefie II – 7,00 zł/ m 2
dla lokali gastronomicznych istniejących – 9,00 zł/ m 2
Uzasadniał, że stawki przewidziane w projekcie spowodują wzrost kosztów utrzymania obiektów, a realizacja uprawnień Burmistrza dla stosowania ulg i zwolnień nie zrekompensują tych obciążeń.
Burmistrz oświadczył, ze jest skłonny przychylić się do wniosku zakładając, że w wyniku obniżenia stawek nastąpi lepsza ściągalność opłat.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie treść wniosku.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 -
wstrzymujących się/ wniosek został przyjęty. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
projekt uchwały z przyjętymi poprawkami. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 –
wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.

8) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 146 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/155/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości,

9) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 147 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Radna Krystyna Kałużna zgłosiła wniosek o poprawkę w § 2 ust.2 o treści : „wpłaca należne kwoty następnego dnia po zainkasowaniu” i zaapelowała do Burmistrza o urealnienie w projekcie budżetu wpływów z opłaty targowej.
Radny St. Kowalczyk poparł wniosek o skrócenie terminu wpłat.
Radny A. Dworkiewicz powiedział, że należy zadbać o egzekwowanie pełnych wpłat z tytułu opłat.
Przewodniczący Rady doprecyzował treść wniosku radnej Kałużnej: § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Prowadzący targowisko wpłaca należne kwoty następnego dnia roboczego po każdym dniu targowym w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa lub na jego rachunek bankowy”.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie treść wniosku. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ wniosek
został przyjęty. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały z przyjętymi
poprawkami. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się/ podjęto
Uchwałę Nr XIII/156/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

O godz. 15.50 Przewodniczący obrad zarządził przerwę. Obrady zostały wznowione o 16.10.

10) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 148 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/157/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia
wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i
podatek rolny.

11) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 149 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Radny St. Kowalczyk – stawki wydają się zasadne, ale w kontekście zmian zasad finansowania gmin dochodami z podatków w zależności od skuteczności wpływów z podatków lokalnych - czy za niskie podatki nie spowodują obniżenia subwencji.
Burmistrz przyznał rację, ale powiedział, że również stosowanie ulg i zwolnień od zbyt wysokich podatków może przenieść się na obniżenie subwencji z tytułu podatków.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/158/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

12) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 150 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/159/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia
opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,

13) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 151 w sprawie stawek i terminów płatności od podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/160/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie stawek i
terminów płatności od podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wschowa,

14) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 152 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej. Odczytał nazwiska osób typowanych do Rady Muzeum przez Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej ( Barbara Ratajewska, Marek Wróbel, Leszek Słowik, Zdzisław Wiśniewski). Radna Kałużna z ramienia Rady Miejskiej do składu Rady Muzeum zgłosiła kandydaturę radnej Jolanty Pawłowskiej(ta wyraziła zgodę na kandydowanie). Innych kandydatur nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/161/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie powołania
Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Wschowskiej,

15) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 153 w sprawie powołania doraźnej komisji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej przy Radzie Miejskiej we Wschowie. Kandydatury na członków komisji zgłosili : radny St. Kowalczyk – kandydaturę radnego Jana Kicińskiego (wyraził zgodę na kandydowanie), radna Beata Misiewicz - kandydaturę radnej Krystyny Kałużnej (wyraziła zgodę na kandydowanie), radny Jan Pabierowski – kandydaturę radnej Bogusławy Awsiukiewicz (wyraziła zgodę na kandydowanie), radny Włodzimierz Drzewiecki – kandydaturę radnego Ryszarda Stolarskiego (wyraził zgodę na kandydowanie).
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/162/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie powołania
doraźnej komisji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy przy Radzie Miejskiej
we Wschowie,

16) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 154 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok. Radny S. Kowalczyk pytał, czy gmina ma prawo przesuwania środków wykazanych w załączniku do uchwały. Skarbnik A.Benit potwierdziła, że gmina ma takie prawo przesuwania środków z dotacji na inne cele.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/163/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok,

17) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 155 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/164/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,

18) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 156 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003r. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/165/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2003r.

19) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 157 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/166/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

20) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 158 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wschowa. Radny S. Kowalczyk stwierdził, że radni nie otrzymali wersji statutu uwzględniającego poprawki naniesione na spotkaniu z przewodniczącymi klubów radnych i radnymi niezrzeszonymi w klubach. Radny Jan Pabierowski zgłosił wniosek formalny o przedstawienie na piśmie uzgodnionych poprawek.
Przewodniczący obrad zarządził przerwę o godz.17.00. O godz. 17.15 wznowiono obrady.
Prowadzący obrady przekazał radnym informację o poprawkach wprowadzonych na spotkaniu (poprawki zaznaczone w załączonym projekcie statutu). Radny S. Kowalczyk wniósł zastrzeżenia do zapisu o ograniczeniu czasu odczytywania interpelacji do 5 min. Przewodniczący obrad odpowiedział, że nie ma to na celu ograniczenia demokracji tylko usprawnienie przebiegu sesji.
Radny Jan Pabierowski wycofał w imieniu klubu wniosek formalny.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Wschowa,

21) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 159 w sprawie uchwalenia statutu sołectw. Radny Jan Kiciński prosił o wyjaśnienie, jak się ma zapis w statucie sołectw o kontroli finansowej przez komisję rewizyjną do zapisu w statucie gminy o kontroli sołectw przez Burmistrza i komisję rewizyjną. Odpowiadał Z-ca Burmistrza M. Kraśny , że zapis w statucie sołectwa jest uszczegółowieniem ogólniejszego zapisu w statucie gminy.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20
radnych. Jednogłośnie / 20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się/ podjęto Uchwałę
Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia statutu sołectw,

22) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 160 w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.
W dyskusji zabrali głos:
· Pan Burmistrz – omówił tabelę zawierającą planowany podział środków do dyspozycji sołectw (mat. w załączeniu) i symulację różnych wariantów w zależności od przyjętych kryteriów podziału,
· Radny S. Kowalczyk - propozycja podziału jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb finansowych sołectw w zakresie remontów, nie pokrywa kosztów np. opłat za prąd (większość sal wiejskich ma ogrzewanie elektryczne), większość imprez w salach jest zwolniona z opłat (strażacy, szkoły, stypy), a same wesela nie zwrócą kosztów,
· Sołtys Konradowi Jan Przezbór – czy sołectwo może wystawić rachunek za wykonywane prace w czynie społecznym,
· Sołtys Wygnańczyc Kazimierz Sobczuk – w małych wsiach (na przykładzie Wygnańczyc) także odbywa się wiele imprez,
· Radny S. Kowalczyk zaapelował, żeby sołtysi nie rywalizowali m-dzy sobą tylko razem zażądali podwyższenia kwot,
· Sołtys Łysin Adam Małyniak - jest zadowolony z dotacji, bo dzięki temu wie, jak ma się gospodarować pieniędzmi,
· Sołtys Łęgonia Fr. Baśczyn – intencją uchwały jest próba wywołania większej samorządności sołectw, nie należy jej negować, tylko podjąć wywołane nią zadania,
· Radna K. Kałużna – uchwała ma być testem zmian w funkcjonowaniu sołectw,
· Radny J. Kiciński –trzeba dać szansę projektowi, ale ma zastrzeżenia co do opłat za energię elektryczną pokrywanych z tych środków,
· Radna B. Awsiukiewicz – te przepisy trzeba uchwalić i kontrolować stan realizacji,
· Radny B. Jarzyna – na koszty prądu duży wpływ ma właśnie organizowanie imprez w salach wiejskich i trzeba je pokrywać z dochodów za ich urządzanie,
· Sołtys Przyczyny Dolnej A. Kuciewicz – ogrzewanie Sali wiejskiej jest wspólne z mieszkaniami w budynku po geodezji, nie wie , ile kosztuje w tej chwili, ale nie wyobraża sobie, żeby z przydzielonych kwot ponieść w całości koszty tego ogrzewania,

Radny S. Kowalczyk zgłosił wniosek formalny, żeby za energię elektryczną zużytą w salach wiejskich płaciła gmina.
Burmistrz : zaapelował o zaufanie i realne spojrzenie na sytuację, w której odpowiedzialnym za stan mienia komunalnego w ostateczności jest Burmistrz, ale nie wyobraża sobie, żeby przeznaczone środki nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania mienia będącego w dyspozycji sołectw. Podał informację o wysokości opłat za energię i o tym, że nie wynika z nich, ile wynoszą koszty imprez komercyjnych, a ile wynika z realizacji typowych zadań sołectwa. Zobowiązał się, że w przypadku podjęcia uchwały po półroczu rzetelnie przeanalizuje się efekty jej wprowadzenia.
Radny S. Kowalczyk polemizował z wypowiedzią Burmistrza i oponował przeciwko sposobowi argumentacji, że uchwałę będzie się oceniać w przyszłości.
Przewodniczący Rady odebrał radnemu S. Kowalczykowi głos. Radny kontynuował wypowiedź, że chce przekonać radnych, że uchwała nie jest dobra wbrew temu, co poruszyli w swoich wystąpieniach. Zgłosił wniosek formalny o dodanie w § 5 ust.3 pkt.1 projektu uchwały zapisu „ z wyjątkiem opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich”.
Radny Tadeusz Stępniak powiedział, że poprze projekt mimo, że zdaje sobie sprawę , że pieniądze się skończą, ale należy ich szukać na targowisku miejskim.
Z-ca burmistrza zwrócił uwagę, że projekt uchwały był opracowany po dogłębnej analizie. Powrócił do przykładu sali w Przyczynie Dolnej, gdzie za koszty energii elektr. zapłaciła gmina, ale sołectwo nie przekazało środków z części dochodów za wynajem sali.
Burmistrz dodał, że w budżecie jest zapisana kwota utrzymania sołectw w całości kosztów i w jej obszarze można się obracać, bez możliwości wyłączenia określonych kosztów (np. energii elektr.)
Podkreślił, że nadal czuje się odpowiedzialnym za wykonanie budżetu, w tym części dotyczącej funkcjonowania sołectw.
Radny Fr. Baśczyn mówił, że na spotkaniach sołtysów większość była za uchwałą, wezwał obecnych sołtysów do indywidualnych wypowiedzi w przedmiotowej uchwale.
Radny S. Kowalczyk poprosił o głosowanie swojego wniosku i poparł propozycję wypowiedzi poszczególnych sołtysów. Zadał pytanie, o czym mówi §5 ust.2 pkt.5 uchwały w zakresie wydatków inwestycyjnych.
Burmistrz wyjaśniał, że w klasyfikacji budżetowej oznacza to m.in. zakupy inwestycyjne, na co mogą być przeznaczone środki skumulowane przez sołectwa w wyniku ich niewykorzystania w danym roku budżetowym.
Radny S. Kowalczyk zwrócił uwagę, że na komisjach burmistrz wyrażał się mało precyzyjnie, jeżeli chodzi o zapisy związane z inwestycjami w projektowanej uchwale.
Prowadzący obrady udzielił głosu sołtysom:
- wsi Przyczyna Dolna : jest za uchwałą, ale trzeba uporządkować bałagan związany z wydatkami,
- wsi Tylewice : jest za uchwałą,
- wsi Osowa Sień : sołtys przypomniała, że na zużycie prądu wpływ miała akcja letnia prowadzona w sali w Osowej Sieni. jeżeli kwota ma obejmować tylko wydatki związane z salą wiejską to kwota jest za niska w stosunku do wszystkich potrzeb sołectwa,
- wsi Lysiny: jest za uchwałą (pod warunkiem, że gmina dalej będzie płacić za opał i prąd zużyty w związku z korzystaniem z sali wiejskiej przez Szkołę Podst. w Łysinach)
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek radnego S. Kowalczyka o zmianę treści § 5 ust.3 pkt.1 projektu uchwały o zapis „ z wyjątkiem opłat za energię elektryczną świetlic wiejskich”. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się - 6 radnych. Wniosek upadł.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu projektu na druku nr 160.W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem uchwały było 16 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0 . w wyniku głosowania podjęto Uchwałę Nr XIII/169/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.

Ad.7 W imieniu klubu radnych „PGPP” interpelację odczytał radny W. Brzechwa (mat. w załączeniu). W imieniu klubu radnych „PGPP” interpelację odczytał radny J. Kiciński (mat. w załączeniu).
W imieniu klubu radnych „PGPP” interpelację odczytał radny S. Kowalczyk (mat. w załączeniu). Z kolei interpelację odczytała radna K. Kałużna (mat. w załączeniu).

Ad.8 Burmistrz oświadczył, że udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Poprosił radnego Brzechwę, aby podał źródło informacji o zakazie zatrudniania Pana Kuchcickiego w placówkach oświatowych na terenie gminy, bo to umożliwi mu udzielenie odpowiedzi na interpelację w tym zakresie.

Ad.9 Przewodniczący Rady odczytał pismo Niepublicznego ZOZ „Esculap” (mat. w załączeniu) w sprawie poparcia dla protestu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Poprosił radnych o zapoznanie się z artykułem opublikowanym w czasopiśmie „Ziemia Wschowska” dotyczącym losów dalszej współpracy z miastem Oirschot w Holandii.
Radny J. Kiciński złożył za pośrednictwem radnej Marciniak podziękowanie pracownikom s-ki komunalnej za szybkie ugaszenie zalążku pożaru w piwnicy budynku przy ul. Matejki.
Radny J. Pabierowski apelował o poparcie stanowiska lekarzy przedstawione w piśmie Przychodni Lekarskiej „Esculap” i „Słowie Ziemi Wschowskiej”.
Radna B. Awsiukiewicz – poparła wystąpienie radnego Pabierowskiego.
Radna K. Kałużna – stanowisko klubu radnych SIS w sprawie protestu lekarzy przedstawione zostanie po konsultacji w klubie.
Sołtys wsi Wygnańczyce- przedstawił prośbę mieszkańców Pszczółkowa o założenie w przysiółku 2-3 lamp. Burmistrz – sprawa lamp dla Pszczółkowa zostanie włączona do projektu budżetu na 2004r.
Radny W.Brzechwa pytał, skąd się wzięła sprawa dopłat dla rolników.
Burmistrz wyjaśniał, że realizowana jest kwota dopłat wg wskazań przekazującego dopłaty, umorzenia w podatkach dla rolników są niezależne od tych dopłat.
Dyrektor Muzeum L. Marciniak odczytał pismo Woj. Konserwatora Zabytków w sprawie nieprawidłowości podczas przechowywania eksponatów w muzeum i opinię na temat wykonanej renowacji rzeźby w parku przy ul. Ks.Rogalińskiego.
- o godz. 19.20 salę opuściła radna J. Pawłowska.
Radny J. Kiciński wytknął , że Dyrektor Muzeum nie doczytał, że nie miał zgody na przeprowadzenie remontu rzeźby.
Radny J. Pabierowski – prosił o modernizację oświetlenia na części ul. Tylnej oraz założenie tam progów spowalniających.
Radny S. Kowalczyk postawił zarzut o przypuszczalnym naruszeniu ustawy o ochronie danych osobowych przy przekazywaniu danych na spotkaniu sołtysów.
Radny W. Brzechwa podziękował za rozpoczęcie remontu drogi w Konradowie.
Burmistrz podziękował radnemu S. Kowalczykowi za zwrócenie uwagi na naruszenie, o którym mówił we wcześniejszym wystąpieniu.
Dyrektor OPS A. Stryjewska poinformowała sołtysów o liczbie uprawnionych do zasiłków.
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że pominął co prawda niektóre formalności przy pracach renowacyjnych rzeźby, ale postanowił ratować rzeźbę zniszczoną w wyniku wieloletnich zaniedbań i efekt końcowy jest najważniejszy.
Dyrektor Domu Kultury zaprosił wszystkich na koncert kolęd 21.12.03 o godz.20.00 w kościele parafialnym.
Kierownik biura Promocji i Rozwoju I. Mieżowiec prosił o zwrócenie uwagi na świąteczny wystrój miasta.
Dyrektor Muzeum zaprosił na otwarcie wystawy szopek w dniu 20.12.03 o godz. 17.00.
Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

Ad.10 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący rady zamknął obrady XIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołował : Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Bojarski Fabian GrzybData publikacji: 2003-12-31 08:42:53 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa