Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XIV/03

Protokół Nr XIV/03

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 grudnia 2003 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczący obrad – Przewodniczący Rady Miejskiej – Fabian Grzyb.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych. Nieobecnych było 2 radnych (radny Jan Pabierowski - nieobecność usprawiedliwiona, i radny Wiesław Przybycień).

Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad (mat. w załączeniu). Następnie wniósł o uzupełnienie porządku obrad o wystąpienie delegacji Komendy Hufca ZHP we Wschowie oraz o występ sekcji wokalnej Domu Kultury we Wschowie. W głosowaniu za zmianą porządku obrad udział wzięło 19 radnych. Jednogłośnie (za- 19 głosów) wniosek został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Wystąpienie delegacji Komendy Hufca ZHP we Wschowie.
4. Występ sekcji wokalnej Domu kultury we Wschowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie sytuacji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej .
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego,
2) zmiany Uchwały Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa,
3) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok,
4) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25
września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
5) zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Interpelacje radnych.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Ad.1 Otwarcia sesji dokonał przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Jednogłośnie /za- 19 głosów/ przyjęto protokół z XIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

O godz. 13.20 przybył na salę obrad radny Wiesław Przybycień.

Ad.3 Komendant Hufca ZHP Franciszek Trybel przekazał podziękowania Radzie Miejskiej za współpracę w latach 1999-2003. Poinformował o przyznaniu i wręczył uroczyście Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa Krzysztofowi Grabce Srebrną Odznakę Przyjaciół Harcerstwa. Podziękował również Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofowi Rękosiowi za współpracę i odznaczył go Honorową Odznaką 50-lecia Hufca Wschowa.
Przewodniczący Rady podziękował w imieniu Rady za efekty działalności harcerzy w gminie. Podziękowania złożył również burmistrz.

Ad.4 Solistki sekcji wokalnej Domu Kultury odśpiewały kolędy. Na zakończenie występu życzenia noworoczne zebranym złożył Zbigniew Iłowski – prowadzący sekcję wokalną w DK.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz (materiał w załączeniu). Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.6 Przew. Rady poinformował, że z interpelacji złożonych na sesji w dniu 11.12.2003r. w dniu dzisiejszym wpłynęła odpowiedź na jedną z nich, dotycząca zawarcia porozumień na oczyszczanie miasta i utrzymania zieleni, sprzedaży terenu przy ul.Moniuszki, pytań związanych ze sprawozdaniami budżetowymi za III kw. br. (materiał w załączeniu). Wyraził przekonanie, że odpowiedzi na pozostałe interpelacje zostaną udzielone w wymaganym terminie.
Radny S. Kowalczyk w imieniu klubu „Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat” podziękował za otrzymaną część odpowiedzi i zapytał, czy pieniądze za działkę przy ul.Moniuszki wpłynęły na konto gminy?
Burmistrz odpowiedział, że rada wcześniej wyraziła zgodę na sprzedaż znacznej części działki i sprzedaż została dokonana w trybie przetargowym, a pieniądze wpłynęły na konto gminy. Co do części działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym – sprzedaż nie została jeszcze sfinalizowana i nie ma aktu notarialnego w tej sprawie.

Ad.7 Przewodniczący Rady nawiązał do ogólnie znanej sytuacji braku podpisania kontraktów z większością lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Odczytał treść proponowanego stanowiska Rady Miejskiej w tej sprawie (materiał w załączeniu).

W dyskusji głos zabrali:
- radny Andrzej Naskręt – podał informację z Gazety Lubuskiej, że kontrakt na terenie gminy Wschowa będzie podpisany z SPZOZ Wschowa przy ul. Ks. Kostki (Szpital), więc opieka lekarska dla mieszkańców będzie zapewniona, natomiast mniej istotne jest w tym momencie, kto będzie ją realizował,
- Przewodniczący Rady – uznał, że kontrakt z SPZOZ jest jednak tylko półśrodkiem w rozwiązaniu problemu,
- radny S. Kowalczyk – pytał, na ile rada zajmując stanowisko jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu i co się stanie, gdy rada nie podejmie stanowiska, i czy rada wobec tego w ogóle powinna zajmować stanowisko w tej sprawie,
- Przewodniczący Rady – podkreślił, że chodzi o wskazanie problemu i skłonienie kompetentnych władz do jego rozwiązania. Następnie poddał pod głosowanie przygotowany projekt stanowiska rady. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów 12- za, 0- przeciw, 8- wstrzymujących się, rada podjęła stanowisko w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej .

Ad.8

1) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 161 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów 15- za, 5- przeciw, 0- wstrzymujących się podjęto Uchwałę Nr XIV/170/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.

2) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 162 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa. Następnie odczytał wnioski Komisji Budżetu i Majątku Gminnego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych o zmianę treści uchwały (materiał w załączeniu).

O godz. 14.10 salę obrad opuścił radny W.Przybycień.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek komisji. W głosowaniu wzięło udział 19
radnych. Jednogłośnie (za-19 głosów) wniosek przyjęto.

Głos zabrała radna Krystyna Kałużna – zgłosiła wniosek o zmianę części zapisu w ust.2 § 2
projektu i zawężenie go do określenia „ .... niezbędnych korekt zapisów strategii”.
Z-ca Burmistrza Marek Kraśny wskazał na potrzebę istnienia w uchwale zróżnicowania pojęć
określających strategię oraz sposobów weryfikacji w celu umożliwienia jej aktualizacji.
Radna K. Kałużna wycofała wniosek o poprawkę.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu uwzględniającym
wniosek komisji.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Jednogłośnie (za-19 głosów, przeciw –0, wstrzymujących
się -0) podjęto Uchwałę Nr XIV/171/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2003r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr VII/189/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999
roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa.

O godz. 14.20 na salę obrad powrócił radny W.Przybycień.

3) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 163 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.
Dyskusji nie było. Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło
udział 20 radnych. Jednogłośnie (20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto
Uchwałę Nr XIV/172/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2003 rok.

6) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 164 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu inwestycyjnego.
Dyskusji nie było. Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło
udział 20 radnych. Jednogłośnie (20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto
Uchwałę Nr XIV/173/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

7) Prowadzący obrady odczytał treść projektu uchwały na druku nr 165 w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Dyskusji nie było. Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło
udział 20 radnych. Jednogłośnie (20 głosów za, 0 – przeciw, 0 - wstrzymujących się) podjęto
Uchwałę Nr XIV/174/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr VI/57/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Ad.9 . Radny St. Kowalczyk oświadczył, że w dniu dzisiejszym interpelacji nie będzie. Odniósł się do wcześniejszych interpelacji, które pozwoliły wyjaśnić wiele spraw dokładniej niż w ogólnych materiałach przedstawianych na sesjach.

Ad.10 Prowadzący obrady skonstatował, że w braku interpelacji w dniu dzisiejszym nie będzie na nie odpowiedzi.

Ad.11 Prowadzący obrady przekazał informację o spotkaniu opłatkowym w sali gotyckiej o godz.16.00. Odczytał kartki z życzeniami, które w okresie świątecznym wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym na sesji.

Ad.10 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołował : Jerzy Bojarski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2004-04-19 11:29:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa