Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XV/04

Protokół Nr XV/04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 stycznia 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn -Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecnych było 3 radnych (radni Fabian Grzyb i Andrzej Naskręt - nieobecność usprawiedliwiona, i radna Krystyna Kałużna).

Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad (mat. w załączeniu). W głosowaniu jednogłośnie (za- 18 głosów) porządek obrad został przyjęty.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na XIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
2) wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych,
3) zmiany Uchwały Nr XIII/148/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów,
4) zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa,
5) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25
września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
7) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r.
6. Interpelacje radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący obrad, stwierdzając, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Jednogłośnie /za- 18 głosów/ przyjęto protokół z XIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka (materiał w załączeniu). Nie było pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad.4 Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź na interpelację złożoną na XIII Sesji przez Radną Krystynę Kałużną (materiał w załączeniu). Następnie Przewodniczący obrad poinformował, że z interpelacji złożonych na sesji w dniu 11.12.2003r. w dniu dzisiejszym wpłynęła odpowiedź na 2 interpelacje złożone w imieniu klubu „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” przez Radnego S. Kowalczyka, a następnie odczytał ją (materiał w załączeniu).
Po odczytaniu głos zabrał Burmistrz, który przeprosił za niedotrzymanie terminu na udzielenie odpowiedzi (wynikało to między innymi z przeciążenia pracą na przełomie roku i spowodowało trudności z przygotowaniem na czas materiałów).
Radny St.Kowalczyk zabierając głos stwierdził, że wolałby, aby Burmistrz na piśmie przeprosił za niedotrzymanie terminu udzielenia odpowiedzi na interpelacje. Zwrócił uwagę, że w swojej odpowiedzi Burmistrz mija się z prawdą, nie udziela odpowiedzi wprost, a pouczenia wypływające z treści może kierować do dzieci i podległych pracowników. Będzie domagał się konkretnych odpowiedzi.
Burmistrz nie zgodził się z zarzutami, obiecał skonfrontować dane liczbowe zawarte w odpowiedzi przygotowanej w oparciu o materiały przygotowane przez pracowników UMiG .

Ad.5
1) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 166 w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych (materiał w załączeniu).

(o godz. 14.55 przybyła na salę obrad radna Krystyna Kałużna)

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Zespołu.
Radny A.Turkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Kobierskiego (zgodził się kandydować),
Radny J.Pabierowski zgłosił kandydaturę radnej Bogusławy Awsiukiewicz (zgodziła się kandydować),
Radny B.Jarzyna zgłosił kandydaturę radnej Beaty Misiewicz (zgodziła się kandydować),
Radny W.Drzewiecki zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Stolarskiego (zgodził się kandydować),
Radny St.Kowalczyk zgłosił kandydaturę radnego Jana Kicińskiego (zgodził się kandydować),

Radni wyrazili zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wszystkimi kandydatami
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Jednogłośnie /za-19 głosów/ podjęto Uchwałę Nr XV/175/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

2) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 167 w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych(materiał w załączeniu).Dyskusji nie było.
Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Jednogłośnie (za-19 głosów) podjęto Uchwałę Nr XV/176/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wschowa przedszkoli publicznych.

3) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 168 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/148/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów(materiał w załączeniu). Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie (za-19 głosów) podjęto Uchwałę Nr XV/177/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/346/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Radę Miasta i Gminy Wschowa oraz ustalenia granic ich obwodów.
4) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 169 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa (materiał w załączeniu). W dyskusji zabrał głos radny Jan Pabierowski, który poprosił o przedstawienie radnym na następnej sesji pełnej wersji statutu. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie (za-19 głosów) podjęto Uchwałę Nr XV/178/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/167/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Wschowa
5) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 170 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne (materiał w załączeniu). Radny J.Pabierowski wniósł o uwzględnienie przy okazji sprzedaży działki nr 93/7 również sprzedanie działki nr 93/6. Burmistrz odpowiedział, że w styczniu 2003r. została już podjęta uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 93/6. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Jednogłośnie (za-19 głosów) podjęto Uchwałę Nr XV/179/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
6) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 171 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego. Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Stosunkiem głosów: za-14 głosów, przeciw – 5 głosów - podjęto Uchwałę Nr XV/180/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

O godz. 1520 Przewodniczący obrad zarządził przerwę. O godz. 1535 wznowiono obrady.

7) Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 14.01.2004 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją ostanie mienia komunalnego na rok 2004 (mat. w załączeniu). Następnie odczytał wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w sprawie zmiany uchwały budżetowej (mat. w załączeniu).
Głos zabrał radny St.Kowalczyk – wniósł o dyskusję najpierw nad uchwałą, a później nad wnioskiem. Radca prawny D.Płociniczak wyjaśnił, że może się odbyć dyskusja w tej kolejności, ale głosowanie powinno być najpierw nad wnioskiem, a później nad uchwałą.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 172 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r. Otworzył dyskusję, w której głos zabierali:
Burmistrz MiG: uchwała budżetowa obok uchwały w sprawie udzielenia absolutorium to najważniejsze uchwały dotyczące spraw gminy. Prosił o wskazywanie w dyskusji nad ewentualnymi zmianami, skąd wziąć środki na pokrycie zmian w budżecie. Znowelizowana uchwała o dochodach jst opóźniła prace nad konstrukcją budżetu, ograniczyła dotacje i subwencje, które wspomagały szczególnie gminy biedne (np. dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci, finansowanie kosztów oświetlenia). Gmina Wschowa będzie musiała korzystać z subwencji wyrównawczej (tworzonej z dochodów bogatszych gmin). Wskaźniki określające budżet to m.in. 25% bezrobocie i średni dochód na jednego mieszkańca niższy od średniej wojewódzkiej. Założeniem przy konstrukcji budżetu było m.in. liczenie na lepszą ściągalność podatków ( w tym opłat za lokale użytkowe) i sięganie po środki zewnętrzne (w tym unijne). Aby budżet spełnił oczekiwania społeczne należy też ponieść nakłady na przyciąganie inwestycji i inwestorów – przybliżył sprawę budowy obwodnicy, omówił udział gminy w opracowaniu dokumentacji dla tego przedsięwzięcia, od czego zależy absorpcja funduszy unijnych. Wskazał na inne inwestycje: budowa hali sportowej przy Gimn. nr 2 i uzbrojenie strefy inwestycyjnej w kierunku Siedlnicy. Inne priorytety to nakłady na turystykę i ochronę środowiska. Ciemne strony to konieczność zaplanowania deficytu i zaciągnięcia kredytu Choć formalnie zaplanowany budżet spełnia warunki uzasadniające ubieganie się o kredyt to trzeba się realnie oprzeć na osiągnięciu zaplanowanych dochodów własnych i zewnętrznych środków pomocowych. Na koniec wypowiedzi zaapelował o przyjęcie budżetu.
Radny St.Kowalczyk: założenia budżetu odbiegają od wcześniejszych deklaracji Burmistrza. Wątpi, czy przewidywana ściągalność podatków zapewni dochody budżetu. Określił budżet jako mizerny z powodu rozdrobnienia inwestycyjnego. Wydawanie pieniędzy na dokumentację też budzi jego obawy – duża jej część jest zbędna. Trzeba działać strategicznie, a strategii nie widać. Obwodnica sama przez się nie spowoduje ożywienia gospodarczego. Około 11 mln złotych zaplanowano w 2003 i 2004 r. na małe inwestycje – co będzie, jeśli trzeba będzie przeprowadzić jedną dużą inwestycję? Dalej, po co inwestować w ochotnicze straże pożarne, skoro we Wschowie jest bardzo dobrze wyposażona Państwowa straż Pożarna? Po co w budżecie są środki na nie prowadzącą do nikąd drogę wewnętrzną przy ul.Moniuszki? – oznacza to de facto wspomaganie budowy marketu w tym rejonie. W jaki sposób S-ka Komunalna zrekompensuje sobie utratę dochodów z opłat za lokale użytkowe, skoro przejmie je gmina? Czy wpływy tych opłat starczą pokrycie zmniejszonych dodatków mieszkaniowych? Ponadto: skrytykował plan budowy hali sportowej , ponieważ jest on zbyt opóźniony. Gdzie w budżecie poza wydatkami osobowymi, są środki na promocję gminy? Po co inwestować w przedszkole nr 3, skoro nowy oddział przedszkolny budują Siostry salezjanki przy ul. Daszyńskiego?
Radny J.Kiciński: Czy kwota na budowę drogi Lgiń – Hetmanice jest prawidłowo zapisana w budżecie? Wskazał na błąd w dacie opracowania „objaśnienia do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na rok 2004”. Następnie odczytał stanowisko Klubu Radnych „PGPP” w sprawie budżetu na rok 2004 (mat. w załączeniu).
Radna K.Kałużna – pytała St.Kowalczyka, czy dwie inwestycje planowane za poprzedniej kadencji Zarządu (składowisko odpadów i budowa hali sportowej) miały być finansowane ze środków własnych czy zewnętrznych (jeśli zewnętrznych, to czy były zgłoszone do odpowiednich dysponentów tych środków - dlaczego nie zostały wpisane do wojewódzkich planów inwestycyjnych?). następnie odczytała stanowisko Klubu Radnych „Inicjatywa Samorządowa” (mat. w załączeniu).
St.Kowalczyk – w odpowiedzi K.Kałużnej stwierdził, że poprzedni zarząd miał rozwiązania na prowadzenie tych inwestycji.
Burmistrz: zauważył odmienność poglądów na temat przedstawionego projektu. Omówił następujące zagadnienia:
- ul. Moniuszki – teren od kilku lat jest niezagospodarowany, nie przynosi chluby mieszkańcom Wschowy, leży przy targowisku, gdzie przyjeżdża wiele osób spoza gminy, jest widoczny również z przebiegającej obok drogi krajowej (małej obwodnicy). Droga wewnętrzna wynika z planu zagospodarowania przestrz. terenu, uchwalonego za poprzedniej kadencji. Jest to droga potrzebna, nie tylko dla obecnego inwestora. Inwestycją nie będzie „supermarket”, tylko pawilon handlowy typu ”Biedronka”. Nie znane jest w tej chwili przeznaczenie dalszej części terenu leżącego przy fosie. Z prawej strony ul. Moniuszki to działka gminna, która ma być przeznaczona na poszerzenie targowiska. Wiąże się to również z budową miejsc parkingowych. Gmina pokryje tylko 50% udziału w kosztach budowy drogi,
- czynsz mieszkaniowy i z dzierżaw – w tym zakresie były duże zaniedbania. W momencie utworzenia Spółki Komunalnej zaczynają „żyć” wspólnoty mieszkaniowe, tworzy się fundusz remontowy. Czynsze mieszkaniowe w całości zostają w S-ce jak też i fundusz remontowy. Czynsze za lokale użytkowe naliczone w części równej za powierzchnię jak za mieszkania zostają na lokalu, a reszta jest dochodem gminy.
- hala sportowa przy gimnazjum – obecne władze gminy nie poczuwają się do winy za powstałe wcześniej opóźnienia w rozpoczęciu budowy. Okazało się, że nie byliśmy wpisani do woj. planu inwestycyjnego. Odbyło się spotkanie z Marszałkiem województwa lubuskiego. Są już złożone wnioski o dofinansowanie i wciągnięcie do planu wojewódzkiego. gmina ponadto pozyska w części fundusze zewnętrzne na to zadanie.
- środki na promocję – nie ma w budżecie paragrafu pod tą nazwą, są one w dziale „działalność urzędu”.
- Przedszkole nr 3 – jest w bliskim sąsiedztwie przedszkola u Sióstr salezjanek. Pomieszczenia przedszkola należą do Starostwa. Obecnie są zbierane informacje na ten temat, w wyniku czego może dojść do likwidacji tego przedszkola.
- droga w Lginiu – środki w budżecie zapisano po stronie dochodów – zostało to skonsultowane z Agencją Restr.
- błąd w „objaśnieniach” – data zostanie poprawiona, objaśnienia nie stanowią integralnej części budżetu więc nie będzie to poprawienie budżetu.
- dodatki mieszkaniowe – „zbyt niska kwota” – ten obraz jest nieprawdziwy, przecież została podjęta uchwała o procentowym obniżeniu wskaźnika od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego.
- posiłki dla ubogich – bezwzględnie nie można zrezygnować z dożywiania dzieci w szkołach. Zostaną ograniczone posiłki codzienne – będą wydawane w okresie 3 m-cy do końca roku i przez pierwsze 3 m-ce nowego roku. Niezależnie Klasztor O.Franciszkanów będzie świadczył bezpłatne posiłki przez cały rok.
- elewacja Domu Kultury – na forum komisji rady w momencie prezentowania kandydatów na dyrektora tej placówki była prowadzona dyskusja, że należy podjąć zadanie remontu elewacji. jest to duża inwestycja i gmina musi pomóc. Jest plan wykonania całości elewacji. Został złożony wniosek w Ministerstwie Kultury o dofinansowanie. Jeżeli nie zostanie pozytywnie załatwiony to remont będzie tylko od ul. Niepodległości. Podobna sytuacja jest w Muzeum. Tu również został złożony wniosek.
Radny St. Kowalczyk poprosił Burmistrza o „wyłuszczenie” odpowiedzi na wcześniejsze pytania: - o „drogę donikąd” przy ul. Moniuszki – bo tu chodzi o istnienie handlu w mieście. Na planie zagosp. przestrzennego był plan budowy parkingu. Czy obecne władze zastanawiały się, czy planowany teraz pawilon jest potrzebny? Dodał, że szkoda, że na pomoc społeczną nie ma środków, „zupki” – 40 obiadów wydawanych przez Klasztor – czy to wystarczy? Przedszkole nr 3 – planuje się, że ma powstać dodatkowo oddział, czy jest sens utrzymywać to przedszkole?
Z-ca Burmistrza – zwrócił się do St.Kowalczyka z prośbą o rzeczową dyskusję na projektu budżetu.
St. Kowalczyk i J. Kiciński stwierdzili, że inwestycji jest za mało, że miasto potrzebuje remontów dróg i obiektów użyteczności publicznej.
Z-ca Burmistrza zarzucił St.Kowalczykowi, że ma „blade” pojęcie o procesie inwestycyjnym.
Burmistrz powrócił do wątku odpowiedzi na wcześniejsze pytania:
- środki na komputeryzację Urzędu – kwota 2003/2004 to wydatki na poziomie 50% potrzeb. Na dziś Urząd musi mieć ciągły dostęp do internetu i pełną obsługę sprzętową i oprogramowanie. Środki są przeznaczone na sprzęt, programy i opiekę autorską programów.
- sprawa „drogi do nikąd” – już w czasie kampanii wyborczej zadawano pytania, czy zostanie wybudowany supermarket. Wschowa jest w tym zakresie swoistą „enklawą”, w sąsiedniej Górze, Wolsztynie są już takie obiekty.
- pawilon handlowy o pow. 1200 m2 przy Parku Wolsztyńskim – jest inwestor, który ma pozwolenie na budowę, ale nie wiadomo, kiedy rozpocznie budowę.
- Podał przykład Pl.Grunwaldu, gdzie koegzystują zgodnie pawilony typu discount (PLUS, Stodoła, Żabka) i małe sklepy.
Radny J.Kiciński : sądził, że mimo wszystko kwota na komputeryzację będzie w tym roku mniejsza. Co do dożywiania – wyraził przekonanie, że będzie kontynuowane. Odnośnie elewacji na Domu Kultury – jego klub nie jest przeciwny, ale uważa, że należy tez myśleć o innych celach (sporcie). Cieszy go, że złożone zostały wnioski o dotacje na te zadania. Podziękował Burmistrzowi za wyjaśnienia.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Stosunkiem głosów za-12 głosów, przeciw-5 głosów, (przy 2 głosach wstrzymujących się), wniosek został przyjęty.
Ponieważ we wniosku nie zawarto określenia, skąd przesunąć środki na zwiększenie kwot na wskazane zadania – Burmistrz zażądał od Rady Miejskiej wskazania, z której pozycji w budżecie przesunąć środki.
Prowadzący obrady o godz. 1800 zarządził przerwę. Obrady wznowiono o godz.1815 . Na salę obrad przybył Przewodniczący Rady Miejskiej F.Grzyb – obecnych było 20 radnych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Ryszard Stolarski odczytał wniosek Komisji w sprawie zmiany wniosku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r.(mat. w załączeniu). Prowadzący obrady poddał pod głosowanie ten wniosek. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów za-13 głosów, przeciw-5 głosów, (przy 2 głosach wstrzymujących się), wniosek został przyjęty.
Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 172 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone wnioskiem w sprawie zmiany wniosku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów za-14 głosów, przeciw-5 głosów, (przy 1 głosie wstrzymującym się), podjęto Uchwałę Nr XV/181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004r.

Ad. 6
Radny St.Kowalczyk oświadczył, że wobec treści odczytanych dopiero w dniu dzisiejszym odpowiedzi na interpelacje złoży kolejną interpelację w dniu 02.02.2004.

Ad. 7
Z braku interpelacji w dniu dzisiejszym nie było na nie odpowiedzi.

Ad. 8
- Radny St. Kowalczyk odczytał treść pisma podpisanego przez b.Burmistrza Leona Żukowskiego, b.Z-cę Burmistrza St. Kowalczyka i b.Skarbnik gminy Władysławę Rambolińską (mat. w załączeniu).
- Prowadzący obrady poinformował, że wpłynął wniosek Klubu PGPP w sprawie podjęcia uchwały o zmianie wysokości diet dla radnych i sołtysów. Będzie on skierowany do zaopiniowania w komisjach rady i przez radcę prawnego.
- Burmistrz odniósł się do treści odczytanego przez St.Kowalczyka pisma i stwierdził, że nie będzie odnosił się bezpośrednio do jego zawartości. Powiedział, że nie zgadza się na postępowanie, kiedy poprzedni Zarząd udzielał dotacji (Avii Siedlnica) bez umocowania w ustawie o zam. publicznych i uchwale Rady Miejskiej, albo planował inwestycje „od góry” – przyjmując wyimaginowane kwoty kosztów i dopasowując do nich całe późniejsze postępowanie. Z kolei sprawa monitoringu nie może zostać zakończona, bo jej zakończenie leży w gestii policji.
- Jan Wojciechowski (z sali) – z jego obserwacji wynika, że w mieście są siły (policja), którym nie zależy na działaniu monitoringu ( za przykład podał dewastację na ul. K.Wielkiego i Głogowskiej zeszłej nocy). Pytał też, dlaczego oświetlenie ulic jest od dłuższego czasu niekompletne i ciemności na ulicach wyzwalają agresję wandali.
- St.Kowalczyk – w odpowiedzi Burmistrzowi podkreślił, że mimo wniosku o ukaranie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wszyscy zostali uniewinnieni, a obecny Burmistrz nieprawidłowo wydał pieniądze na monitoring. Zadał pytanie, jak zakończyła się sprawa z montażem anteny tel. komórkowej na wieży Ratusza.
- J.Kiciński pytał, dlaczego nie są omawiane plany pracy i sprawozdania Komisji Rady Miejskiej – łamany jest wg niego niedawno uchwalony Statut Gminy.
- Sołtys Przyczyny Górnej – Ryszard Grys – nawiązał do:
pozytywów działań władzy: dobrze wykonane prace przy rowach, duża pomoc Urzędu dla szkoły prywatnej w Przyczynie G., przy organizacji koncertu Kapeli Rydzyńskiej, remoncie boiska, zakupie umundurowania dla OSP, organizacji festynów,
negatywów: brak środków na przeprowadzenie turnieju o puchar sołtysa, brak wjazdu na chodnik na wysokości drogi z Tylewic do Konradowa (jest zapadlisko), brak oświetlenia ul.Reymonta na odcinku od kościółka do zabudowań od strony miasta, ponadto mówił o potrzebie pomocy przy remoncie fresków w Kościele pw. Św. Jerzego, o postulacie mieszkańców w sprawie progów spowalniających lub innych ograniczeniach prędkości na drodze powiatowej w okolicy szkoły, wytyczeniu drogi i zrobieniu przepustu do działki kupionej przez p.Kokocińskiego, walącym się płocie przy remizie strażackiej (ponadto za remizą mieszka jeszcze 5 rodzin i nie ma tam żadnego oświetlenia).
- Radna K.Kałużna – mówiła o pojawiającej się szansie na przeznaczenie budynków gminnych na mieszkania socjalne.
- Radny F.Grzyb – odpowiadając J.Kicińskiemu: wszystkie komisje złożyły do Rady sprawozdania i plany pracy, ze względu na tematy tej sesji i jej długość będą one przedmiotem uchwał na następnej sesji. Spytał, czy wszystkie pisma mają być od razu odczytywane na sesji – proponuje przedkładanie kserokopii radnym i podejmowanie dyskusji na następnych posiedzeniach.
- Dyr. Domu Kultury Jacek Lisiak – zaprosił wszystkich na uroczystość składania wieńców z okazji 59 rocznicy wyzwolenia Wschowy.
- Jacek Chrapusta (z sali) – pytał, czy nie można podważyć umowy zakupu terenu przy ul.Wolsztyńskiej, gdzie powstanie duży market, lub w inny sposób zablokować budowę.
- Odpowiedzi Burmistrza:
p.Grysowi: oświetlenie ul.Reymonta jest wpisane do projektu budżetu. Remont fresków musi prowadzić właściciel, czyli parafia, we własnym zakresie. Gmina będzie pomagać, na ile ją stać. Pomoc deklarował również O.Gwardian z Klasztoru.
p.Chrapuście: teren przy ul.Wolsztyńskiej to jedyne miejsce we Wschowie, gdzie może powstać duży obiekt. Przypomniał, że od II poł. lat 90 Rada zajmowała się tym problemem. W chwili, gdy inwestor nie otrzymał od lokalnych władz pozwolenia na budowę to odwołał się do SKO i uzyskał je.
- Radny J.Pabierowski: przedstawił informację, że inwestor ma rozpocząć budowę hipermarketu o pow. 1200 m2 i małej stacji benzynowej na wiosnę br.
- Z-ca Burmistrza : inwestor przy ul.Wolsztyńskiej nie kupował terenów od gminy tylko od osób prywatnych. W sprawie anten POLKOMTELA – firma ma przedstawić szczegółowy projekt wizualizacji rozwiązań.
- Sołtys Przyczyny Dolnej Andrzej Kuciewicz: przypomniał przebieg sesji rady, na której radni, wbrew protestom działkowców i Naczelnika Wydziału TI, zagłosowali za zmianą planu zagosp. przestrz. umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji.
- Jan Wojciechowski ( z sali) – jako społeczny inspektor zabytków w gminie oświadczył, że nie wyraża zgody na zainstalowanie anten POLKOMTELA na wieży Ratusza i zrobi wszystko, żeby gmina nie uzyskała zgody Woj. Konserwatora Zabytków na to.
- Radny St. Kowalczyk: przypomniał, że sesja w sprawie zmiany planu dotyczyła jego zmiany w kierunku budowy stacji benzynowej przy ul. Wolsztyńskiej , a nie obiektu handlowego i radni byli przekonani, że głosują tylko za taką zmianą.
- Odpowiedzi Burmistrza:
w sprawie POLKOMTELA – to inwestor, nie gmina ma przedstawić zgodę Woj. Konserwatora Zabytków.
Oświetlenie – gmina jest uzależniona od działania monopolisty w tym zakresie (Energetyka) i może tylko monitować w sprawie podjęcia działań.
- J. Wojciechowski – skoro gmina wybudowała oświetlenie to jako właściciel powinna egzekwować działania od Energetyki.
- Radny St.Kowalczyk – przypomniał p.Wojciechowskiemu, że gmina została ustawowo zobligowania do przekazania Energetyce wybudowanego przez siebie oświetlenia.
- J.Chrapusta (z sali) – czy i dlaczego najemcy lokali mają na własny koszt wymieniać gniazda elektryczne (z bolcem uziemiającym) po kontroli instalacji dokonanej przez Zarządcę? Dlaczego podwyższając na własny koszt standard wynajmowanego mieszkania ma ponosić wyższe koszty jego późniejszego wykupu?
- Tadeusz Kąkalec prezes S-ki Komunalnej: zakres remontu, które zobowiązany jest wykonać najemca, określa kodeks cywilny.
- Radca pr. D.Płociniczak: przypomniał, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów najemca przeprowadzając remont powinien wykonywać go w uzgodnieniu z Zarządcą.

Ad. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad Prowadzący obrady zamknął obrady XV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołował : Jerzy Bojarski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Baśczyn
Data publikacji: 2004-04-19 11:31:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa