Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja nr XVI/04

Protokół nr XVI/04
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 13.02.2004 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 14.00 w sali posiedzeń w UMiG we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb.
Obecnych było 20radnych (nieobecny Andrzej Naskręt - usprawiedliwiony).
Prowadzący stwierdził, że jest odpowiednie quorum dla podejmowania uchwał.

Przewodniczący odczytał wniosek burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego po punkcie 9. Przyjęto go jednogłośnie (20 głosów za).
Wniosek Przewodniczącego o uzupełnienie porządku obrad o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w okresie międzysesyjnym przyjęto jednogłośnie (20 głosów za).

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2003 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2003 rok,
2) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok,
3) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok,
4) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
5) wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie,
6) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
7) zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa,
8) wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na czas nieoznaczony ½ nieruchomości gruntowej zabudowanej dla Urzędu Skarbowego we Wschowie,
9) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
10) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
11) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok,

7. Interpelacje radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Ad.2. Jednogłośnie przyjęto protokół z XV sesji (20 głosów za).

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przyjęto bez uwag (materiał w załączeniu).

Ad.4. Przewodniczący Rady Miejskiej rozpoczął odczytywanie odpowiedzi na interpelacje złożone przez radnego Stanisława Kowalczyka.
- odpowiedź przerwał radny Stanisław Kowalczyk, który wniósł o odczytanie treści złożonej interpelacji,
- radna Krystyna Kałużna powiedziała, że chętnie wysłucha treści złożonej interpelacji,
- Przewodniczący odczytał treść interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi na złożoną interpelację (materiał w załączeniu).
- radny Stanisław Kowalczyk - podziękował za odpowiedź; w odniesieniu do USC stwierdził, że ten urząd kosztuje zbyt drogo i wykonywanie w nim czynności można zrealizować taniej, niż obecnie.

Ad.5. Przewodniczący odczytał „Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2003 rok” (materiał w załączeniu).
- radny Jan Pabierowski wniósł, aby przy uchwalaniu planu pracy na 2004 rok wziąć pod uwagę przeprowadzenie debaty nad stanem bezrobocia (w 2003 roku mimo postulowania jej przeprowadzenia nie odbyła się).
Przewodniczący Rady Miejskiej zapowiedział odniesienie się do tego w dalszej części sesji.

Ad.6. :

1) Przewodniczący zaproponował nie odczytanie sprawozdań komisji , tylko dyskusję nad nimi.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-(materiał w załączeniu).
- Burmistrz- zapowiedział polemikę z niektórymi punktami,
- radny Andrzej Dworkiewicz - żądał wyjaśnienia epizodu z wyjazdem radnego Jana
Pabierowskiego do Leszna Górnego (którego?)
- radny Jan Pabierowski odpowiedział, że nie pamięta szczegółów, musi sprawdzić
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kiciński - wyjaśni szczegóły i udzieli odpowiedzi na
następnej sesji
- Sprawozdanie Komisji Majątku Gminnego (materiał w załączeniu)- uwag nie było
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (materiał w załączeniu) - dyskusji nie było
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 173. Jednogłośnie (20 głosów za) podjęto Uchwałę nr 182/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2003 rok

2) Przewodniczący obrad zaproponował nie odczytywanie, tylko dyskusję nad planami pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok:
- Plan pracy Komisji Rewizyjnej- (materiał w załączeniu)- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kiciński wniósł o jego przyjęcie (dyskusji nie było)
- Plan pracy Komisji Budżetu i Majątku Gminnego (materiał w załączeniu) - dyskusji nie było
- Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (materiał w załączeniu) - Przewodnicząca Klubu Radnych „Inicjatywa Samorządowa” K. Kałużna zwróciła uwagę na potrzebę zorganizowania wyjazdu szkoleniowego do jednej z wsi województwa opolskiego lub do gospodarstwa agroturystycznego koło Łap. Uwag nie było.
- Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu (materiał w załączeniu) - dyskusji nie było.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 174. przyjęto jednogłośnie (20 głosów za) Uchwałę nr 183/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok

3) Przewodniczący odczytał projekt planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok na druku nr 175.
-radny Jan Pabierowski zaproponował, żeby debaty na temat bezrobocia nie przeprowadzać w czasie sesji, tylko w odrębnym trybie,
-Burmistrz zaproponował, żeby taką debatę zorganizować pod egidą Urzędu Miasta i Gminy- zobowiązał się do wszelkiej pomocy w tym zakresie
- radna Krystyna Kałużna postulowała zaproszenie przedstawiciela Stowarzyszenia Drobnej Przedsiębiorczości z Dobiegniewa.
Przewodniczący odczytał projekt z uwzględnieniem zapisu o przeprowadzenie debaty na temat bezrobocia. Uchwałę Nr 184/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2004 rok przyjęto jednogłośnie (20 głosów za).

4) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 176 w sprawie uchwalenia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (materiał w załączeniu). Przewodniczący udzielił głosu Krzysztofowi Rękosiowi - Pełnomocnikowi GKRPAiPRR, który omówił załączony materiał i podał informację o dofinansowaniu w 2003 roku działalności niektórych klubów sportowych.
Przewodniczący otwarł dyskusję:
- Radny Stanisław Kowalczyk: spytał, gdzie jest wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji w tym sprawozdaniu oraz o jakie instytucje chodzi przy dofinansowaniu działalności profilaktycznej.
- odpowiadał Krzysztof Rękoś: jego wynagrodzenie nie musi być wyszczególnione, mieści się w kwocie ogólnej. Dofinansowanie działalności profilaktycznej obejmuje szkoły, stowarzyszenia, rady sołeckie.
- radny Bogusław Jarzyna zapytał, kto prowadzi zespoły terapeutyczne.
Krzysztof Rekom odpowiedział, że grupy tworzą się samoistnie, komisja tylko współpracuje z nimi
- radny Stanisław Kowalczyk zapytał gdzie odbywają się kampanie terapeutyczne, w formie przedstawień teatralnych
Krzysztof Rękoś odpowiedział, że odbywają się one na terenie szkół (do 100 osób uczestniczących) a powyżej tej liczby - w domu kultury.
Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. Większością głosów (za głosowało 14 radnych, przeciwko nie głosował nikt, od głosowania wstrzymało się 6 radnych) podjęto Uchwałę Nr 185/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,

5) Przewodniczący zaproponował, żeby Przewodnicząca Zespołu odczytała tylko listę załączoną do opinii przedstawionej radnym (materiał w załączeniu), a następnie nastąpił wybór Komisji Skrutacyjnej. Radni zgodzili się.
Przewodniczący Rady zaproponował na członka Komisji Skrutacyjnej Bogusławę Awsiukiewicz. Bogusław Jarzyna Krystynę Kałużną i Elżbietę Marciniak. Bogusława Awsiukiewicz zaproponowała Ryszarda Stolarskiego. Zgłoszeni radni zgodzili się kandydować.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej (20 głosów za).
Bogusława Awsiukiewicz odczytała protokół z posiedzenia zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Przewodniczący określił sposób wyborów, które następnie odbyły się. Przerwa na liczenie głosów trwała od 15.35 do 16.15. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ryszard Stolarski odczytał protokół komisji (materiał w załączeniu).
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 177. Przyjęto jednogłośnie (20 głosów za) Uchwałę Nr 186/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wschowie.
6) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 178:
- wniósł o uzupełnienie zapisu §1 p.2 o sformułowanie :„numer działki” i „powierzchni”.
Następnie poddał projekt pod głosowanie. Przyjęto go jednogłośnie (20 głosów za). Podjęto Uchwałę nr 187/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

7) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 179. W dyskusji nie było głosów. Jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę nr 188/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom do korzystania składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Wschowa.

8) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 180.Dyskusji nie było. Jednogłośnie (20 głosów za) podjęto Uchwałę nr 189/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na czas nieoznaczony ½ nieruchomości gruntowej zabudowanej dla Urzędu Skarbowego we Wschowie.

9) Przewodniczący Rady odczytał projekt na druku nr 181 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok (materiał w załączeniu).
Burmistrz: omówił projektowane zmiany, wynikające z umorzenia kwoty 1 000 000,00 z raty spłaty pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz możliwości przesunięć środków m.in. na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu dla samochodów osobowych nad jeziorem w miejscowości Lgiń”.
Radny J. Pabierowski: Budowa parkingu w Lginiu- gdzie on ma być zlokalizowany (czy zgodnie z wcześniej zaplanowanym miejscem ?)
Radny St. Kowalczyk: Prosił, żeby Burmistrz odpowiadał po kolei na zadawane pytania i dlaczego dopiero co przyjęte zadania są zmieniane.
Burmistrz: określił, że projekt przewiduje rozszerzenie parkingu w kierunku pola namiotowego i posterunku policji, lokalizacja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego - zmiany zadań wynikają z możliwości przesuwania ich wykonania.
Radny J. Pabierowski: uważa, że budowa parkingu zeszpeci teren, na którym ma stanąć i będzie położony zbyt blisko plaży. Powinien być wykorzystany do tego naturalny teren w nadleśnictwie.
Radny J. Kiciński: uważa, że zbyt krótki okres upłynął, żeby dokonywać tak radykalnych zmian w budżecie - pieniądze z parkingu powinny pójść na infrastrukturę drogową w rejonie Starostwa, za wcześnie jest na burzenie świeżego budżetu.
Radny St. Kowalczyk: nazywa kwotę wymienioną przez Burmistrza „wykombinowaną”. Budowa parkingu spowoduje degradację środowiska. Proporcja wydatków też jest niewłaściwa. Wydatki na Lgiń są dokonywane kosztem innych miejscowości.
Burmistrz: nie widzi pytań w poprzednich wystąpieniach. Ustalenie kwot wydatków jest dokonywane z kompetentnymi pracownikami. Lginiowi nie grozi degradacja z powodu budowy parkingu (będzie dwupoziomowy, nie wymaga aż tak dużych prac ziemnych). Lgiń powinien być oczkiem w głowie wszystkich mieszkańców gminy. Radykalne zmiany w budżecie nie wynikają z nieudolności Burmistrza - są spowodowane opóźnionym działaniem agend państwowych.
Radny St. Kowalczyk: nie kwestionuje tego, kiedy Burmistrz wprowadził zadanie „parking”, tylko w ogóle po co wprowadził. Kto tak szybko wykonał projekt?
Burmistrz: projekt był wykonany przez zewnętrzną firmę na przełomie grudnia i stycznia.
Radna K. Kałużna: poprosiła o przerwę, żeby Burmistrz mógł przedstawić więcej danych na temat finansowania tego zadania.
Radny St. Kowalczyk: kiedy zaplanowano zadanie i kiedy podpisano umowę o dokumentację?
Przewodniczący ogłosił przerwę o 17. 30. O 17.45.- wznowiono obrady.
Burmistrz: zadanie Lginia wynikało w 2003 roku z terminów złożenia wniosków do SAPARD-u.
Była możliwość pozyskania środków, ale trzeba było zlokalizować zadanie - wcześniej planowane tereny nie były własnością gminy - trzeba było zaplanować zadanie na własnym terenie - do połowy grudnia ub. roku nie było chętnej firmy do podjęcia się wykonania projektu.
Porozumiano się z firmą, która jest inżynierem kontraktu w porozumieniu międzygminnym z Nową Solą i Kożuchowem, na zasadzie pewnego ryzyka co do możliwości wykonania zlecenia projektowanej dokumentacji w określonym, bardzo krótkim czasie. Umowa dotychczas nie została zawarta, ale kwota jej wykonania została zaplanowana w budżecie na 2004 rok.
O godzinie 17.50 radny W. Brzechwa opuścił salę obrad.
W przypadku braku akceptacji rady Burmistrz wycofa projekt z agencji w Gorzowie i nie będzie liczył na środki.
Radny St. Kowalczyk: powiedział „śmiem twierdzić, że Pan kłamie”. Podejrzewa, że ktoś zdążył zadzwonić w przerwie do projektanta i domówić treść wystąpienia na radzie. Burmistrz odwraca „kota ogonem” i przerzuca odpowiedzialność na radę.
Przewodniczący Rady: poprosił o nie obrzucanie się inwektywami.
Burmistrz: stwierdził, że radny St. Kowalczyk powinien udowodnić zarzuty o kłamstwie i że nigdy nie twierdził, że umowa jest zawarta, czy nie.
Radna K Kałużna: uważa, że gmina postępuje rozważnie nie dążąc do podpisania umowy za wszelką cenę, nie znając do końca realiów. Czy poprzedni Zarząd nie popełnił większego błędu inwestując kilka lat temu w teren na Kaczych Dołach?
Radny St. Kowalczyk: założeniem inwestycji na Kaczych Dołach było stworzenie ośrodka o charakterze wypoczynkowym dla mieszkańców Wschowy.
Radny R. Stolarski: parking jest zasadny, ale lokalizacja jest nie najlepsza. Dotychczasowa lokalizacja jest nie najgorsza, tylko powinna być zmodernizowana. Ewentualną budowę parkingu należałoby rozpocząć od nasadzeń drzew, żeby samochody nie stały w pełnym słońcu.
Radny K. Kiciński: jest za pozyskiwaniem pieniędzy, ale nie za „przewracaniem” budżetu, za parkingiem też, ale nie w tej lokalizacji. Nie wierzy Burmistrzowi, że nie znał sprawy do końca.
Sołtys Lginia p. Kusyk: nie widzi innego miejsca na parking w Lginiu, nie ma tam innego, odpowiedniego miejsca.
Radny St. Kowalczyk: nikt nie jest przeciwko parkingowi. Kwestionuje lokalizację, sposób realizacji i charakter tego parkingu. Jest to sprzeczne z zasadą ochrony środowiska.
Burmistrz: projekt i lokalizacja uzyskała wszelkie pozwolenia prawne - zostały zatwierdzone pozwoleniem na budowę.
W zarządzonym przez Prowadzącego obrady głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 10 głosami za, przeciw 5, wstrzymało się 4, przyjęto Uchwałę nr 190/XVI/04 Rady miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

10) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku 181. Dyskusji nie było. Głosowało 19 radnych. Za 13 głosami, przeciw 6, wstrzymujących się – 0 - przyjęto Uchwałę Nr 191/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego .

11) Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku 182. Dyskusji nie było. Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (19 głosów za). Przyjęto Uchwałę Nr 192/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku na druku nr 182/1. Dyskusji nie było. Głosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (19 głosów za). Przyjęto Uchwałę Nr 193/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 182/2. Dyskusji nie było. Glosowało 19 radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (19 głosów za). Przyjęto Uchwałę Nr 194/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały na druku nr 182/3. Dyskusji nie było. 16 głosami za, przeciw-0, wstrzymujących się 3, przyjęto Uchwałę Nr 195/XVI/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13.02.2004r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok.
Radny St. Kowalczyk poinformował o potrzebie utworzeniu podkomisji w celu ustalenia szczegółowych kryteriów na przyszłość przy podziałach dotacji.

Przewodniczący poinformował o złożonym do rady projekcie uchwały o zmianie wysokości diet przysługującym radnym i sołtysom i odczytał projekt uchwały na druku nr 183 w tej sprawie. W dyskusji:
Radny St. Kowalczyk: wniósł autopoprawkę, żeby sołtysom podnieść dietę do 600,00 zł miesięcznie (w §2) i uzupełnić §5, żeby uchwała weszła w życie 1 marca 2004r.
- uzasadniał, że natężenie prac radnych i sołtysów wymaga rekompensaty pieniężnej.
Radna K. Kałużna : odczytała stanowisko klubu radnych „Inicjatywa samorządowa” (materiał w załączeniu).
Radna B. Awsiukiewicz: sumienie nie pozwala jej w takiej sytuacji materialnej mieszkańców gminy głosować za podniesieniem diet.
Radny St. Kowalczyk: „sumieniem” jest chyba dla niej wykład radnej K. Kałużnej.
Radny J. Kiciński: zwrócił uwagę, że trzeba przeczytać uzasadnienie do projektu uchwały, a nie używać górnolotnych form w celu uzasadnienia dla odrzucenia projektu.
Radna K. Kałużna: może diety nie są wysokie, ale i tak mieszkańcy uważają, że są zbyt wysokie.
Radny St. Kowalczyk: niekoniecznie to, co podaje „Panorama Leszczyńska” jest prawdą i w innych gminach wygląda to w rzeczywistości inaczej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 183. Głosowało 19 radnych. Za było 4 radnych, przeciwko 15. Projekt ten został odrzucony.

Ad.7 Interpelacje radnych
Interpelacje w imieniu Klubu radnych „Przyjazna Gmina, Przyjazny Powiat” odczytali Radny J. Kiciński i Radny St. Kowalczyk (materiał w załączeniu).

Ad.8 Burmistrz odpowiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie.

Ad.9 Radny J. Kiciński:
- wyjaśnił sprawę wyjazdu radnego J. Pabierowskiego - chodziło o Leszno Górne k.Polic.
- ma prośba o uaktualnienie tablicy informacyjnej.

- Przewodniczący poinformował, że interpelacja przepisów wykazuje, że radnym nie należy się zwrot kosztów dojazdów na sesje rady i posiedzenia komisji.

Pan W. Kotowski ( z sali):
Pytanie do Dyrektora Muzeum - jak zostały przyjęte na stan pomniki Lapidarium, jak są przygotowani merytorycznie pracownicy.
Do Dyrektora OSiR Z. Lewandowskiego - jest odpowiedzialny za skate park- jak widzi bezpieczeństwo użytkowników (regulamin korzystania) i po co w basenie jest 2,5 metra wody ? Czy dla konserwacji dna nie wystarczy 10 cm wody? -dzieci jeżdżą tam na łyżwach i grozi to nieszczęściem. Wydawane są pieniądze na sport. Sytuacja w tej dziedzinie bardziej dzieli, niż łączy. Pieniądze się rozchodzą bez kontroli, brak dostępu do materiału z kontroli OSiR
- gdzie można znaleźć materiały z kontroli klubów, z kontroli OSiR
Wyjaśniał radny Jan Kiciński - za OSiR i skate park odpowiada Dyr. Lewandowski; zlecenie kontroli w OSiRze może dać Przewodniczący Rady.

- P. J. Chrapusta (z sali)- chciał sprostować, że nie składał żadnego wniosku w sprawie diet radnych, o co jest podejrzany przez klub radnych „IS”.
- Pytanie do Tadeusza Kąkalca- Prezesa Spółki Komunalnej Wschowa- czy każdy z pozwów przed złożeniem został zweryfikowany? (chodzi o około 1000 pozwów o niezapłacony czynsz)
- Pytanie do Burmistrza- Czy przed sprzedażą terenu dla Netto przy ul. Moniuszki wiedziano, że ma powstać bardzo duży market przy ul. Wolsztyńskiej.
- postuluje, że radca prawny powinien przyjmować w poniedziałki od 15.00 do 16.00.
-
- Radny Stanisław Kowalczyk- na jakim etapie jest rejestracja wniosku przez rolników w ramach IACS, jak przebiega akcja kolczykowania, czy można by włączyć w tę akcję Oddział AWRSP we Wschowie; wygląd miasta budzi jego zastrzeżenia (niekompletne kosze na śmieci, itd.).

Odpowiedzi udzielali:
- Dyrektor Leszek Marciniak- Inwentaryzacja Lapidarium miała miejsce po objęciu przez niego funkcji i braków nie stwierdzono, „wędrowanie” obiektów w Lapidarium jest zgodne z zaleceniami konserwatora. Na terenie cmentarza zostaną zainstalowane tablice informacyjne dla zwiedzających i wydany zostanie informator.

- Dyrektor Zbigniew Lewandowski (OSiR)- zalewanie basenu wodą zalecają wykonawcy remontu. Pozostawienie wody w zimie wymagają względy techniczne. Informacje na temat basenu Pan Kotowski zasięgnął od niekompetentnej osoby. Obecnie jest już opracowany regulamin skate parku i będzie zamontowany przy obiekcie.
Kontrole w OSiR były przeprowadzane m.in. przez prokuraturę i nie stwierdzono żadnych uchybień. W przypadku wstępu bez zezwolenia osób postronnych na ogrodzony teren ośrodka będą one stamtąd usuwane.
-Pan Kotowski odpowiedział, że jego intencją jest zadawanie pytań w celu wyjaśnienia wątpliwości w zarządzaniu obiektem.

- Prezes Tadeusz Kąkalec (w odpowiedzi P. Chrapuście)- spraw nie jest 1000, tylko ok.170. Z każdym dłużnikiem stara się przeprowadzić rozmowę, rozkładając na raty zadłużenie. Do sądu kieruje pozwy w ostateczności. Musi egzekwować zaległości, nie ma prawa ich umarzać.

- Pan J. Chrapusta – on poprowadzi ludzi do protestu przeciwko takiej polityce, kiedy zmierza się ludzi eksmitować z mieszkań. Wnioskuje, żeby Burmistrz włączył się do rozwiązania tego problemu.

- Prezes Tadeusz Kąkalec- jako odpowiedzialny za stan budynków nie może się pozbawiać wpływu środków, m.in. na ich remont.

- Burmistrz - oświadczył, że dopóki będzie Burmistrzem to nie dopuści do eksmisji żadnej rodziny na bruk. Problem słabej ściągalności czynszu narastał od lat, co w jakiś sposób determinuje działania obecnego Prezesa Spółki.
W wydziale planowania prowadzone są działania zmierzające do opracowania programu łagodzącego ten problem. Co do sprawy marketu - wyjaśnił, że sprawa była znana również poprzednim władzom, ale inwestor ma już stosowne pozwolenia.

Przewodniczący Rady obiecał wprowadzić sprawę IACS-u pod obrady sesji marcowej.

Ad.10. Wobec wyczerpania porządku obrad Prowadzący obrady zamknął obrady XVI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołował :
Jerzy Bojarski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian Grzyb
Data publikacji: 2004-04-30 14:44:26 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa