Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja nr XVIII/04

P r o t o k ó ł Nr XVIII/ 04
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 kwietnia 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecny był 1 radny ( Andrzej Naskręt - nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad . Nie wniesiono zmian do porządku obrad. Jednogłośnie ( za – 20 głosów) przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na XVII Sesji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu,
2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wschowa,
3) zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin,
4) ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
5) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
6) przyznania pierwszeństwa sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie gminne,
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „E”w obrębie wsi Lgiń.
8) udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok,
9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
10) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.
6. Interpelacje radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednie kworum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XVII sesji Rady Miejskiej (20 głosów za).

Ad.3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił
Burmistrz (materiał w załączeniu).
Radny St.Kowalczyk spytał, czy rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania – budowa parkingu w Lginiu.
Burmistrz odpowiedział, że wysłane były zaproszenia do 7 firm, obecnie jesteśmy na etapie otwierania kopert i zapoznawania się z ofertami.

Ad.4 Przewodniczący poinformował o udzielonych odpowiedziach na interpelacje z XVII Sesji.
Radny J.Kiciński podziękował za odpowiedzi, ale ma dodatkowe pytanie: czy gmina dalej partycypuje w wydawaniu bezpłatnych posiłków – miała być przerwa od 31.03. do końca października br.? Odpowiedź Burmistrza o wynagrodzeniu Pełnomocnika Gminnej Kom. Rozw. Probl. Alkoholowych obaliła pewne „mity” o tym wynagrodzeniu.

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.
Przewodniczący obrad odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za rok 2003 przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa (materiał w załączeniu) oraz Uchwałę Nr 246/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 19.04.2004r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2003r. i Uchwałę nr 247/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 19.04.2004r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej We Wschowie dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi (materiał w załączeniu). Następnie odczytał projekt uchwały na druku nr 190 - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.

W dyskusji udział wzięli:

Radny J.Kiciński: przedstawił wyjaśnienie, że sformułowanie Komisji Rewizyjnej w opinii z wykonania budżetu „przyjęła jednogłośnie” oznacza, że jednomyślność wyrazili tylko członkowie komisji obecni na posiedzeniu (nie wzięli w nim udziału radni St.Kowalczyk i A.Naskręt).

Burmistrz: odniósł się do sprawozdania za 2003r. Podkreślił, że z satysfakcją przedłożył sprawozdanie Radzie z wykonania budżetu, za który czuje się w pełni odpowiedzialny i którego wykonanie przekracza 97%, a inwestycji – 99,7%. W ramach wykonania to m.in. wykonanie remontu drogi w Siedlnicy ( z udziałem środków programu SAPARD), inne uwarunkowania realizacji budżetu to m.in. przeznaczenie środków z obligacji komunalnych w całości na inwestycje, zaciągnięty kredyt to również przeznaczenie środków na inwestycje (1,9 mln zł), a także na realizację zobowiązań za 2002r., udzielenie istotnej pomocy finansowej (560 tys. zł.) SP ZOZ Wschowa znajdującemu się na początku ub. roku w bardzo trudnej sytuacji, ukończona z sukcesem przy współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym sprawa otwarcia we Wschowie Urzędu Skarbowego. Podziękował Komisji Rewizyjnej za wydanie pozytywnej opinii z wykonania budżetu za 2003r.

Radny St.Kowalczyk: Skąd pochodzą nadpłaty w odsetkach od osób fizycznych i prawnych wykazywane w sprawozdaniu RB-27?

Skarbnik A.Benit: sprawozdania mają charakter statystyczny i stanowią zbiorcze zestawienia z jednostek organizacyjnych gminy – wyjaśnienie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, ale fakt ich powstawania jest naturalny i dlatego są wykazywane.

Radny St.Kowalczyk: dziwi go tylko mechanizm tworzenia nadpłaty. Kontynuował wypowiedź (odmawiając używania mikrofonu w proteście przeciw temu, że kolejny raz musi siedzieć tyłem do Burmistrza) przedstawiając dalsze uwagi do budżetu:
• poziom wykonania jest pozornie bardzo dobry – wykonanie uzyskano w wyniku sztucznych zabiegów w budżecie (szczególnie przy końcu roku), ale rzeczywistość jest inna.
• Inwestycje – wykonanie nakładów jest również naciągane i złą tendencją jest ich finansowanie prawie wyłącznie z kredytów. Stąd wniosek, że środki własne są „przejadane”, albo jest zbyt słaby spływ środków z tytułu podatków i opłat ( w tym kontekście mówił o kwocie 1400 tys. zł z tytułu umorzeń i wpływu, jaki wywiera brak tych środków na budżet gminy).
• Podziękował za pomoc, jaką w wyniku umorzeń otrzymali rolnicy, ale inne umorzenia i ich lektura (na tablicy ogłoszeń) budzą jego poważne wątpliwości,
• Osobiście nie może głosować za absolutorium i wstrzyma się od głosu.

Przewodniczący obrad: zaproponował, by pytania były bardziej konkretne i związane z kwestią budżetu w obszarze cyfry – plan i wykonanie.

Radna K.Kałużna: dokonała porównania statystycznych wydatków inwestycyjnych w 2002r. na osobę w gminie Wschowa w stosunku do średniej wojewódzkiej (ok. 73/400 zł), i stwierdziła, że obecnie wskaźnik ten znacznie się poprawił, choć w dalszym ciągu jesteśmy poniżej średniej dla woj.lubuskiego. Co do statystyk zmian w budżecie w ciągu roku oraz z wykonania budżetu gmina Wschowa obecnie znajduje się na poziomie nie odbiegającym od średniej krajowej.

Radny J.Kiciński: proponował zamknąć dyskusję.

Radny St.Kowalczyk: chce tylko podkreślić, że udział środków własnych w inwestycjach jest zbyt niski.

Burmistrz: kwota umorzeń wyniosła nie 1400 tys. zł, lecz 1100 tys. zł., i była o 200 tys. zł. niższa od kwoty umorzeń za 2002r., a gdyby w 2002r. obowiązywała zasada wywieszania listy umorzeń, to lektura ich byłaby równie ciekawa.

Radny St.Kowalczyk: nigdy nie mówiłem, że Burmistrz podejmował złe decyzje, tylko o tym, że za dużo środków własnych, które mogłyby być kierowane na inwestycje, jest eliminowanych z dochodów w wyniku umorzeń. Po raz pierwszy w budżecie widnieje deficyt.

Radna K.Kałużna: W imieniu Klubu Radnych „IS” przedstawiła stanowisko n/t udzielenia absolutorium Burmistrzowi (mat. w załączeniu)

Radny St.Kowalczyk: gdzie w sprawozdaniu jest pomoc dla Wschowskiego Klubu Motorowego na „Motocross”, oraz koszty iluminacji świątecznych i fajerwerków?

Burmistrz: pytania p. Kowalczyka są bardzo szczegółowe, ale stosowne zapisy są w sprawozdaniu. Dodał, że nieprawdą jest, jakoby poprzednia ekipa nie miała deficytu (np. w latach 1999/2000 był deficyt). Koszty fajerwerków opłacał Dom Kultury. Dotacja dla WKM na „Motocross” była udzielona w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej. Koszty oświetlenia świątecznego są zapisane w sprawozdaniu.

Prowadzący obrady – poprosił radnego Kowalczyka o skrócenie czasu wypowiedzi.

Radny St.Kowalczyk: nadal domagał się informacji, gdzie w budżecie są wydatki na „Motocross”

Burmistrz: udzieliłem odpowiedzi i nie mam nic więcej do dodania.

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 190:

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Stosunkiem głosów : 16 głosów za, przeciw 0 głosów, 4 głosów wstrzymujących się – podjęto Uchwałę Nr XVIII / 202 /04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej złożył na ręce Burmistrza Krzysztofa Grabki i Skarbnika Anny Benit gratulacje z okazji wykonania budżetu i uzyskania absolutorium oraz wręczył wiązanki kwiatów.

Prowadzący obady ustosunkował się do ustawienia stołów na sali obrad i poprosił o inne konstruktywne propozycje.

Radny J.Kiciński: wyraził niezadowolenie ze sposobu ustawienia stołów. Uważa, że miejsca zostały z góry przydzielone tak, żeby siedział tyłem do Burmistrza.

Radny B.Jarzyna: przyznał, że to on jest autorem sposobu ustawienia stołów i dotychczas on musiał siedzieć tyłem do Burmistrza, a teraz chce być do niego usadowiony „frontem”, ale może się zamienić miejscem z innym radnymi.

O godz. 1545 Prowadzący obrady ogłosił przerwę.
O godz. 1610 wznowiono obrady.

2) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 191.

Dyskusji nie było.
Jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0)
podjęto Uchwałę Nr XVIII/203/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wschowa,

3) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 192, oraz Wniosek Komisji
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych o wprowadzenie zmian do nin. projektu uchwały (mat. w załączeniu).

Dyskusja:

Przewodniczący Komisji OKKFiSS wyjaśnił, że wykreślone podpunkty 1,2,3 w § 2 pkt 1 są „nieostre” i można je różnie interpretować, a tym samym nie konkretyzują całości zapisu .
Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych A.Nowicki: jako autor projektu zgadzam się z interpretacją Komisji i popieram tę poprawkę. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem. Jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) przyjęto wniosek komisji i wprowadzono poprawkę do projektu na druku 192.
Następnie jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XVIII/204/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin.

4) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 193.

Dyskusja:

Radny E.Kobierski: czy prawidłowo jest sformułowany zapis w § 2 ust.1 punkt 1 i 2 dotyczący jednakowej stawki 2,- zł za zajęcie jezdni do 20% szerokości i zajęciu w przedziale 20-50% szerokości?
Zarządzono 5 min. przerwy, nie wychodząc z sali obrad, w celu konsultacji zapisu z radcą prawnym.

W oczekiwaniu na wyjaśnienia omawiano problem ustawienia stołów na sali.

Po przerwie wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawił Z-ca Burmistrza:
• należy skreślić ppkt 1
• ppkt 2 staje się podpunktem 1 i otrzymuje brzmienie:
„przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 2,00 zł”
• ppkt 3 staje się podpunktem 2.

Radny B.Jarzyna: czy nie można ustalić stawki na poziomie 3,00 zł?

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że stawki w podejmowanej uchwale powinny korelować ze stawkami obowiązującymi w uchwale podjętej już przez Radę Powiatu, gdyż z uwagi na istnienie w mieście dróg zarówno gminnych jak i powiatowych nie powinno być rozbieżności w stawkach.
W głosowaniu jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

5) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 194. Dyskusji nie było.
W głosowaniu jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XVIII/206/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

6) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 195. Wprowadzono poprawkę
polegającą na wykreśleniu §3 (zawierał odwołanie do poprzednich uchwał Rady Miejskiej, które utraciły moc) i oznaczeniu § 4 jako §3.
W głosowaniu jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XVIII/207/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

7) Prowadzący obrady zaproponował, aby nie odczytywać projektu uchwały na druku nr
196. Uzyskał zgodę Rady. Udzielił głosu Głównemu Specjaliście ds. Planowania – Błażejowi Mulczyńskiemu, który omówił założenia projektu uchwały dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie „E” wsi Lgiń w zakresie usług turystycznych, infrastruktury technicznej ( w tym zasad gospodarki ściekowej), stref ochrony krajobrazowej i konserwatorskiej.

Dyskusja:
Radny J.Pabierowski: dlaczego zawęża się zakres kolorystyki pokryć dachowych (tylko 3 kolory) i kątów nachylenia płaszczyzn dachów?
Radny St.Kowalczyk: w którym miejscu planu znajdują się obszary eksploatacji torfu?
Przewodniczący obrad: co z zabudową bliźniaczą (odległości między budynkami wolnostojącymi , a bliźniaczymi oraz wielkości działek), czy plan ten reguluje problem rozbudowy zabudowań na terenie P. Heluski w Lginiu?

Odpowiadał B.Mulczyński:
Nie jestem autorem całości tego planu (jest nim P. arch. Masztalski z Wrocławia) i nie odpowiadam za wszystkie jego ustalenia – przywracam tylko do stanu zgodnego z planem zapisy uchylone wcześniejszą decyzją Wojewody Lubuskiego. Zapis o kątach nachylenia dachów pochodzi z poprzedniej wersji. Ujednolicenie kolorystyki dachów jest próbą okiełznania zbytniej dowolności w tym zakresie, psującej estetykę otoczenia. Obszary eksploatacji torfu znajdują się na terenie obecnej RSP Lgiń. Powierzchnie działek bliźniaczych są większe (1400m2 ). Zabudowa P. Heluski nie jest objęta tym planem.

Z-ca Burmistrza: ujednolicenie kolorystyki jest konieczne ze względów estetycznych (również sprawa nachylenia dachów), wielkość działek ma zapewnić warunki do właściwej rekreacji. Wnioskował o podjęcie uchwały.

Radny J.Pabierowski: Czy w częściach planu A,B,C,D i F są takie same zapisy, jakie są teraz dyskutowane?
B.Mulczyński: przypominam sobie, że tak.

Prowadzący obrady zarządził głosowanie.
W głosowaniu stosunkiem 19 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, podjęto Uchwałę Nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „E”w obrębie wsi Lgiń.

8) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 197. Dyskusji nie było.
W głosowaniu jednogłośnie ( 20 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XVIII/209/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta i Gminy na zadania publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2004 rok.

9) Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały na druku nr
198 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W zarządzonym głosowaniu stosunkiem głosów 13 - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 7, podjęto Uchwałę Nr XVIII/210/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 199. Dyskusji nie było.
W głosowaniu stosunkiem głosów 16 - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4, podjęto Uchwałę Nr XVIII/211/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

Ad.6 Interpelacji radnych nie było.

Ad.7 Z uwagi na brak interpelacji – nie było na nie odpowiedzi.

Ad.8
• Prowadzący obrady przypomniał o upływającym 30.04.2004 r. terminie składania oświadczeń majątkowych za 2003r.
• Na podstawie otrzymywanych sygnałów, w kontekście poprawienia estetyki otoczenia proponuje zorganizowanie konkursu np. „najładniejsza wieś w gminie”.
• Udzielił głosu P. Witoldowi Dokurno, który przedstawił informację o działalności i osiągnięciach Zarządu Powiatowego LOK oraz podziękował za wkład gminy Wschowa dotującej tę działalność (materiał w załączeniu). Podkreślił dobrą współpracę z władzami samorządowymi, szkołami, omówił zasługi Klubu Żołnierzy Rezerwy, Klubu Modelarskiego. Przytoczył fakty otrzymania dyplomów uznania, pucharu przechodniego, przekazania dyplomu podziękowania Burmistrzowi MiG na 60 lecie LOK.
• Przewodniczący obrad przypomniał o skracaniu wystąpień do 5 min.
• Radny J.Kiciński: czy Zarząd LOK otrzymał samochód?
• W.Dokurno nie potwierdził takiego faktu.
• P. W.Kotowski ( z sali): sygnalizował Panu Kicińskiemu (jako Przew. Komisji Rewizyjnej), że pięknie odnowione mury niszczeją w wielu miejscach. Prosi o odpowiedź. Nie zgadza się z wydatkami ponoszonymi np. w OSiR – chodzi o przedstawienie materiałów dotyczących wydatków na hotel OSiR (do Dyrektora OSiR – ile kosztuje 1 łóżko w roku?, Czy można założyć odrębny licznik na wodę dla KS Pogoń, niezależny od licznika hotelu?).
• Radny St.Kowalczyk: Rada Nadzorcza Mleczarni we Wschowie podjęła decyzję o likwidacji. Czy podjęto jakieś działania zabezpieczające wierzytelności Gminy?. Jakie przesłanki zdecydowały o zdjęciu na poprzedniej sesji 100 tys. zł. z zadania Parking w Lginiu, jeżeli nie było jeszcze rozstrzygnięcia przetargu?. Prosił o wsparcie i interwencje w sprawie poprawy fatalnego stanu dróg powiatowych przebiegających w mieście.
• Radny J.Kiciński: po raz kolejny (3) nawiązał do potrzeby zmiany tablicy informacyjnej w Urzędzie MiG.
• Przewodniczący obrad: złożył wniosek o oznakowanie poziome skrzyżowania ul.Pocztowej i Klasztornej.
• Odpowiedzi i wyjaśnienia Burmistrza:
Dokona stosownego wystąpienia do zarządcy dróg powiatowych.
Mleczarnia zgłosiła do Sądu wniosek o upadłość, jego załatwienie potrwa ok. 2 m-cy. W sprawie wierzytelności (zaległości z tytułu podatku od nieruchomości) przeprowadzane były spotkania i rozmowy z Zarządem, wystawiane nakazy płatnicze.
Parking w Lginiu – 100tys.zł. to zdjęcie kwoty z zadania na budowę drogi Lgiń-Hetmanice w wyniku otrzymanych promes z programu SAPARD.
Tablica informacyjna jest już zamówiona.
Odnośnie wypowiedzi radnego Kicińskiego w punkcie dotyczącym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji określenie „mit” w odniesieniu do wynagrodzenia K.Rękosia – Pełnomocnika GKRPA nie jest jego (Burmistrza) autorstwem (700,- zł to wynagrodzenie równe wynagrodzeniu poprzednika, a podwyższenie go o 200,- zł to efekt zwiększenia zadań –m.in. wzrost liczby świetlic środowiskowych).
• Radny St.Kowalczyk: działalnością Gminnej Komisji zajmie się wkrótce Komisja Rewizyjna. Pytał, czy u P. Rękosia jest zatrudniona sekretarka?
• Burmistrz: wcześniej była podpisana umowa ( z P. W.Górskim, który z tej pracy zrezygnował).Teraz tę pracę wykonuje inna osoba.

Ad.9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała : Przewodniczący Rady Miejskiej
Maria Wilczak we Wschowie
/-/
Fabian GrzybData publikacji: 2004-06-16 12:17:26 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa