Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja nr XVII/04

P r o t o k ó ł Nr XVII/ 04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 31 marca 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb -Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecnych był 1 radny ( Andrzej Naskręt - nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący obrad poprosił o rozszerzenie porządku obrad o: „po punkcie 4 wprowadzić pkt „Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt sytuacji w rolnictwie w Gminie Wschowa przed wstąpieniem Polski do UE”.
Jednogłośnie ( za – 20 głosów) przyjęto poprawkę do proponowanego porządku obrad.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na XVI Sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Kierownika Powiatowego Biura ARiMR nt. sytuacji w rolnictwie w Gminie Wschowa przed wstąpieniem Polski do UE.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie dla Gminy Wschowa w 2003 r.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za 2003r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2) zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów,
3) zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu odbywającemu podróż służbową pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,
4) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim we Wschowie.
5) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
6) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego,
9. Interpelacje radnych.
10. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.
Ad.2
Jednogłośnie przyjęto protokół z XVI sesji Rady Miejskiej (20 głosów za).
Ad.3
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz (materiał w załączeniu).
Radny Stanisław Kowalczyk ma uwagę co do ustawienia stołów na sali obrad. Musi siedzieć tyłem do Burmistrza.
Radny zapytał również o nazwisko konsultanta ARiMR, który był w Lginiu na wizytacji.
Burmistrz odpowiedział, że był to Pan Waldemar Smaruj.
Ad.4
W sprawie odpowiedzi na interpelacje – radny St. Kowalczyk powiedział, że ustosunkuje się do nich na piśmie.
Ad.5
Przewodniczący udzielił głosu p.Jerzemu Śladewskiemu – Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR we Wschowie.
Stan osobowy to: 7 pracowników stałych, 3 sezonowych, 3 stażystów , jest to praca dwuzmianowa.
Biuro Powiatowe ARiMR realizuje program rozwoju obszarów wiejskich. W nim są renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych.
Pan Śladewski przedstawił informację o wielkości pogłowia bydła i trzody chlewnej, o wnioskach złożonych w ramach programów unijnych, o ilości zakolczykowanych sztuk bydła. Od 09.02.04r. rozpoczął się wpis do ewidencji producentów – nadanie numerów gospodarstwom rolnym. Na około 2600 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha wnioski złoży około 2200 rolników. Obserwuje się małe zainteresowanie rolników tym tematem. Agencja jest w trakcie realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich – w nim zawarte są sprawy rent strukturalnych, wspierania gospodarstw niskotowarowych i inne, bardzo ważne dziedziny.
Pan Śladewski nisko ocenił poziom współpracy z samorządami. Posłużył się przykładem udzielania pomocy w zakresie wypełniania wniosków, m.in. harcerze pomagali rozprowadzać ulotki informacyjne.
Zaapelował o współdziałanie.
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi p.J.Śladewskiego. Stwierdził, że zarzuty o złej współpracy są krzywdzące. Przypomniał o spotkaniach organizowanych na terenach świetlic i szkół wiejskich z udziałem sołtysów gdzie omawiano sprawy wniosków o dopłaty.
Radna Krystyna Kałużna – liczy na podjęcie inicjatywy zaproponowanej przez Kierownika Oddziału ARiMR.
P. J.Śladewski prostował, że uwaga o słabej współpracy nie dotyczy Gminy Wschowa, ale nadal apeluje o przeszkolenie pracowników w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty.
Godz. 1450 radny Wiesław Przybycień opuścił salę.

Ad. 6
Z uwagi na otrzymane przez radnych sprawozdanie z realizacji Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie dla Gminy Wschowa w 2003 r. Przewodniczący obrad zaproponował tylko dyskusję.
Pełnomocnik Burmistrza p.Krzysztof Rękoś w sprawozdaniu za 2003r. wprowadził poprawkę w Części II „sprawozdanie finansowe”, gdzie powinna być zapisana kwota zrealizowana w wysokości 254 648,00 zł.
Radny J. Kiciński prosił o wskazanie, kto jest w grupie 43 podmiotów dofinansowanych i czy prawo przewiduje możliwość takiego dofinansowania.
K. Rękoś poinformował, że dofinansowywany jest program spędzania wolnego czasu bez alkoholu, wycieczki, zielone szkoły, obozy, dofinansowuje się też Siostry Elżbietanki. Możliwość dofinansowania działalności profilaktycznej przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Radny St. Kowalczyk zwrócił się z zapytaniem, co kryje się pod sformułowaniem „współorganizowanie zabaw i festynów” (w jakiej formie się to odbywa), ile kosztowała akcja „żniwa” oraz co oznacza w wydatkach personalnych suma 5000,- zł na szkolenia.
K. Rękoś odpowiedział, że w pojęciu współorganizowania zabaw i festynów mieści się m.in. współpraca z organizatorami (np. Kołami Gospodyń Wiejskich, radami sołeckimi) i przekazywanie zakupionych nagród.
O godz.15 - radny W. Przybycień powrócił na salę.
K. Rękoś poinformował także, że odnośnie akcji „żniwa” nie może podać dokładnej kwoty jeśli chodzi o wyżywienie w podczas trwania tej akcji.
Radny J. Pabierowski zwrócił się z zapytaniem, co oznacza suma na szkolenia, gdzie znajdują się świetlice, w których odbywają się zajęcia, a także co oznacza liczba 120 uczestników zajęć świetlicowych.
K. Rękoś odpowiedział, że odbyły się 2 szkolenia dla 40 osób i łączne wynagrodzenie za te szkolenia wyniosło 5000,- zł. Prowadziła je P. Garwolińska z Poradni w Lesznie. Liczba 120 oznacza zaś, ze średnio grupa liczy 20 osób i część świetlic środowiskowych mieści się na terenie sal wiejskich, część w szkołach, a część w salach katechetycznych.
Radny J. Kiciński dopytywał z kolei, czy 60 osób na dzień w świetlicy środowiskowej w Osowej Sieni dotyczy na pewno takiej liczby uczestników.
K. Rękoś odpowiedział, że tak, dotyczy to tej liczby, ale w trzech grupach po 20 osób.
Następnie radny St. Kowalczyk zwrócił się z zapytaniem, co z diagnozą środowiska oraz zwrócił uwagę na to, że nie został wykonany plan umieszczony w sprawozdaniu. W sprawozdaniu nie ma nic na temat kolonii organizowanych przez Komisję oraz nic na temat tego, w jaki sposób były wyłaniane miejscowości na kolonie i organizatorzy, kto był opiekunem i ile zarobił.
K. Rękoś odpowiedział, że kolonia odbyła się w Wagrowcu, a kierował nią Krzysztof Rękoś, a wychowawczyniami były Małgorzata Rękoś i jeszcze jedna osoba z uprawnieniami. Gminna Komisja wydała na tę kolonię 12.000 zł, resztę kosztów pokrył OPS.
Radny St. Kowalczyk zarzucił K. Rękosiowi, że kolonia ta kosztowała gminę i zwrócił się z zapytaniem, czy nie mógł on pracy na kolonii potraktować jako pracy społecznej, na przykład na zasadzie wolontariatu.
K. Rękoś poinformował, że t firma, która wygrała przetarg zatrudniła go, a nie Burmistrz, a ponadto ma on właściwe kwalifikacje do pracy z dziećmi. Przy zatrudnianiu do pracy z dziećmi liczy się aspekt wzajemnej znajomości dzieci i wychowawców, co jest bardzo ważne z punktu widzenia terapeutycznego.
Następnie radny Kowalczyk zwrócił się z zapytaniem, ile kosztowała ta kolonia, gdzie są ukryte koszty związane z zatrudnieniem pracowników GKRPA, jakie umowy są podpisywane z osobami, które prowadza akcję „żniwa” i świetlice środowiskowe.
K. Rękoś odpowiedział, że koszty związane z zatrudnieniem pracowników GKRPA zawarte są w sprawozdaniu pod nagłówkiem „Wydatki personalne”. Natomiast z osobami zajmującymi się „akcja żniwa” są podpisywane umowy zlecenia. Na kolonię GKRPA i OPS dały 30,500 zł na 47 uczestników.
Radna K. Kałużna przytoczyła następnie sposób, w jaki kiedyś jako radna opozycji otrzymywała odpowiedzi na dociekliwe pytania („może się Pani dowiedzieć w Regionalnej Izbie Obrachunkowej”). Porównała też wydatki GKRPA poprzedniej kadencji z obecnymi i stwierdziła, że obecna Komisja zastosowała zalecenia Komisji Rewizyjnej idące w kierunku znacznego obniżenia wydatków biurowych. Wezwała też do stosowania umiaru w stawianiu określonych pytań.
Przewodniczący Rady podkreślił natomiast, że szczegółowość dociekań jest przede wszystkim zadaniem Komisji Rewizyjnej i ta właśnie to robi.
Następnie radny St. Kowalczyk zwrócił się z zapytaniem do radnej Kałużnej, kto upoważnił ją do wygłaszania tez na temat, jak ma się zachowywać opozycja.
Radny Stanisław Kowalczyk odniósł się do sprawozdania RB-28, które pokazuje wydatki na zakup materiałów na poziomie 40.928,- zł, a sprawozdanie GKRPA pokazuje wydatki biurowe na poziomie 1.600,- zł.
K.Rękoś wyjaśnił, co zawiera kwota 1.600,- zł natomiast do pozostałej kwoty nawiązał Burmistrz i powiedział, że do kwoty ze sprawozdania RB-28 szczegółowo odniesie się w dyskusjach na komisjach, ale na pewno są to wydatki związane z zakupem wyposażenia dla świetlic środowiskowych itp. Dodał, że w 2003r. nastąpiła jakościowa zmiana w pracy GKRPA, ale jednocześnie nie spowodowało to zwiększenia wydatków, tylko zmiany ich struktury.
Radny St.Kowalczyk wycofał pytanie o koszty ze sprawozdania RB-28.
K.Rękoś – program wydatków związany z diagnozowaniem środowiska wykreślono z planu na 2003r. i wpisano na 2004 rok.
Głosami za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 przyjęto sprawozdanie GKRPA za 2003 rok (materiał w załączeniu).

Ad.7
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej p.Aleksandra Stryjewska nawiązała do zmian i znacznego zwiększenia zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. 38 pracowników OPS musi wykonać obecnie znacznie zwiększone zadania. Dyskusji nad sprawozdaniem nie było.
Jednogłośnie ( za – 20 ) przyjęto sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za rok 2003.
Od godz.15.35 ogłoszono przerwę.
Godz. 15.55 wznowiono obrady.

Ad. 8
1) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 184.
Dyskusji nie było.
Jednogłośnie (za – 20) podjęto Uchwałę Nr XVII/196/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
2) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 185.
Przewodniczący obrad uzasadnił, że projekt ten został przygotowany na jego wniosek – w kierunku zmniejszenia dysproporcji w dietach.
Dyskusji nie było.
Głosami za – 15, przeciw – 5, wstrzymało się – 5 podjęto Uchwałę Nr XVII/197/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996r. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
3) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 186.
O godz.16.07 salę obrad opuścił radny Władysław Brzechwa.
Dyskusji nie było.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Jednogłośnie (za – 19) podjęto Uchwałę Nr XVII/198/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu odbywającemu podróż służbową pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
4) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 187.
Dyskusji nie było.
O godz. 16.15 na obrady powrócił radny Władysław Brzechwa.
Jednogłośnie (za – 20) podjęto Uchwałę Nr XVII/199/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Miejskim we Wschowie.
5) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 188.
Radny St. Kowalczyk prosi o wyjaśnienie dlaczego obecnie wprowadza się zmianę dot. parkingu w Lginiu, zmiana ta została wprowadzona na poprzedniej sesji, zadanie – droga Hetmanice – Lgiń: w uchwale budżetowej – 30.000 zl w obecnej uchwale – 0, gdzie zostały przesunięte te pieniądze.
Następne pytanie zadał w imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego OSP - dotyczące kosztów wynikających z ustawy o ubezpieczeniu strażaków.
Nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o 400.000 zł. Co jako Rada będzie się robić w tej sprawie.
O godz. 16.20 salę obrad opuściła radna Jolanta Pawłowska.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz, stwierdzając, że większość uwag nie jest związana z projektem zmian uchwały. Zauważone zmiany są konsekwencją przyjęcia uchwały zmieniającej budżet na XVI Sesji.
Jeżeli chodzi o zmniejszenie subwencji to pismo w tej sprawie wpłynęło do UMiG. Jesteśmy w trakcie opracowywania zmiany kwot wydatków dla całej oświaty w ciągu roku. Do końca kwietnia dyrektorzy placówek oświatowych przedstawią arkusze kalkulacyjne określające zasady funkcjonowania placówek oświatowych od września 2004r. Zmiany wynikające ze zmiany subwencji będą przedstawione na następnej sesji.
Co do zmian związanych z parkingiem w Lginiu to żadna z dzisiejszych zmian nie dotyczy parkingu. Generalnie zmiany kwot na parking w Lginiu są wymuszone koniecznością zabezpieczenia kwot wynikających z zasad współfinansowania w ramach programu SAPARD. Zmiany kwot w dzisiejszej uchwale są również konsekwencją zwrotu dotacji z Policji w wysokości 40.000 zł. Również zwrot dotacji z oświetlenia zostaje przesunięty na remonty dróg.
Burmistrz omówił także pozostałe zmiany zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.
W wyniku otwarcia przetargu na budowę drogi w Lginiu – Hetmanicach wydatki będą zmniejszone po otrzymaniu promesy z programu SAPARD.
Radny St.Kowalczyk ponownie zapytał o różnice między zapisami w załącznikach do uchwały.
Burmistrz wyjaśnił , że w projekcie uchwały na druku nr 188 załączniki 1, 2 i 3 określają zakres dyskusji wynikający z dzisiejszej uchwały.
Załącznik „Wydatki majątkowe” określa stan szerszy, który nie jest przedmiotem uchwały. Zadanie - droga Hetmanice – Lgiń zostało zdjęte na poprzedniej sesji.
Dla wyjaśnienia wątpliwości poproszono o przerwę.
Radny St.Kowalczyk podtrzymał żądanie wyjaśnień od Skarbnika bez przerywania
toku obrad.
Jednak Prowadzący obrady o godz. 16.45 ogłosił 10 min. przerwę.
O godz. 17.05 wznowiono obrady. W czasie obrad nie był obecny radny Andrzej Dworkiewicz.
Burmistrz wyjaśnił, że w podjętych uchwałach i załącznikach do uchwał w 2004r. nie ma błędów i nie trzeba ich prostować. Natomiast błędy są w dodatkowych uzasadnieniach zmian budżetu, które należy sprostować. Podał, w jaki sposób mają być sprostowane podane w objaśnieniach na poprzedniej i obecnej sesji kwoty (przesunięcia kwot związanych z budową oświetlenia ul. Reymonta , Parkowa i Lgiń – 50.000,-zł na budowę drogi Lgiń – Hetmanice – 30.000,-zł i na prace dokumentacyjne związane z budową parkingu w Lginiu – 20.000,-zł. Kwota 30.630,-zł w objaśnieniach przedstawionych na XVI Sesji powinna być rozpisana na budowę parkingu w Lginiu – 630,-zł i drogę Lgiń-Hetmanice – 30.000,-zł).
Radny Jan Pabierowski nie zdążył zapisać zmian, o których mówił Burmistrz, stąd wnioskuje o odłączenie ich od projektu uchwały.
Radny St.Kowalczyk przeprosił za wyrażenie, ale określa materiał przekazany radnym jako „kociokwik” i stwierdził, że materiał przygotowywany przez Wydział Budżetu i Finansów zawiera bardzo dużo błędów.
Burmistrz nie zgodził się z wypowiedzią radnego St. Kowalczyka. Wszystkie zmiany w budżecie dokonywane przez radę czy Burmistrza są przesyłane do organów kontrolnych i nie ma do nich żadnych zrzutów.
Zgadza się, że należy sprostować w „Wydatkach majątkowych – stan na dzień 31.03.04r. do projektu uchwały i tak: na zadaniu – Rozbudowa oświetlenia drogowego w Hetmanicach 20.000 zł natomiast na zadaniu – Rozbudowa oświetlenie drogowego w Lginiu – 0 zł.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.Głosami za - 13, przeciw – 1, wstrzymało się – 5 podjęto Uchwałę Nr XVII/200/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.
6) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 189.
Dyskusji nie było.
Głosami za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 podjęto Uchwałę Nr XVII/201/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Ad.9
Złożono 2 interpelacje.
Radny Jan Kiciński odczytał interpelację dot. montażu urządzeń do telefonii komórkowej na dachu Ratusza, jakie w najbliższym okresie czasu będą losy Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie, czy burmistrz zamierza w najbliższym czasie poprawić zły stan nawierzchni drogi wokół Placu Kosynierów we Wschowie oraz czy przy ubieganiu się o środki pomocowe z UE, nasze pomysły ograniczać się będą tylko do budowy dróg, chodników i parkingów.
Radny Stanisław Kowalczyk odczytał drugą interpelację - czy w II i III kwartale br. będą pieniądze na bezpłatne posiłki dla najbiedniejszych mieszkańców, jakie są miesięczne koszty utrzymania Biura Promocji, prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 02.02.2004r. dotyczącą przyznanych nagród pracownikom UMiG oraz jakie jest miesięczne wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza p. Krzysztofa Rękosia.
(Materiał w załączeniu).

Ad.10
Na piśmie Burmistrz udzieli odpowiedzi radnemu St. Kowalczykowi na złożoną interpelację.
-Burmistrz odniósł się do drogi na Pl. Kosynierów. Poinformował, że na dzisiejszej sesji wprowadzono kwotę do budżetu, co pozwoli na poprawę stanu drogi w rejonie Starostwa.
-Co do Przedszkola Nr 3 - to skoro nie ma wniosku o likwidacji, to do września będzie poddana sprawa pod dyskusję razem z radnymi.
-Na chwilę obecną nie ma dalszej decyzji co do Polkomtelu.
-Wnioski dotyczące funduszy unijnych obejmują również sprawy kanalizacji oraz remonty obiektów zabytkowych. Wydział Spraw Społecznych dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu opracował program odnowy wsi w Lginiu i Siedlnicy.

Ad.11
Przewodniczący obrad poinformował o szkoleniu, które odbędzie się 05.04.2004r. nt. „oświadczeń majątkowych”.
Przedstawił informację o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa z tyt. należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”,
Odczytał wniosek p.Krzysztofa Krawczyka w sprawie złego stanu nawierzchni drogi na ul. Moniuszki.
Radna Bogusława Awsiukiewicz odczytała wniosek dot. dzikiego wysypiska za ogródkami działkowymi przy Parku Wolsztyńskim, wycince drzew w tym parku jak również o złym stanie słupa elektrycznego w kierunku Nowej Wsi. (Materiał w załączeniu).
Radny Jan Kiciński zapytał czy decyzja w sprawie przedszkola nr 3 jest tylko odroczeniem decyzji o jego zamknięciu?, czy monitoring będzie zrobiony do końca czerwca oraz zwócił uwagę na nieaktualną tablicę informacyjną w UMiG.
Radna K.Kałużna dała pod rozwagę zmiany godzin pracy Urzędu aby interesanci nie musieli zwalniać się z pracy.
Radny St.Kowalczyk zwrócił uwagę na ustawienie stołów – siedzenie „tyłem do Burmistrza”,
- czy można poznać nazwisko projektanta parkingu w Lginiu i za jaką kwotę wykonał dokumentację,
- jaki jest zapis i przeznaczenie działek po Zieleni (przy u. Moniuszki),
- kto płaci podatek od nieruchomości za w/w grunty,
- jak był sprzedawany budynek mieszkalny na w/w gruncie? Kto dał tym mieszkańcom mieszkania (zastępcze),
- dlaczego tak szybko projektowana jest droga na terenie po sprzedanych działkach?.
Bogusław Furyk z publiczności zadał pytanie Burmistrzowi czy jest prawdą, że działka przy ul. Moniuszki została sprzedana za 460 tys. zł , jeżeli tak to dlaczego tak tanio i szybko, dlaczego Burmistrz nie współpracował z kupcami wschowskimi w tym zakresie? Dlaczego działka ta została zakupiona a następnie odsprzedana? Zarobiono na niej 700 tys.zł.
Radny Jacek Kowalczyk zapytał czy będzie dofinansowanie na „Zielone Szkoły”.
K.Rękoś poinformował, że „Zielone Szkoły” będą dofinansowane.
Z-ca Burmistrza M. Kraśny udzielił odpowiedzi nt. sprzedanych działek po byłej Zieleni Miejskiej. Poinformował, że w momencie zbycia budynku mieszkalnego lokatorzy byli wymeldowani i złożyli oświadczenia o nie korzystaniu z prawa pierwokupu. Gmina mieszkań im nie zapewniała.
Nabywcą jest Firma DATOR z Poznania, która jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
Z przedstawicielem firmy prowadzone są rozmowy nt. partycypacji w kosztach budowy drogi. Budowa drogi na tym terenie jest obowiązkiem ustawowym gminy ze względu na obiekty, jakie tam powstaną wg planów zabudowy.
Gdyby gmina nie sprzedała tego terenu z istniejącymi tam ruinami, to musiałaby ponieść koszty jego przygotowania do sprzedaży i na pewno nikt nie dałby za ten teren 1 000 000,- zł.
Radny Jan Pabierowski zapytał czy tą drogą będzie możliwość dojścia do targowiska.
Z-ca Burmistrza potwierdził możliwość dojścia do targowiska jak również poinformował o planowanej budowie parkingu w pobliżu targowiska.
Prowadzący obrady odmówił udzielenia głosu p. Furykowi.
Radny st. Kowalczyk prosił o pisemną odpowiedź, kto złożył deklarację na podatek od nieruchomości za działki przy ul. Moniuszki.
Burmistrz podzielił się refleksją, że skoro przetarg odbył się zgodnie z przepisami, procedura była jawna, gmina zarobiła pieniądze (cena wywoławcza została ustalona wyżej od ceny oszacowania), teren został uporządkowany – to nabywca ma prawo teraz rozporządzać nieruchomością wg swego uznania.
B. Furyk (z sali) pytał, dla kogo są rzekome korzyści ze sprzedaży działek „za bezcen”?
Radny St. Kowalczyk pytał, dlaczego nie podniesiono wartości nieruchomości żeby uzyskać wyższą cenę?
Pani Skarbnik poprosiła radnego St. Kowalczyka o wskazanie licznych wcześniejszych błędów, które wg niego miały występować w uchwałach podejmowanych w sprawie budżetu.
Radny St. Kowalczyk stwierdził, że były dokonywane liczne korekty w materiałach przekazywanych radnym.
Burmistrz poprosił o listę tych błędów na piśmie.
Z-ca Burmistrza M. Kraśny zapytał, dlaczego radny Kowalczyk jako z-ca burmistrza poprzedniej kadencji przez 12 lat nic nie zrobił z ruinami na działkach przy ul. Moniuszki i dodał ,że ten, kto mówi o sprzedaży działek „za bezcen”, mija się z prawdą.
Radny St. Kowalczyk stwierdził, że nigdy nie odnosił się do ceny ze sprzedaży działek po byłej Zieleni, a tylko do tego, że sprzedano je na niewłaściwy cel.
Odmówił złożenia na piśmie listy błędów w materiałach przekazywanych radnym. Przewodniczący obrad odmówił udzielenia głosu B.Furykowi.
W związku z nadchodzącymi Wielkanocnymi Świętami Przewodniczący obrad jak również Burmistrz złożyli świąteczne życzenia.

Ad.12
Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący obrad zamknął obrady XVII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołował: Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Bojarski Fabian GrzybData publikacji: 2004-06-16 12:18:38 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa