Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja nr XIX/04

P r o t o k ó ł Nr XIX/ 04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 9 czerwca 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych. Nieobecna była1 osoba (radna Krystyna Kałużna).

Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Jednogłośnie przyjęto protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej (20 głosów za).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad . Nie wniesiono zmian do porządku obrad. Jednogłośnie ( za – 20 głosów) przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie przygotowań Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie do sezonu wakacyjnego 2004r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nieodpłatnego przekazania gruntu,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) nabycia nieruchomości na mienie gminne,
4) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „SIEDLNICA”, gmina Wschowa,
5) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wschowie,
6) ogłoszenia konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”,
7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza,
8) wyrażenia zgody na złożenie weksla własnego in blanco jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie,
9) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
10) zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.
6. Interpelacje radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzednie sesji (XVIII) Rady Miejskiej.
Jednogłośnie przyjęto protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej (20 głosów za).

O godz. 14.10 przybyła na salę radna Krystyna Kałużna. Liczba radnych obecnych wynosiła 21 osób.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz (materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk poprosił o informację w sprawie umowy z ZEFAMEM – jakie tam były kwoty? Wyjaśnienia dokonał Burmistrz, który poinformował, że umowa dotyczyła przeniesienia własności mebli w zamian za zaległości z tytułu zaległości podatkowych.
Ad. 4 Informacja o stanie przygotowań Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie do sezonu wakacyjnego 2004r.
Informacji udzielił Dyrektor OSiR Zbigniew Lewandowski, który powiedział, że otwarcie basenu nastąpi 26.06.2004r., będą też organizowane różnego rodzaju imprezy sportowe m.in. 2 turnieje piłki siatkowej i turniej silnych mężczyzn w Lginiu oraz turniej piłki na wschowskim basenie.
Radny E. Kobierski zapytał, czy oprócz prac wymienionych w sprawozdaniu planuje się inne np. usunięcie campingu i inne drobne prace.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość, aby utrzymać plażę w Lginiu w formie piaszczystej.
Z. Lewandowski odpowiedział, że wszystkie wymienione prace zostaną wykonane. Na plażę zostanie dowieziony piasek i zostanie on przebronowany.
Radny R. Stolarski zapytał, jakim sprzętem dysponuje OSiR w Lginiu i w jakim jest stanie?
Z. Lewandowski poinformował, że są 4 kajaki i są one wypożyczane oraz rowery wodne należące do firm prywatnych.
Przewodniczący F. Grzyb wyraził życzenie, aby Ośrodek przynosił chlubę dla całej Gminy.

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 200. Dyskusji nie było.
Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XIX/212/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntu.

2) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 201. Dyskusji nie było.
Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XIX/213/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

3) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 202. Dyskusji nie było.
Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XIX/214/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne.

4) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 203. Dyskusji nie było.
Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XIX/215/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „SIEDLNICA”, gmina Wschowa.

5) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 204.

Przewodniczący obrad poinformował, że na kolejnej Sesji zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady. Radny J. Kiciński przypomniał ponadto, że na Komisji Oświaty omówił szczegółowo prace komisji doraźnej w tej sprawie. Planowane jest także kolejne spotkanie z uwzględnieniem wniosków Komisji Oświaty.
Dyskusji nie było. Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0)
podjęto Uchwałę Nr XIX/216/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej we Wschowie.

6) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 205.

Zdaniem radnego J. Kicińskiego idea takiego konkursu jest znakomita, ale kwota nagród zbyt niska, przez co mało zachęcająca do podjęcia rywalizacji.
Dyskusji nie było.
Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0) podjęto Uchwałę Nr XIX/217/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w gminie”.

7) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 206.

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Jerzy Bojarski. Wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem zmian przepisów regulujących wynagrodzenia osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych. W przypadku Burmistrza chodzi o wzrost minimalnej kwoty dodatku funkcyjnego z 1300 zł (jaką otrzymywał dotychczas) na 1340 zł (minimalna kwota obecnie obowiązująca) i pochodne liczone od tej kwoty.
Dyskusji nie było.
Stosunkiem głosów : 17 głosów – za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4 podjęto Uchwałę Nr XIX/218/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

8) Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały na druku nr 207 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie weksla własnego in blanco jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W zarządzonym głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Jednogłośnie (21 głosów za) podjęto Uchwałę Nr XIX/219/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie weksla własnego in blanco jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 we Wschowie.

9) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 208.
Dyskusji nie było. Jednogłośnie ( 21 głosów - za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0)
podjęto Uchwałę Nr XIX/220/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

10) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 209.
Dyskusji nie było. Stosunkiem głosów : 14 głosów – za, przeciw – 0, wstrzymujących się – 7
podjęto Uchwałę Nr XIX/221/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/500/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 września 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego.

Ad.6 Interpelacje radnych.

Złożono 1 interpelację.
Radna Krystyna Kałużna odczytała interpelację dot wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – podjęcie działań przez Gminę w tej sprawie. (Materiał w załączeniu).
Radna Krystyna Kałużna zadała pytanie – jak przebiega wypłata świadczeń rodzinnych przez OPS.

Radny Jan Kiciński zadał pytania:
- czy kwota 300 tys. zł została umorzona przez Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- czy Biuro Promocji wyda folder, co z materiałami reklamowymi i promocyjnymi oraz jakie są obecne losy wschowskiej monografii.

Ad.7
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie – p.Aleksandra Stryjewska poinformowała o poczynionych pracach związanych z wypłatami świadczeń rodzinnych.
Mimo wielu przeszkód, zadanie to zostało w terminie zrealizowane przez OPS.

Dyrektor Muzeum - Leszek Marciniak przekazał informację nt spotkania dot. monografii wschowskiej z prof. Szulcem.
Myśli, że uda się w końcu wydać tę monografię.

Na piśmie Burmistrz udzieli odpowiedzi radnej Krystynie Kałużnej na złożoną interpelację.
-Burmistrz poinformował, że z dniem 1 czerwca br. zmieniły się zasady przyznawania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Pomoc może być udzielana tylko w ramach realizacji zadań własnych gminy. Gmina na podstawie konkursu (zasady konkursu, które ma określić Rada w chwili obecnej nie są jeszcze opracowane) dokonuje wyboru wykonawcy tego zadania.
- Do BOŚ-u został złożony wniosek o umorzenie 300 tys. zł. Gmina musiała dokonać uzupełnienia wniosku. O podjętej decyzji przez BOŚ w tej sprawie, Rada zostanie poinformowana.

Ad.8
Radny Jan Kiciński podziękował Burmistrzowi za tablicę informacyjną, która znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy.
-Radny Władysław Brzechwa zadał pytanie do Dyrektora Domu Kultury – dlaczego szkoły nie zostały poinformowane o zmianie godzin przeprowadzonego przeglądu kulturalnego szkół.
-Radna Bogusława Awsiukiewicz odczytała wniosek dot. założenia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Daszyńskiego i ulicy Kurpińskiego. (Materiał w załączeniu).
Prosi również o przeprowadzenie modernizacji drogi polnej prowadzącej do cmentarza komunalnego (droga przy kotłowni) oraz postawienie tam kilku ławek.
-Radna Krystyna Kałużna zaapelowała o większe zaangażowanie rolników w realizacji programu „Lider”.
-Jan Wojciechowski z publiczności zaproponował rozważenie możliwości zmiany osoby – prof. Szulca, odpowiedzialnej za monografię.
Pozytywnie ocenił wykonaną pracę w ramach przyznawanych świadczeń rodzinnych przez OPS.
Zaapelował o zdjęcie nieaktualnych reklam.
Zadał pytanie dlaczego „jemu - inwalidzie” zabrania się parkowanie samochodem na posesji przy której mieszka. Jest inwalidą II grupy.

Dyrektor Domu Kultury Jacek Lisiak poinformował, że telefonicznie wszystkie szkoły zostały poinformowane o zmianie godziny rozpoczęcia przeglądu. Z uwagi na fakt, ze informacje nie wszystkie zostały odczytane (informacja nagrana na sekretarkę) wystosował do placówek oświatowych pismo z przeprosinami.
Dyrektor DK zaprosił wszystkich na „Królewski Festiwal Muzyki”, który ma odbyć się od 18-20.06.2004r. oraz na obchody „Dni Wschowy”, które odbędą się w dniach 25-26 czerwca br.

Burmistrz udzielił informacji radnej B.Awsiukiewicz – założenie lustra przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Kurpińskiego musi nastąpić przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.
Podobnie przedstawia się modernizacja drogi polnej prowadzącej do cmentarza komunalnego. Jest to poważna inwestycja, droga ta łączy się z drogą powiatową.
Burmistrz nie widzi problemu z ustawieniem kilku ławek przy tej drodze.
W czasie obrad Sesji swoją obecnością zaszczycił Starosta Wschowski Pan Marek Kozaczek.
Starosta odniósł się do wniosków zgłaszanych na Sesji. Stwierdził, że wnioski te są zbieżne z wnioskami zgłaszanymi podczas obrad Rady Powiatu Zaprasza z wnioskami do Zarządu Powiatowego czy na Sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad poinformował, że planuje się ok. 28.06.2004r. debatę nt bezrobocia.
W debacie tej mają wziąć udział radni, sołtysi i przedsiębiorcy.
Przewodniczący Rady poprosił również o ustawienie jeszcze dodatkowych ławek w miejscach publicznych w mieście.

Ad.9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała : Maria Wilczak


Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie
/-/
Fabian GrzybData publikacji: 2004-07-21 08:39:28 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa