Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXII/04

P r o t o k ó ł Nr XXII/ 04

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 13 października 2004 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecne były 3 osoby (radny Andrzej Naskręt – nieobecność usprawiedliwiona).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad wraz z wnioskiem Burmistrza o zmianę porządku ( wniosek w załączeniu). Jednogłośnie ( za – 18 głosów) przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa,
2) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wschowa,
3) uchwalenia zadań wynikających z planu rozwoju wsi Lgiń,
4) uchwalenia zadań wynikających z planu rozwoju wsi Siedlnica,
5) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne,
8) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
9) zmiany Uchwały nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
10) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych,
11) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok,
12) zmiany Uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006,
13) przyjęcie zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego.

5. Interpelacje radnych.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest odpowiednie quorum do podejmowania uchwał.

Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XXI sesji Rady Miejskiej (18 głosów za).

Ad.3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił
Burmistrz (materiał w załączeniu).
O godzinie 13:15 przybył na obrady radny W. Przybycień , obecnych 19 radnych.
Dyskusji nie było.

Ad.4. Przewodniczący obrad poinformował o odbytym szkoleniu zorganizowanym przez „ Wspólnotę”
( udział brali F. Grzyb i J. Bojarski) , na temat problemów procedury uchwałodawczej, m.in. związanych z regulacjami zawartymi w statutach gmin . W tym kontekście szczególną uwagę zwrócił na statutowe regulacje określające czas, który przeznaczony jest dla wystąpień radnego w czasie sesji.
Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał.
1. Projekt uchwały druk nr 231 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa. Wprowadzenia dokonał Przewodniczący obrad.
O godzinie 13:30 przybyła radna K. Kałużna, obecnych 20 radnych.
Radny St. Kowalczyk – nie zgadza się z kierunkami rozwoju przedstawionymi w PRL. Aby zrealizować cele wskazane w planie należałoby planować inne kierunki rozwoju. Ponadto planowany wzrost dochodów w latach 2005-2007 jest nierealny. Zamieszczone dane wskazują na dynamikę wzrostu dochodów ze środków unijnych na poziomie 40%. Uważa, że jeśli nie posiadamy promes, przy złożonych wnioskach, nie powinniśmy ujmować środków z tytułu tych konkretnych wniosków, jako składników przychodów gminy ( przyrost rzędu 8 mln. zł.). W kolejnym roku 2006, poziom dochodów rzędu 43 mln. jest nieosiągalny, zwłaszcza przy założeniu wzrostu wydatków o kwoty wynikające z terminarza wykupu obligacji komunalnych ( począwszy od 2005r.).
Burmistrz K. Grabka – proponuje przyjąć PRL w całości, jako swojego rodzaju plan, który można korygować w przyszłości w odniesieniu do zaistniałych warunków funkcjonowania. Jako gmina, chcąc ubiegać się o środki z funduszy strukturalnych musimy posiadać taki dokument. Przyjęcie PRL jest logiczną konsekwencją składanych wniosków. Ponadto jest to plan otwarty, dlatego też prosi radnego Kowalczyka o zaprezentowanie jego sugestii dotyczących zmiany kierunków inwestowania.
Radny ST. Kowalczyk – w odpowiednim czasie ujawni swoje propozycje. Nadto wyraził wątpliwość, czy sposoby na zmniejszenie ubóstwa wsi ( str. 31 Planu) są adekwatne do skali problemu.
Radna B. Awsiukiewicz – czy dane z tabeli na str. nr 4 ( errata do PRL, w załączeniu) dotyczą mieszkańców gminy, czy miasta.
Przewodniczący F. Grzyb – dane dotyczą mieszkańców całej gminy.
Wobec nie zgłoszenia innych uwag Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 13 głosami za, przy braku głosów przeciw i 7 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.

2. Projekt uchwały druk nr 232 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wschowa. Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący obrad, po czym odczytał wniosek wspólnie wypracowany przez Komisje Rady Miejskiej (wniosek w załączeniu).
W dalszej kolejności odbyło się głosowanie radnych nad wnioskiem. Stosunkiem głosów: 15 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się Rada Miejska przyjęła wniosek Komisji.
Przewodniczący podkreślił, że poprawki oraz sugestie zgłoszone przez radnych w czasie wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 11 października 2004r., zostały ujęte w obecnym kształcie dokumentów.
Wobec braku uwag, Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 15 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy 5 głosach wstrzymujących się, podjęto uchwałę Nr XXII/244/04 rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wschowa.

3. Projekt uchwały druk nr 233 w sprawie uchwalenia zadań wynikających z planu rozwoju wsi Lgiń odczytał Przewodniczący obrad. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę Nr XXII/245/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia zadań wynikających z planu rozwoju wsi Lgiń.

4. Projekt uchwały druk nr 234 w sprawie uchwalenia zadań wynikających z planu rozwoju wsi Siedlnica został odczytany przez Przewodniczącego obrad. Uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania, jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę Nr XXII/246/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia zadań wynikających z planu rozwoju wsi Siedlnica.

5. Projekt uchwały druk nr 235 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Projekt odczytał Przewodniczący obrad, dyskusji nie było. W wyniku głosowania , jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę Nr XXII/247/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

6. Projekt uchwały druk nr 236 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przewodniczący odczytał wniosek Komisji Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały druk Nr 236 ( wniosek w załączeniu). W wyniku głosowania, jednogłośnie ( 20 głosów za) wniosek został przyjęty.
Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do tab. nr 12 – poz. 1 – koszty zarządu – 328.216,- co oznacza ta znacząca pozycja. Ile osób liczy zarząd Spółki?
Radna K. Kałużna – prosi o uzupełnienie zapisów w tabeli nr 12 w kolumnie nr 2 – ostatni rok obrotowy z zł. – co umożliwi dokładne porównanie danych.
Prezes T. Kąkalec – Zarząd Spółki jest jednoosobowy – prezes. Liczby wskazane w tych polach tabeli nie są wynagrodzeniem prezesa. W związku z podziałem Spółki na wydziały, w takim również wydziałowym ujęciu występują koszty. Wszelkie koszty zarówno osobowe, administracyjne, czy np. zarządu nieruchomościami – nieprzypisane do konkretnego wydziału składają się na koszty zarządu ( w poprzednio obowiązującej klasyfikacji kosztów – odpowiadały im koszty ogólnozakładowe). Natomiast co do uzupełnienia kolumny 2 – nie jest to możliwe z uwagi na brak danych do wyliczenia kosztów działalności ZBGKiM , tak by przedstawić pełne 12 miesięcy.
Radny St. Kowalczyk – w imieniu radnych Klubu Przyjazna Gmina Przyjazny Powiat składa formalny wniosek o utrzymanie do końca 2005r. aktualnie obowiązujących stawek opłat, z uwagi na fakt, iż społeczność mieszkańców, których dotyczy taryfa podlega ciągłemu procesowi ubożenia , i zwiększenie opłat za wodę i ścieki , z jednej strony może nadmiernie obciążyć ich budżety domowe , a z drugiej strony może skutkować zwiększeniem kwoty należności nieściągalnych.
Radca prawny, D. Płociniczak wyjaśnił, że aktualnie obowiązująca ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. (tj.Dz. U. 2001r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), określa sposób i wysokość naliczenia stawek taryfowych oraz określa tryb przyjęcia taryfy. Rada Miejska może przyjąć, aczkolwiek nie musi, taryfę stawek za wodę i odprowadzanie ścieków. Niezależnie od tego, czy Rada przyjęła taryfę, czy nie , z mocy ustawy , Spółka po określonym ustawowo czasie będzie mogła stosować stawki zaprezentowane w tym projekcie.
Radny St. Kowalczyk – w takim razie, czy można zmienić zapisy w taryfie w następujący sposób:
§1 pkt.1
1) grupa taryfowa WG- gosp. domowe jest 1,98zł ( netto ) proponuję 1,73zł ( netto),
2) grupa taryfowa WP – odbiorcy pobierający wodę do pozostałych celów przemysłowych jest 2,45zł (netto ) proponuję 2,31zł ( netto).
§2 pkt.1
1) grupa taryfowa SG – odbiorcy wody z grupy WG i odbiorcy korzystający z własnych źródeł , przyłączeni do sieci kanalizacyjnej
jest 2,77zł (netto) proponuję 2,41zł ( netto)
2) grupa taryfowa SP – odbiorcy wody z grupy WP przyłączeni do sieci kanalizacyjnej
jest 4,04zł (netto) proponuję 3,67zł ( netto)
Radca Prawny D.Płociniczak – wskazana wcześniej ustawa wprowadza novum polegające na tym, że to właśnie ona (ustawa) nakazuje, co ma być ujęte przy konstruowaniu stawki taryfowej. Nie mówi nic na temat, czy rada może te stawki zmieniać. W myśl przepisów ustawy rada może stawki albo przyjąć, albo wstrzymać się od podjęcia uchwały.
Przewodniczący F. Grzyb – w świetle przepisów wniosek przedstawiony w tej sprawie nie może być
przyjęty.
Radny St. Kowalczyk – czyli Rada Miejska nie na wpływu na poziom stawek.
Przewodniczący F. Grzyb – w pewnym sensie tak, ponieważ my jako radni nie mamy również
wpływu na koszty spółki. To Spółka przygotowuje taryfę, a my możemy ją przyjąć lub nie.
W ciągu dalszym pomiędzy radnym St. Kowalczykiem i radną K. Kałużną wywiązała się polemika, czy zasadne jest drążenie tematu zmiany stawek zawartych w taryfie, jeśli radni nie mają jakiegokolwiek wpływu na budowę tych stawek.
Radny St. Kowalczyk zaznaczył, że nie tylko radni nie mają wpływu na wysokość stawek taryfowych, ale również na inne aspekty działalności Spółki, np. na sprawy związane z cmentarzem komunalnym i usługami pogrzebowymi.
Burmistrz K. Grabka – Rada Miejska nie miała wpływu na kształtowanie stawek taryfowych, jak również kosztów działalności zarówno w czasie istnienia ZBGKiM, jak również po powstaniu Spółki Komunalnej.
Radny J. Kiciński - zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym podczas wspólnego posiedzenia Komisji stałych – radnym chodziło nie o wpływ na kształtowanie stawek, a o przygotowanie przez Spółkę taryfy z mniejszą ilością grup taryfowych i niższymi stawkami.
Burmistrz M. Kraśny – stawka za wodę dla najliczniejszej grupy odbiorców (gospodarstw domowych) – to 1,98 netto, odbiorcy na terenach wiejskich płacą znacznie więcej. Ponadto podkreślił, że spółka nie kształtuje taryfy w sposób niekontrolowany – opracowuje ją w oparciu o obowiązujące przepisy, ponadto jej działalność jest kontrolowana przez Radę Nadzorczą, w skład której wchodzą również radni Rady Miejskiej.
Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 11 głosami za, przy 6 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę Nr XXII/248/04 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Projekt uchwały druk nr 237 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący obrad.
Radny St. Kowalczyk – czy w czasie, gdy szuka się oszczędności we wszelkich sferach działalności Gminy, czy zasadne jest ponoszenie kosztów związanych nie tylko z zakupem wskazanej działki, ale również, co zapewne będzie konsekwencją tego zakupu, kosztów rozbudowy Sali i remontu już istniejącej części nieruchomości. Przecież Gmina poniosła już koszty związane z organizacją dożynek, np. zakupu bloczków.
Sołtys wsi Wygnańczyce – K. Sobczuk – bloczki zostały wykonane przez mieszkańców wsi Wygnańczych we własnym zakresie. Organizacja dożynek nie może być oceniana jedynie ze względu na poniesione koszty. Dzięki tej imprezie nastąpiła znaczna integracja mieszkańców sołectwa. Natomiast zakup działki został niejako wymuszony z uwagi na specyficzną lokalizację sali wiejskiej.
Radny ST. Kowalczyk – czy jednak sala ma aż takie wykorzystanie, że zasadna jest jej rozbudowa. Czy nie jest to wydawanie środków , które mogłyby zostać wykorzystane na kompleksową akcję np. modernizację i budowę remiz OSP. Czy np. w przypadku Osowej Sieni nie można by było zaadaptować na remizę budynek po oczyszczalni.
Burmistrz K. Grabka – pomysł zakupu działki przylegającej do aktualnie istniejącej Sali wypłynął na spotkaniu z Radą Sołecką. Członkowie rady przedstawili szereg mocnych argumentów przemawiających za zakupem działki, wskazując niezbędność takiego działania. Natomiast, jeśli chodzi o pomysł na zagospodarowanie budynku oczyszczalni na remizę w Osowej Sieni, najpierw należy zadać sobie pytanie, co zrobić ze ściekami z tego terenu. Gmina złożyła wniosek o środki na przepompownię ścieków w Osowej Sieni, tak że sprawę adaptacji należy odłożyć do czasu rozstrzygnięcia wniosku.
Więcej uwag nie zgłoszono, w wyniku głosowanie, jednogłośnie ( 20 głosów za) została podjęta uchwała Nr XXII/249/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne.

8. Projekt uchwały druk nr 237/1 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminne przedstawił Przewodniczący obrad. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę Nr XXII/250/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.

9. Projekt uchwały druk nr 238 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. Projekt uchwały zaprezentował Przewodniczący obrad.
Radny St. Kowalczyk – jakie będą koszty przeprowadzenia projektowanej zmiany, ile osób otrzyma wypowiedzenia oraz czy poziom usług zostanie zachowany.
Burmistrz K. Grabka – Poziom usług zostanie zachowany na przynajmniej tym samym poziomie, a nawet powinien się poprawić ich standart. Będzie rozpisany konkurs na przejęcie świadczenia usług z OPS. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy dotyczy 18 osób. Koszty tego przedsięwzięcia planowane są na poziomie wypłaty odpraw 3-miesięcznych dla 18 osób (zarobki średnio na poziomie 1100,- i 1200,- ) daje to około 60.000,- W tym roku obrachunkowym Gmina poniesie koszty związane z wypłatą odpraw. Natomiast w związku z przeniesieniem świadczenia usług w ramach konkursu na jednostki zewnętrzne – w przyszłym roku pojawią się oszczędności.
Kierownik OPS A. Stryjewska – W chwili obecnej wszystkie działające OPS-y, z mocy ustawy mają możliwość przechodzenia na taki system realizacji świadczeń. W gminach, w których przeprowadzono takie zmiany, zanotowano zmniejszenie kosztów działalności OPS na poziomie 50-60%. Możemy przypuszczać, że w naszym przypadku zmniejszenie kosztów będzie na porównywalnym poziomie.
Radny St. Kowalczyk – czy w warunkach konkursu będzie wyraźnie zapisane, że podmioty przejmujące zadania do wykonania będą musiały zatrudnić tych pracowników, którzy zostali zwolnieni z OPS w związku z przekazaniem tych zadań.
Kierownik OPS A. Stryjewska – taki zapis na pewno będzie w warunkach konkursu.
Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie, w wyniku którego 18 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się, podjęto uchwałę Nr XXII/251/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany Uchwały nr VI/60/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

10. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały druk nr 239 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, jednogłośnie ( 20 głosów za ) podjęto uchwałę Nr XXII/252/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych.

11. W dalszej kolejności Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały druk nr 240 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok. Dyskusji nie było. Jednogłośnie (20 głosów za) podjęto uchwałę Nr XXII/253/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2004 rok.

12. Projekt uchwały druk nr 241 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006 przeczytał Przewodniczący obrad. Radni nie zgłosili żadnych uwag. W wyniku głosowania, jednogłośnie (20 głosów za) Rada podjęła uchwałę Nr XXII/254/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006.

13. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały druk nr 242 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego.
Burmistrz K. Grabka – powstanie tej uchwały jest konsekwencją spotkania Burmistrza ze Starostą Wschowskim. W roku ubiegłym w wyniku przetargu wybrano 2 podmioty zajmujące się utrzymaniem dróg, oddzielnie powiatowych, oddzielnie gminnych. Takie postawienie zakresu obowiązków powodowało niekiedy sytuacje kuriozalne. Konsekwentnie powstał projekt wzięcia obowiązku utrzymania dróg przez jeden podmiot. Starosta Powiatowy ogłosił przetarg na utrzymanie dróg zarówno powiatowych, jak i gminnych. Został on jednak unieważniony z powodu niezgodności z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym. Aby móc w świetle prawa wyłonić podmiot, który będzie dbał o utrzymanie wszystkich dróg na terenie Gminy, należy przyjąć zadnie od powiatu w zakresie utrzymanie dróg powiatowych-miejskich i wtedy ogłosić przetarg na poziomie Gminy.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, jednogłośnie ( 20 głosów za) podjęto uchwałę Nr XXII/255/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego.

Ad.5 Radny J. Kiciński podziękował Burmistrzowi za udzielenie odpowiedzi na interpelacje złożone na jego ręce w czasie poprzedniej sesji Rady Miejskiej we Wschowie. Żaden z radnych, czy klubów radnych nie złożył nowych interpelacji.

Ad.6 W związku z brakiem złożonych interpelacji – Burmistrz nie udzielał odpowiedzi.

Ad.7 Na wstępie Przewodniczący obrad odczytał Komunikat z rozstrzygnięcia Konkursu
„ Najpiękniejsza wieś w gminie” ( materiał w załączeniu). Pierwsze miejsce zajęła Nowa Wieś, drugie – Hetmanice, trzecie – wspólnie Przyczyna Dolna i Łysiny.
Następnie przystąpiono do zadawania pytań:
1) Radny J. Kiciński prosi o:
a) - informacje na temat monitoringu miasta Wschowa,
b) - informacje na temat wniosku złożonego w BOŚ, czy kwota 350tys.zł. zostanie umorzona,
c) - wyjaśnienie, dlaczego w ostatnich numerach „ Słowa Ziemi Wschowskiej ” nie ma dotychczasowej rubryki „ Wieści z Ratusza”,
2) Radny W. Brzechwa zadał pytanie w sprawie:
a) - możliwości złożenia wniosku, dotyczącego drogi powiatowej, a dokładnie wymiany chodnika wzdłuż drogi w Konradowie, w związku z tym, że stan dewastacji tego chodnika jest przyczyną częstych wypadków i kolizji, nierzadko prowadzących do konieczności hospitalizacji poszkodowanych,
b) - jak najszybszego przeprowadzenia remontu wieżyczki w remizie strażackiej, ponieważ w każdej chwili może się ona zawalić.
3) Radny St. Kowalczyk chciałby uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
a) w związku z publikacją w ABC artykułu o GKRPA, czy wcześniej Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na wydatkowanie środków GKRPA, czy były one uwzględnione oraz czy radykalne cięcia w zakresie działalności poszczególnych sekcji GKPRA były uzasadnione,
b) w jakim stadium jest budowa drogi w Lginiu,
c) w jakim stadium jest budowa drogi dojazdowej w Przyczynie Górnej,
d) na jakim etapie jest adaptacja budynku przy ul. Pocztowej, kto robił projekt adaptacji i za ile,
e) co z remizami strażackimi ( Siedlnica, Osowa Sień),
f) jak wygląda sprawa modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.
g) na jakim etapie jest przebudowa Kolegium Jezuickiego.
h) dlaczego jest inny zegar w sali posiedzeń UMiG.
i) ponowił pytanie z poprzedniej sesji o wydatkowanie 1 mln.zł, uzyskanych z emisji obligacji komunalnych,
j) jakie jest zatrudnienie w Urzędzie, w podziale na etaty, umowy – z uwzględnieniem podziału na umowy-zlecenie, umowy na czas określony, w podziale na wydziały ( dane osobowe – podanie nazwisk).
4) Radny J. Pabierowski – czy jest wykonana dokumentacja dotycząca modernizacji osiedla przy ul.Tylnej,.
5) Głos zabrała osoba z publiczności - pracownik PKP, stacja we Wschowie– jakie działania podjął Burmistrz w kwestii likwidacji połączeń PKP na linii Leszno-Wschowa. Przyłączył się radny E. Kobierski, podając, że ustalono już datę zaprzestania przejazdów na tej trasie na 12 grudnia 2004r.
6) Radna K.Kałużna, czy będą zainstalowane progi zwalniające na ul. Konopnickiej.

Burmistrz odpowiedział na zadane pytania:

1) Radnemu J. Kicińskiemu :
a) - w sprawie monitoringu był ogłoszony przetarg, który wygrała firma asekuracyjna z Legnicy. Jest przygotowany sprzęt, urządzenia kontrolne i zapisujące, który już służy na potrzeby operacyjne policji. Nie zostało jednak formalnie uruchomione stanowisko operacyjne w siedzibie policji – jest ono w trakcie prac wykończeniowych. Za to Gmina nie odpowiada.
b) - sprawa umorzenia 350tys. w BOŚ – wszystkie dokumenty zostały już dawno złożone i wstępnie zweryfikowane, czekamy na ostateczną decyzję.
c) - pracownik Biura Promocji kontaktował się z gazetą „ Słowo Ziemi Wschowskiej” przekazując informacje o pracach Rady Miejskiej i Urzędu, były one zamieszczane w gazecie bezpłatnie. Od paru poprzednich wydań gazety, mimo przekazywania informacji do redaktora naczelnego, żadne wzmianki nie ukazały się w gazecie. Decyzja, czy zostanie w wydaniu zamieszczony dany materiał, czy nie, zależy od redaktora naczelnego.
2) Radnemu W. Brzechwie:
a) w sprawie remontu chodnika w Konradowie, w ubiegły poniedziałek (11.10.04) został złożony stosowny wniosek przez mieszkańców, sprawie zostanie nadany bieg,
b) remont wieżyczki powinien być zakończony. Niezwłocznie po sesji sprawa zostanie wyjaśniona w odpowiednim wydziale i odpowiedź przekazana radnemu.
3) Radnemu St. Kowalczykowi:
a) w sprawie GKRPA, Komisja Rewizyjna prowadzi kontrole podległych jednostek, niezależnie czy są o nich publikowane artykuły, czy nie. Komisja Rewizyjna przygotowuje raporty z kontroli, tak było i w tym przypadku, prezentując wypracowane wnioski. Co do publikacji w ABC , w części stwierdzeń zgadza się , jednak uważa, że niektóre problemy zamieszczone w artykule zostały przejaskrawione. Prawdą jest, że działanie przyjętego na ten rok programu okazało się wadliwe. Konsekwentnie zostanie w tym zakresie zmodyfikowany plan na przyszły rok. W przypadku grup AA, terapeuci nie powinni otrzymywać wynagrodzenia za uczestnictwo w spotkaniach (działalność społeczna). Cięcia w zakresie działalności poszczególnych sekcji poczyniono po konsultacjach z kierownikami konkretnych sekcji.
b) Gmina posiada zezwolenie na budowę drogi w Lginiu. Odcinek od cmentarza do wsi Hetmanice zgodnie z planem winien zostać zrealizowany w przyszłym roku. Na realizację odcinka w centrum wsi (przy pałacu) – zostanie ogłoszony przetarg.
c) w sprawie budowy dróg dojazdowych w Przyczynie Górnej (od strony Nowej Wsi) złożony został wniosek o środki z funduszy strukturalnych na sfinansowanie 50% inwestycji, kolejne 50% będzie pochodzić ze środków gminnych.
d) w dniu 3 listopada b.r. zostaną otwarte oferty przetargowe na adaptację wskazanego budynku. Sama inwestycja będzie realizowana na przełomie roku 2004/05. Takie przesunięcie wynika z opóźnień w skompletowaniu pełnej dokumentacji (m.in. w zakresie architektonicznym). Kosztorys inwestorski opiewa na 300.000,-. Projekt adaptacji przygotowała firma ze Sławy, za 20.000,- zł.
e) sprawa remizy w Siedlnicy zostanie realizowana zgodnie z uchwalonymi zadaniami wynikającymi z planów rozwoju wsi Siedlnica. Zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem – rozważamy możliwość przeniesienia siedziby OSP w Osowej Sieni do budynków oczyszczalni.
f) inwestycja w SP nr 1 we Wschowie w zakresie modernizacji kotłowni została ukończona.
Przy okazji tego tematu Burmistrz zdał relację z zakończenia prac w zakresie:
• kanalizacji sanitarnej na ul. Działkowa,
• remontu Sali wiejskiej w Łęgoniu,
• wymiany stolarki okiennej i podłóg w SP Nr 1 we Wschowie,
• wymiany stolarki w OSiR.
g) w sprawie przebudowy Kolegium, zakończono fazę przygotowania dokumentacji,
h) w sprawie zegara odpowiedzi udzielił Sekretarz J. Bojarski – zainstalowano inny zegar do czasu wykonania nowego mechanizmu do właściwego zegara.
i) w sprawie środków z emisji obligacji odpowiedzi udzielił Burmistrz K. Grabka – nie ma nic nowego do dodania poza tym, co przekazał na poprzedniej sesji. Sprawozdania i opinie RIO w tej sprawie są do wglądu. Szczegółowe zestawienie wpływów i wydatków budżetowych zostanie przedstawione po zamknięciu roku budżetowego.
W związku z takim stanowiskiem Burmistrza radny St. Kowalczyk stwierdził, że złoży stosowne zapytanie w tej sprawie na piśmie i będzie oczekiwał odpowiedzi również w takiej formie.

4)Radnemu J. Pabierowskiemu odpowiedział Burmistrz M. Kraśny – jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji, będzie gotowa do końca bieżącego roku.

5) Radnemu E.Kobierskiemu pracownikowi PKP –Gmina nie może jednoznacznie zabronić zamykania linii, ponieważ wiązałoby się to z przejęciem wierzytelności PKP ciążących na tej konkretnie linii. W dniu 15 października b.r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielem przewozów regionalnych PKP z burmistrzami Wschowy i Szlichtyngowej, Starostą Powiatowym, przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy nalegać, by ta linia funkcjonowała. W rozmowie telefonicznej z dziennikarzem Gazety Wyborczej powiedział, że podejmie działania w celu niedopuszczenia do zamknięcia linii, aczkolwiek nie będzie występować z wnioskiem do Rady Miejskiej o przeznaczenie środków z budżetu gminy na oddłużenie tej linii regionalnej.

6) Radnej K. Kałużnej – zadanie polegające na zainstalowaniu progów zwalniających na ul. Konopnickiej jest do zrealizowania w stosunkowo niewielkim odstępie czasowym.

W dalszej kolejności Sołtys Nowej Wsi St. Banasiak podziękował za przyznanie nagrody w konkursie „ Najpiękniejsza wieś w gminie”

Dyrektor Muzeum L. Marciniak zaprosił zebranych na wernisaż sztuki chińskiej przy okazji otwarcia wystawy dotyczącej odkryć archeologicznych w Chinach.

Następnie głos zabrał J. Chrapusta ( z sali), pytając o możliwość zamontowania progów zwalniających na Rynku oraz poruszył problem rujnowanych chodników przy toaletach przy Rynku (rozjeżdżają je samochody dostawcze przyjeżdżające do sklepów zlokalizowanych w obrębie rynku).
Odpowiedzi udzielił Burmistrz M. Kraśny stwierdzając, że zapewne inwestycja tego typu (progi) jest do przeprowadzenia, jakkolwiek zarówno drogi, jak i chodniki wokół Rynku są w gestii Starostwa Powiatowego i właśnie do Starostwa zostanie złożony odpowiedni wniosek. Natomiast, jeśli chodzi o dewastację chodników, to monitoring wokół Rynku działa kamera rejestruje następujące zdarzenia) i widać już pierwsze efekty (zmiany zachowania kierowców pojazdów w ruchu na rynku).
Dodatkowo obecny na obradach J. Wojciechowski ponownie zgłosił postulat zamontowania progów zwalniających na wszystkich drogach dojazdowych do Rynku.

Ad.8 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.


Protokołowała : Maria Wilczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2004-12-20 09:16:23 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa