Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXIX/05

P r o t o k ó ł Nr XXIX/ 05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 25 maja 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych ( nieobecna radna Krystyna Kałużna – nieobecność usprawiedliwiona).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 20 osób).

Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad poprzez :
1)wycofanie w pkt. 6 ppkt. 2 projektu uchwały druk nr 298 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej przez Gminę Wschowa wspólnotom mieszkaniowym ,
2)wprowadzenie w pkt. 6 ppkt. 2 następujących projektów uchwał:
- druk nr 301 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej we Wschowie,
- druk nr 302 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie,
- druk nr 303 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pod głosowanie porządek obrad po wnioskowanych zmianach.

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Gminy na temat działań związanych w promocją oferty inwestycyjnej Gminy Wschowa.
5.Informacje o przygotowaniu do sezonu letniego 2005r. Domu Kultury, OSiR-u , ZHP i Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
2)zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej we Wschowie
3)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie
4)odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa
5)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa
6) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10.Zakończenie obrad.

Dyskusji nie było. Radni w wyniku głosowania 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i 3 wstrzymujących się przyjęli uzupełniony porządek obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym ( materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Radny St. Kowalczyk – jeśli chodzi o sprawę zorganizowania dożynek wojewódzkich we Wschowie, to jaki będzie udział Gminy w finansowaniu oraz ile na tym Gmina straci.
Burmistrz Grabka – nie jestem w stanie odnieść się do stwierdzenia „ ile stracimy” , ponieważ równie dobrze moglibyśmy rozważać ile rok rocznie tracimy przy organizacji dożynek gminnych. Należy dodać , że będzie to impreza łączona , dożynki wojewódzko -gminne ( nie będą organizowane oddzielne dożynki gminne). W dniu dzisiejszym nie został stworzony szczegółowy kosztorys imprezy, wiem jednak, że większość kosztów pokryje UW i Wojewódzkie Centrum Animacji Kultury Zielonej Górze. Ponadto przyjadą na tę imprezę ci, którzy mogą trafić w wyniku jesiennych wyborów do nowego sejmu- czyli powinniśmy rozpatrywać sens zorganizowania tej imprezy w kontekście promocji Gminy.
Więcej pytań radni nie zgłosili. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.4 Kierownik Biura Promocji Ireneusz Mieżowiec omówił działania podejmowane przez Biuro w celu promocji Gminy i jej oferty inwestycyjnej. Przedstawił informacje na temat udziału Gminy w targach inwestycyjnych we Wrocławiu i w Warszawie. Przedstawił również baner Gminy oraz materiały multimedialne promujące Gminę Wschowa.

Ad.5 Dyrektor Domu Kultury Jacek Lisiak przedstawił propozycje imprez przygotowanych na sezon letni 2005r. ( materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – proszę podać jaka była wysokość dochodów Domu Kultury w roku 2004 oraz wyjaśnić na czym polega współorganizacja różnych imprez przez Dom Kultury , ze wskazaniem czy jest ona odpłatna.
J. Lisiak – dochody Domu Kultury w 2004 były na poziomie 119.300,-. Pochodziły one z działalności kina „Hel”, dzierżaw , z tytułów wypożyczeń oraz od sponsorów.. Natomiast jeśli chodzi o współorganizację to zwracają się do nas szkoły, sołectwa i inne organizacje z terenu gminy – DK nieodpłatnie udostępnia sprzęt, pracowników obsługujących ten sprzęt , transport , zapewnia obsługę konferansjerską itd. Dotychczas ta działalność była nieodpłatna. Natomiast chciałbym by w przyszłości pobierane były te opłaty, w wysokości, która umożliwiłaby pokrycie kosztów amortyzacji sprzętu i opłacenia kosztów pracowników technicznych. Więcej pytań radni nie zgłosili.
Kolejną informację o przygotowaniu do sezonu letniego 2005 przedstawił Dyrektor wschowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Lewandowski. ( materiał w załączeniu).
Radny A. Dworkiewicz – przed nami drugi „długi weekend”, prognozowana jest temperatura ok.30o czy nie byłoby zasadne zapewnić doraźną obsługę ratowników na plaży w Lginiu – to sugestia.
Radny F. Grzyb – prosi o podanie jakiej klasy czystości była woda w jeziorach lgińskich oraz czy były pobierane opłaty za szalety ( ubocznym skutkiem pobierania opłat za szalety zwłaszcza od dzieci – może być obniżona czystość wody).
Radny St. Kowalczyk – w ubiegłym roku Gmina sprzedała domki letniskowe, na ile odciążyło to budżet OSiR-u. Ponadto proszę powiedzieć w jakim stopniu przygotowana jest do sezonu sama plaża, stan w dniu dzisiejszym.
Radny J. Kiciński – Komisja Rewizyjna złożyła wniosek by przygotować ośrodek dokładnie do sezonu na koniec maja, tak by ewentualne niedociągnięcia móc spokojnie i dokładnie usunąć przed początkiem oficjalnego sezonu ( 25 czerwca ).
Z. Lewandowski :
- czystość wody sklasyfikowana była na poziomie II klasy ( bardzo dobry wynik),
- jeśli chodzi o pobieranie opłat za korzystanie z szaletów , pobieramy je od osób dorosłych, istnieje niepisane polecenie nie pobierania opłat od dzieci, żeby ustrzec się sytuacji zanieczyszczania akwenu przez dzieci,
- aby otworzyć oficjalnie kąpielisko istnieje wymóg formalny, by temperatura wody była min. 16o C, w chwili obecnej nie możemy otworzyć kąpieliska, tak że jeżeli ktoś się kąpie – robi to na własną odpowiedzialność,
- na terenie ośrodka otwarte są wszystkie lokale gastronomiczne.
Radny St. Kowalczyk – pytałem o stan plaży w dniu dzisiejszym.
Z. Lewandowski – plaża jest uporządkowana, pomost wymaga kosmetycznych zabiegów remontowych, ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że plaża i kąpielisko są wystarczająco przygotowane. Szalety są już czynne.
Informacje o przygotowaniu ZHP do sezonu letniego przedstawił Komendant Hufca we Wschowie Franciszek Trybel ( materiał w załączeniu). Zaapelował również do radnych i władz gminnych o pomoc w zatrudnieniu , chociaż na ½ etatu pracownika dozoru, przynajmniej w okresie jesienno –zimowo -wiosennym ( w okresie letnim do dozoru terenu stanicy i zgromadzonego sprzętu zatrudniani są pracownicy w ramach robót publicznych).
Radny J. Kiciński poparł wniosek komendanta ZHP o zatrudnienie pracownika dozoru, zważywszy na ilość i wartość sprzętu zgromadzonego na terenie stanicy.
Zastępca Powiatowego Komendanta Policji we Wschowie – Tomasz Kłosowski omówił stan przygotowania Powiatowej Komendy Policji we Wschowie do lata 2005r. ( materiał w załączeniu). W związku ze zwiększoną ilością osób przebywających w sezonie letnim na terenie gminy ( przede wszystkim Lgiń i Wygnańczyce ) zostanie otwarty letni posterunek policji w Lginiu, dysponujący poza standardowym wyposażeniem sprzęt pływający. Obsługę posterunku stanowić będą funkcjonariusze przesunięci czasowo z innych komend, tak że powstanie tej placówki nie jest równoznaczne z oddelegowaniem miejscowych funkcjonariuszy z dotychczasowych rejonów. Posterunek będzie pełnił dyżury całodobowe. Ponadto funkcjonariusze policji drogowej będą w okresie letnim ze zwiększonym natężeniem patrolować i kontrolować samochody , zwłaszcza na drogach wojewódzkich. Podinspektor Kłosowski poprosił o wsparcie Gminy w zakresie dofinansowania wyżywienia policjantów w placówce w Lginiu.
Radni pytań nie zadawali.

Ad.6 Podjęcie uchwał.

1)Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 297 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radny W. Brzechwa – czy zbycie nieruchomości zlokalizowanej w Przyczynie Górnej odbędzie się na drodze przetargu?
Burmistrz K. Grabka – zgodnie z zapisem w uzasadnieniu – tak.
W wyniku głosowania : jednogłośnie ( 20 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXIX/309/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Przewodniczący obradom F. Grzyb przedstawił, zgodnie z poprawionym porządkiem obrad projekt uchwały druk nr 301 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej we Wschowie, w odniesieniu do rezygnacji złożonej przez pana Edwarda Kobierskiego.
Radny J. Kiciński – czy rezygnacja Pana Kobierskiego ma związek z następnym projektem uchwały.
Radny E. Kobierski – tak
Więcej pytań nie było. W wyniku głosowania: 19 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 wstrzymującym się – radni podjęli uchwałę nr XXIX/310/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej we Wschowie.

3) F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 302 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie. Zgłoszono kandydaturę radnego E. Kobierskiego do Komisji Rewizyjnej. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania 18 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXIX/311/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie.

4) Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek Burmistrza w sprawie odwołania Sekretarza i przedstawił projekt uchwały druk nr 303 w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa.
Burmistrz K. Grabka – Pan Sekretarz J. Bojarski złożył rezygnację z funkcji z datą 29 kwietnia 2005r. W czasie od tego dnia parokrotnie rozmawiałem z Panem Sekretarzem i namawiałem go do zmiany decyzji. Przedyskutowaliśmy zaistniałą sytuację z Panem Przewodniczącym F. Grzybem i mając nadzieję na to, że Pan Bojarski może jeszcze zmienić decyzję postanowiliśmy nie umieszczać tego punktu w porządku obrad. Dlatego też wprowadziliśmy ten punkt dopiero w dniu dzisiejszym. Chcę dodać, że zgodnie z prawem jedynie Burmistrz może wnioskować o powołanie lub odwołanie pracownika na tym stanowisku, co czynię w dniu dzisiejszym.
Radca prawny A. Maluśka – Rada Miejska może w drodze podjęcia uchwały powołać lub odwołać sekretarza na wniosek burmistrza. Do Rady należy decyzja czy podejmie czy nie uchwałę w sprawie odwołania.
Radny J. Pabierowski – Pan Bojarski w tej chwili jest w trakcie zwolnienia lekarskiego, czy można go odwołać w takiej sytuacji.
Radca prawny A. Maluśka – nie ma przeszkód by rada podjęła uchwałę w sprawie odwołania dziś, natomiast wypowiedzenie zacznie bieg po powrocie Pana Sekretarza ze zwolnienia.
Radny St. Kowalczyk – czy w ostatnim czasie była kontrola w Urzędzie z Urzędu Wojewódzkiego , jeśli tak to jakie były jej wyniki.
Burmistrz K. Grabka – byłe jednodniowa kontrola z Urzędu Wojewódzkiego. Wyjaśnienia z ramienia Urzędu składał Pan Bojarski. Praca urzędu została oceniona jednoznacznie pozytywnie. Protokół pokontrolny jest do wglądu.
Przewodniczący F. Grzyb – chcę jednoznacznie stwierdzić , że nie ma żadnego konfliktu pomiędzy Panem Burmistrzem i Panem Sekretarzem
Radny St. Kowalczyk – jaką moc będzie miała ewentualnie podjęta uchwała.
Radca prawny A. Maluśka – Pan Sekretarz zostanie odwołany ze stanowiska, natomiast dalej będzie pracownikiem Urzędu.
Radny F. Baśczyn – składa wniosek formalny o ogłoszenie przerwy przed głosowaniem nad podjęciem uchwały o odwołaniu Sekretarza.
Burmistrz K. Grabka – jaki będzie skutek prawny niepodjęcia uchwały w sprawie odwołania przez Radę Miejską, czy Pan Bojarski nadal będzie musiał pełnić swoją funkcję.
Radny J. Kiciński – niezdecydowanie radnych wynika z faktu, że przed sesją odbyła się jedna komisja i są oni w pewien sposób niedoinformowani. Wracając jednak do przedmiotu obrad, chciałbym omówić tę sprawę osobiście z Panem Bojarskim, dlatego też będę głosował przeciw tej uchwale i namawiam pozostałych radnych z klubu o głosowanie przeciw.
Przewodniczący F. Grzyb – jako, że program sesji był mało problemowy, było spotkanie tylko Komisji Budżetu i Majątku Gminnego. Ogłosił głosowanie nad wnioskiem F. Baśczyna o ogłoszenie celowej przerwy.
Głosowanie zakończyło się następującym wynikiem: 12 za, 8 przeciw, brak wstrzymujących się.
Przewodniczący ogłosił 15 minutową przerwę ( 1545 do 1600 ).

Po powrocie z przerwy na Sali obecnych 20 radnych.
Radny B. Jarzyna – chciałbym usłyszeć, co Sekretarz ma do powiedzenia w tej sprawie dlatego w imieniu klubu oświadczam, że wstrzymamy się od głosu.
Radny St. Kowalczyk – czy nie prościej byłoby wycofać ten projekt , przecież wystarczy, że jedna osoba zagłosuje za i wtedy uchwała zostanie przyjęta.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa. W rezultacie głosowania przy braku głosów za, 12 głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących się radni nie podjęli uchwały w sprawie odwołania Sekretarza.

5)Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 299 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa.
Zastępca Burmistrza M. Kraśny – dokonał wyjaśnień. Właściciel nieruchomości zwrócił się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania. Spisano z nim stosowne porozumienia, na mocy którego pokryje on koszty opracowania planu. Jako, że jest to grunt prywatny – gmina nie musi uzbrajać terenu, oprócz dróg dojazdowych, co wynika z przepisów prawa. Przy uchwaleniu tego typu zmiany wnioskodawca uiszcza tzw. opłatę planistyczną. Ponadto opłacana jest również renta planistyczna tj. różnica w wartości terenu przed zmianą planu do wartości po zmianie planu. Dodatkowym bonusem jest to, że po przeprowadzeniu planowanej inwestycji do kasy Gminy będzie wpływał dodatkowo podatek od nieruchomości.
Radni nie zgłosili pytań. W wyniku głosowanie przy 15 głosach za, przy braku głosów przeciw i 5 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXIX/312/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa.

6)Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 300 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Radny J. Kiciński- prosi o skomentowanie faktu, że nastąpiły zmiany materiałów w odniesieniu do tych wysłanych do radnych i większość z nich otrzymała je dopiero tuż przed sesją.
Skarbnik A. Benit – zmiany te zostały dokonane w dniu wczorajszym w oparciu o pismo, które wczoraj otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, a dotyczącego uznania podatku VAT, jako kosztu niekwalifikowanego w przypadku do inwestycji w Siedlnicy i w Lginiu. Ponadto otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o kolejnym zmniejszeniu subwencji oświatowej. Dokładnie zostało to opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Burmistrz K. Grabka – Jest zbulwersowany stanowiskiem rządu, w sprawie finansowania inwestycji z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. W chwili składania wniosku ( nie tylko przez naszą Gminę) podatek VAT był zaliczony do kategorii kosztów kwalifikowanych, co przekładało się na wskaźnik finansowania inwestycji ze środków funduszu na poziomie max. 80 %. Olbrzymim nieporozumieniem jest fakt, że termin składania wniosków w programie „ Odnowy wsi” upłynął 4 maja b.r., a decyzja o uznaniu VAT za koszt niekwalifikowany jest datowana z 6 maja b.r.
Przewodniczący F. Grzyb w świetle wypowiedzi Pana Burmistrza zasadne jest by przygotować odpowiednie stanowisko Gminy w odniesieniu do tej sytuacji.
Radny ST. Kowalczyk – jest zdziwiony niewiedzą specjalistów od wniosków w tej dziedzinie, przecież już dawno w odniesieniu do finansowania rolnictwa z funduszy unijnych właściwa Komisja Unijna określiła jasno, że VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. W tym zakresie uważa, że środki przekazane na działanie Biura Promocji nie przekładają się na żadne wymierne korzyści, jakoś nie otrzymujemy środków z żadnego funduszu ( wniosku). Ponadto ma pytanie do pani Skarbnik, czym podyktowane było założenie lokaty ( 217 tys.) w momencie, gdy korzystamy z kredytu – czy była ona aż tak niezbędna i ile na niej zarobiliśmy. Ma również pytanie do radcy prawnego- czy można swobodnie manipulować sobie wysokością rezerwy ogólnej w trakcie roku.
Burmistrz K. Grabka – to że w chwili obecnej nie otrzymaliśmy żądnych środków z funduszy nie jest efektem niskiej skuteczności działań pracowników Biura Promocji. To Wojewoda wstrzymał podpisywanie umów na żądanie Ministra Finansów. Co do skuteczności, wbrew sugestiom radnego- jest ona całkiem wymierna i dowiedziona. Z 4 złożonych wniosków 3 przeszły wszystkie szczeble oceny ( pozytywnie) i zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego celem zaopiniowania.
O godzinie 1645 salę opuścił radny A. Naskręt ( po uzgodnieniu z Przewodniczącym). Na Sali obecnych 19 radnych.
Skarbnik A. Benit – 217tys. wprowadzone do budżetu nie pochodziły z lokaty, a były wolnymi środkami na rachunku bankowym. Zabieg wprowadzenia do budżetu wolnych środków z rachunku bankowego jest zgodny z prawem i często stosowanym przez j.s.t. Jeśli chodzi o lokaty to Gmina zakłada je okazjonalnie i zazwyczaj są to lokaty typu overnight , maksymalnie 3 dniowe.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania przy 14 głosach za, przy braku głosów przeciw i 5 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXIX/313/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny W. Brzechwa – co się dzieje ze Spółką Komunalną, jaka jest jej kondycja, kto zasiada w Radzie Nadzorczej.
Radny St. Kowalczyk :
na drodze z Przyczyny Dolnej w kierunku torów, na Siedlnicę i Olbrachcice były zamontowane 3 lampy. W tej chwili ich nie ma, dlaczego.
czy podłączenie prądu na Pl. Kosynierów jest legalne, to znaczy czy Gmina posiada wszystkie wymagane zezwolenia,
kto jest koordynatorem odpowiedzialnym za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, chodzi m.in. o kierunkowskaz ( Włoszakowice), który jest niewidoczny zza zarośli.
Radna J. Pawłowska:
sprawa zakazu na ul. Niepodległości , jest to miejsce gdzie usytuowanych jest wiele sklepów, nie ma możliwości wyładunku towarów, próba zatrzymania się i wyładunku skutkuje mandatem w wys. 300,-
jeśli chodzi o nowo wybudowany budynek na ul Kilińskiego, czy zostanie on otynkowany, bo w chwili obecnej wygląda on bardzo nieestetycznie.
Radny St. Kowalczyk :
na ul. Obr. Warszawy mieszkańcy zgłosili, że z wiaty przystankowej został zerwany dach, podobno władze Gminy obiecały, że wiata zostanie wymieniona,
sprawa zatrudnienia przy pracach publicznych – zgłosił się pan ( nie pamiętam nazwiska), były alkoholik, biorący czynny udział w ruchu AA przy GKRPA, swojego czasu był zatrudniony przy pracach publicznych. Pan ten przekazał informację, że był w kontakcie z Panami Rękosiem, Górskim i Chałupką oraz że Pan Chałupka obiecał, że poprze go w otrzymaniu zatrudnienia w ramach tegorocznych robót publicznych. Grupa już pracuje, bez tego pana. Wobec tego mam dwa pytania do Pana Chałupki – czy obiecał komuś coś takiego , jeśli tak to jakie starania poczynił oraz do Pana Burmistrza – jakie są kryteria przyjęć do pracy przy robotach publicznych.

Radny J. Kowalczyk:
sprawa śmieci na ul. Garbarskiej , pomiędzy garażami – miały być sprzątnięte. Jeszcze dziś były – kiedy zostaną uprzątnięte.
w sprawie trzebienia drzew przy wejściu do parku ( od strony ul. Garbarskiej) – miała być zrobiona przecinka, zwisające gałęzie stanowią zagrożenie.
proszę o wyrównanie nawierzchni przy wjeździe na ul. Garbarską – nierówności uniemożliwiają bezpieczny wjazd , czy wyjazd samochodem oraz przejście pieszych.

Radny W. Brzechwa – na ul. Ks. Kostki , przy skrzyżowaniu z ul. Nową pomimo podwójnej linii ciągłej parkują samochody, uniemożliwiając bezpieczny wyjazd z ul. Nowej, ( pytanie do T. Kłosowskiego) co Policja robi w tej sprawie.

Ad. 8 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Zastępca Powiatowego Komendanta Policji T. Kłosowski:
dla radnej J. Pawłowskiej- w odniesieniu do strefy zakazu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości, ul. Bohaterów Westerplatte i Ks. Kostki, ustawa prawo o ruchu drogowym reguluje ściśle w jakiej odległości od skrzyżowania można się zatrzymywać. Nie możemy zmieniać ustawy i ogólnie obowiązujących przepisów.
dla radnego W . Brzechwy – omówiona sytuacja dotyczy nie tylko tego skrzyżowania. Policja wie o tym, każemy kierowców mandatami i zakładamy blokady na koła. Kiedy tylko funkcjonariusze odjeżdżają , pojawiają się następni kierowcy którzy parkują w niedozwolonych miejscach. Niestety z uwagi na ograniczenia w ilości funkcjonariuszy nie możemy stale nadzorować wszystkich newralgicznych miejsc w mieście i na terenie gminy.

Burmistrz K. Grabka:
dla radnego W. Brzechwy – w chwili obecnej rada nadzorcza liczy 5 osób, z czego 3 desygnowane są przez Burmistrza, 2 to przedstawiciele załogi. Skład aktualny to : Marek Kraśny, Andrzej Doruch, Bogusław Jarzyna, Romuald Sąsiadek i Roman Zaczyk. Skład rady może się zmienić, ponieważ w chwili obecnej zaistniał statutowy obowiązek zdania stosownego egzaminu .
dla radnego St. Kowalczyka – sprawę zdemontowanych lamp oraz zezwoleń na oświetlenie na Pl. Kosynierów , wydział PI po zbadaniu odpowiednich dokumentów przygotuje odpowiedź.
w sprawie zieleni i porządku w Urzędzie odpowiada za to Wydział Rolnictwa, jednakże nie jest to równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za wskazany wydział, czy jego naczelnika za porządek na terenie całego miasta i dróg, ponieważ nie w każdym przypadku Gmina jest właścicielem danego terenu. My odpowiadamy za porządek i zieleń na terenach, których jesteśmy właścicielami.
dla radnej J. Pawłowskiej – nie jesteśmy właścicielami budynku więc nie mamy wpływu na to czy zostanie on otynkowany, czy nie. Jest on własnością prywatną.
dla radnego St. Kowalczyka – zgodnie z podanym przez Pana radnego opisem jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę o którą chodzi. W roku ubiegłym ten Pan został zatrudniony w ramach prac publicznych i w ich trakcie zwolnił się na własną prośbę, wobec czego nie był brany pod uwagę w roku bieżącym.
Dla radnego J. Kowalczyka- w sprawie wyrównania nawierzchni – w tej nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa- należy sprawdzić stan prawny , czyli do kogo należy część dojazdu wymagającego wyrównania.

Zastępca Burmistrza M. Kraśny – w sprawie wiaty przystankowej , zostaną uzupełnione oderwane elementy, jak również zostanie ona pomalowana.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa – Witold Kotwica – w sprawach poruszonych przez radnego J. Kowalczyka – w sprawie wycinki drzew , problem został już uzgodniony z konserwatorem zabytków. Zostało wyłonione przedsiębiorstwo, które dokona trzebienia.
Jeśli chodzi o wywóz śmieci sprawa została dograna ostatecznie w dniu dzisiejszym , niezwłocznie zostaną one wywiezione.

Pełnomocnik GKRPA P. Chałupka – w sprawie pomocy zwrócił się do mnie pan Zieliński, jednakże obiecałem mu pomóc w odniesieniu do ogólnej sytuacji życiowej, a nie jak przedstawił w rozmowie z Panem St. Kowalczykiem w załatwieniu pracy.

Ad.9 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny J. Kiciński podziękował za otrzymaną informację o toczących się sprawach sądowych w których stroną jest Gmina .
Przedstawił zebranym informację o działaniach Komisji ds. stypendiów dla uczniów, w której brał udział. Łącznie przyznano stypendia w odniesieniu do 1220 wniosków, 12 wniosków załatwionych było odmownie z uwagi na dochód wnioskodawców przekraczający 316,-zł na jedną osobę w rodzinie.
Radny J. Kiciński podziękował Naczelnikowi Wydziału SPO A. Nowickiemu i Pani. B. Nowak za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie akcji stypendialnej.

Radny St. Kowalczyk – proponuje, by w sytuacji gdy radny bierze udział w pracach innej komisji niż te powołane przez radę powinien otrzymywać gratyfikację, a dotyczy to pracy radnego J. Kicińskiego w komisji stypendialnej.
Podziękował za otrzymaną informację na temat funkcjonowania targowiska miejskiego, ma jednak dodatkowe pytania:
jaki procent dochodów własnych gminy stanowią dochody z tytułu opłat targowych,
na jakiej wysokości są koszty funkcjonowania targowiska ponoszone przez Spółkę.

Burmistrz K. Grabka :
w miesiącach I-IV 2005r. dochód z tytułu inkasa pobranego przez Spółkę wyniósł 30.246,55- ( zauważalna jest tendencja wzrostowa).
z tego została Spółce wypłacona prowizja w wys. 15 % tj. ok. 4,5 tys.
w miesiącach I-V 2005r. Spółka pobrała opłatę rezerwacyjną w wys. 6.687,-

Przewodniczący F. Grzyb uznał, że propozycja radnego St. Kowalczyka w sprawie gratyfikacji jest zasadna.

Naczelnik SPO A. Nowicki – podziękował wszystkim zaangażowanym w prace komisji osobom. Dodał również, że należy się uznanie pracownikom BS we Wschowie, ponieważ żeby wypłacić przyznane świadczenia stypendialne należało wydrukować i podpisać ok. 8 tysięcy dokumentów, w czym wydatnie pomogli pracownicy BS.


Radny B. Jarzyna w sprawach porządkowych zgłosił następujące uchybienia:
na skrzyżowaniu ulic Wolsztyńskiej i T. Kościuszki jest dokładnie rozjechany chodnik ( na narożniku),
na początku ul. Berwińkiego po prawej stronie jest ustawiony znak zakazu zatrzymywania się, który jest bardzo skutecznie zasłonięty przez rosnące przed nim drzewo, wskutek czego wiele osób w sposób niezawiniony zostało ukaranych mandatami, proponuje wyciąć to drzewo lub przestawić znak.
na ul. Solnej ( w pobliżu Lapidarium) stoi niebezpiecznie pochylone drzewo.
W okolicach Stodoły i Pl. Grunwaldu nie ma ani jednego kosza na śmiecie.

Radna J. Pawłowska – w kwestii estetyki miejskiej – czy nie można by było zakryć czymś , bądź obsadzić jakimś pnączem garaże przy murach miejskich.

Radny F. Baśczyn – w imieniu klubu składa wniosek o uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II poprzez nadanie jego imienia ul. Pustej i Zacisze.
Radny St. Kowalczyk – pomysł dobry, ale szczegóły nie. Chcecie uczcić pamięć Wielkiego Polaka nadając jego imię dwóm małym uliczkom na zapleczu miasta. Chyba nie o to chodzi.

Andrzej Krzywicki ( z sali) na trzy pytania do Zastępcy Burmistrza M. Kraśnego:
jaki jest jego związek z firmami wywożącymi śmieci z terenów wiejskich gminy ( TEW, Scotman, Spółka Komunalna),
dlaczego pracownikom w Spółce Komunalnej obcina się premie,
kiedy będzie prywatyzowana spółka.

M. Kraśny :
nie mam jakichkolwiek związków z wymienionymi firmami, poza tym że nieodpłatnie zasiadam w Radzie Nadzorczej w Spółce Komunalnej,
w sprawach premii rada nadzorcza, w której zasiadam nie ma głosu, władny jest zarząd spółki i związki zawodowe
w sprawie prywatyzacji może wypowiedzieć się Walne Zgromadzenie Wspólników, w którym ja nie zasiadam.
Pan Andrzej Krzywicki podziękował za udzielone odpowiedzi, uznając że są wyczerpujące i satysfakcjonujące.

Burmistrz K. Grabka – pozwoli sobie nawiązać do pytania o prywatyzację Spółki, jako że zasiada w Walnym Zgromadzeniu Wspólników , w chwili obecnej nie ma zamiarów prywatyzacji Spółki, jakkolwiek niezależnie od terminu, czy sytuacji prawnej – tak ważną decyzję należy skonsultować z Radą Miejską.
Odpowiadając radnemu B. Jarzynie – wiem o chodniku na ul. Wolsztyńskiej , sprawa została przekazana do Wydziału PI. Jest to droga wojewódzka, jakkolwiek jeśli ich interwencja miała by być odsunięta w czasie, to załatwimy to we własnym zakresie.

Prezes Spółki Komunalnej T. Kąkalec – w sprawie pytania radnego St. Kowalczyka o koszty utrzymania targowiska miejskiego- będę znał je dokładnie po zakończeniu sezonu letniego, wtedy przedstawię dokładne wyliczenia. Ogólnie rozkład kosztów przedstawia się następująco:
koszty energii elektrycznej i wody ponosi Gmina,
osoba pobierająca opłaty – za 2 dni ( tygodniowo) opłacana jest z przychodów z targowiska, w następne dni jest wykorzystywana do innych prac przez Spółkę i za pozostałe prace wynagradzana jest ze środków Spółki.
w przypadku zatrudnionego na pół etatu pracownika utrzymującego czystość – sposób wynagrodzenia jest jak w powyższym przypadku,
Spółka poniosła pewne koszty związane np. z zakupem kasy fiskalnej- zostaną one rozliczone po podliczeniu dochodów, wtedy również być może Spółka będzie renegocjować umowę z Gminą.
w chwili obecnej wysokość wydatków przewyższa uzyskiwane dochody, jednakże po stronie tych drugich zauważalna jest wyraźna tendencja wzrostowa, natomiast poziom wydatków jest względnie stały.
Radny St. Kowalczyk – nikt z radnych nie znał szczegółów umowy na administrowanie targowiskiem. Sądząc z informacji Spółka nie wygrała żadnych przetargów, nie robi również najlepszego interesu na obsłudze targowiska.
Zastępca M. Kraśny – umowa ze Spółką została poprzedzona analizą przychodów i wydatków z targowiska z lat ubiegłych. Obecna umowa jest tak skonstruowana, że im więcej Spółka zbierze , tym więcej z tego tytułu otrzyma ( 15%) oprócz tego otrzymują opłatę stałą w wysokości 200,- miesięcznie. Jeśli chodzi o przetargi , Spółka brała udział w kilku i parę wygrała, tak że nie można jednoznacznie wysnuwać stwierdzeń o jej fatalnej kondycji.

Więcej zapytań nie zgłoszono.

Ad.10 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała M.Wilczak

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie
F. GrzybData publikacji: 2005-07-13 14:05:21 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa