Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXV/05

Protokół Nr XXV/05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
W dniu 26 stycznia 2005r.


Sesja rozpoczęła się o godz. 14 00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie. Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb – Przewodniczący obrad.
W czasie otwarcia obecni na sali było obecnych 20 radnych ( nieobecny Jacek Kowalczyk).
W pierwszych słowach Przewodniczący Fabian Grzyb usprawiedliwił nieobecność podczas Sesji Burmistrza Miasta i Gminy Krzysztofa Grabki. Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad. Jednogłośnie ( 20 głosów za) radni przyjęli następujący porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za rok 2004.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2004 rok,
2)zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok,
3)zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok,
4)zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
5)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania,
6)określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , zasiłki okresowe i pomoc rzeczową,
7)zmiany Uchwały Nr XXIV/275/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminę Wschowa,
8)zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa,
9)zmian budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
6.Interpelacje radnych.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 20 osób).
Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym ( materiał w załączeniu ) pod nieobecność Burmistrza Krzysztofa Grabki przedstawił Zastępca Burmistrza Marek Kraśny.
O godzinie 14 10 przybył pan Jacek Kowalczyk i od tej chwili na Sali obecnych było 21 radnych
Radny S. Kowalczyk – w odniesieniu do zmiany pełnomocnika GKRPA– co było jej przyczyną, jakie przygotowanie do pełnienia obowiązków pełnomocnika ma Piotr Chałupka.
Zastępca Burmistrza M. Kraśny – zmiana na stanowisku pełnomocnika była związana z faktem wygaśnięcia umowy z poprzednim pełnomocnikiem K. Rękosiem (umowa roczna). Natomiast Piotr Chałupka odbył odpowiednie szkolenia.
Radny S. Kowalczyk – Czy pomimo tego, pan Rękoś będzie działał w strukturach GKRPA.
M. Kraśny – tak – jako przewodniczący.
Radny S. Kowalczyk - czy jest odpłatność za posiedzenia Komisji ?
M. Kraśny – jest : przewodniczący – 100,- zł. , członkowie po 80,- zł.
Radna K. Kałużna – prosi o przybliżenie zmian w świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych ( wymiar kosztowy).
Kierownik OPS A. Stryjewska – konkurs wygrała firma która zaoferowała następujące stawki : za usługi opiekuńcze – 9,- zł. (było 10,53- zł.) i za usługi specjalistyczne 9,-zł. ( było 12,-zł.).
Radny J. Pabierowski – jakie parametry ma działka zakupiona w Wygnańczycach .
M. Kraśny – jest to działka gruntowa zabudowana budynkami gospodarczymi.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad.4 Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb odczytał sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie w roku 2004 ( materiał w załączeniu). Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad.5 Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 269 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2004 rok. Przewodniczący zaproponował, by w związku z uprzednim przedyskutowaniem sprawozdań na posiedzeniach Komisji nie odczytywać ich w pełnym brzmieniu.
Radna K. Kałużna – prosi o skorygowanie na zasadzie autopoprawki błędu w treści sprawozdania Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004r.- winno być „ – dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2004r. w kwocie 186.643,- zł.” , była wpisana kwota 486.643,-
Ponadto chciałaby poinformować radnych, że po wizycie Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Stowarzyszenie w Wygnańczycach dostało od niego komputer.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami :za 21 - jednogłośnie , radni podjęli uchwałę nr XXV/282/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2004 rok.
Następnie Przewodniczący zaprezentował projekt uchwały druk nr 270 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok. Zaproponował, żeby w związku z omówieniem planów pracy na wcześniejszych posiedzeniach komisji – nie odczytywać przedłożonych planów.
Uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami : 21 za - jednogłośnie , radni podjęli uchwałę nr XXV/283/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok.
W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 271 w sprawie zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok.
Radna K. Kałużna – zgłosiła dodatkowy temat, związany z akcją ogólnopolską Przejrzysta Polska, do której Gmina zgłosiła akces w grudniu ubiegłego roku. Prosi o uzupełnienie planu o informację na temat zasad i zadań związanych z tym projektem. Proponuje luty.
M. Kraśny – potwierdził fakt zgłoszenia się przez Gminę do programu oraz omówił ogólne zasady programowe. Zgodził się z radną Kałużną , że zasadne byłoby rozszerzyć plan pracy Rady Miejskiej w zakresie wskazanym przez nią. Ponadto , w odniesieniu do niedawnego spotkania związanego z przygotowaniem studium zagospodarowania wnioskuje o zmianę terminów omawiania tematów w zastępującym zakresie:
- uchwalenie studium z lutego na czerwiec,
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z września na październik.
Przewodniczący F. Grzyb zaproponował , by wskazane zmiany wprowadzić do planu pracy Rady Miejskiej na zasadzie autopoprawki. Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania, głosami : 21 za - jednogłośnie , radni podjęli uchwałę nr XXV/284/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2005 rok.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 272 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radny S. Kowalczyk – lokal do remontu przy ul. Kilińskiego 4 – dlaczego sprzedaje się go na tej zasadzie, a na przykład lokale przy ul. Pocztowej Gmina remontuje.
M. Kraśny – jest to lokal o powierzchni ok. 20 m 2 , posiadający jedynie instalację elektryczną, bez łazienki i sanitariatów ( zbiorcze na korytarzu) - koszt podstawowego remontu szacuje się na poziomie ok.20tys. Koszty remontu są niewspółmierne do efektu jaki się uzyska.
Radny S. Kowalczyk – prosi o podanie dokładnej lokalizacji.
M. Kraśny - mieszkanie na poddaszu, budynek drugi po lewej od strony rynku.
Radny J. Pabierowski – czy rzeczoznawca ją wycenił.
M. Kraśny - zgodnie z dotychczasową polityką wycena lokalu, czy nieruchomości następuje dopiero po zgodzie Rady na zbycie.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami: 21 za - jednogłośnie , radni podjęli uchwałę nr XXV/285/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Kolejno Przewodniczący F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 273 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania.
Radny J. Pabierowski – czym się różnią usługi opiekuńcze od specjalistycznych.
Kierownik OPS A. Stryjewska – usługi opiekuńcze do prosta pomoc w codziennym życiu polegająca m.in. na robieniu zakupów, sprzątaniu, praniu itp. Natomiast usługi specjalistyczne są bardziej złożone, wymagają odpowiednich kwalifikacji i są to wszelkiego rodzaju zabiegi wykonywane przy ogólnie rozumianej opiece nad osobami niepełnosprawnymi, jak również przewlekle chorymi, itp.
Radny S. Kowalczyk – czy zostały wypłacone odprawy pracownikom, którzy otrzymali wymówienia, czy przejęła je firma która wygrała przetarg. Ile będzie miała dochodu Gmina z tytułu zwolnień pracowników i przekazania obcej firmie swojego zakresu obowiązków? W jaki sposób macie zamiar kontrolować jakość i poziom świadczonych usług.
Kierownik OPS A. Stryjewska – wypowiedzenia otrzymało 18 osób. Koszt odpraw to – 61 tys. , przyjmując ,że zysk planowany z tytułu reorganizacji wyniesie ok. 85tys.- zysk netto szacuje się na poziomie 24 tys. plus dodatkowo koszty zużycia energii, proszków itp.
Radny S. Kowalczyk - kwestionuje poprawność wyliczenia zysku, stwierdzając, że realnym „zyskiem” jest pozbycie się ludzi. Ponawia pytanie o to czy usługi będą świadczone na dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący F. Grzyb – komisja rewizyjna i sama rada dokona ocen działalności OPS , zgodnie z przedstawionymi planami.
Radny S. Kowalczyk – uważa, że nie powinno się przeprowadzać tego typu treningów na żywym organizmie, winniśmy wcześniej stworzyć ramy prawne do prowadzenia monitoringu świadczonych usług przez firmę zewnętrzną, a nie teraz czekać, by dopiero w przyszłości móc ocenić jej pracę.
M. Kraśny – w kwestii wyjaśnienia poziom świadczonych usług powinien pozostać na niezmienionym poziomie, chociażby z tego powodu, że jednym z podstawowych warunków przetargu było to że firma musi zatrudnić 18 osób z OPS, przynajmniej na 3 lata. A w odniesieniu do sposobu wyliczenia zysku, ewidentnie zyskiem Gminy jest zmniejszenie kosztów osobowych , z tytułu zwolnienia 18 osób, jak również fakt, iż zabezpieczono im ciągłość pracy, odpowiednio konstruując warunki przetargu.
Radny J. Kowalczyk – czy otrzymają takie same uposażenia.
Kierownik OPS A. Stryjewska – mamy dla nich gwarancję zatrudnienia, nie uposażenia.
Radny J. Kowalczyk – czy panie będą zatrudnione w nowej firmie na umowy zlecenia.
Kierownik OPS A. Stryjewska – nie, na umowy o pracę.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami : za 12, przy braku głosów przeciw i 9 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował projekt uchwały druk nr 274 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , zasiłki okresowe i pomoc rzeczową.
Uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania, głosami : za 21 - jednogłośnie, radni podjęli uchwałę nr XXV/287/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe , zasiłki okresowe i pomoc rzeczową.
F. Grzyb Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały druk nr 275 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminę Wschowa. Przedstawił informację o wszczęciu postępowania nadzorczego w Urzędzie Wojewódzkim, spowodowanego, zdaniem nadzoru, nieprawidłowym określeniem momentu wejścia w życie uchwały. Rada może w tym momencie dokonać zmiany zapisu (mieścimy się w czasie), tak by nie doszło do stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w uchwale.
Wyszedł radny W.Brzechwa o godz.15 15 , jest 20 radnych.
Uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami : za -20 , jednogłośnie , radni podjęli uchwałę nr XXV/288/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/275/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Kolejno został zaprezentowany projekt uchwały druk nr 276 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa. Zmiana spowodowana jest w oparciu o to samo uzasadnienie, co przy poprzedniej uchwale. Uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami : za 20 , jednogłośnie, radni podjęli uchwałę nr XXV/289/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Następnie Przewodniczący F. Grzyb zaprezentował projekt uchwały druk nr 277 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
O 15 25 Przewodniczący zarządził przerwę do godz. 15 35.
Po zakończeniu przerwy na Sali obecnych 19 radnych ( brak W. Brzechwi i W. Przybycienia )
Radny S. Kowalczyk – co kryje się pod pojęciem wynagrodzenia bezosobowe, ponadto czy kwota 40.114,- to środki niewykorzystane przez sołectwa w roku poprzednim.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych A. Nowicki – zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą o korzystaniu przez sołectwa ze środków z budżetu, niewykorzystane w poprzednim roku środki są udostępniane do wykorzystania w roku bieżącym.
Radny S. Kowalczyk – ponawia pytanie o wynagrodzenia bezosobowe – czy to też są umowy zlecenia.
M. Kraśny – jest to nowy paragraf w klasyfikacji wydatków budżetowych , obejmujących m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, organizacja zawodów sportowych lub innych na terenach sołectw.
Radny S. Kowalczyk – zgodnie z uchwałą zeszłoroczną – sołtysi musieli podać do świąt wysokość środków, która pozostaje i wtedy w ramach autopoprawki można było załatwić sprawę w projekcie budżetu 2005. Dla mnie to jest uszczuplenie realnej wysokości budżetu 2005. Można było na ostatniej sesji wprowadzić autopoprawkę do projektu budżetu na ten rok. W odniesieniu do tej kwestii można stwierdzić, że nie została wykonana uchwała regulująca przekazywanie środków do wykorzystania przez sołectwa.
Wrócił radny W. Brzechwa ( 15 40) na sali jest obecnych 20 radnych.
M. Kraśny -Zgadzam się, że punkt dotyczący wydatków sołectw – o charakterze niewygasającym w danym roku budżetowym jest do dopracowania. Nie zrobiliśmy autopoprawki do projektu budżetu 29 grudnia, bo rok zamyka się 31. Faktem jest, że należy coś z tym zrobić tak , żeby w przyszłym roku nie było tego problemu. Jakkolwiek nie można mówić o niewykonaniu uchwały, ponieważ środki zostały przekazane, sołectwa gospodarowały nimi na tyle efektywnie, że uzyskały oszczędności, potwierdzone zostało to m.in. w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
Radny J. Kiciński – w sprawozdaniu komisji rewizyjnej jest punkt, mówiący o konieczności rozwiązania tego problemu z przechodzeniem niewykorzystanych środków na kolejny rok budżetowy, co wskazuje, że radni wskazywali na ten problem jeszcze przed końcem roku. Cieszy mnie, że pan Zastępca też jest zdania że trzeba zmodyfikować ten zapis.
Wrócił radny W.Przybycień ( 15 50 ) na Sali obecnych jest 21 radnych.
Radna K. Kałużna – należy się uznanie sołtysom , że tak gospodarnie tymi finansami obracali. W sumie sami ( Rada Miejska ) przyjęliśmy tą uchwałę, i już wtedy mogliśmy zmodyfikować ten punkt. Nasz klub opracuje odpowiednią zmianę. Nie można karać sołtysów za gospodarną działalność nie przyznając im w tym roku tego, co wypracowali w poprzednim.
Radny S. Kowalczyk – uchwała nie została zrealizowana. Gdyby te środki 31 grudnia znalazły się w budżecie 2005 – byłby wyższy deficyt w 2004. Przerzucając te środki na bieżący rok – zafałszowano faktyczną wysokość deficytu – to po prostu gra ekonomiczna.
M. Kraśny - komisja rewizyjna dokładnie zbada ten problem - realizacji budżetu 2004 – przed dyskusją nad wykonaniem i absolutorium.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania , głosami : za 21, jednogłośnie , radni podjęli uchwałę nr XXV/290/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Ad.6 Interpelacji nie zgłoszono.
Ad.7 W związku z powyższym odpowiedzi na interpelacje nie były udzielane.
Ad.8 Wolne wnioski.
1). J. Kiciński – jakie są losy monografii Wschowy.
2) Pan W. Kotowski ( z sali ):
1.ile wydano pozwoleń na ścięcie drzew, a ile posadzono w 2004.
2.azbest – jaki program utylizacji przyjęła Wschowa, czy w ogóle cokolwiek przyjęła,
3.czy dotując działalność klubów sportowych, Gmina sprawdza czy zostały one wydane zgodnie z celami statutowymi klubów.
4.odpowiedź na piśmie dotyczącą Klubu Błękitni Osowa Sień – czy środki otrzymane na działanie były wydawane zgodnie z celami statutowymi, jakie było zatrudnienie trenerów, opiekunów, jakie były koszty osobowe w tym klubie, czy klub miał prawo do działalności gospodarczej, czy zaciągał pożyczki, czy po pierwszym wyroku dla pana Orłowskiego nadal Gmina finansowała klub.
3) radny J. Kowalczyk – nie świeca lampy od Rynku do ul. Pocztowej po obu stronach. Energetyka coś robiła, ale nadal nie funkcjonują, po zapadnięciu zmroku jest bardzo ciemno.

Pan Zastępca M. Kraśny udzielił odpowiedzi :
Radnemu J. Kicińskiemu - monografia Wschowy jest przygotowywana od roku 1981, czyli już od 23 lat. Niektórzy autorzy już nie żyją. W ostatnim czasie odbyliśmy dwa spotkania z redaktorem naczelnym. Prof. Wiśniewski potwierdził, że zakończono 1 część – obejmującą dzieje do końca Średniowiecza. Tekst ten przygotowany jest do druku i można byłoby go opublikować jeszcze w tym roku. Pozostała część obejmująca dzieje miasta do czasów dzisiejszych nie została jeszcze ukończona, chociażby dlatego, że każdy kolejny rok zwłoki wymaga dopisywania dalszych partii tekstu, dodatkowo niektóre z osób zaangażowanych w ten projekt od początku, zmarły. Jakkolwiek uzyskaliśmy zapewnienie, że druga część zostanie ukończona, zredagowana i wydana w ciągu najbliższych 2 lat.
Panu W. Kotowskiemu – nie jestem w stanie podać dokładnie ile wydano zezwoleń. Jest ich dużo, aczkolwiek najwięcej jest wniosków rolniczych dotyczących wycięcia samosiejek i wiatrołomów. Zapraszam Pana do Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury gdzie zostaną Panu udostępnione wszelkie dane na ten temat. W kwestii kolejnej – na terenie miasta dokonano nasadzeń m.in. 20 sekwoi, 30 miłorzębów, obsadzono ul. Pocztową i Pustą sadzonkami jarzębiny. Szacujemy, że z całości nasadzeń dokonanych wiosną 70% zostało zniszczone. Dodatkowo w czasie akcji przeprowadzonej we współpracy z Nadleśnictwem Włoszakowice i szkołami wysadzono ok.1000 drzew. Na ul. Westerplatte były ustawione w donicach klony ( 20 szt.), część z nich została zniszczona, pozostałe jesienią wysadzono reszt na ul. Pustej. Teraz w donicach są świerki , które chcemy na wiosnę wysadzić na targowisko miejskie.
W odniesieniu do Stowarzyszenia Błękitni Osowa Sień – jest to stowarzyszenie niezależne od Gminy. Zgodnie z zasadami finansowania klubów – też finansowaliśmy ten klub. rozliczenia naszych środków – były w poprzednim roku prawidłowe. Nie możemy ingerować w kwestie sprawdzenia otrzymywania i wydatkowania środków w obrębie klubu, są specjalne instytucje zajmujące się z urzędu ściganiem różnego rodzaju nieprawidłowości , np. prokuratura.
Radnemu J. Kowalczykowi – wiemy o tej awarii, zgłosiliśmy od razu po wystąpieniu, energetyka przyjęła zgłoszenie . Wiem, że tego typu sprawy w tej firmie załatwiane są w czasie ok. 3 tyg. My możemy obiecać, że będziemy interweniować.
Naczelnik W. Turek – prawdopodobnie jest to awaria kabla doprowadzającego energię od transformatora, pracownicy energetyki maja problem z lokalizacją konkretnego miejsca awarii.
W. Kotowski – miasto daje 10 tys. i tylko rozlicza rachunki, a skąd gmina wie , czy to co jest na rachunkach faktycznie zostało wydane na zadania zapisane w statusie. Nie wyrażam zgody na finansowanie z moich pieniędzy niewiadomej działalności. To co się dzieje w klubie przynosi jedynie negatywną reklamę i złą sławę dla mieszkańców Osowej Sieni i okolic.
Przewodniczący F. Grzyb – klub ma statut, swój zarząd, komisję rewizyjną i one mają badać finanse klubu. My możemy zbadać prawidłowość wydatków jedynie w zakresie udzielonej dotacji. Jeśli natomiast mamy do czynienia z działalnością co najmniej podejrzaną – są odpowiednie organa do tropienia i sprawdzania co się dzieje. Osiągnięcia Klubu , jego zawodników i trenerów są niezaprzeczalne. Nie można przenosić negatywnego oddźwięku sprawy pana Orłowskiego na cały klub i całą miejscowość.
Pan W. Kotowski powtórzył ponownie swoje pytania.
Radny S. Kowalczyk protestuje przeciw przenoszeniu odpowiedzialności i złej sławy na całą Osową Sień, bo to uwłacza mieszkańcom. Gmina nie jest organem zwierzchnim dla klubu i nie może ingerować w jego wewnętrzną działalność. Od tego jest zarząd klubu. Co w tej chwili należy ustalić , to fakt, czy klub funkcjonuje w dotychczasowej formie. Doszły mnie słuchy, że powstał „ nowy klub”, z nowym zarządem i prezesem itd.
M. Kraśny – klub może założyć każdy, kto zgromadzi 15 członków założycieli i Burmistrz nie może przeszkodzić założeniu jakiegokolwiek klubu na swoim terenie ( w ramach stowarzyszenia). Ponadto to nie Burmistrz i Gmina , a Starostwo z mocy prawa sprawuje zwierzchność nad tego typu instytucjami. A poza tym to członkowie stowarzyszenia powinni rozliczyć zwierzchników swojego klubu. Środki z Gminy przekazywane są na realizację zadań własnych gminy, jeśli klub prowadzi działalność rozbieżną z zadaniami własnymi gminy – nie dostanie pieniędzy. Na tej zasadzie działają również kluby Pogoń, UKS Jedynka i inne.
Radny W. Brzechwa- na jakim etapie jest dokumentacja dotycząca chodnika przy wysepce koło przystanku w Konradowie .
M. Kraśny – jest to droga powiatowa. W wyniku porozumienia z Powiatem Gmina zobowiązała się do przygotowania projektu, natomiast Powiat wyda decyzję i wykona inwestycję . My mamy już projekt przygotowany ,a teraz będziemy naciskać na powiat.
W. Kotowski wnioskuje do Rady żeby podjęła uchwałę w sprawie pełnej jasności i jawności całości finansów klubów sportowych, żeby w przyszłości ustrzec się podobnego działania kiedy to środki uzyskane przez klub były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem.
M. Kraśny – zapraszam do Wydziału BF dostanie pan rozliczenie klubów sportowych.
Naczelnik Wydziału SPO A. Nowicki – w kwestii uchwały o przejrzystości działalności klubów– Rada podjęła uchwałę o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawierającymi m.in. wzory ofert, procedurę składania wniosków oraz sposoby kwalifikacji i rozliczeń. Przepisy bardzo precyzyjnie teraz to regulują., tak że nie widzę konieczności podejmowania kolejnej uchwały tego rodzaju.
Radny A. Dworkiewicz – podczas ostatniego spotkania działaczy sportowych ze stwierdzeń wypowiadanych przez pana Orłowskiego wynikało, że powstał nowy klub w Osowej Sieni o nazwie LKS Błękitni Osowa Sień.

M. Kraśny – chcę przedstawić analizę inwestycji drogowych przeprowadzonych na terenie gminy Wschowa w latach 2002-2004 ( materiał w załączeniu). Materiał może posłużyć do weryfikacji uzyskiwanych informacji z innych źródeł, bądź do weryfikacji danych przedstawionych na poprzedniej sesji przez Pana Stanisława Kowalczyka, na temat drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki.
Radny S. Kowalczyk – dane, którymi się posługiwałem otrzymałem z Wydziału PI od Naczelnika Turka. Nie mam pojęcia skąd wzięły się w czasie miesięcznym aż takie rozbieżności. Uważam że moje wyliczenia są poprawne, nie tylko w zakresie powierzchni inwestycji, z czego wyliczyłem koszt wybudowania 1m2 , ale również pozostałych parametrów. Chciałbym , żeby fachowo przeprowadzić analizę źródłowych dokumentów całości inwestycji nie tylko pod względem finansowym, ale również technicznym oraz odnieść wyniki do danych przedstawianych na sesjach. Sednem moich dociekań jest nie ewidentne stwierdzenie, że ktoś się pomylił , czy wprowadził nas celowo w błąd i poszukiwanie winnego, ale udowodnienie, że przy aktualnych warunkach finansowych gminy nie było zasadne budowanie drogi do nikąd o standardzie nieomal autostrady , kiedy mamy bardzo wiele znacznie pilniejszych potrzeb. Z jego wyliczeń wynika, że grunt po market „Netto” sprzedano faktycznie po 2 zł/m2 .
Przewodniczący F. Grzyb – komisja rewizyjna w lutym ma zapisana kontrolę sprzedaży działki na Moniuszki i dokumentacji tej „drogi do nikąd”. Kontrola w zakresie zaproponowanym przez pana Kowalczyka zostanie na pewno wtedy przeprowadzona, a radny Kowalczyk będzie mógł dopilnować jej szczegółowego zakresu, jako członek komisji.
M.Kraśny – gmina była zobowiązana do budowy drogi, zgodnie z uchwalonym planem. Nie wiadomo, ile zapłacono za plan, a także przez 4 lata gmina nie czerpała żadnych korzyści z tego terenu. Zbywając działkę gmina uzyskała poważny dochód i określiła swoje wymagania co do drogi, bo ma do tego prawo. Teraz będą dalsze dochody, np. z podatku od nieruchomości „Netto” zapłaci ok. 18000,00 zł rocznie. Radykalnie zmienił się też widok tej części miasta.
Radny J. Kiciński ( Przewodniczący Komisji Rewizyjnej )– w pierwszej połowie lutego zbierze się Komisja Rewizyjna , zaprosimy Zastępcę Burmistrza, Naczelnika Wydziału PI i poprosimy o komplet dokumentów. Mam nadzieję przeprowadzić kontrolę tego zagadnienia w sposób umożliwiający zamknięcie tego tematu raz na zawsze. Protokół z przeprowadzonej kontroli przedstawimy pozostałym radnym , jak i władzom gminy. Proponuję odstąpić od dyskusji na ten temat do czasu przedstawienia protokółu kontroli.
Ad.9
Innych pytań i wniosków nie było.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej F. Grzyb zamknął obrady XXV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Katarzyna Podkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-13 14:07:01 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa