Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXVI/05

Protokół Nr XXVI/05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 24 lutego 2005r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14 00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb – Przewodniczący obrad.
W czasie otwarcia obrad na sali było obecnych 20 radnych ( nieobecny radny Jan Pabierowski ).

Przewodniczący Fabian Grzyb powitał przybyłych na Sesję radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej i dokonał ich prezentacji (materiał w załączeniu).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 osób).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaplanowany porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o realizacji projektu „ Przejrzysta Polska”.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2)zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie,
3)zatwierdzenia założeń do programu rewitalizacji miasta Wschowy,
4)emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
5)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.,
6)zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił formalny wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad w zakresie zdjęcia projektu uchwały druk nr 283 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy oraz uzupełnienie porządku obrad w pkt. 6 o projekt uchwały w związku ze skargą z 6 września 2004 na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto zmieniony porządek obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Radni nie zgłosili uwag.

Ad.4 Informację o programie „ Przejrzysta Polska” przedstawił Burmistrz K. Grabka, omawiając jego elementy przedstawiane w prezentacji multimedialnej.
Przewodniczący F. Grzyb wyjaśnił błędy redaktorskie w dostarczonych dla radnych materiałach w sprawie Przejrzystej Polski z dnia 16 lutego 2005r.: po zadaniach do realizacji w ramach IV zasady przewidywalności winno być „ Zadania do realizacji w ramach V zasady fachowości”. Treść zadania jest właściwa.
Radna K. Kałużna – dlaczego Rada ma ograniczoną ilość zadań spośród których może wybrać zadanie dla siebie, dlaczego Rada nie może wybrać właściwego w jej mniemaniu zadania do realizacji przez Gminę.
Burmistrz K. Grabka – zadania przeznaczone do wyboru do realizacji przez Radę zostały wskazane przez organizatorów- nie ma odstępstw od tego. Rada może nie wybrać żadnego zadania, może wybrać wszystkie. Natomiast rada nie ma możliwości wpływu na to jakie zadania fakultatywne dla Gminy wybierze Burmistrz.
Radna K. Kałużna – ograniczenie ilości zadań do realizacji przez Radę jest niewłaściwe, zważywszy chociażby na fakt, że niektóre z tych zadań są przez Radę już zrealizowane, bądź w trakcie realizacji. Ponadto nie ma zadań w zakresie ważnym z punktu widzenia rozwoju społeczności lokalnych, takich jak np. edukacja społeczna młodzieży, tak by mogło powstać prężne społeczne zaplecze wspierające poczynania samorządu. Jest gotowa sama współfinansować uczestnictwo jednego z młodych mieszkańców Gminy Wschowa w Szkole Liderów.
Burmistrz K. Grabka – zadania są jasno podzielone .Wysłucham wszelkich sugestii radnych wezmę je pod uwagę przy wyborze, jednak to ja wybiorę w efekcie zadania do realizacji przez Gminę. Rada może się wypowiadać jedynie co do swoich pięciu zadań.
Radny S. Kowalczyk – wyraził zdanie , że w urzędzie funkcjonującym w normalny sposób rzeczy o których mowa w założeniach do programu, po prostu funkcjonują dla dobra lokalnej społeczności i jednostki samorządowe nie potrzebują jakichś odgórnych akcji, żeby działać w sposób przejrzysty i przyjazny mieszkańcom, chyba że Certyfikat jest koniecznie potrzebny włodarzom Gminy.
Radny J. Kiciński – pozytywnie zapatruje się na przystąpienie Gminy do programu, jak również jest za włączeniem Rady Miejskiej w proces wykonywania zadań, ma jedynie nadzieje, że po uzyskaniu przez Gminę Certyfikatu nie spoczniemy na laurach i nadal będziemy udoskonalać warunki i procedury działania oraz wdrażanie dobrych praktyk. Proponuje , by w ramach zadań dla rady wybrać:
- przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego,
- wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy,
- jako, że radni są przeszkoleni w odpowiednim zakresie, a mamy Młodzieżową Radę Miejską, możemy zorganizować w ramach zasady V – szkolenie proceduralne po wyborach dla radnych MRM .
Radny F. Baśczyn – zgadza się z przedmówcą i proponuje by dołożyć zadanie z zakresu III zasady partycypacji społecznej – inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
Radna K. Kałużna – zważywszy na sytuację w Gminie zasadne byłoby wybrać zadanie z III zasady partycypacji społecznej – stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi.
Radca Prawny D. Płócienniczak w kwestii inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców – odczytał art.11 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „ Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.” Stąd też zapis o inicjatywie uchwałodawczej nie jest sprzeczny z tą ustawą – wymaga jedynie uregulowania w statucie gminy.
Burmistrz K.Grabka – osobiście nie potrzebuje certyfikatu. Chodzi o wprowadzenie w zorganizowany sposób procedur ułatwiających działalność Gminy i polepszających współpracę z lokalną społecznością. Uzyskanie certyfikatu można potraktować jako element promujący Gminę.
Radny F. Baśczyn – składa wniosek o przyjęcie do realizacji przez Radę Miejską zadanie z zakresu III zasady partycypacji społecznej – inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
Radna K. Kałużna – wnioskuje o wybór w ramach również III zasady zadania - stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi.
Sekretarz J. Bojarski – zadanie proponowane do wyboru przez Panią radną nie jest z zakresy zadań dla Rady Miejskiej, a dla Gminy , dlatego też Rada Miejska nie może zarówno wybrać, jak i co jest konsekwencją wykonać wskazanego zadania.
Radna K. Kałużna - kto dokonał wyboru i podziału zadań dla radnych i dla Gminy.
Sekretarz J. Bojarski – autorzy programu.
Przewodniczący F. Grzyb – podsumujmy.
Radny J. Kiciński – składa wniosek formalny o wybór następujących zadań:
- przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego,
- inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców,
- wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy i umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji oraz opracowanie rocznych raportów jednostek organizacyjnych,
- obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku , dla radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Przewodniczący F. Grzyb- w związku z wyborem zadań musimy powołać zespół zadaniowy, proponuje w trzyosobowym składzie.
Na członka zespołu proponuję radnego Jana Kicińskiego. Pan J. Kiciński wyraził zgodę.
Radny B. Jarzyna zaproponował na kolejnego członka zespołu radną Krystynę Kałużną.
Pani Krystyna Kałużna nie wyraziła zgody.
Przewodniczący F. Grzyb zaproponował kandydaturę radnego Ryszarda Stolarskiego.
Pan Ryszard Stolarski wyraził zgodę.
Radny W. Brzechwa wskazał osobę radnej Jolanty Pawłowskiej na kolejnego członka zespołu zadaniowego. Pani Jolanta Pawłowska wyraziła zgodę.
Przewodniczący odczytał projekt stanowiska, uwzględniając wskazany skład zespołu zadaniowego.
W wyniku głosowania ( 20 głosów za ) radni przyjęli jednogłośnie treść stanowiska (materiał w załączeniu).
O godz. 1535 Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. Po zakończeniu przerwy obecnych 20 radnych.
Ad.5
1) Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 278 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący poinformował osoby z Sali o tym, że projekty uchwał były przedyskutowane przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 22 lutego 2005r., dlatego też radni nie zgłaszają dalszych uwag. W wyniku głosowania, głosami: za 20 (jednogłośnie) radni podjęli uchwałę nr XXVI/291/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
2) Następnie Przewodniczący zaprezentował projekt uchwały druk nr 279 w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Burmistrz K. Grabka. Wskazał na wstępie, że jest to uchwała intencyjna. Została ona przedstawiona radnym w tym momencie, ponieważ zgodnie z przepisami prawa, jeśli mielibyśmy zlikwidować którąkolwiek z placówek oświatowych w tym roku, uchwałę intencyjną musimy podjąć w czasie do końca lutego b.r. Burmistrz Grabka wśród przyczyn podjęcia zamiaru likwidacji Przedszkola nr 3 wymienił następujące:
- Przedszkole nr 3 jest prowadzone, jako jedyne, w budynku nie będącym własnością Gminy, a w tym konkretnym przypadku będącym własnością Starostwa Powiatowego,
- Starosta Wschowski złożył wniosek o udostępnienie we wskazanym budynku powierzchni ok. 200m2 w celu przeniesienia biur Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- docelowo Starosta Wschowski w czasie rozmów wyraził zainteresowanie odebraniem całego budynku i przeniesieniem do niego Powiatowego Biura Pracy,
- w związku ze złym stanem budynku, a zgodnie z wymaganiami m.in. Sanepidu, Gmina poniosła znaczne koszty remontowe, musimy się zastanowić, czy w obliczu faktu, że prędzej czy później Starostwo odbierze budynek – zasadne jest ponoszenie znacznych kosztów remontu tego budynku.
Burmistrz dodał, że sprawdziliśmy czy można ulokować dzieci z Przedszkola nr 3 w istniejących placówkach oświatowych. Dodał, że jesteśmy w stanie zapewnić zatrudnienie dla wszystkich nauczycielek zatrudnionych w Przedszkolu nr 3 oraz części personelu pomocniczego.
W chwili obecnej nie jest w stanie określić ilu z pozostałych pracownikom zostanie zatrudnionych, ponieważ nie wiemy ile dzieci zostanie do przedszkola zapisanych ( nabór w kwietniu ‘05).
Dodał, że istnieje możliwość otwarcia oddziałów „0” przy obu szkołach podstawowych na terenie miasta Wschowy. Dzięki powyższym działaniom otrzymamy oszczędności , szacowane przez Wydział Spraw Społecznych na poziomie rzędu 100 tys. zł. Jeżeli radni nie podjęliby omawianej uchwały, w kolejnym roku funkcjonowania Przedszkola Nr 3, Gmina na najpotrzebniejsze remonty musiałaby wyłożyć kwotę 100tys.zł. Ponadto powierzchnia, na której działa przedszkole, uległaby zmniejszeniu i dzieliłaby ona budynek z inną instytucją . Podjęcie uchwały otwiera jedynie pewną procedurę, natomiast właściwa uchwała o likwidacji może po podjęciu dziś tej uchwały intencyjnej – zostać podjęta przez Radę w miesiącach letnich,
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Na wstępie poddał pod głosowanie radnych formalny wniosek o dopuszczenie do dyskusji zaproszonych gości i osób z sali. Radni jednogłośnie ( 20 głosami za ) przyjęli wniosek.
Radna J. Pawłowska – dlaczego chcemy przedszkole zlikwidować teraz, jeśli umowa użyczenia budynku przez Starostwo jest do 2006r.
Radny S. Kowalczyk – wyraził przypuszczenie, że głównym czynnikiem decydującym o likwidacji przedszkola jest budynek, nie usłyszał natomiast jakie stricte korzyści płyną z tego posunięcia. Ponadto uważa, że w Gminie brakuje strategii oświatowej. W pierwszej kolejności powinna powstać strategia określająca w sposób jasny zamierzenia w zakresie oświaty. Następnie powstałby dokument precyzujący jakie posunięcia i kiedy w odniesieniu do strategii będą podejmowane przez Gminę, co umożliwi przede wszystkim pracownikom zadbać o swoją pracę, a raczej znalezienie sobie nowej. Natomiast w kwestii przedszkola nr 3 może jednak da się tak rozplanować wydatki związane z oświatą, by móc nie likwidować tego przedszkola. Można by zmniejszyć koszty utrzymania dzieci w samorządowych przedszkolach ( nr 1, 3, 5) tak, by płacić niepublicznym przedszkolom mniejsza kwotę dotacji i w ten sposób zaoszczędzone środki przeznaczyć na utrzymanie Przedszkola nr 3. Oparcie całości argumentacji o sprawę budynku i remontów jest w jego pojęciu, mało przekonująca.
Radna B. Awsiukiewicz – czy pomysł umieszczenia oddziałów „0” przy szkołach podstawowych jest dobry. Dzieci są jeszcze zbyt małe i potrzebują innych , bardziej kameralnych warunków, by wykształcić podstawowe nawyki edukacyjne. Ponadto nie ma mowy o oddziałach 9-cio godz. „0” . Pytanie do Naczelnika Wydziału SPO – A. Nowickiego : ile jest dzieci w oddziałach 9-cio godz. „0” w przedszkolach samorządowych.
Radna K. Kałużna – zgadza się z radnym S. Kowalczykiem, że w Gminie brak strategii oświatowej. Nie można w imię oszczędności doprowadzać do przeludnienia klas, czy grup przedszkolnych, gdzie wymierne oszczędności finansowe nie równoważą w żaden sposób szkody jaką czyni się dzieciom. Frustrujące, że wielu znanych „ze świecznika” prezesów, czy dyrektorów zarabia setki tysięcy złotych miesięcznie, a my z uwagi na wydatki równorzędne ich jednomiesięcznym dochodom musimy likwidować placówkę oświatową. Dodatkowo prosi radnego S. Kowalczyka o wskazanie konkretnych źródeł oszczędności z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Przedszkola nr 3.
Radny W. Brzechwa - czy była rozmowa ze starostą na temat zostawienia Przedszkola nr 3 w dotychczasowym budynku jeszcze na rok.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz – radnej J. Pawłowskiej – mówiąc o czasie nie miałem na względzie daty upływu umowy użyczenia budynku, a o czasie w którym musimy podjąć uchwałę intencyjną, otwierającą ewentualnie drogę do przeprowadzenia, lub nie procesu likwidacji.
- radnemu S. Kowalczykowi: na XXIII sesji była przedstawiana informacja o stanie oświaty w Gminie Wschowa, zapoznałem wtedy radnych z moim stanowiskiem. Mówiłem o zjawisku rokrocznego spadku kwot subwencji oświatowych. Po analizie demograficznej stwierdziliśmy, że na terenach wiejskich sytuacja jest względnie ustabilizowana. Ponadto szkoła wiejska jest ostatnią instytucją kreującą wartości kulturalne, estetyczne i społeczne na danym terenie. Dodatkowo subwencja na szkoły wiejskie są wyższe. Jeśli chodzi o miasto dwie szkoły podstawowe w zupełności wystarczą i nie zamierzam do końca kadencji składać wniosków o likwidację którejkolwiek ze szkół podstawowych. Natomiast jeśli chodzi o przedszkola decyzja jest osadzona w realiach. Istniejąca baza przedszkolna w pozostałych placówkach w całości (z dużą poprawką) zabezpiecza potrzeby społeczne. Mamy Przedszkole nr 5 – zlokalizowane w nowym budynku, spełniającym wszelkie wymagania sanitarne i nie tylko i nie wykorzystujmy go w pełni. Przedszkole Sióstr Salezjanek spełnia wymagania UE, jest również niewykorzystane w pełni. W Przedszkolu nr 1, zlokalizowanym w budynku będącym własnością Gminy istnieje konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonego remontu. Czy nie lepiej zlikwidować Przedszkole Nr 3, dzieci przenieść do pozostałych placówek i utrzymać oraz podnieść standard naszej własności – czyli Przedszkola nr 1. Remontując Przedszkole nr 3 robimy prezent starostwu. W czasie ostatniej sesji pan radny S. Kowalczyk sam poddawał w wątpliwość celowość wykonywania remontów w Przedszkolu nr 3. Może się również okazać, że po kolejnej wizycie Sanepidu w Przedszkolu nr 3 trzeba będzie przeprowadzać kolejne remonty, czyli dosadnie mówiąc topić kolejne środki, które moglibyśmy przeznaczyć na inne potrzeby.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Sylwia Bąkiewicz – po spotkaniach z Burmistrzem K. Grabką i Naczelnikiem A. Nowickim załoga była spokojna. Ale po przemyśleniu sytuacji pojawiły się obawy o pracę. Chcemy przeciągnąć o rok funkcjonowanie, ponieważ 2006r. jest rokiem szczególnym w oświacie. W tym roku wielu nauczycieli i pracowników technicznych z oświaty przejdzie na świadczenia przedemerytalne, bądź emerytalne i wtedy istnieje szansa, że znacznie więcej ludzi znajdzie zatrudnienie, być może wszyscy.
Rodzic z sali – dowiedziałam się o zamiarze likwidacji Przedszkola 3 dni temu. Konieczność przejścia mojego dziecka do innego przedszkola jest szokiem. Dlaczego nic nie spytał o zdanie rodziców. Zmiana miejsca edukacji dla dzieci w wieku 6 -7 lat może mieć bardzo negatywne skutki dla ich psychiki. Apeluje do radnych o nie podejmowanie uchwały w sprawie zamiary likwidacji Przedszkola Nr 3.
Dyrektor Przedszkola Nr 1 Irena Mały – uważa, że przeniesienie wszystkich 6-ciolatków do oddziałów „0” w szkołach to duży problem. Te dzieci stanowią bardzo liczną grupę, jeśli odejdą do szkół spowoduje to wyludnienie przedszkoli i wtedy pojawi się konieczność dalszych likwidacji. Ponadto dzieci w warunkach przedszkolnych mają zabezpieczoną możliwość bezstresowego przygotowania się do wykonania obowiązku szkolnego, do pozytywnie kształtuje ich zdolności adaptacyjne, manualne itp. Czy Gmina ma możliwość dotarcia do wszystkich rodziców 6-ciolatków, żeby ich spytać o ich zdanie , zwłaszcza w kontekście wyrównywania możliwości edukacji wszystkich 6-ciolatków ( równe szanse i warunki).
Burmistrz K. Grabka – nikt nie mówi, że wszystkie 6-ciolatki pójdą do szkół, chodzi o to że otwarcie takich oddziałów stwarza możliwość zabezpieczenia miejsc dla wszystkich 6-ciolatków, po drugie to właśnie z uwagi na topografię rodzice będą mogli wybierać. Jeśli nie będzie odpowiedniej liczby zgłoszeń to nie otworzymy takiego oddziału w szkole. W razie gdyby z istniejącego przedszkola np. 6-ciolatki z grupy 5-ciogodzinnej przeszłyby do szkoły – istnieje możliwość zreorganizowania organizacji pozostałych przedszkoli – np. utworzenia grup ( 9-ciogodzinnej tak, by w rezultacie móc zatrudnić np. dodatkowy personel techniczny). O wszystkim tak naprawdę zdecyduje nabór.
Przedstawiciel Związków Zawodowych L. Sosnowa – prosi o przesunięcie zamiaru likwidacji przedszkola na przyszły rok z uwagi na fakt, że nie wszyscy nauczyciele i personel techniczny znajdą teraz zatrudnienie, a w roku 2006r.będzie to możliwe.
Radna K. Kałużna – jeśli nie podejmiemy dzisiaj decyzji , to Przedszkole nr 3 będzie jeszcze rok funkcjonować – w takim razie ile musimy zrobić, żeby pokryć koszty niezbędnych dla istnienia remontów, tak by nie narazić się na zarzut niegospodarnego rozporządzania środkami.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 S. Bąkiewicz – został przeprowadzony kapitalny remont dwóch łazienek, magazynu art. spożywczych i chodnika. W dniu dzisiejszym posiadam protokół SANEPID-u bez uwag.
Radny J. Kowalczyk – proponuje, żeby pozostawić Przedszkole Nr 3 na kolejny rok.
Radna B. Awsiukiewicz – wstrzymajmy się ten rok, nie pogłębiajmy bezrobocia we Wschowie.
Burmistrz K. Grabka – udzielił sprostowania, w tej chwili zatrudnienie znajdą wszyscy nauczyciele. Jeśli nie podejmiemy tej uchwały to będziemy musieli poradzić sobie z budżetem. W każdym bądź razie w 2006r. na wcześniejsze świadczenia będą mogli przejść tylko nauczyciele, więc ten aspekt personelu technicznego nie dotyczy. Z rozmów, na których obecny był Naczelnik SPO Andrzej Nowicki wynika, że Starosta jest gotowy wycofać się z prośby o udostępnienie powierzchni na terenie przedszkola. Jeśli zdecydujmy się na likwidację uzyskamy oszczędności rzędu ok. 100tys.zł., pomniejszone w tym roku o ewentualne odprawy. Ewidentne oszczędności dla budżetu byłyby widoczne w następnym roku budżetowym. Niezależnie od tego winniśmy zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet jak nie podejmiemy uchwały o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 teraz, to od tego problemu nie uciekniemy, a jedynie odroczymy w czasie.
Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.
O godz. 16 50 wyszedł radny A. Dworkiewicz, na sali obecnych jest 19 radnych.

W wyniku głosowania, głosami: za 1, przeciw 10, wstrzymujące się 8 nie podjęto uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 3 we Wschowie.

O godz. 16 55 wyszedł radny W. Przybycień, na sali obecnych jest 18 radnych.

3) W kolejności Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 280 w sprawie zatwierdzenia założeń do programu rewitalizacji miasta Wschowy.
Wprowadzenia dokonał Zastępca Burmistrza M. Kraśny.

O godz. 16 56 wrócił radny A.Dworkiewicz , wyszli radni B. Jarzyna, F. Grzyb i T. Stępniak, na sali obecnych jest 16 radnych.
M. Kraśny podkreślił, że zadania przewidziane do wykonania w strefie A i zadanie modernizacji tereny wokół Pl. Kosynierów (Strefa B) są zadaniami pilotażowymi.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych będzie objęta odrębnym programem, o czym radę niezwłocznie poinformujemy.
Radny A. Naskręt – postuluje, żeby pomimo wyjaśnień udzielonych w czasie posiedzenia Komisji wspólnej – poprzez analogię do Gorzowa – wpisać w program tereny należące do Spółdzielni mieszkaniowej.
O godz. 17 03 wrócili radni F. Grzyb i B. Jarzyna wyszli radna J. Pawłowska i radny F. Baśczyn na sali obecnych jest 16 radnych.
M. Kraśny wytłumaczył, że do planu nie wpisano wszystkich terenów wymagających działań rewitalizacyjnych, w związku z tym , że nie należy rozdrabniać się na cały szereg zadań, a konsekwentnie realizować te wybrane, dzięki czemu może nie zrobimy wszystkiego od razu, ale po kolei i dobrze. Dodał również, że program rewitalizacji jest dokumentem otwartym, tak że w każdej chwili jeśli sytuacja będzie tego wymagać można nanieść zmiany i tak np. wpisać jako strefę C – tereny Spółdzielni mieszkaniowej.
Burmistrz K. Grabka zaproponował radnemu A. Naskrętowi zorganizowanie spotkania władz miejskich z zarządem spółdzielni w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska przed stworzeniem jednolitego tekstu programu.
Radna K. Kałużna zgłosiła sugestię żeby na tyle ile jest to możliwe- założenia do rewitalizacji oprócz zamieszczenia na stronach internetowych , były wydrukowane również w informatorze i lokalnej prasie.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania, głosami: 16 za – jednogłośnie- radni podjęli uchwałę nr XXVI/292/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zatwierdzenia założeń do programu rewitalizacji miasta Wschowy.
O godz. 17 10 wyszedł radny A. Naskręt na sali obecnych było 15 radnych.
4) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 281 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Poinformował o uzupełnieniu treści uchwały na zasadzie autopoprawki w zakresie zaproponowanym na wspólnej komisji w dniu 22 lutego 2005r.
O godzinie 17 15 na salę powrócili radni F. Baśczyn, T. Stępniak, A. Naskręt i J. Pawłowska, obecnych było19 radnych.
Burmistrz omówił wprowadzoną autopoprawkę.
Radny A. Dworkiewicz – proszę kolegów radnych o głębokie zastanowienie się przed podjęciem decyzji. Proszę jedynie spojrzeć na prognozę długu, ile zapłacimy samych odsetek od obligacji, skąd Gmina weźmie na to środki. Będę głosował przeciw.
Radna K. Kałużna – czyżby kolega radny był przeciwko inwestycjom i nie chciał rozwoju Gminy, przecież ze środków własnych nie da się rozwijać infrastruktury .
Radny A. Dworkiewicz – proszę wskazać odpowiednie źródła dochodów, z których opłacimy wydatki zamieszczone w prognozie. Przecież w Gminie nie ma zakładów pracy, gdzie mieszkańcy byliby zatrudnieni i mogli płacić podatki. Według mnie Gminy nie stać na emisję o takiej skali.

Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania, głosami: za 13, przeciw 1 , wstrzymujących się 5 , radni podjęli uchwałę nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

5) Kolejno Przewodniczący F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 282 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Radny W. Brzechwa – dlaczego przesunięcie środków następuje z dróg, skoro są one w tak opłakanym stanie, poza tym czy ogrodzenie na targowisku jest tak niezbędne.
Radny S. Kowalczyk – na co dokładnie ma iść 5 tys.
Radny A. Dworkiewicz – na komisji BiF – mamy zrobić wizję targowiska i wtedy podjąć decyzję co do jego funkcjonowania. Dlaczego wcześniej mamy wydać pieniądze, być może bezzasadnie.

O godz. 17 25 wyszli radni A. Naskręt i J. Kowalczyk - obecnych na sali jest 17radnych.

Radny B. Jarzyna wyjaśnił ,że na ostatnim posiedzeniu Komisja Majątku Gminnego miała udać się na wizytację targowiska, ale z powodu złej aury wizytacja nie doszła do skutku i została przełożona na kolejne posiedzenie.
M. Kraśny – ogrodzenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa majątku gminnego, jakim jest targowisko i tym kontekście jest niezbędne. Natomiast przesunięcie środków jest z działu zimowego utrzymania dróg, gdzie w związku z oszczędnościami z miesiąca stycznia – powstała nadwyżka środków, które można wykorzystać w inny sposób.
O godz. 17 30 wrócili radni A. Naskręt i J. Kowalczyk - na sali obecnych jest 19 radnych.

Burmistrz K. Grabka – kwota 5tys. zł. to składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez OPS za osoby, które nie mają własnego źródła utrzymania.
Więcej uwag radni nie zgłosili. Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. W wyniku głosowania, głosami : 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujące się, radni podjęli uchwałę nr XXVI/294/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

6) Zgodnie z wcześniej przegłosowanym porządkiem obrad radni zajęli się sprawą skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, złożoną przez Marię Kowalską.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kiciński odczytał protokół Komisji Rewizyjnej (materiał w załączeniu).

O godz. 1735 wyszedł radny J. Kowalczyk - na sali obecnych jest 18 radnych.

Następnie radny J. Kiciński odczytał projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa wraz z uzasadnieniem.
Głos zabrała Pani M. Kowalska, chcąc otrzymać dłuższy termin na uprzątnięcie z terenu ogrodu swoich roślin, ponieważ w śniegu nie będzie tego robić.
Przewodniczący F. Grzyb wskazał Spółkę Komunalną , jako instytucję do której należy taki wniosek złożyć. Ponadto poinformował, że kwestia spornego ogródka jest w trakcie rozwiązywania i nie dotyczą tego projektu uchwały poddawanej pod głosowanie.
Więcej uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania, 18 głosami za - jednogłośnie radni podjęli uchwałę nr XXVI/295/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie skargi z dnia 6 września 2004r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, uznając skargę za bezzasadną.
Ad.6
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji. Złożyli następujące zapytania:
Radny J. Kiciński jak wygląda sprawa 300tys. z Banku Ochrony Środowiska – czy coś się dzieje w tej sprawie. Drugie pytanie - co z zegarem na Sali posiedzeń?
Radny S. Kowalczyk – jak wygląda sprawa rozpatrzenia wniosku o pomoc strukturalną w zakresie budowy mieszkań socjalnych?
Radny W. Brzechwa – dlaczego przenosi się syreny w OSP z remiz na budynki gminne,
- ile gmina może zaoszczędzić na opłatach stałych od tych syren?
Radna K. Kałużna – czy można by rozważyć możliwość przystąpienie Gminy do Związku Miast Polskich. Obszary miejskie objęte pomocą w zakresie rewitalizacji określałby rząd w konsultacji ze ZMP i w tym kontekście czy nie byłoby korzystne, aby Wschowa zgłosiła akces do ZMP? Składka z tego tytułu to ok. 4000,- zł. rocznie.

Ad.7 Odpowiedzi na zapytania :
Burmistrz K. Grabka radnemu J. Kicińskiemu – jesteśmy w stałym kontakcie z BOŚ. W dniu 21 lutego 2005 rada naczelna Funduszu Ochrony Środowiska podjęła pozytywną decyzję w sprawie umorzenia, jeśli w ciągu 14 dni Minister Ochrony Środowiska nie złoży protestu to sprawa będzie załatwiona pozytywnie. Ponadto umorzenie będzie uzależnione od podjęcia zadań wtórnych – ekologicznych. Gmina wskazała listę trzech zadań na kwotę przekraczającą kwotę umorzenia.
Natomiast odpowiedzi w sprawie zegara udzieli Sekretarz J. Bojarski.
Radnej K. Kałużnej – Wschowa nie jest członkiem ZMP i ewentualnie należy to rozważyć. Decyzja w tej sprawie należeć będzie do Rady Miejskiej.
Sekretarz J. Bojarski - zegar jest zabytkowy. Z oryginalnego mechanizmy pozostał cyferblat i wskazówki. W normalnym trybie żaden ze znanych zegarmistrzów nie chce się podjęć naprawy. Chęć naprawy zgłosił Jan Wojciechowski, zobligowałem go do przedstawienia oferty na piśmie wraz z szacunkowym kosztorysem.
M. Kraśny – radnemu S. Kowalczykowi – nasz wniosek był skierowany do Ministerstwa Infrastruktury, w ramach pilotażowego programu budownictwa socjalnego. Ogólnie wpłynęło ponad 550 wniosków, dofinansowanie uzyskało 176. Gmina Wschowa zgłosiła budynek 9 rodzinny. Docelowo przewidzieliśmy budowę kilku tych budynków. Nasz wniosek nie został wybrany. Po ogłoszeniu ponownego naboru złożymy ponownie zweryfikowany wniosek.
Naczelnik Wydziału SPO A. Nowicki – radnemu W. Brzechwie – nie ma żadnych oficjalnych decyzji o przenoszeniu wszystkich syren na budynki świetlic. Zleciliśmy jedynie fachowcowi sprawdzenie stanu elektryki w poszczególnych remizach. Jeśli będziemy coś robić to tylko w zakresie przeniesienia urządzeń ze względów technicznych i ekonomicznych.
Radny W. Brzechwa – niezależnie od stanu faktycznego, na przyszłość proszę rozważyć to, że w większości sołectw remizy OSP znajdują się w znacznym oddaleniu od świetlic i ewentualne przeniesienie syreny z remizy na świetlicę wiąże się z wydłużeniem czasu sygnalizacji ewentualnego zagrożenia. Ponadto Zarząd Miejsko-Gminny OSP zdecydował się na szkolenie szeregowych, natomiast od inspektora ppoż. w Gminie uzyskaliśmy informację ,że szkoleń nie będzie. Chcę nadmienić, że bez przeszkolenia strażaków nie można ubezpieczyć i nie mogą oni brać udziału w jakichkolwiek akcjach OSP.
Naczelnik A. Nowicki – Gmina nie podejmowała decyzji w tym zakresie, tym bardziej nie mógł jej podjąć decyzji pan M.Rotkiewicz jako pracownik urzędu. Jeżeli ją podejmował to jako Komendant Związku OSP. Decydujące zdanie w sprawie szkoleń ma Zarząd Związku Miejsko-Gminnego OSP i z nim tę sprawę należy wyjaśnić.

Ad.8 Wolne wnioski, zapytania i informacje:
Radna K. Kałużna poinformowała, że Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła program „Obywatel i Prawo”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie biura porad obywatelskich, wnioski o dofinansowania należy składać do 31 marca 2005r. We wniosku należy wskazać osoby ( studenci prawa) które mogłyby tych porad udzielać oraz wskazać lokal o konkretnych parametrach.
Radny S. Kowalczyk – jest informacja że został wyłożony projekt lasu, dlaczego nie ma w nim wszystkich miejscowości.
Dodatkowo złożył sugestię, aby informować radnych w odpowiedni sposób, co dzieje się ze złożonymi wnioskami o dofinansowania, niezależnie od sposobu ich załatwienia, np. w sprawozdaniach międzysesyjnych.

Radny A. Dworkiewicz proponuje, że może zająć się sprawą zegara i prosi Sekretarza o kontakt po sesji. Dodatkowo ma dwa pytania do Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki alkoholowej: o aktualny skład komisji oraz o wyjaśnienie, dlaczego odrzucono wnioski klubów sportowych o dofinansowanie ze środków na profilaktykę.
Przewodniczący F. Grzyb podziękował za przybycie na sesję radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej. Poinformował, że na kolejne sesje zapraszany będzie Przewodniczący MRM, natomiast pozostali członkowie mogą oczywiście uczestniczyć, ale bez imiennych zaproszeń. Przypomina również radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2005r.
Następnie kontynuowano udzielanie odpowiedzi na zapytania:
Naczelnik Wydziału Rolnictwa W. Kotwica odpowiadał radnemu S. Kowalczykowi – projekt lasu został opracowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ochrony Środowiska na wniosek starosty. W pierwszej części opracowania są dwa sołectwa Lgiń i Hetmanice, teraz będą następne. Zapraszam do wydziału, sprawdzimy dokładnie jaki jest stan sprawy na dziś.

Pełnomocnik Burmistrza p. Chałupka podał skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- Przewodniczący K. Rękoś,
- członkowie: panie B.Podgórna, H. Zarzecka, panowie M. Jarosz i W.Górski (sekretarz)
Co do wniosków, wszystkie złożone opiewały łącznie na 650tys. , do dyspozycji było jedynie 64 tys. Wprowadziliśmy obostrzenia , polegające na tym , że nie finansujemy zielonych szkół, sportu i pozalekcyjnych form nauczania.
Radny A. Dworkiewicz – przed oficjalnym ogłoszeniem listy otrzymaliśmy informację, że wszystkie kluby sportowe starające się o dofinansowanie otrzymają po 4 tys.
Burmistrz K. Grabka – P. Chałupka nie jest do końca upoważniony do odpowiedzi w tym zakresie. W wyniku ustalonej procedury GKRPA dokonała naboru wniosków, wstępnie je zweryfikowała i przedstawiła do mojej decyzji co do przydziału kwot.
Kluby sportowe nie uzyskały środków, bo złożyły wnioski o dofinansowanie statutowych działań, a nie zadań z zakresu profilaktyki. Jeśli w przyszłym roku kluby sportowe złożą wnioski o dofinansowanie działań o charakterze profilaktycznym – środki dostaną.
Radna K. Kałużna – w Internecie jest lista różnych wniosków, które otrzymały dofinansowanie, po zapoznaniu się z nią jestem pod wrażeniem inicjatywy i pomysłów. Jeśli programy równie dobrze zostaną wykonane to szkoda że pieniędzy było tylko tyle.
Innych pytań i wniosków nie było.

Ad.9
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej F. Grzyb zamknął obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała Katarzyna
Podkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-13 14:10:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa