Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXVIII/05

P r o t o k ó ł Nr XXVIII/ 05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 27 kwietnia 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 21 radnych.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 21 osób).

Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie w pkt. 5 „ Podjęcie uchwał w sprawie” , uchwały druk nr 296 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema-Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaplanowany porządek obrad.
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2004”
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2004 rok
2)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne
3)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
4)zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
5)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
6)zmiany Uchwały Nr XVIII/210/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
7)przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema-Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 21 głosów za) przyjęto protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym ( materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Radni nie zgłosili uwag.

Ad.4 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił „Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2004”.
Burmistrz Grabka złożył dodatkowe uzupełnienie do sprawozdania.
Radny St. Kowalczyk – na co Dom Kultury otrzymał środki w wysokości 500,- zł w 2004r.
Burmistrz nie był w stanie od razu udzielić odpowiedzi.
W wyniku głosowania stosunkiem głosów : za – 20, przeciw -0, wstrzymujących się – 1 , radni przyjęli „Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2004”.

Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2004 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za rok 2004 przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa (materiał w załączeniu).
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 235/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 19.04.2005r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2004r. i Uchwałę nr 236/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dn. 19.04.2004r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej We Wschowie dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi (materiał w załączeniu) a następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały na druku nr 290 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2004 rok.
Na sali obecnych 20 radnych ( wyszedł radny F. Baśczyn)
Burmistrz Grabka podziękował za pozytywną opinię i wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej. Pokrótce omówił sprawozdanie z wykonania budżetu koncentrując się na następujących aspektach:
rok 2004 był pierwszym, w którym samorząd funkcjonował w warunkach nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której konsekwencją było m.in. przesunięcie na j.s.t. obowiązku wypłacania dodatków mieszkaniowych, znaczne zmniejszenie dochodów własnych gminy z tytułu podatku rolnego- spowodowany koniecznością udzielenia ustawowej ulgi w podatku z tytułu ukończonych inwestycji
( HZZ Osowa Sień)
znaczne zmniejszenie w porównaniu z rokiem poprzednim subwencji oświatowej,
Rada Miejska podjęła po raz pierwszy w roku 2004 uchwałę o wydatkach niewygasających,
zakończyliśmy rok bez zobowiązań wymagalnych,
wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 14%, co plasuje naszą gminę na średnim poziomie w skali województwa lubuskiego.
Radny B. Jarzyna – poinformował o spotkaniu Komisji Majątku i Budżetu Gminnego, której członkowie przy 2 głosach wstrzymujących się, wyrazili zgodę na udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Radna K. Kałużna – w imieniu Klubu Radnych Inicjatywa Samorządowa, przedstawiła następujące uwagi:
by w następnym roku debatę nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu ująć jako oddzielny punkt , „debata absolutoryjna”,
należy się zastanowić, jakie działania należy podjąć w świetle braku wzrostu dochodów własnych gminy,
na podkreślenie zasługuje fakt, że Gmina zakończyła rok budżetowy bez zobowiązań wymagalnych,
w ciągu ubiegłego roku Gmina przygotowała, a Rada uchwaliła szereg dokumentów niezbędnych do funkcjonowania samorządu w nowej rzeczywistości, takich jak Strategia Rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego, Plan Ochrony Środowiska. Została stworzona nowa strona internetowa Gminy.
W imieniu Klubu Radnych Inicjatywa Samorządowa przekazała informację, że członkowie klubu będą głosować za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.
Radny St. Kowalczyk – osobiście ocenia wykonanie budżetu Gminy za 2004 rok, jako mierne. Zatrważający jest wzrost poziomu zadłużenia Gminy w odniesieniu do początku kadencji. Była to kwota 5,3 mln., w chwili obecnej jest ok. 11 mln. Inwestycja na ul. Pocztowej, jest wybitnie chybiona . Ponadto w 2004 roku zlecono opracowanie bardzo wielu projektów, które w ogóle nie znalazły się w tegorocznym budżecie. Dodatkowo środki przeznaczone dla rad sołeckich są źle wydatkowane. Bardzo poważnym mankamentem jest drastyczny spadek dochodów z tytułu podatków.
Radna B. Awsiukiewicz – jako radna niezależna podziela wniosek Komisji Rewizyjnej i RIO, będzie głosować za udzieleniem absolutorium.
Burmistrz Grabka – nawiązał do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w połowie roku budżetowego, co miało określone skutki finansowe. Podkreślił, że niezależnie od owych skutków , należało przygotować Gminę do integracji europejskiej pod każdym względem. Ponadto opóźnienia i pewne nieścisłości związane ze składanymi wnioskami o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich wynika z bardzo dużej ilości zarówno samych programów, jak i wniosków na nie składanych.
Radna K. Kałużna – niezależnie od tego wnioski o dofinansowanie powinny być bardzo dobrze przygotowane, zwiększa to szanse na otrzymanie środków i uzyskanie planowanego efektu inwestycyjnego, tak jak np. w przypadku wniosków dotyczących budowy hali sportowej, czy obwodnicy.
Radny St. Kowalczyk – prosi o wyjaśnienie pozycji związanych ze stanowiskiem monitorowania.
Skarbnik A. Benit – 40 tys. po stronie dochodu – zwrot niewykorzystanych środków z Komendy Wojewódzkiej Policji. Natomiast koszt łączny stanowiska w wysokości 61 tys. zł został pokryty ze środków otrzymanych ze starostwa ( 20 tys.) oraz ze środków uzyskanych ze sprzedaży obligacji ( 41 tys.).
Radny Fr. Baśczyn – odnosząc się do wypowiedzi radnego St. Kowalczyka o radach sołeckich – fundusz sołectw – 130 tys., nie został wydany bezzasadnie, a racjonalnie, co potwierdzają wypowiedzi sołtysów i rad sołeckich. Ponadto należy pamiętać, że środki sołectw nie są wydzielane z przeznaczeniem na działalność stricte inwestycyjną, a na pozostałą działalność.
Radny J. Kiciński stwierdził ,że wypowiedzi radnego St. Kowalczyka, jak sam zaznaczył, są jego osobistymi refleksjami, a nie oficjalnym stanowiskiem klubu.
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 290:

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Stosunkiem głosów : 17 głosów za, przeciw 0 głosów, 4 głosów wstrzymujących się – podjęto Uchwałę Nr XXVIII /302/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa za 2004 rok.
Przewodniczący F. Grzyb ogłosił przerwę ( 15 40 do 16 00 ).
O godzinie 16 00 na Sali obecnych 20 radnych ( nieobecny radny A. Dworkiewicz – zwolnił się).
2) Projekt uchwały druk nr 291 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej F. Grzyb.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 20 głosów za), radni podjęli uchwałę Nr XXVIII/303/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne .
3) Następnie Przewodniczący F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 292 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radna K. Kałużna przedstawiła zebranym przyczyny złożenia rezygnacji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny J. Kiciński złożył na jej ręce podziękowanie za dotychczasową pracę w Komisji.
W wyniku głosowania głosami 9 za, przy braku głosów przeciw i 11 wstrzymujących się , radni podjęli uchwałę Nr XXVIII/304/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
4) Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przeczytał projekt uchwały druk nr 293 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy .
Radna K. Kałużna – co do samej uchwały nie ma uwag, natomiast proponuje, by wzorem gmin ościennych (Gostyń) wspierać w sposób zorganizowany starania miejscowych firm o dofinansowanie ze środków unijnych. Na terenie gminy Wschowa z takiej pomocy skorzystały już 3 firmy, m.in. Spółka Jedność i firma pana Dobrowolskiego .
W momencie ogłoszenia głosowania na Sali było obecnych 19 radnych ( nieobecny radny Wł. Brzechwa – zwolnił się o godz. 16 15 ).
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za) radni podjęli uchwałę Nr XXVIII/305/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
5) Przewodniczący obradom F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 294 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do zwiększenia o 315 tys. wydatków na inwestycję na ul. Pocztowej, uważa że w fazie przygotowawczej popełniono szereg karygodnych błędów, również przez pracowników Urzędu, dzięki czemu prowadzona inwestycja wymaga coraz większych, w jego mniemaniu, nieuzasadnionych nakładów. Ponadto zezwolenie na budowę nie obejmuje lokali o przeznaczeniu mieszkalnym, co stawia pod znakiem zapytania sens prowadzonej inwestycji. Kuriozalne jest to, że na poprzedniej sesji na pytanie czy zezwolenie obejmuje lokale mieszkalne – otrzymałem odpowiedź twierdzącą. Musimy zastanowić się poważnie, co zrobić z tą kosztowną inwestycją. W świetle wcześniejszej wypowiedzi, chce złożyć wniosek formalny o usunięcie z projektu uchwały zwiększenia wydatków na inwestycję na ul. Pocztowej o 315. tys. zł.
Burmistrz Grabka – jak już przyznałem w czasie posiedzeń Komisji, mam świadomość popełnionych błędów i nie czuję się z tym dobrze. Jakkolwiek naszym zadaniem jest w tym momencie znalezienie takiego wyjścia z impasu, by otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Proponuję, by dokończyć inwestycję. Następnie sprzedać mieszkania, a lokale użytkowe wynająć. Dzięki sprzedaży odzyskamy środki wyłożone na inwestycję. Osoby, którym zaproponowano najem mieszkań w tym budynku otrzymają w zamian ofertę innych lokali z zasobów mieszkaniowych Gminy. Ponadto po podjęciu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania , w terminie 3-4 miesięcy będzie można skutecznie prawnie zmienić zakres pozwolenia na budowę w kierunku zapisu o funkcji również mieszkaniowej tego obiektu.
Zastępca Burmistrza M. Kraśny - na poprzedniej sesji, odpowiadając na pytanie radnego ST. Kowalczyka, miał na myśli zapis mówiący o zgodzie na przebudowę istniejącego budynku o dotychczasowej funkcji mieszkalno-usługowej. Nie pamiętał natomiast pełnej treści zezwolenia na budowę. Dotychczas nie wykonano żadnych prac niezgodnych z pozwoleniem na budowę. W chwili obecnej prace są wstrzymane. Wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego o zmianę pozwolenia na budowę.
Radny J. Pabierowski – w świetle powyższych wypowiedzi czy nie należałoby najpierw wprowadzić zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i dopiero wtedy zmieniać budżet.
Zastępca Burmistrza M. Kraśny – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego idzie w kierunku , który umożliwi zmianę zapisu w pozwoleniu na budowę i dodanie do funkcji administracyjno-usługowej również mieszkalnej.
Burmistrz K. Grabka – nie dokonanie wnioskowanych zmian w budżecie dotyczących budynku na ul. Pocztowej spowoduje powstanie ryzyka utraty możliwości uzyskania współfinansowania zewnętrznego. Gdyby Rada nie zgodziła się, ewentualnie środki ( 300 tys.) można przesunąć na zadanie „ budowa hali sportowej” i przetrzymać do czasu uzyskania odpowiednich zmian, natomiast pozostawić kwotę 15 tys. na dokumentację, uzgodnienia i instalację gazową.
Przewodniczący F. Grzyb – pytanie do radcy prawnego D. Płócienniczaka – czy takie posunięcie w świetle prawa jest właściwe.
Przewodniczący F. Grzyb ogłosił przerwę pomiędzy 16 55 a 17 30 .
Po przerwie na Sali obecnych 19 radnych ( zwolnił się radny A. Naskręt, powrócił radny Wł. Brzechwa).
Burmistrz Grabka zgłasza autopoprawkę – w załączniku Nr 3, poz. Nr 8 budowa mieszkań komunalnych pozostawić 310. tys., natomiast na adaptację budynku 15 tys. zł. na przygotowanie kolejnego etapu. Pozostałe pozycję w projekcie nie ulegają zmianie. Równocześnie w „ Wydatkach majątkowych na 27-04-2005r.” w paragrafie 6050 – pozycja adaptacja budynku – po zmianach – 15 tys. zł. , budowa mieszkań komunalnych 310 tys. zł.
Radny St. Kowalczyk - czy w pierwotnym budżecie na ul. Pocztową było zapisane 200 tys. zł. i czy dzisiejsza zmiana jest pierwszą w tej inwestycji.
Burmistrz Grabka – w budżecie 2004r. było zapisane na ten cel 200tys. zł. , natomiast w 2005r. zadanie nie było zapisane w budżecie. Jest to pierwsza zmiana w budżecie dotycząca tej inwestycji. Proponuje, by radni wyrazili zgodę na równoczesne prowadzenie dwóch zadań: zmiany plany zagospodarowania przestrzennego oraz kontynuacji II etapu przebudowy budynku na ul. Pocztowej.
Przewodniczący Rady F. Grzyb zapytał radnego ST. Kowalczyka, czy wycofuje wniosek .
Radny ST. Kowalczyk potwierdził wycofanie wniosku.
Radny J. Pabierowski - propozycja pana Burmistrza jest rozwiązaniem dla dobra ”dobrego wizerunku Rady w tym mieście”.
Przewodniczący F. Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały druk nr 294 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r. z autopoprawkami.
W wyniku głosowania głosami 14 za , przy braku głosów przeciw i 5 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXVIII/306/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
6) Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 295 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/210/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania 14 głosami za, przy braku głosów przeciw i 5 głosach wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXVIII/307/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/210/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7) Następnie Przewodniczący F. Grzyb przedstawił projekt uchwały druk nr 296 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna – Bema - Niepodległości – Westerplatte - Parkowa we Wschowie”.
Radni nie zgłosili uwag.
W wyniku głosowania głosami 15 za, przy braku głosów przeciw i 4 głosach wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXVIII/308/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna – Bema - Niepodległości – Westerplatte - Parkowa we Wschowie”.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny J. Kiciński:
- jakie są koleje umorzenia kwoty 300 tys. zł. z BOŚ,
- kiedy zostanie zakończony ostatni etap budowy chodnika w Nowej Wsi,
- czy przeciw UMiG we Wschowie toczą się jakieś sprawy sądowe oraz przeciwko komu UMiG wystąpił do sądu.
Radny ST. Kowalczyk – jak wygląda sprawa zastępstw w oświacie.

Ad.7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz K. Grabka dla radnego J. Kicińskiego:
- otrzymaliśmy pismo od Rady Nadzorczej NFOŚ w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części kredytu. Formalne umorzenie kredytu jest uzależnione od wskazania zadania proekologicznego. W naszym przypadku jest to budowa kolektora w Osowej Sieni. Dokumenty związane z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji są przyjęte i zaakceptowane , natomiast w skali całego kraju jest wstrzymany proces podpisywania umów . w związku z tym mamy wyznaczony termin do 31 maja b.r. na złożenie wymaganych od nas przez NFOŚ dokumentów.
- budowa chodnika jest wstrzymana z powodu braku środków od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Mamy zapewnienie, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek środków na poziomie województwa, otrzymamy dofinansowanie i budowa zostanie niezwłocznie zakończona.
Dodatkowo w tej materii należy dodać , że mamy zapewnienie dotyczące budowy zatoczki autobusowej na ul. Wolsztyńskiej oraz są prowadzone uzgodnienia w sprawie budowy chodnika w Hetmanicach.
- informacje dotyczące spraw sądowych w toku zostaną przekazane na piśmie.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych A. Nowicki dla radnego ST. Kowalczyka :
- zastępstwa chwilowe (do miesiąca czasu) realizowane są przez zastępców dyrektora, a tam gdzie nie ma takiego stanowiska- przez osoby wskazane przez dyrektora. W przypadku nieobecności dyrektora ponad miesiąc Burmistrz powierza pełnienie obowiązków określonej osobie.
Radny ST. Kowalczyk – czy zastępstwa są płatne?
Naczelnik A. Nowicki – zasadniczo są płatne w przypadku, gdy zastępujący nauczyciel ma odpowiednie uprawnienia. W pozostałych przypadkach dokonuje się zmian planów lekcji i odpowiednich przesunięć.
Radny ST. Kowalczyk poprosił Naczelnika A. Nowickiego o przygotowanie obszerniejszej odpowiedzi na piśmie.

Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący F. Grzyb przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia b.r.
Radna Kr. Kałużna:
- o. Lesław Szymborski (poprzedni gwardian zakonu oo. Franciszkanów ) zgłosił projekt budowy kaplicy papieskiej. Zwrócił się z pismem do pana Burmistrza o pozwolenie oraz o wsparcie w budowie. Zostało założone konto na które można wpłacać datki.
- jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia złożyła informację o stanie zatrudnienia :
* 3633 osoby bezrobotne na terenie Powiatu,
* 2242 osoby bezrobotne na terenie Gminy , z czego 22% ma prawo do zasiłku.
W ostatnim czasie zgłoszono ponad 100 ofert pracy, z których wielu bezrobotnych nie skorzystało. Taki stan rzeczy można rozpatrywać w kontekście „fikcyjnego bezrobocia” i pracy „na czarno”.

Naczelnik A. Nowicki – członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej nie są zbyt spektakularnie aktywni, ale działają. Dowodem czego może być fakt, że jako jeden z nielicznych, został przyjęty ich projekt na dofinansowanie ze środków zewnętrznych działań artystycznych.
W skali kraju zostało przyjętych 19 wniosków, w tym wschowski.

Radny St. Kowalczyk – w jakiej formie prowadzone jest targowisko miejskie?
Radny Wł. Brzechwa – złożył wniosek o przebudowę drogi gminnej w Konradowie i rozpoczęcie procedur przygotowawczych jeszcze w tym roku ( materiał w załączeniu).
Dodatkowo złożył wniosek o dofinansowanie przez Gminę wyjazdu autokarem rolników na szkolenie w ODR w Kalsku.
Burmistrz K. Grabka – odpowiedzi na temat targowiska udzieli na piśmie.
Radna K. Kałużna – skąd takie zainteresowanie wyjazdem do Kalska. Jak wygląda faktyczne zainteresowanie pokazują lata ubiegłe. Ma osobiście złe doświadczenia z tego typu przedsięwzięciami.
Dyrektor Domu Kultury – J. Lisiak – poinformował zebranych o imprezach planowanych na weekend 1-3 maja we Wschowie i okolicach.

Ad.9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.



Protokołowała:
M. Wilczak

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian Grzyb



Data publikacji: 2005-07-13 14:11:31 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa