Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXVII/05

Protokół Nr XXVII/05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 31 marca 2005r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 14 00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb – Przewodniczący obrad.
W czasie otwarcia obrad na sali było obecnych 20 radnych ( nieobecny radny Andrzej Naskręt - usprawiedliwiony).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 osób).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaplanowany porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za 2004r.
5.Informacja o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2)regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom,
3)zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa,
4)utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,
5)uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wschowy,
6)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10.Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Radni nie zgłosili uwag.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za 2004 rok (materiał w załączeniu) przedstawiła Kierownik OPS Pani Aleksandra Stryjewska.
Uwag nie zgłoszono.
Ad.5 Przewodniczący obrad odczytał ,,Informację o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa” (materiał w załączeniu).
Uwag nie zgłoszono.

Ad.6
1) Przewodniczący obrad F. Grzyb odczytał projekt uchwały - druk nr 284 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący obrad poinformował osoby z publiczności o tym, że projekty uchwał były przedyskutowane przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 30 marca 2005r., dlatego też radni nie zgłaszają dalszych uwag.
W wyniku głosowania, głosami: za - 20 (jednogłośnie) radni podjęli uchwałę nr XXVII/296/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2) Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały - druk nr 285 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
Przewodniczący odczytał wniosek skierowany do Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian do w/w projektu uchwały, wypracowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 30 marca 2005r.
Radca Prawny Pani Anna Maluśka wyjaśniła, że wniosek ten nie może być uwzględniony z uwagi na ustawowe uwarunkowania.
Radny St. Kowalczyk zapytał, czy możemy ograniczyć się do udzielenia pomocy materialnej uczniom tylko do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
Odpowiedzi udzieliła Radca Prawny, stwierdzając, że jest to zadanie własne gminy i Gmina ma obowiązek minimum ustawowe zapewnić. Otrzymana dotacja to środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W wyniku głosowania, głosami: za - 20 (jednogłośnie) radni podjęli Uchwałę nr XXVII/297/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.

3) Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały-druk nr 286 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
Uwag nie zgłoszono.
W wyniku głosowania, głosami: za - 20 (jednogłośnie) radni podjęli Uchwałę nr XXVII/298/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29grudnia 2004r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.

4) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały – druk nr 287 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: za - 20 (jednogłośnie) radni podjęli Uchwałę nr XXVII/299/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

5) Przewodniczący obrad odczytał kolejny projekt uchwały – druk nr 288 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wschowy.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kałużna stwierdziła, że jest to kolejny ważny strategiczny dokument, który jest potrzebny do otrzymania środków z zewnątrz. Klub Radnych IS będzie głosował za przyjęciem tego programu.
W wyniku głosowania, głosami: za - 20 (jednogłośnie) radni podjęli Uchwałę nr XXVII/300/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wschowy.

6) Przewodniczący obrad odczytał ostatni projekt uchwały – druk nr 289 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania, głosami: za - 20 (jednogłośnie) radni podjęli Uchwałę nr XXVII/301/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

Ad.7
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.
Złożyli następujące zapytania:
Radny J. Kiciński – 29 grudnia 2004r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004r. czy dokonano wydatku na zadania:
1.Modernizację ulic: Sadowej, Wesołej, Sienkiewicza, Kraszewskiego i Prusa we Wschowie,
2.Budowę i dobudowę oświetlenia w Tylewicach,
3.Budowę i rozbudowę oświetlenia w Łysinach,
4.Rozbudowę oświetlenia drogowego w Hetmanicach i w Siedlnic,
5.Adaptację budynku przy ul. Pocztowej na lokale mieszkalno-użytkowe,
- z ostatecznym terminem dokonania wydatku 31 marca 2005r.
Radna K. Kałużna
1.Do Wielkiego Piątku Wielkanocy w Parku Wolsztyńskim panował ogromny bałagan. W sobotę pas drogi przy parku został uprzątnięty. Kto jest odpowiedzialny za porządek w Parku, komu jest przypisany obowiązek utrzymania go w czystości?
2.Pan Kamyszek prowadził starania o ustawienie pojemników na wioskach na spalone oleje, czy w chwili obecnej, kiedy nie ma p. Kamyszka myśli się o tej sprawie.
3.Jaka jest obecnie sytuacja finansowa wschowskiego szpitala?
Radny St. Kowalczyk:
Zapytanie dotyczy adaptacji budynku przy ul. Pocztowej:
- ile mieszkań będzie utworzonych,
- na jakich zasadach będą przydzielane,
- czy przed ogłoszeniem przetargu na roboty, zrobiono ekspertyzy i czy ich wyniki rzutowały na zakres robót ujętych w przetargu?
Radna Bogusława Awsiukiewicz:
W grudniu ub. roku na Sesji radna zgłaszała wniosek w sprawie pomalowania pasów – przejścia dla pieszych w rejonie ulic: Podgórnej, Polnej i Spokojnej. Czy zostaną one pomalowane?

Ad.8
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielił Burmistrz.
Odpowiedź dot. zapytania radnego J.Kicińskiego – wydatki niewygasające budowa, rozbudowa oświetlenia - termin zapłaty został ustalony na dzień 31.03.2005r. i został dotrzymany.
Natomiast przy zadaniu - adaptacja budynku przy ul. Pocztowej pojawiły się dodatkowe nieprzewidziane wcześniej wydatki np. na wzmocnienie stropu czy zabezpieczenie większej powierzchni dachu. W związku z czym został odebrany pewien etap robót, nie wykonano m.inn. postawienia ścianek działowych. Na pozostały front robót należy ogłosić dodatkowy przetarg.
Budynek ten będzie spełniał rolę budynku mieszkalno-usługowo-handlowego.
Z uwagi na nieobecność na Sesji Naczelnika Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości Burmistrz nie udzielił odpowiedzi radnej B. Awsiukiewicz. Poinformował tylko, że ulice, o których wspominała radna należą do Starostwa Powiatowego.

Z-ca Burmistrza Marek Kraśny udzielił odpowiedzi radnej K.Kałużnej. Poinformował, że Park Wolsztyński nie jest objęty zadaniem z umowy o utrzymaniu czystości i utrzymaniu zieleni. Mimo to Park Wolsztyński został uporządkowany przed świętami. Podjęto działania w celu uregulowania tej sprawy.
Jeżeli chodzi o pojemniki na zużyte oleje to, były prowadzone rozmowy z firmą, która chciała w ramach promocji ustawić pojemniki, ale się wycofała z oferty.
Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi radnemu St.Kowalczykowi w sprawie ekspertyzy na budynek przy ul. Pocztowej. Poinformował, że pozwolenie, które wydało Starostwo Powiatowe, na roboty w tym budynku nie wymagało przeprowadzenia ekspertyzy.
Dodatkowe prace wynikły w trakcie prowadzenia prac remontowych.
Zamierzeniem Gminy jest oddanie 11 mieszkań, z tego 7 jako mieszkania komunalne (na piętrze) i 4 na sprzedaż – wszystkie w stanie surowym.

Radny St.Kowalczyk zadał dodatkowe zapytanie:
- jakie pozwolenie na budowę zostało wydane – jaki zakres zadań obejmuje,
- co przewiduje w tym miejscu miejscowy plan,
- czy mieszkania zostały już rozdysponowane, jeżeli tak, to czy są to osoby z listy osób oczekujących na mieszkania komunalne?

Częściowo odpowiedzi udzielił Burmistrz.
Poinformował, że w uzgodnieniu ze Społeczną Komisją Mieszkaniową zwrócono się do osób oczekujących na mieszkania z listy przydziałowej, czy wyrażają chęć nabycia mieszkań w stanie surowym. Spośród chętnych wytypowano osoby, które otrzymają decyzje o przydziale – zostaną zawarte umowy najmu.
Natomiast w pozostałych kwestiach informacji udzielił Z-ca Burmistrza.
W planie miejscowym, teren ten jest przeznaczony pod rozbudowę administracyjno-usługowo-mieszkaniową. Gmina uzyskała pozwolenie na adaptację budynku o funkcji usługowo-mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi radnej Krystynie Kałużnej w sprawie wschowskiego szpitala. Poinformował, że sytuacja finansowa w tym roku jest trochę lepsza niż w roku ubiegłym (kontrakt jest wyższy i dodatkowo zawarto 2 kontrakty na hospicja: stacjonarne i domowe). Obecnie budżet szpitala „nie dopina się na kwotę ok. 20 tys. zł. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się zmian organizacyjnych. Rada Powiatu w Nowej Soli, do której formalnie należy szpital, dąży do jego zamknięcia.

Radny St. Kowalczyk zadał dodatkowe pytanie – jaki typ przetargu był przeprowadzony na zadania przy ul. Pocztowej – do czy powyżej 60 tys. Euro?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz stwierdzając, że był to przetarg powyżej 60 tys. Euro, środki w budżecie nie zostały z tego tytułu przekroczone. Na dodatkowe zadania, które wynikły w trakcie prowadzonych robót musi być ogłoszony nowy przetarg. Przypuszczalny koszt tych zadań to ok. 100 tys. zł.

Ad.9
Przewodniczący Rady przekazał informację o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie budowy drogi wewnętrznej przy ul. Moniuszki. Uwagę zwrócił na wniosek Komisji, że nie wnosi uwag do postępowań przetargowych oraz do budowy I etapu drogi wewnętrznej.
(protokół w załączeniu).
W dalszej kolejności Przewodniczący obrad odczytał pismo mieszkańców bloku nr 8 i 8a przy ul. Kopernika we Wschowie w sprawie przeprowadzenia w trybie pilnym remontu dachu (pismo w załączeniu) oraz odczytał zaproszenie Samorządowego Przedszkola Nr 3 i Domu Kultury na I Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie się 02.04.2005r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury we Wschowie.
Następnie głos zabrała St. Kołodyńska – osoba z publiczności, jako mieszkaniec bloku przy ul. Kopernika przedstawiła informację nt. dachu. Poinformowała, że naprawę dachu zgłaszano w 2003 i 2004r., pismo skierowano do Rady Miejskiej ponieważ to Rada powołała Spółkę komunalną, która zarządza budynkiem, na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej poinformowano właścicieli mieszkań, że mają za mało pieniędzy na remont a Burmistrz nie da więcej na najemców. Blok liczy 4 mieszkania własnościowe i 8 najemców.
St.Kołodyńska wyraziła swoje niezadowolenie z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, na którym nie potrafiono wyjaśnić co stało się z kwotą nadpłaty (do dziś tego nie wyjaśniono) tłumacząc się awarią komputera. W imieniu właścicieli prosi o rzetelną i uczciwą informację w tej sprawie jak i również w sprawie modernizacji ogrzewana.
Pani Kołodyńska wspomniała także o niebezpiecznej dziurze – wyrwie, która znajduje się na ich podwórku. Choć kilkakrotnie zgłaszała tę sprawę, dziura nadal istnieje.

Radny Jan Pabierowski przypomniał o wniosku sprzed kilku lat, o zajęcie się przejściem dla pieszych na ul. Wolsztyńskiej na wysokości sklepu Royal. Z uwagi na częste wypadki drogowe w tym miejscu prosi o zamontowanie świateł pulsujących.
Radny Jacek Kowalczyk – na ul. Garbarskiej między garażami nr 10 i 11 utworzyło się śmietnisko – jest ktoś kto mógłby zagospodarować ten teren, do kogo powinien się zgłosić oraz przy wejściu do parku przy ul Herbergera znajduje się drzewo zagrażające bezpieczeństwu.
Radna Krystyna Kałużna nawiązała do swojej deklaracji w sprawie przekazania diet na fundusz stypendialny. W związku z tym, że fundusz taki nie został utworzony deklaruje zakup 3 komputerów z oprogramowaniem dla biednych uczniów, ale z bardzo dobrymi wynikami w nauce .
Radny St. Kowalczyk interweniuje w sprawie uszkodzonego przy ul. Daszyńskiego znaku kierunkowego na Włoszakowice.
Radny Władysław Brzechwa prosi o wyrównanie drogi przy ul. Kamiennej ponieważ jest to najlepszy dojazd do Centrali Nasiennej.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz:
St.Kołodyńskiej – od 2003r. zaczęły faktycznie funkcjonować Wspólnoty Mieszkaniowe a powinny wiele lat wcześniej. W miarę posiadanych środków na funduszu remontowym również z udziałem własnym udziałowców do remontu dachu dojdzie. Szczegóły zostaną ustalone na zebraniu Wspólnoty.
Godz. 1610 z sali obrad wychodzą radny Baśczyn, Przybycień i Drzewiecki.
Wracają godz.1620.
Prezes Spółki Komunalnej pretensje uznał za słuszne. Obecnie Spółka zakupiła program, który precyzyjnie będzie te rozliczenia robił.
Radnemu J.Pabierowskiemu – ul. Wolsztyńska jest drogą wojewódzką, zwrócimy się z pismem do zarządcy o zwiększenie bezpieczeństwa w tym rejonie.
Radnemu J.Kowalczykowi – sprawą drzewa zajmie się Wydział RO natomiast miejscem przy garażach Wydział PI.
Radnemu St.Kowalczykowi – drogowskaz stoi na skrzyżowaniu dróg gdzie mamy dwóch zarządców. Pismo zostanie skierowane.
Radnemu Wł. Brzechwie – droga przy ul. Kamiennej na leży do Starostwa. Pismo w tej sprawie również zostanie skierowane do Powiatu.
Burmistrz poprosił radnych aby również sami kierowali wnioski w tych sprawach do zarządców dróg.

Ad.10
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała:
Maria Wilczak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Fabian GrzybData publikacji: 2005-07-13 14:12:24 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa