Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXI/05

P r o t o k ó ł Nr XXXI/ 05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 lipca 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.35 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych.
Nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji był radny Jan Pabierowski.


Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 20 osób).

Przewodniczący złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie :
1)w pkt. 4 „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za I półrocze 2005 roku”.
2)w punkcie 5 podpunkt 7 - podjęcie uchwały projekt druk nr 320 w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy.

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował radnych o wpływie wniosku Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie:
1)w punkcie 5 podpunkt 8 – podjęcie uchwały projekt druk nr 321 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2 ZPORR Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Osowej Sieni oraz rozbudowa kolektora Osowa Sień – Wschowa”.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych wniosków.

2)
3)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pod głosowanie porządek obrad po wnioskowanych zmianach.

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za I półrocze 2005 r.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Lgiń,
2)zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Siedlnica,
3)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
4)zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy,
5)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.,
6)zmiany Uchwały Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
7)wyrażenia zgody na użycie herbu gminy,
8)wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2 ZPORR Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Osowej Sieni oraz rozbudowa kolektora Osowa Sień – Wschowa”.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.
10.
11.
12.
1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)
9)
10)


13.
14.

Dyskusji nie było. Radni w wyniku głosowania jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęli uzupełniony porządek obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.

Dyskusji nie było.

Godzina 14 55 przybył radny J. Pabierowski, na sali jest obecnych 21 radnych.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wschowie za I półrocze 2005 roku przedstawił Przewodniczący Komisji radny Jan Kiciński (materiał w załączeniu). Dyskusji nie było.

Ad.5 Podjęcie uchwał.

1) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 314 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Lgiń .
Radna K. Kałużna – postanowiła stonować swoje zdanie na temat złożonych wniosków w sprawie rozwoju miejscowości Lgiń i Siedlnica. Fakt, że zostało złożonych tak wiele wniosków w skali kraju, że jedynie co czwarty ma szansę uzyskać dofinansowanie, jakkolwiek gdybyśmy tych wniosków nie złożyli to na pewno żadnej nawet szansy na dofinansowanie nie mielibyśmy. Uważa jednak, że plan rozwoju Siedlnicy jest zbyt ambitny i kosztowny. Dodała , że w latach 2001-2003 prowadzona była ogólnopolska akcja pilotażowo- szkoleniowa w zakresie pozyskiwania środków z UE, gdybyśmy wówczas skorzystali w tej akcji, teraz byłoby łatwiej w zakresie składania wniosków.
Więcej pytań radni nie zadali. Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie
( 21 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXXI/325/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Lgiń.

2) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 315 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Siednica. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 21 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXXI/326/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Siedlnica.

3) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 316 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radni nie zgłosili uwag . W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 21 głosów za) podjęli uchwałę nr XXXI/327/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

4) Wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 317 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 21 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXXI/328/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy .

5) Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały druk nr 318 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r. Dyskusji nie było.
W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 21 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXXI/329/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

6) Przewodniczący dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 319 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że zaciągnięty kredyt , jeśli będzie wydatkowany w proponowany sposób – będzie niecelowy, ponieważ zostanie wydany nie na konkretne inwestycje, a na wydatki bieżące. Wie dokładnie, że większość inwestycji zaplanowana jest na II półrocze b.r., jednak jeśli teraz wydane zostaną pieniądze, to z czego sfinansowane będą zaplanowane inwestycje. Za zaciąganymi kredytami winny iść konkretne, celowe z punktu widzenia potrzeb Gminy inwestycje – w przeciwnym razie mamy do czynienia z niegospodarnością. Przykładem może być inwestycja na ul. Pocztowej, gdzie w związku z nie zakończeniem – zamrożone są pieniądze i nie widać możliwości odzyskania ich w tej chwili.
Tłumaczenie, że są to zamierzone ruchy i że w II półroczu dostępne będą inne środki pochodzące z pozostałych źródeł nie przemawia do mnie.
Radna K. Kałużna – uważa , że należy spojrzeć na ten problem poprzez umiejscowienie naszej Gminy na tle pozostałych. Można skorzystać z opracowania RIO na temat wykonania budżetów gminnych za rok 2004 sporządzonych na potrzeby Ministerstwa Finansów. Problemem naszej Gminy nie jest wygórowany poziom wydatków bieżących, a zbyt niski poziom dochodów własnych. Średni poziom w skali kraju to 48,2%, w województwie lubuskim 50%. W ubiegłorocznym budżecie poziom dochodów własnych w naszej gminie wynosił 42%, natomiast w bieżącym planowany jest na poziomie 41,5%. Można uznać , że są to środki na poziomie 3 mln. złotych, które nie wpłyną do budżetu.
Osobiście oraz jako Przewodnicząca Klubu Radnych czuje się odpowiedzialna, za to , że na poziomie dyskusji nad przyjęciem projektu budżetu na bieżący rok nie zostały dokładnie przeanalizowane źródła i możliwości uzyskania dochodów własnych oraz określenia ewentualnych zagrożeń ich wykonania oraz sposobów przeciwdziałania. Był to nasz ewidentny błąd. Klub będzie głosował za, jednakże z następującym komentarzem, że należy uczynić wszystko, aby uzyskać zaplanowane dochody ze sprzedaży elementów majątku oraz dokonać zdecydowanych działań prowadzących do zaktywizowania środowiska gospodarczego , co będzie skutkować zwiększeniem dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych, jak również doprowadzić do oszczędności w wydatkach bieżących..
Radny St. Kowalczyk – kluby nie tylko kształtują budżet, ale również dają ( podejmując określone uchwały ) przyzwolenie na określone działania w stosunku do działających podmiotów gospodarczych. Przykładem jest zezwolenie na otwarcie sklepu NETTO, co spowodowało drastyczne zachwianie sytuacji lokalnego handlu. Moja przedmówczyni mówi o wydatkach, przez ostatnie 2 lata nie otrzymaliśmy ani razu informacji o tym, co zrobiono, aby wprowadzić oszczędności oraz informacji o tym, co w efekcie uzyskano.
Więcej uwag radni nie zgłosili.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały druk nr 319. W wyniku głosowanie , głosami : za – 9, przeciw - 7, wstrzymujących się – 5 – radni nie podjęli uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zgodnie z wyjaśnieniem Radcy Prawnego – Pani Anny Maluśkiej, w przypadku głosowanej uchwały niezbędna do podjęcia była większość bezwzględna głosów, która w przypadku Rady Miejskiej we Wschowie równa jest 11 głosom.

7) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 320 w sprawie zgody na użycie herbu gminy. Radni uwag nie zgłosili. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 21 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXXI/330/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy.

8)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 321 w sprawie wyrażenia zgody na
wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2 ZPORR Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Osowej Sieni oraz rozbudowa kolektora Osowa Sień-Wschowa”.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (20 głosów za, przeciw – 0, wstrzymało się - 0) podjęli uchwałę nr XXXI/331/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Działania 3.2 ZPORR Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Osowej Sieni oraz rozbudowa kolektora Osowa Sień-Wschowa”.30
O godzinie 15 45 Przewodniczący obradom F. Grzyb zarządził przerwę w obradach do godziny 1600 .

Po powrocie na salę nieobecni radni B. Misiewicz i A. Naskręt.


4)5)

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny St. Kowalczyk :
1)na jakim etapie jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie, czy umowa na wykonawstwo dopuszcza fakturowanie częściowe, na kiedy przewidziany jest termin zakończenia inwestycji.
2)czy prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie związane z wydanymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
3)jaki jest status zawieszonych zastępcy i naczelnika UMiG we Wschowie.

Radna B. Awsiukiewicz – w ostatnich dniach objechała całe miasto i chce zgłosić następujące niedociągnięcia dotyczące zieleni i czystości miasta:
1)dotyczy następujących obszarów:
ul. Poprzeczna – nie podcięty żywopłot, pełen suchych jeszcze pozimowych liści,
Park Rogalińskiego – blisko ¼ część parku nie oczyszczona,
ul. Lipowa obok fosy miejskiej – nie wykoszona trawa,
obszar za Wieśniakiem i Kimitexem – nie wykoszone,
ul. Dworcowa – dziko rozrośnięty żywopłot,
u. Mickiewicza – nie wykoszone,
ul. Sportowa- za basenem – nie wykoszone,
ul. Moniuszki – koło gorzelni – nie wykoszone,
ul. Polna koło Lapidarium – nie wykoszone,
teren przy ul. Obrońców Warszawy, za drugim stawem – nie wykoszone,
narożnik – ul. Kościuszki i ul. Pusta – nie wykoszone,
bardzo zarośnięty teren na ul. Działkowej – były cmentarz żydowski,
2) kto powinien sprzątać chodnik przy Lapidarium ?
3)dzikie składowisko gruzu i odpadów budowlanych – za kotłownią Spółdzielni Mieszkaniowej – w stronę cmentarza komunalnego – była tabliczka informująca o zakazie wywózki i było posprzątane. W tej chwili nie ma tablicy i ktoś ponownie wywozi gruz. Chcę wiedzieć – kto uzyskał pozwolenie na wywożenie i składowanie gruzu i innych śmieci w tym miejscu i za ile.

Radna K. Kałużna:
1)w sprawie skweru przy pawilonie mleczarskim – po wykoszeniu skweru pozostawiono skoszoną trawę, która wyschła i teraz zarówno szpeci skwer , jak i zanieczyszcza chodnik.
2)czy przewidujemy podjęcie uchwały w sprawie utrzymania porządku na terenie miasta.

Ad. 7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz K. Grabka odpowiedział radnemu St. Kowalczykowi:
1)strefa powstała na mocy porozumienia trzech gmin: Wschowy, Kożuchowa i Nowej Soli. Liderem porozumienia jest Nowa Sól . To właśnie lider ogłasza przetarg na wykonawstwo i podpisuje umowy w imieniu stowarzyszenia. Na takiej drodze został wyłoniony główny wykonawca ( firma EKOWARK ), który zatrudnił podwykonawców. Jednym z nich jest Spółka Komunalna Wschowa. Zgodnie z uzyskanymi informacjami ukończone są prace związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną, natomiast na ukończeniu są prace drogowe. Przewidywany termin ukończenia prac w strefie to koniec października 2005r. Co do sposobu finansowania, koordynuje to również lider, czyli Nowa Sól. W pierwszej kolejności na inwestycje wydawane są środki z funduszu Phare. W tej chwili jesteśmy w fazie uzgadniania pierwszej wypłaty ze środków własnych.
2)Decyzje zezwalające na sprzedaż alkoholu wydawane są od paru lat na niezmienionych zasadach. Niezbędnym warunkiem do wydania decyzji jest opinia GKRPA. W grudniu 2004 roku Prokuratura Rejonowa we Wschowie zawiadomiła, że w ramach sektorowej akcji sprawdza kompleksowo decyzje zezwalające na sprzedaż alkoholu , wydane w określonym czasie. W przypadku kompletu decyzji wydanych przez nasz Urząd zakwestionowano tylko jeden fakt, a mianowicie, że opinie GKRPA nie są wydawane w formie postanowień. W chwili obecnej, zgodnie z tym co powiedziałem na poprzedniej sesji, opinie GKRPA są wydawane na bieżąco w odpowiedniej formie, natomiast te wydane wcześniej są właśnie weryfikowane.
3)W przypadku zawieszonych pracowników, zgodnie z opinią radców prawnych, nie przysługuje im wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy, jakkolwiek są nadal pracownikami i należy im się urlop lub mogą korzystać ze zwolnienia lekarskiego.
Początkowo obaj panowie korzystali z urlopów, w chwili obecnej obaj przebywają na zwolnieniach lekarskich.

Radnej B. Awsiukiewicz:
1)sprawa utrzymania zieleni w pasach drogowych jest problematyczna, a wynika to z faktu , że nie wszystkie drogi są własnością gminy, w obrębie miasta są również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Np. ul. Działkowa i ul. Mickiewicza to drogi powiatowe, ul. Wolsztyńska i Obr. Warszawy – to drogi wojewódzkie, ul. Głogowska jest drogą krajową. W roku ubiegłym, żeby uniknąć omawianej właśnie sytuacji Gmina zawarła z Powiatem porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania porządku i zieleni w padach drogowych. W roku bieżącym, po uzgodnieniach na poziomie I etapu przetargu Powiat odstąpił od porozumienia, stwierdzając że warunki przedstawione przez Gminę są nie do przyjęcia. Powiat stworzył własną ekipę sprzątających, zatrudniając osoby w ramach prac interwencyjnych. Jeśli chodzi o utrzymanie czystości w padach drogowych dróg gminnych zajmuje się tym firma wybrana w ramach przetargu – konsorcjum Storczyk - Danmar.
Jeśli zgłoszone mankamenty dotyczą dróg pozostających w gestii gminy, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury zweryfikuje informacje i zajmie się tym. Co do pozostałych – po sprawdzeniu stanu faktycznego będziemy mogli interweniować u właścicieli.
Gmina ze swojej strony czyni starania by w miejscach, gdzie nie można wyegzekwować od właścicieli jednak utrzymywać porządek, chociażby poprzez wykonanie prac na swój koszt. Przykładami mogą być:
- wysepka na ul. Głogowskiej ( przy Szkole Muzycznej), parokrotnie interweniowaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, bez skutku, dokonano wykoszenia we własnym zakresie,
- narożnik ul. Pusta i ul. Kościuszki – jest to teren prywatny, właściciel nie zamieszkuje w tym miejscu, z uwagi na brak kontaktu z właścicielem dokonano wykoszeń we własnym zakresie,
- ul. Solna przy Przedszkolu nr 5 – znacznie przerośnięty żywopłot, który uniemożliwiał prawidłowe korzystanie z chodnika- okazało się, że teren okolony żywopłotem ma paru właścicieli , udało nam się porozumieć ze wszystkimi i doprowadzić do uporządkowania nieruchomości.
Dlatego po zweryfikowaniu informacji podejmiemy stosowne kroki w celu uprzątnięcia terenu lub powiadomienia właścicieli o konieczności uprzątnięcia ich nieruchomości.
2)Obowiązek utrzymania czystości na chodniku ciąży na właścicielu nieruchomości do której chodnik bezpośrednio przylega.
Zasadniczo jest to kolejny problem zwłaszcza w przypadku chodników które przylegają do budynków należących do wspólnot mieszkaniowych. Dotychczas istniała niepisana zasada , że osoby sprzątające ulice przy okazji sprzątały chodniki. Podkreślam , że tyczyła tej sytuacji umowa ustna. Musimy sprawdzić, co da się zrobić, chociażby w tej konkretnej sytuacji.

3)W sprawie składowania gruzu – nie wydawałem żadnego pozwolenia na składowanie jakichkolwiek odpadów w tym miejscu. Sprawa musi zostać sprawdzona.

Dla radnej K. Kałużnej – zasygnalizowany problem zostanie sprawdzony.

Prezes Spółki Komunalnej T. Kąkalec – w sprawie prac wykonanych w strefie, ukończona jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna, tłoczna i grawitacyjna. Do wykonania pozostało postawienie tłoczni wraz ze 100 m. sieci. W miesiącu sierpniu zostanie ułożony „dywanik” na drodze.
Radny St. Kowalczyk – czy w trakcie wykonywania tych prac Spółka otrzymywała jakieś środki.
Prezes T. Kąkalec – prace fakturowane są w układzie miesięcznym. Po zakończeniu miesiąca Spółka wystawia fakturę za wykonane prace na firmę EKOWARK, która jest głównym wykonawcą.

Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący F. Grzyb – poinformował radnych o:
- zaskarżeniu przez Wojewodę Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ( następnie sprawa przekazana do WSA w Gorzowie Wlkp.) uchwały Nr XXVIII/308/05 z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie.
- uchyleniu w trybie nadzorczym uchwały nr XXIX/312/05 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa.
Radcy podtrzymują opinie, że na etapie „ przystąpienia” nie istnieje konieczność zawarcia w treści uchwały 10 punktów wskazanych przez ustawę, jako konieczne przy uchwale o zmianie. W przypadku uchwały zaskarżonej Gmina złożyła wniosek o oddalenie skargi w całości. Po uzyskaniu decyzji, przystąpimy do wyjaśnień statusu drugiej z uchwał.

Pan. Witold Kotowski (z sali) – ma pytania w następujących sprawach :
1)jak wygląda sprawa urlopów w urzędzie,
2)do radnej K. Kałużnej – czy , kiedy brała udział w pracach Komisji Rewizyjnej , w trakcie kontroli nie natknęła się na znamiona przestępcze,
3)do radnej J. Pawłowskiej – w odniesieniu do działalności Muzeum Ziemi Wschowskiej:
- co z archiwaliami miasta,
- gdzie mogą się w chwili obecnej znajdować archiwa Cukrowni Wschowa i GS-u.
Dlaczego , zgodnie ze statutem (pkt. 1.6 ) takimi sprawami winno zajmować się Muzeum, a nie funkcjonować jak galeria, prezentując wystawy wybrane jedynie pod względem komercyjnym.
4) do radnego A. Dworkiewicza – kto jest odpowiedzialny za organizowanie sportu pozaszkolnego, kto imiennie jest za to odpowiedzialny.

Przewodniczący F. Grzyb – dokumenty archiwalne są w zbiorach Archiwum Państwowego.
Natomiast Burmistrz ma do wykorzystania parę dni bieżącego urlopu, a pozostali pracownicy Urzędu wykorzystują urlop zgodnie z planem.

Radna K. Kałużna – uważa, że na takie pytania powinien odpowiadać Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan J. Kicińskie, jednakże odpowie biorąc pod uwagę własne doświadczenia. Nie spotkała się z ewidentnymi działaniami o charakterze przestępczym, jakkolwiek uważa, że w niektórych przypadkach miała do czynienia z działaniami mało gospodarnymi, np. w trakcie kontroli w OSiR we Wschowie.
Radna J. Pawłowska – nie widzi związku swojej osoby ze sprawami Muzeum, jest radną i społecznie pełni funkcję w Radzie Muzeum, uważa, że na te pytania może odpowiedzieć Dyrektor Muzeum.
Pan W. Kotowski – zgodnie ze statutem to właśnie radni maja sprawować kontrolę nad działalnością Muzeum, dlatego prosi Panią Pawłowską o przygotowanie odpowiedzi na jego pytania.

Radny A. Dworkiewicz - uważa , że więcej środków winno być przeznaczane na krzewienie sportu wśród młodzieży. Ponadto na terenie gminy winien rok rocznie powstać jednolity , wspólny dla całej gminy kalendarz imprez sportowych, zawierający zarówno imprezy szkolne, jak i pozaszkolne. Dla lepszej organizacji i współdziałania na polu sportu winien działać jeden koordynator gminny.

Pan Sałacki – w sprawie zatrudnień w ramach prac interwencyjnych. Na początku roku złożył wniosek o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Parokrotnie był osobiście u p. Burmistrza , który obiecał zrobić coś w jego sprawie. W momencie tworzenia grup okazało się , że nie został przyjęty, przy czym poinformowano go w PUP, że powodem był fakt, że był zatrudniony w ten sposób w roku poprzednim. Jest bardzo zdziwiony, ponieważ wie, że wśród zatrudnionych są osoby, które rok rocznie są zatrudniane
(jeden z nich już od 5 lat), ponadto zatrudniono osobę, która w poprzednim roku sama zrezygnowała z pracy.

Radny St. Kowalczyk – w odniesieniu do sytuacji Spółki Komunalnej, chce poznać odpowiedzi na następujące pytania:
1)jaka jest wartość całkowitych zobowiązań Spółki, nie tylko z tytułu zadłużenia, ale wszystkich,
2)czy Spółka otrzymuje inne zlecenia niż gminne.
Informacje te są ważne, ponieważ m.in. w oparciu o nie można wnioskować o kondycji Spółki , ta dla odmiany jest bardzo ważna, ponieważ Spółka jest jednym z ostatnich funkcjonujących zakładów na terenie Gminy, zatrudniających ponad 100 osób.
Jeśli kondycja Spółki jest dobra, to cieszę się, ale równocześnie nie rozumiem, po co tyle hałasu. Wiem jednak, że tak nie jest. Dlatego musimy wyjaśnić sobie wszelkie niedomówienia związane ze Spółką, aby mieć jasny obraz sytuacji. W związku z tym wnioskuję, by w programie najbliższej sesji Rady Miejskiej umieścić punkt poświęcony przedstawieniu konkretnych informacji dotyczących Spółki Komunalnej we Wschowie, a przede wszystkim poziomowi zobowiązań i należności na dzień, w którym odbędzie się sesja.

Burmistrz K. Grabka – w odpowiedzi dla radnego St. Kowalczyka - osobiście nie twierdziłem, że sytuacja Spółki jest dobra. Muszą być prowadzone działania doraźne, a w konsekwencji wdrożony program naprawczy. W tej chwili możemy dojrzeć pierwsze efekty działań doraźnych – wynik finansowy za I półrocze 2005r. jest dodatni, natomiast strata operacyjna jest na poziomie 92 tys. Na dodatni wynik miało wpływ umorzenie przez Gminę podatku od nieruchomości za 2004r.
Prezes Spółki został zobowiązany przez Radę Nadzorczą do składania miesięcznych sprawozdań finansowych oraz w terminie do 25 sierpnia b.r. do przedłożenia Wieloletniego Planu Finansowego Spółki, z którego będzie wynikać – jaka będzie polityka finansowa Spółki i jakie ewentualnie efekty może przynieść. Zgodnie z sugestią pana radnego doprowadzę to tego, by w porządku następnej sesji znalazł się punkt poświęcony Spółce Komunalnej, jak również przekażę Państwu zarówno informacje finansowe, jak i Plan- tak żebyście mogli przeanalizować materiał i wysnuć wnioski.
Dla Pana Sałackiego – przede wszystkim należy stwierdzić, że mogliśmy zatrudnić jedynie szesnaście osób przy parudziesięciu wnioskach o zatrudnienie. Jakikolwiek byłby nasz wybór, zawsze z punktu widzenia osób, które nie zostały zatrudnione – będzie zły. Co do pana, który w ubiegłym roku zrezygnował, a w tym został ponownie zatrudniony – jest to osoba o której była mowa na poprzedniej sesji. Zgodnie z tym, co powiedziałem wówczas, szeroko konsultowałem sytuację tego pana i w momencie gdy zwolniło się miejsce zatrudniłem go.

Radna K. Kałużna – czy Gmina może w jakikolwiek sposób interweniować w sprawie tablicy informacyjnej na Rynku – jest ona w fatalnym stanie, należałoby przeprowadzić renowację i zabezpieczyć ja przed wpływami atmosferycznymi.


Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
M.Wilczak


Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wschowie
F. GrzybData publikacji: 2005-10-21 09:00:24 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa