Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXII/05

P r o t o k ó ł Nr XXXII/ 05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 14 września 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Przewodniczenie obradom rozpoczął Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych. Nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji był radny Fabian Grzyb, Jan Pabierowski, Wiesław Przybycień, Władysław Brzechwa.


Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (17 osób).

Prowadzący obrady odczytał wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 6 (podjęcie uchwał) kolejnego projektu uchwały na druku nr 332 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

Radna B. Awsiukiewicz zawnioskowała o przełożenie punktu 5 porządku obrad dotyczącego informacji o działalności Spółki Komunalnej Wschowa po pkt. 6 ust.11, ponieważ umożliwi to udział pracowników spółki, w tej chwili będących w pracy, przy omawianiu tego zagadnienia.
1)
2)


1)

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych wniosków. Za – 16 głosów, wstrzymujących się – 1 głos, przeciw – 0 , przyjęto zmiany w porządku obrad.

2)
3)

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad po przyjętych zmianach:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2005r.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
2)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne,
3)pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne,
4)zmiany uchwały nr XXVIII/308/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietna 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie”,
5)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa,
6)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie,
7)przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego,
8)zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku: w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9)zmiany Uchwały Nr XXVI/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
10)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
11)udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
6.Informacja z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10.Zakończenie obrad.

11.

10)
11)
12)
12.
13.
14.
15.
16.
1)
2)
3)
4)

6)
7)
8)
9)
10)


17.
18.


Ad.2 Jednogłośnie (17 głosów za) przyjęto protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lipca 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.O godzinie 1415 przybył na obrady radny W. Przybycień. Na sali jest obecnych 18 radnych.

Radny St. Kowalczyk, w odniesieniu do przytoczonego przez Burmistrza zarządzenia zwiększającego ilość etatów w Urzędzie zapytał, w których wydziałach nastąpi zwiększenie etatów.
Burmistrz K. Grabka – zwiększenie ma nastąpić w wydziałach Budżetu i Finansów i w wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości.

O godzinie 1440 przybywa na salę obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb i przejmuje prowadzenie obrad. Na sali jest obecnych 19 radnych.

Radny St. Kowalczyk – jakie jest aktualne zatrudnienie w wydziale Budżetu i Finansów .
Burmistrz K. Grabka – 12 osób na 12 etatów.

Więcej pytań radni nie zgłosili. W wyniku głosowania jednogłośnie (19 głosów za) radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Ad.4
Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2005r. przedstawił Burmistrz K. Grabka.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kiciński odczytał protokół z analizy wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2005r. ( materiał w załączeniu).
Radny St. Kowalczyk – prosiłem, żeby wypisać zadania, które mają być sfinansowane do końca roku. Ponadto interesuje mnie technika wydatkowania środków w II półroczu. Zostało do wydatkowania 1,1 mln. z obligacji oraz 1,45 mln z kredytu. Można tę sytuację interpretować w sposób taki, że jest nadwyżka środków na wydatki majątkowe i w tym momencie powstaje pytanie, co z wydatkami bieżącymi.
Należy również przyjrzeć się sprzedaży składników majątku, która jest zapisana jedynie w sposób wirtualny. A przecież właśnie słabą sprzedażą składników majątku tłumaczy się niskie wykonanie budżetu po stronie przychodów. Uważam, że powinna być dokonana w pierwszej kolejności korekta (cięcia) budżetu , a następnie należy wysunąć nowe pozycje do sprzedaży.
Przewodniczący F. Grzyb – uważa, że ważniejsze będzie sprawozdanie z wykonania budżetu za cały rok, jakkolwiek skłania się do podobnych wniosków jak radny St. Kowalczyk.
Więcej uwag radni nie zgłosili.

Ad.5 Podjęcie uchwał.

1)Wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 322 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radny St. Kowalczyk – prawdopodobnie w Osowej Sieni odbyło się spotkanie w kwestii sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego. Jakie ustalenia na nim zapadły.
Burmistrz K. Grabka – w lipcu b.r. w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkoły, Rady Rodziców oraz Rady Sołeckiej, w którym z ramienia Gminy uczestniczyłem ja i Naczelnik Wydziału Spraw Sppłecznych. Głównym tematem spotkania była kwestia przeniesienia szkoły z pałacu do głównego budynku szkoły. Jeżeli nie dojdzie do sprzedaży budynków , szkoła będzie funkcjonowała w dotychczasowym miejscu. Fundusze uzyskane z ewentualnej sprzedaży mają w części trafić do SP w Osowej Sieni, pozostałe zasilą budżet gminny. Przekazane środków na rzecz SP w Osowej Sieni wynika z faktu, że w przeliczeniu ponoszonych kosztów funkcjonowania szkoły na jednego ucznia szkoła ta jest najdroższą w Gminie. Ponadto jesteśmy skłonni do przeniesienia oddziałów z Pałacu do budynku głównego z uwagi na mniejszą ilość dzieci w oddziałach w tym roku.
Radny St. Kowalczyk – czy po przeprowadzce nie dojdzie do przepełnienia klas i dwuzmianowości. Ponadto po sprzedaży może dojść do drastycznej zmiany funkcjonalności tego miejsca ( jeśli np. zostanie ogrodzone). A przecież bardzo wiele osób, większość dzieci korzysta z parku. Czy po to 10 lat temu zespół został nieodpłatnie przejęty w zasoby Gminy od OHZ Osowa Sień.
Burmistrz K. Grabka – potwierdził fakt przejęcia w zasoby Gminy, co miało na celu polepszenie sytuacji prawno technicznej terenu. Zgadza się, że nikt nie wie, jakie zmiany w funkcjonalności terenu mogą nastąpić po ewentualnej sprzedaży, jakkolwiek od czasu kiedy w pałacu funkcjonuje oddział szkolny na terenie parku nie odbywają się żadne większe imprezy (wynik przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości).
Radny St. Kowalczyk – ma nadzieję, że władze Osowej Sieni wynegocjują z władzami Gminy odpowiedni podział środków uzyskanych ze sprzedaży.
Więcej pytań radni nie zgłosili. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXII/332/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2)Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 323 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne. Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr XXXII/333/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne.

3)W dalszej kolejności Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 324 w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
Radny St. Kowalczyk – przy sprzedaży lokali powinna być strategia, z jasno określonym celem. W chwili obecnej celem nadrzędnym jest wykonanie dochodów budżetowych w tym roku. Uważam jednak, że ten czas nie jest sprzyjający dla sprzedaży. Kupcy mogą wykorzystać ten niekorzystny moment, dziwne byłoby gdyby nie wykorzystali. Czas działa na niekorzyść Gminy. Warunki, na których ta sprzedaż ma się dokonać, są nie do przyjęcia. Nie możemy forsować na siłę sprzedaży składników majątku po to tylko, by wykonać dochody, ponieważ możemy doprowadzić w wyniku nieprzemyślanych działań do sytuacji problemowych w mieście w czasie przyszłym. Ciekawą sprawą jest to, jak będzie wyglądała wycena tych lokali.
Burmistrz K. Grabka – nie mogę odpowiedzieć czy cel jest właściwy czy nie. Z punktu widzenia wykonania budżetu na pewno tak. Jeśli chodzi o to, czy zrobiliśmy wszystko, żeby nie wyzbywać się majątku, czyli czy zidentyfikowaliśmy wszystkie źródła dochodów. Tak, dodatkowo wprowadziliśmy cięcia. Jednakże nie widzimy możliwości zmniejszenia dochodów o ok. 400 tys.zł. Plan można zrealizować m.in. dzięki sprzedaży tych lokali. Co do ceny przepisy regulują tę kwestię, nie można sprzedać poniżej wartości wskazanej przez rzeczoznawcę. Ja ze swojej strony nie chcę tych cen podbijać. Co do sposobu wyceny – regulują to szczegółowo przepisy prawa. W kwestii ilości lokali przedstawionych do sprzedaży – 30% to ilość odpowiadająca ilości sprzedawanych lokali poprzednio ( poprzednia kadencja).
Ważne jest również to, że pierwszeństwo nabycia jest dla obecnych użytkowników, którzy ponieśli już nakłady na utrzymanie tych lokali.
Radna K. Kałużna – uważa, że sprzedaż na rzecz osób prywatnych może jedynie wyjść na dobre dla miasta, ponieważ zawsze lepiej dba się o własność prywatną.
Radny J. Kiciński – uważa , że nie byłoby tej uchwały, gdyby inne pozycje zaplanowanych dochodów były możliwe do wykonania.
Radny St. Kowalczyk – upoważnienie Burmistrza do określenia terminu przyjmowania wniosków (§ 1 pkt.6 ) w moim mniemaniu jest korupcjogenne.

Radni zgłosili wniosek formalny o wykreślenie wskazanego w projekcie terminu w § 1 pkt 6.

Burmistrz K. Grabka – jeśli nie określimy konkretnego terminu – to ostateczny termin złożenia wniosków upłynie 30 czerwca 2005r. , ale bez możliwości wykonania sprzedaży ze względów proceduralnych. W tym roku wnioski o sprzedaż lokalu użytkowego już wpłynęły.

Przewodniczący obradom F. Grzyb zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym – w głosowaniu oddano 4 głosy za, 13 przeciw i 2 wstrzymujące się. Wniosek formalny o wykreślenie punktu mówiącego o upoważnieniu Burmistrza do określenia terminu składania wniosku nie został przyjęty.
Przewodniczący F. Grzyb zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Głosami : za 14, przeciw 4, wstrzymujące się – 1 – radni podjęli uchwałę nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

1600 - Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godzinie 1620 .
Na sali obecnych 14 radnych.

4)Przewodniczący F. Grzyb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 325 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/308/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietna 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna – Bema – Niepodległości – Westerplatte - Parkowa we Wschowie”.

Na sali obecnych 19 radnych.

Dyskusji nie było. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXII/335/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/308/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 kwietna 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna – Bema – Niepodległości – Westerplatte - Parkowa we Wschowie”.

5)Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 326 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa. Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr XXXII/336/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1, 359 oraz części działki nr 346/1 w obrębie Wygnańczyce w gminie Wschowa.

6) W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 327 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie. Dyskusji nie było . W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę nr XXXII/337/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.

7)Wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 328 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego dokonał Przewodniczący F. Grzyb. Radni nie zgłosili pytań. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się )radni podjęli uchwałę nr XXXII/338/05 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Wschowskiego.


1)
8) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 329 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji
obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
W odniesieniu do projektu uchwały, która otrzymali radni w materiałach, po posiedzeniu Komisji Rolnictwa w dniu 12 września 2005r. , zgodnie z sugestią radnego St. Kowalczyka, zadania zostały uzupełnione o punkt „ Budowa ulicy Osiedle we Wschowie.” W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów za, przeciw – 0, wstrzymało się - 0) podjęli uchwałę nr XXXII/339/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/ 293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku 330 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Radny St. Kowalczyk – stanowczo jestem przeciwny przeznaczaniu środków z kredytu na cele inne niż inwestycyjne, tj.na wydatki bieżące ( w tym osobowe), czy spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Radna K. Kałużna – sądzi, że na zwiększenie kosztów osobowych ma m.in. wpływ ma sytuacja kadrowa w urzędzie, gdzie np. jeden z pracowników Wydziału Planowania od dłuższego czasu choruje.
Jednakże nie należy utożsamiać wydatków bieżących wyłącznie z wydatkami własnymi urzędu ( w tym kosztami osobowymi), ponieważ znaczna część tych wydatków ponoszona jest na oświatę.
Radny J. Kiciński – dziękuje Burmistrzowi za spotkanie z radnymi w tej sprawie. Również jest za tym, by znacząca część środków z kredytu była przeznaczona na rozwój Gminy. Jednakże uważa, że zaproponowany podział wykorzystania środków w obecnym projekcie jest zadawalający.
Radna K. Kałużna – uważa, że żeby ograniczyć koszty osobowe należy porozmawiać z pracownikami co do ich zamiarów odnośnie dalszego zatrudnienia.
Burmistrz K. Grabka – nie uważa, że jest przerost zatrudnienia. W odniesieniu do stanu na dzień 19.11.2002r. wzrost zatrudnienia w Wydziale Budżetu i Finansów wyniósł 2 osoby (z 10 do 12 - co ma przełożenie spowodowane zwiększonym zakresem działań) ale zlikwidowano pracę na umowy zlecenia. Natomiast w Wydziale PI, w związku z faktem, że przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zwiększyła się ilość zadań wykonywanych przez wydział i należało zapewnić odpowiednią ilość etatów do obsługi tych zadań.
Ponadto zgodnie ze zmianami w budżecie wydatki na płace zmniejsza się o 50 tys. zł. Więcej pytań radni nie zgłosili.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania radni 14 głosami za, 1 głosem przeciw i 4 głosami wstrzymującymi się podjęli Uchwałę nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10) Wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 331 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2005r. dokonał Przewodniczący F. Grzyb. Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXII/341/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2005r.

11) Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 332 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. Radni nie zgłosili pytań. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXII/342/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Wschowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

Ad. 6 Informację z działalności Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. przedstawił Prezes Spółki T. Kąkalec ( materiał w załączeniu ).
Po posiedzeniach Komisji Radnych zostałem poproszony o uzupełnienie informacji w zakresie:
- prognozowanego zysku na zadaniach w strefie – ok. 20 tys. zł. Wartość może się zmienić przede wszystkim z uwagi na kurs EUR , przy podpisywaniu umowy kurs wynosił 4,30zł. W związku z wahaniami kursu w ostatnich tygodniach chcemy renegocjować kurs ostateczny.
- działań przekładających się stricte na oszczędności w zakresie kosztów funkcjonowania spółki :
ograniczenie do minimum ruchomych i uznaniowych składników wynagrodzenia,
zawieszenie przyznawania premii na 3 miesiące,
ograniczenie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych,
zawieszenie dokonania w tym roku odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny,
likwidacja nagród jubileuszowych,
weryfikacja zasadności przyznawanych dodatków funkcyjnych.
- wskazania które działy przyniosły znaczące straty:
dział oczyszczania miasta,
zieleń miejska,
dział ciepłowniczy,
usługi pogrzebowe.
- wskazania :
ile lokali jest w zarządzie wspólnot – 14,
pozostałych nieruchomości – 52,
pustostany – ul. Pocztowa.
Radny J. Kiciński – jakie jest faktyczne zatrudnienie w Spółce : 185 czy 140 osób?.
Prezes T. Kakalec – 140.
Radny A. Turkiewicz – czy pan Prezes przewiduje zwolnienia grupowe, zwłaszcza jeśli chodzi o brygadę remontową.
Prezes T. Kąkalec – wykonuję różne działania by oszczędzać, nie tylko na kosztach osobowych i nie tylko w odniesieniu do brygady remontowej. Generalnie nie mam na celu likwidacji brygady remontowej.
Burmistrz K. Grabka – w sprawie sytuacji Spółki toczą się cały czas rozmowy z Prezesem i Związkami Zawodowymi. Nie dałem upoważnienia Prezesowi do przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozwiązania brygady remontowej. W grę mogą wchodzić jedynie przesunięcia na inne stanowiska, w innych działach oraz odejścia pracowników z przyczyn „naturalnych” ( emerytura, renta ).
Radny St. Kowalczyk – uważa, że przedstawiona informacja nie jest przygotowana profesjonalnie
(uchybienia formalne – np. brak podpisu). Na całość materiału liczącego 20 stron – merytorycznie właściwe jest 1,5 strony. Interesuje nas realna, ekonomiczna sytuacja spółki ujęta w formie konkretnych wskaźników i liczb w odniesieniu do momentu przemianowania z Zakładu Budżetowego.
Ponadto w odniesieniu do umowy o strefę , przecież wiadomo, że kursy, zwłaszcza EUR, są ruchome, należało więc już na etapie podpisywania umowy zamieścić klauzulę chroniącą Spółkę przed nadmiernym spadkiem kursu.
Prezes T. Kakalec – nie zgadza się z zarzutami radnego St. Kowalczyka. Bilans zamknięcia działalności Spółki wykazywał stratę rzędu 981tys. zł. Informacje zawarte w przedstawionym materiale odpowiadają stanowi faktycznemu i wszystko jest do sprawdzenia w Spółce.
Radna B. Awsiukiewicz – jako reprezentant Związków Zawodowych pracowników Spółki odpowiada na stwierdzenie radnego A. Turkiewicza wygłoszone w trakcie Komisji , jakoby Związki Zawodowe nie broniły pracowników. Po pierwsze od samego początku rozmów na temat stanu Spółki Związki są aktywnym uczestnikiem wszystkich spotkań, co poniekąd potwierdził we wcześniejszej wypowiedzi pan Burmistrz. Ponadto cięcia dotyczące wynagrodzeń pierwotnie miały mieć znacznie szerszy zasięg - , wersja bieżąca została wynegocjowana przez związki.
Po drugie to właśnie Związki na jednym z ostatnich spotkań z Burmistrzem doprowadziły do uzyskania zapewnienia Prezesa o odstąpieniu od zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych.
Prowadzący Obrady udzielił głosu byłemu Dyrektorowi ZBGKiM W. Dokurno :
- na koniec kwietnia 2005r. – było ok. 300 tys. zł. zysku, na półrocze 484 tys. zł., przy należnościach ok. 2.577 tys. zł. – w jaki sposób Spółka wychodzi na stratę operacyjną ?,
- ilu pracowników przyjęto w czasie funkcjonowania Spółki?
- w odniesieniu do funduszu remontowego, z czego wynika jego niska wartość i czy środki wydzielone na ten cel zostały przeznaczone na cele inne.
Prezes T. Kakalec:
- zysk powstał poprzez umorzenie przez Gminę podatków od nieruchomości (570 tys. zł.), zostały umorzone należności Szpitala ( ok. 103 tys. zł.) oraz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ( ok.. 95 tys. zł.), ponadto należało wykonać odpisy aktualizacyjne, których bezpośrednią konsekwencją było powstanie straty.
- w chwili powstania Spółki było zatrudnione 139 osób, przyjęto 24 osoby, zwolniono 22 osoby – w tej chwili pracuje 140 osób.
- w chwili powstania spółki żadna ze wspólnot nie miała uchwalonego funduszu remontowego, dopiero za czasów Spółki kolejne wspólnoty zaczęły podejmować stosowne uchwały i dokonywać odpisów wg. podjętych uchwał.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że przekształcenie Zakładu Budżetowego było nieuniknione, konieczne było urynkowienie. Jakkolwiek sposób działania Spółki jest wadliwy. Uważa, że Spółka musi brać udział w przetargach, niekoniecznie je wygrywać. Dzięki udziałowi w przetargach , nawet przegranych – na bieżąco można wyciągać wnioski i lepiej przygotować się do następnych.
Ponadto w roku 2004r. w Spółce była przeprowadzona kontrola NIK. Radni nie zostali zapoznani z protokołem pokontrolnym, a w szczególności z zaleceniami pokontrolnymi. Chce zobowiązać pana Burmistrza do przekazania radnym zaleceń pokontrolnych z kontroli NIK w Spółce.
Interesują mnie również sprawy dotyczące premii, a przede wszystkim fakt, czy wszystkim zostały zawieszone premie, a czy np. w dziale administracyjnym nie. Poruszam tę sprawę ponieważ uważam , że odbiorcami premii powinny być osoby bezpośrednio wypracowujące zysk, czyli pracownicy produkcyjni.
Wracając do zaprezentowanej dziś informacji, uważam nadal, że jest ona na tyle wadliwa, że Rada winna oświadczyć jednoznacznie, że jej nie przyjmuje. Dodatkowo Rada winna zobowiązać Spółkę do zlecenia firmie zewnętrznej sporządzenia rzetelnej informacji finansowej z działalności Spółki od czasu jej powstania.
Prezes T. Kąkalec podkreślił, że Spółka to nie tylko działy nierentowne. W bardzo wielu obszarach działania powstaje nadwyżka operacyjne, m.in.:
- w dziale wodno-kanalizacyjnym (opłaty za wodę i wywóz nieczystości),
- w zakresie opłat za ciepło,
Niezależnie od tego, czy dział jest rentowny czy nie, oszczędności dotyczą wszystkich działów. Natomiast efekty działań oszczędnościowych należy zaczekać, nie pojawią się one ewidentnie z dnia na dzień.
Radna K. Kałużna – uważa, że nie ma powrotu do formy Zakładu Budżetowego. Spółka działa w sposób niedoskonały i należy to poprawić. Dlatego należy przyjąć wszystkie głosy krytyczne i wykorzystać je dla udoskonalenia sposobu działania.
Radna B. Awsiukiewicz – jako przedstawiciel Związków Zawodowych – prosi żeby nie zwalniać pracowników, w ostateczności możemy negocjować zmniejszenie składników wynagrodzenia.
Radny St. Kowalczyk – kto zagwarantuje, że Spółka będzie na stałe wywozić nieczystości z terenów Gminy.
Radna B. Awsiukiewicz – czy Spółka może bez przetargu wykonywać zadania własne Gminy.
Radca prawny D. Płocieniczak – jest odpowiednie orzeczenie sądowe w tej sprawie.
Prezes T. Kąkalec – nie można powiedzieć że sytuacja Spółki jest dobra. Jednakże nie można również powiedzieć, że nie ma na swoim koncie osiągnięć. Np od stycznia 2003r. do marca 2005r. zamontowaliśmy u wszystkich odbiorców na terenie miasta wodomierze.
Równocześnie nie można wiązać sprawy funduszy remontowych we wspólnotach z sytuacją w brygadzie remontowej.
Ponadto chce jeszcze raz podkreślić , że w chwili obecnej Spółka nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych .
Przewodniczący F. Grzyb – zalecenia pokontrolne po kontroli NIK w Spółce Komunalnej w roku 2004 będą do odbioru dla Klubów radnych w Biurze Obsługi Rady.

Ad 7 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny J. Kiciński:
- zgodnie z uchwałą Rady Gmina zakupiła nieruchomość w Wygnańczycach, był tam budynek który został rozebrany. Czy Gmina miała na rozbiórkę pozwolenie?
- kto jest właścicielem kiosków (byłych kiosków RUCH), chodzi o funkcjonowanie kiosku na ul.K.Wielkiego , za pijalnią piwa,
- bardzo ładnie po wykonaniu chodników wygląda ul. 55 PPP, czy można spowodować, żeby dobudować ostatnie ok. 30 m. chodnika , wtedy cała ulica prezentowałaby się bardzo dobrze,
- chodzi o organizację ruchu u zbiegu ulic Wolsztyńskiej i Nowej (obok p. Kajcy ) nie ma tam odpowiednich znaków ,
- co z budową drogi i chodników w Hetmanicach?
Radna B. Awsiukiewicz – prosi o wyczyszczenie kratek odpływowych i rowów deszczowych przy ul. Polnej.
Radny B. Jarzyna – czy w związku ze zjazdem absolwentów w 60 rocznicę powstania Liceum we Wschowie można by pomalować budynek przy Lipowej 4a ?
Naczelnik Wydziału PI – W. Turek – niestety nie ma takiej możliwości.
Radna J. Pawłowska – w sprawie budowy drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 2 we Wschowie przy ul Zacisze, na drodze zaprojektowanego dojazdu rosną 3 drzewa – prosi o zmianę lokalizacji drogi, tak by pozostawić drzewa.
Radny St. Kowalczyk – w sprawie przystanku na ul. Obrońców Warszawy , miała być uzupełniona blacha.
Radna B. Awsiukiewicz – jaka jest aktualna sytuacja SP ZOZ we Wschowie.
Radna K. Kałużna – co z systemem monitoringu w mieście, jaki jest stan aktualny ( sprawa przekazania systemu Policji).

Ad. 8 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz udzielił odpowiedzi :
Radnemu J. Kicińskiemu:
- przedmiotem zakupu była cała nieruchomość, na której stały dwa budynki. Stan techniczny budynków był tak zły, że konieczna była rozbiórka. Otrzymaliśmy stosowne pozwolenie ze Starostwa Powiatowego.
W trakcie rozbiórki zostały znalezione materiały wybuchowe, przekazane właściwym służbom. Materiał porozbiórkowy niestety nie nadawał do odzysku i ponownej sprzedaży.
- właścicielami takich kiosków jest PSS SPOŁEM w Wschowie, natomiast grunt jest nasz. Trwają rozmowy na temat przejęcia kiosków, jednakże sprawę komplikuje fakt, że wiele z nich obciążonych jest zajęciami egzekucyjnymi.
- jest to droga krajowa, możemy jedynie zaapelować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych,
- (brak wjazdu od ul. Wolsztyńskiej) pracujemy nad zmianą organizacji ruchu,
- w tegorocznym budżecie nie ma zapisanego tego zadania, jeśli powstaną oszczędności na zadaniach istniejących – to 30 tys. zł. – zostanie na to zadanie zapisane.
Radnej B. Awsiukiewicz – wniosek został złożony, odpowiedni wydział sprawdzi, czy jest to możliwe.
Radnemu B. Jarzynie – istniejące przepisy uniemożliwiają wykonanie wnioskowanych prac (malowanie elewacji) sposobem gospodarczym.
Radnej J. Pawłowskiej – korekta w wyznaczeniu drogi jest przewidziana.
Radnej K. Kałużnej – system monitoringu składa się z dwóch części:
- z systemu kamer zamontowanych na terenie miasta,
- ze stanowiska monitoringu w siedzibie KPP we Wschowie.
Chcemy przekazać Policji system kamer i stanowisko monitoringu, trzykrotnie wysyłaliśmy pisma w tej sprawie, niestety pozostały bez odzewu.
Przewodniczący F. Grzyb udzielił informacji radnej B. Awsiukiewicz w sprawie sytuacji SP ZOZ we Wschowie. W chwili obecnej sytuacja jest względnie stabilna na okres najbliższych 2-3 miesięcy. Zajęcia komornicze środków na rachunkach ZOZ jest nadal w mocy, jednakże zmieniły się przepisy dotyczące wysokości środków, które mogą zostać zablokowane. Ogólnie rzecz biorąc bieżąca działalność szpitala zamyka się kwotą rzędu 25-30 tys. zł. miesięcznie. Dodatkowo Wojewoda Lubuskie wszczął postępowanie restrukturyzacyjne w stosunku do szpitala wschowskiego.

Ad.9 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny J. Kiciński- przekazał zaproszenie na zawody motocrossowe, które odbędą się w najbliższą niedzielę na torze „Kacze doły”.
Zgłosił również wniosek formalny o zdjęcie zadania przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną z zakresu objętego postępowaniem Policji (dotyczy wycinki drzew pod linią energetyczną w rejonie Olbrachcic).
J. Chrapusta (z sali) – p. Burmistrz zobowiązał się, że:
- nie będzie zwolnień w spółce Komunalnej, tzn. że z dniem jutrzejszym zostaną wycofane wypowiedzenia ludziom, którzy w ostatnich dniach je otrzymali,
- nie będzie likwidacji działu remontowego w spółce,
- czy będzie malowanie klatek schodowych,
- jeśli zgłosi się 50% chętnych do wykupu lokali, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy wyborze do sprzedaży lokali,
- kiedy będzie przeprowadzona renowacja elewacji Domu Kultury od strony ul.Daszyńskiego,
Przewodniczący F. Grzyb wyjaśnił, że z braku środków zadanie to w tym roku zostało zdjęte.
Prezes T. Kąkalec wyjaśnił sprawy związane ze zwolnieniami w Spółce Kom. oraz powstawaniem nowych wspólnot mieszkaniowych.304)


2)
3)


2)

3)
4)

2)
3)


3)
4)

2)3)3)
4)

1)


Ad. 10 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
M.Wilczak
Przewodniczący Rady
F.GrzybData publikacji: 2005-10-21 09:03:37 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa