Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXX/05

P r o t o k ó ł Nr XXX/ 05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 czerwca 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.


Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecni radni Bogusława Awsiukiewicz i Władysław Brzechwa – nieobecności usprawiedliwione).


Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (19 osób).

Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad poprzez :
1)zdjęcie z porządku obrad punktu nr 4 dotyczącego „ Informacji na temat strategii rozwoju Gminy Wschowa.” ,
2)podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
3) zmiany treści podpunktu 3 punktu 6 :
- podjęcie uchwały w sprawie konkursu pod nazwą „ Najpiękniejsza wieś w gminie.”

Ponadto Pan Przewodniczący złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad poprzez podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany.

Radny St. Kowalczyk – złożył wniosek o dodatkowe uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie „ Informacji na temat aktualnego stanu Spółki Komunalnej Wschowa Sp z o.o.”.
Przewodniczący Rady przedstawił radnym informację o spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych przy Spółce Komunalnej Wschowa.
Burmistrz Grabka poinformował, że zgodnie z obietnicą złożoną radnemu W. Brzechwie na poprzedniej sesji, przedstawi zgromadzone informacje o działalności Spółki Komunalnej w punkcie wolne wnioski.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego St. Kowalczyka o dodatkowe uzupełnienie porządku obrad. W wyniku głosowania , stosunkiem : 8 głosów za, 10 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się, wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pod głosowanie porządek obrad po wnioskowanych zmianach:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o przebiegu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa .
5.Podjęcie uchwał w sprawie:

1)zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
2)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne .
3)konkursu pod nazwą „ Najpiękniejsza wieś w Gminie”.
4)przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.
5) wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Wschowa z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Regionalna Platforma Cyfrowa”.
6)utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP.
7)zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
8)zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9)zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10)wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
11) skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9.Zakończenie obrad.

Dyskusji nie było. Radni w wyniku głosowania 15 głosami za, przy braku głosów przeciw i 4 wstrzymujących się przyjęli uzupełniony porządek obrad.

Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 maja 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka.
Następnie Burmistrz złożył oświadczenie w sprawie wydarzeń związanych z wycinką drzew pod linią wysokiego napięcia przez firmę „ ENERGOBUD”.
Dyskusji nie było.

Ad.4 Informację o przebiegu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Wschowa przedstawił Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pan Piotr Chałupka (materiał w załączeniu). Pan Chałupka szczegółowo omówił wszystkie aspekty działań GKRPA w ciągu tego roku ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci w Lginiu, gdzie przebywać będzie ok. 400 dzieci.
Radny J. Kicinski – stwierdził, że sprawozdanie z działalności GKRPA za 4 miesiące tego roku jest rzeczowe i odzwierciedla działania Komisji w odniesieniu do planu rocznego. Stwierdził, że aktualny Pełnomocnik panuje nad dyscypliną finansową Komisji.

Radna K. Kałużna – ile konkretnie osób skorzystało z pomocy specjalistów opisanej w pkt.III ppkt. 2 (udzielanie konsultacji specjalistycznych np. porad psychologa, prawnika, lekarza oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb) .
P. Chałupka – sprawdzi w dokumentach Komisji i wtedy udzieli odpowiedzi, ponieważ nie chciałby wprowadzać radnych w błąd.
Więcej pytań nie było.

Ad.5 Podjęcie uchwał.

1) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 303 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005r. Radni nie zgłosili pytań.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie ( 19 głosów za) podjęli uchwałę nr XXX/314/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

2) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 304 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów za) podjęli uchwałę nr XXX/315/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne .
Kolejny
3)projekt uchwały druk nr 305 w sprawie konkursu pod nazwą „Najpiękniejsza wieś w Gminie” został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Radny St. Kowalczyk – na Komisji Rolnictwa 27 b.m. dyskutowaliśmy o wycofaniu projektu tej uchwały. Dziś jednak ją przyjmujemy, ale nie w tym rzecz. Uważam, że wysokość nagród jest za niska.
Radna K. Kałużna – zgadza się , że wysokość nagród jest niewielka, ale na tyle stać gminę.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania stosunkiem głosów : 18 za, przy braku głosów przeciw i 1 wstrzymującym się radni podjęli uchwałę nr XXX/316/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie konkursu pod nazwą „ Najpiękniejsza wieś w Gminie”.

4) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 306 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie. Dyskusji nie było.
W wyniku zarządzonego głosowania – jednogłośnie (19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXX/317/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

5)Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 307 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Wschowa z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Regionalna Platforma Cyfrowa”.
Radna K. Kałużna - na jakim etapie jest realizacja projektu.
Radny St. Kowalczyk – jakiego rzędu jest wspominana kwota 25%, Gmina dotychczas wydaje bardzo dużo środków na komputeryzację.
Burmistrz K. Grabka – projekt jest w fazie wstępnej, dopiero w lipcu będą przyjmowane uchwały rad gmin i powiatów o przystąpieniu do projektu, po ich podjęciu sporządzone zostanie porozumienie.
Natomiast jeśli chodzi o wysokie koszty komputeryzacji urzędu, to Urząd ponosi przede wszystkim koszty stałe związane z np. opłaceniem licencji za użytkowanie programów niezbędnych do obsługi urzędu typu Lex oraz innych w USC , czy wydziale rolnictwa. Ostatni zakup sprzętu do wydziału SPO był wymuszony nieodpowiednimi parametrami posiadanego sprzętu w odniesieniu do posiadanego programu.
Przystąpienie do „Platformy cyfrowej” umożliwi nie tylko skomputeryzowanie Urzędu ale przede wszystkim uzyskanie dostępu do licencjonowanego programu obsługującego obieg dokumentacji w Urzędzie. Planowany udział Gminy Wschowa to kwota rzędu 80 tys. zł.
Radny St. Kowalczyk wyraził nadzieję, że po wprowadzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów zwiększy się odpowiednio poziom świadczonych przez Urząd usług.
Więcej pytań radni nie zgłosili.
W wyniku głosowania , 13 głosami za , przy braku głosów przeciw i 6 głosami wstrzymującymi się, radni podjęli uchwałę nr XXX/318/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Wschowa z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubuskiego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Regionalna Platforma Cyfrowa”.

6) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 308 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXX/319/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP.

7)Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 309 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Radny St. Kowalczyk – budżet jest błędnie skonstruowany, poprzez zapisanie po stronie dochodów środków z programów pomocowych UE, co do których w momencie tworzenia budżetu nie ma pewności , że zostaną przyznane. Przekłada się to na sukcesywne obniżanie wydatkowanych środków na inwestycje. Nie zadawalający jest poziom składanych wniosków.
Radna K. Kałużna – czy musimy koniecznie zapisywać w budżecie środki, na które wnioski zostały złożone i nie znamy ich oceny.
Radny J. Pabierowski – grozi nam , że w bieżącym roku nie doczekamy się uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co w znacznym stopniu hamuje rozwój Gminy. Żaden z poważnych inwestorów nie wejdzie na teren nie mający aktualnego m.p.z.p.
Burmistrz K. Grabka – nie zgadza się ze stwierdzeniem, że składane wnioski są na poziomie nie zadawalającym. Na 4 złożone jedynie 1 został odrzucony. Natomiast występujące różnice w kwotach z konkretnych wniosków zaplanowanych i faktycznie otrzymanych wynikają z niekorzystnych przeliczników różnic kursowych. W skali województwa lubuskiego straty z tego tytułu są rzędu ponad 50 mln. zł.
Rozumie również jakie są konsekwencje odsunięcia w czasie uchwalenia m.p.z.p., w Urzędzie bardzo odczuwalny jest jego brak. Robimy wszystko, żeby wykonawca mógł ten plan przygotować. Ponadto zmiana m.p.z.p. wiąże się z określonymi procedurami, m.in. projekt planu należy wyłożyć do publicznego wglądu, co umożliwia składania wniosków przez zainteresowanych o dokonanie zmian lub poprawek, złożone wnioski należy wnikliwie rozpatrzyć, uwzględnić lub nie, dać czas wnioskodawcom na ewentualne odwołania – co w konsekwencji również wydłuża czas przyjęcia ostatecznej wersji m.p.z.p.
Radny St. Kowalczyk – niedostateczna ilość środków z zewnątrz wpływających do budżetu MiG jest konsekwencją nieodpowiednich posunięć władzy, m.in. „przespania” 2003 roku.
Burmistrz K. Grabka – nie można mówić o „przespaniu” roku 2003. Gmina w pierwszej kolejności musiała uporać się ze zobowiązaniami wymagalnymi. Ponadto nikt nie mógł przewidzieć, że ten rok będzie związany z upadkiem szpitala i w konsekwencji obarczeniem Gminy koniecznością współratowania placówki. Dodatkowo musieliśmy się wywiązać ze wcześniejszej umowy ze Starostwem na współtworzenie placówki Urzędu Skarbowego we Wschowie.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W zarządzonym głosowaniu , stosunkiem głosów 13 za, 6 przeciw i braku głosów wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXX/320/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

8)Przewodniczący obradom F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 310 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Radny St. Kowalczyk – w chwili przyjęcia urzędu przez Burmistrza Grabkę zadłużenie Gminy z tytułu konkretnych kredytów inwestycyjnych było na poziomie 5,5 mln. zł. Zgodnie z prognozą długu w tym roku zadłużenie Gminy osiągnie poziom 13,1 mln. zł. Za tymi kredytami nie stoją żadne inwestycje poza salą przy Gimnazjum nr 2 . Uważam, że środki są źle wydatkowane.
Burmistrz Grabka – mówi Pan , że poza salą przy Gimnazjum nr 2 , środki z kredytów nie idą na inwestycje, uważam że jest inaczej. Część środków została przeznaczona na uzbrojenie terenów inwestycyjnych („strefa inwestycyjną”) oraz na pętlę autobusową przy Gimnazjum nr 2. Ponadto Gmina udzieliła 2 pożyczek m.in. 560 tys. w ramach pomocy dla szpitala.
Wzrost zadłużenia jest zgodny z wcześniej przyjętym przez Radę Miejska Wieloletnim Planem Finansowym. W roku 2005 osiągnie maksymalna wysokość i od następnego roku będzie sukcesywnie spłacane.
Radna K. Kałużna – Gmina Wschowa we względzie zaciągania kredytów nie jest wyjątkiem.
Radny St. Kowalczyk niezależnie od zaprezentowanych stanowisk uważa, że na poziom zadłużenia ma wpływ błędna polityka finansowa gminy.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania stosunkiem głosów 13 za, 6 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się , radni podjęli uchwałę nr XXX/321/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


9)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 311 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radny ST. Kowalczyk wyraził wątpliwość co do zasadności umieszczania wśród zadań finansowanych ze środków z obligacji „modernizacji budynku Domu Kultury we Wschowie”
zwłaszcza, że od strony ul. Daszyńskiego nie jest wcale w złym stanie. Ponadto uważa, że na terenie Gminy jest znacznie więcej celów inwestycyjnych o większym znaczeniu, które można by było sfinansować ze środków z obligacji.
Burmistrz K. Grabka – modernizacja budynku Domu Kultury jest zadaniem, które było wpisane do uchwały o emisji obligacji od samego jej początku. Ponadto to właśnie Państwo Radni wyrazili życzenie, aby w uchwale była zamieszczona lista zadań do sfinansowania z tych środków. Wracając do elewacji Domu Kultury jeśli zaczęliśmy z jednej strony, to powinniśmy ją skończyć.
Dyrektor DK Jacek Lisiak – budynek nie jest własnością Domu Kultury. Działalność DK reguluje statut, który m.in. mówi na jakiego typu wydatki można przeznaczyć (drobne remonty).
Radny St. Kowalczyk – podtrzymuje swoje uwagi na temat istnienia innych ważniejszych inwestycji w Gminie, chociażby renowacji elewacji kamieniczek mieszczańskich.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku głosowania przy 13 głosach za, przy 1 głosie przeciw i 5 głosach wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXX/322/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
O
godzina 1600 z Sali obrad wyszła radna J. Pawłowska ,na sali obecnych 18 radnych.

10)Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 312 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku głosowania radni jednogłośnie
(18 głosów za) podjęli uchwałę nr XXX/323/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

11)Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 313 w sprawie skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
Radny J. Kiciński (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) odczytał protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący skargi na czynności Burmistrza złożonej przez Panią M. Bednarz – właścicielkę Hurtowni „Royal” we Wschowie.
O godzina 1615 wraca radna J. Pawłowska – na sali obecnych 19 radnych.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania jednogłośnie (19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXX/324/05 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie skargi z dnia 20 maja 2005r. na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Przewodniczący obrad radny F. Grzyb ogłosił przerwę w obradach do godziny 1635 .
Po wznowieniu obrad na sali nie ma radnego A. Naskręta.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny St. Kowalczyk, w związku z przerwa wakacyjną prosi już w dniu dzisiejszym o odpowiedzi na następujące pytania :
a.co się dzieje z terenem po P. Andrysie przy ul.Wolsztyńskiej
b.ile kosztowały Dni Wschowy,
c.czy firma, która działała na pl. Kosynierów w czasie Dni Wschowy, miała wyłączność na sprzedaż piwa , jeśli tak to za ile?
d.w związku z wymianą lamp oświetlenia ulicznego, czy została podpisana umowa na wymianę wszystkich (ok. 1600szt.), jakie są warunki umowy (terminy i formy płatności), co stanie się ze starymi lampami?
e.ile drzew zostało nasadzonych, kto płacił za nasadzenia. Kto dokonał nasadzeń w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych?
f.co dzieje się z wyciętymi drzewami (drewnem). Czy jest sprzedawane, przecierane itp.?
g.ulice i chodniki w obrębie Pl. Kosynierów - kto jest projektantem, na jakim etapie jest dokumentacja , jaki jest koszt przygotowania dokumentacji?
h.jaki jest stan sprawy dotyczącej 3 lamp postawionych bez zezwolenia w obrębie Przyczyny Dolnej.
Kto dopuścił do tego, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje?
i.jaki jest stan zdrowia obecnego na sali Sekretarza?
Radny J. Kiciński :
a.jakie są losy monografii Wschowy?
b.co dalej z chodnikiem w Nowej Wsi?
c.sprawa miast partnerskich za granicą?

Ad. 7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
1) W pierwszej kolejności Burmistrz K. Grabka udzielił odpowiedzi na pytania radnych zadane na poprzedniej sesji, w sprawach:
Spółki Komunalnej Wschowa, Sp. z o.o.
Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z badania bilansu przez biegłych rewidentów. Rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości k.o. 900 tys. zł. Ponadto sprawozdanie zostało ocenione jako przygotowane w sposób kompetentny, zgodnie z przepisami prawa. Prezes Spółki został zobowiązany do opracowania programu naprawczego. Prowadzone są prace nad zmianą aktu założycielskiego Spółki , dające większe uprawnienia organowi założycielskiemu.
W sprawie inwestycji wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Plan. Inwest. I Nieruchomości W. Turek:
w momencie wykonywania inwestycji na Przyczynie Dolnej nie było faktycznego pozwolenia.
Dlatego też w momencie wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o
nakazie rozbiórki – została ona wykonana.
na Pl. Kosynierów prace zostały wykonane bez pozwolenia , ponieważ taka była interpretacja
przepisów polegająca na uznaniu, że prace były prowadzone na własnym terenie i po ich wykonaniu
miały być zinwentaryzowane i zalegalizowane. PINB uznał jednak, że była to błędna interpretacja. W
chwili obecnej prace są zalegalizowane i trawa odbiór przez Spółkę ENEA. Gmina nie poniosła
żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Równocześnie prowadzone jest przez Policję
postępowanie w celu wskazania osób odpowiedzialnych.

2)Odpowiedzi Burmistrza na zapytania z bieżącej sesji.
Radnemu St. Kowalczykowi:
a.teren po p. Andrysie (ul. Wolsztyńska) – były ogłoszone przetargi , które okazały się nieskuteczne i w rezultacie teren nabyła na drodze rokowań osoba fizyczna.
b.w sprawie Dni Wschowy odpowiedzi udzieli Dyrektor Domu Kultury
c.Jacek Lisiak.

d. Proces modernizacji oświetlenia na terenie Gminy obejmuje wstępnie fazę inwentaryzacji istniejącego stanu, po czym nastąpi faza kosztorysowania, dlatego w tej chwili nie jesteśmy w stanie podać pełnych kosztów tego przedsięwzięcia. W tym momencie jesteśmy w przededniu podpisania umowy przedwstępnej z Zakładem Oświetlenia Drogowego, który jest jedną ze spółek ENEi.
e. Nasadzenia drzew są efektem decyzji zezwalającej na wycięcie drzew pod liniami energetycznymi. Przeprowadziła je firma, która wycinała drzewa. Nasadzenia na targowisku powstały w wyniku przesadzenia drzew z donic , które były usytuowane na ul. Boh. Westerplatte. Dodatkowo dokonano nasadzeń drzew miododajnych (lipy) w porozumieniu ze Związkiem Pszczelarskim. Za sadzonki drzew oraz nasadzenia powiązane z wycinką drzew pod liniami wysokiego napięcia płaciła firma dokonująca wycięcia. Za pozostałe sadzonki zapłaciła Gmina. Nasadzeń dokonała firma wybrana w przetargu do utrzymania zieleni miejskiej.
Jeśli chodzi o Park Wolsztyńskie Gmina nie zlecała żadnej wycinki. Park zaliczany jest do kategorii lasów komunalnych i jest przygotowywany dla niego plan zagospodarowania.
f.Ogólnie rzecz biorąc drewno należy do wycinającego, który odpowiednio obniża cenę usługi wycinki. Część drewna z wycinek zleconych przez Gminę idzie jako opał do szkół.
g.Muszę sprawdzić, kto jest wykonawcą dokumentacji. Faza przygotowawcza dokumentacji jest na ukończeniu. Wtedy wystąpimy o pozwolenia.
Radnemu J. Kicińskiemu:
a.w sprawie monografii oddanie pierwszego tomu (obejmującego lata 1715-1763) do druku zależy od tego, w jakim terminie prof. Drozdowski napisze dokończenie działu I. Więcej informacji na ten temat przedstawi Dyrektor Muzeum pan L. Marciniak.

b.finansowanie dokończenia chodnika w Nowej Wsi nie było ujęte w tegorocznym budżecie. Sprawa jest przekazana do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i jest na bieżąco monitorowana.
c.Kierownik Biura Promocji i Rozwoju był na spotkaniu majacym za cel pozyskanie zagranicznych partnerów, ale sprawy są we wstępnej fazie.
Naczelnik W.Turek kontynuował wyjaśnienia w sprawie:
oświetlenia drogowego i wymiany lamp – Zakład Oświetlenia Drogowego dokonał ich inwentaryzacji (na terenie całej Gminy),
oraz dojazdu do Starostwa (rejon Pl.Kosynierów) – w wyniku przetargu została wybrana firma z Wrocławia, która opracowuje dokumentację.
St.Kowalczyk – przetarg był w roku ubiegłym, jaki jest termin realizacji tej umowy?
W.Turek - termin wykonania został przekroczony z przyczyn leżących po stronie Gminy.

Dyr. Marciniak wypowiedział się w sprawie monografii:
Brak umów zawieranych w latach poprzednich, a określających warunki i terminy czynności związanych ze stworzeniem monografii Wschowy, uniemożliwiają skuteczne egzekwowanie terminowości prac. Mamy pisemne zobowiązanie prof. Drozdowskiego, o ukończeniu prac nad I tomem w terminie do 15 lipca b.r., co umożliwi oddanie ukończonego tomu do druku i rozpoczęcie prac nad tomem II. W przypadku gdyby nie wywiązał się ze zobowiązań, zgodnie z sugestią prof. Szulca zmienimy osobę odpowiedzialną za całość monografii.

Radny Jan Kiciński odniósł się do swoich wcześniejszych zapytań w sprawie chodnika w Nowej Wsi – Gmina wywiązała się w 100% ze swoich zobowiązań, a końca zadania nie widać.
Burmistrz wyjaśnił ,że ponieważ nie podpisaliśmy konkretnej umowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg, nie mamy podstaw prawnych do egzekwowania wykonania tej inwestycji. Inaczej rzecz się ma w przypadku chodnika w Hetmanicach – w tym przypadku będzie zawarte porozumienie o partycypacji Gminy w kosztach.

Dyr. Domu Kultury Jacek Lisiak udzielił wyjaśnień w sprawie kosztów Dni Wschowy:
W dniu dzisiejszym , nie spłynęła jeszcze faktura za energię , koszty zamykają się na poziomie 45.447,-zł. Wyłączność na sprzedaż piwa w trakcie imprezy miała firma ze Zgorzelca. Została z tego tytułu zawarta odpowiednia umowa. Firma wpłaciła kwotę 9.519,-zł.na rzecz Domu Kultury.
Radny St.Kowalczyk skonstatował, gmina nic nie zarobiła, a wschowianom pozostało tylko posprzątać po imprezie.

Informację na temat zagranicznych miast partnerskich uzupełnił Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Gminy I. Mieżowiec: na spotkaniu zorganizowanym przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr mającym na celu pozyskanie partnerów nie udało się załatwić sprawy partnerstwa wśród miast niemieckich, ponieważ maja one już po 3-4 partnerskie miasta w Polsce i nie nawiązują nowych kontaktów. Proponuje rozważyć możliwość podpisania umów partnerskich z którymś z miast krajów południowych (Czechy, Słowacja).

Radny St. Kowalczyk zawnioskował o rozwinięcie odpowiedzi na zadane pytania w sprawie lamp, kto w Gminie podpisuje umowy w tej sprawie. Jaki jest sens wymiany lamp 5-cioletnich? Co będzie ze zdjętymi lampami? Po co zajmować się dobrymi lampami – czy nie ma ważniejszych spraw w gminie?Czy Gmina poniesie koszty wymiany?
Radny Fr.Baśczyn – Jakie będą koszty dla Gminy z tytułu wymiany?
Naczelnik W.Turek – gmina nie poniesie kosztów wymiany.
St.Kowalczyk – przecież gmina przez 6 lat będzie płacić rachunki za energię w dotychczasowej wysokości!
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina ma ustawowy obowiązek zapewnienia oświetlenia i płacenia za prąd i konserwację oświetlenia. Wymiana lamp doprowadzi do polepszenia oświetlenia, do oszczędności , spadną koszty związane z bieżącym utrzymaniem, a umowa, która jeszcze nie została podpisana, określi szczegóły.
Przewodniczący Rady prosi radnego St.Kowalczyka o nie przerywanie i nie komentowanie wypowiedzi uczestników dyskusji – następuje wymiana zdań między radnym a Prowadzącym Obrady.

Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Dyrektor Domu Kultury zaprezentował zebranym modele
kartonowe, które zostały nagrodzone na Międzynarodowym Konkursie Modeli Kartonowych w Rumunii
wraz ze zdjęciami z imprezy.


Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał zebranym następujące informacje:
o zajęciu przez radnego Ryszarda Stolarskiego V miejsca w VI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym w Szprotawie ( 18-19.06.2005).
informację dotyczącą wykonania planu finansowego za 2004r. oraz planu finansowego na 2005r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie (materiał w załączeniu).

Pan Witold Dokurno w imieniu Zarządu Powiatowego LOK poprosił o umożliwienie przedstawienia zebranym informacji na temat osiągnięć i działalności wschowskiego ośrodka Ligi Obrony Kraju (materiał w załączeniu).
Pani St. Kołodyńska (z sali) – wyraża niezadowolenie z powodu zdjęcia z porządku obrad omówienia spraw Spółki Komunalnej. Prosi o wyjaśnienie skąd wzięła się strata w Spółce? Uważa, że jest niegospodarność w Spółce. Ponadto chce informacji , co w sprawie dachu we wspólnocie na ul. Kopernika 8/8a. Znów ich zalało, a Gmina (Spółka) nic nie robi i nie liczy się z mieszkańcami mimo, że podpisano uchwałę wyrażającą zgodę na udział w remoncie i wpłacono pieniądze. Informuje, że członkowie wspólnoty podjęli decyzje o:
zaprzestaniu płaceniu czynszu,
wykonaniu remontu we własnym zakresie.
Pani Kołodyńska zapytała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy otrzymał pismo z dnia 31.03.2005r., jakie wspólnota dostała od Zastępcy Burmistrza po pisemnej interwencji z dnia 11 sierpnia 2003r?

Burmistrz K. Grabka – przypomniał o wystąpieniu Pani Kołodyńskiej na sesji marcowej, w wyniku którego doszło do spotkania wspólnoty w dniu 1404.05, na którym podjęto uchwałę o wykonaniu remontu dachu. Wykonanie uchwały wstrzymano (na co wyrazili zgodę członkowie wspólnoty) z uwagi na koncepcję wykonania kompletnego remontu termoizolacyjnego budynku w oparciu o audyt i kredyt termoizolacyjny. Tydzień temu odbyło się spotkanie wspólnoty, na którym odstąpiono od koncepcji dużego remontu i ustalono, że zostanie skierowana oferta na wykonaniu remontu dachu.
Prezes T. Kąkalec – potwierdził, że trawa proces wyłonienia wykonawcy w oparciu o złożoną ofertę. Przypomniał, że proces gromadzenia środków na wydzielonych funduszach rozpoczęło się we wspólnotach dopiero od 2004r. tak, że środki te są w bardzo niskiej wysokości. Odpowiedział również na zarzuty Pani Kołodyńskiej o niegospodarność :
- wymieniono tylko biurka (nie całość umeblowania) i jedynie w niezbędnym zakresie,
- kafelki w pomieszczeniach socjalnych zostały wymienione w oparciu o decyzję inspektora sanitarnego.
Jeśli chodzi o kredyt termoizolacyjny, możliwy jest do uzyskania z Banku.
Co do zarzutu odcięcia wody w pralni , zostało to zrobione w wyniku nagminnych dzikich poborów wody.
Prezes ustosunkował się również negatywnie do postulatu o możliwości odpracowania niezapłaconych czynszów, ponieważ koszty zatrudnienia zdecydowanie przewyższają zyski, które można byłoby zaliczyć na poczet czynszów.
Pani St. Kołodyńska – wraca do problemu remontu. Wspólnota chce termoizolacji całego budynku , ale nie otrzymała wsparcia od Spółki nie przygotowano audytu).
Prezes T. Kąkalec – nie było formalnej uchwały wspólnoty w sprawie termoizolacji budynku.
Radny J. Kiciński – Przewodniczący Rady może zdecydować o tym, czy Komisja Rewizyjna ma zbadać ta sprawę, ale nie ma prawa kontrolować całej działalności spółki.
Radna K. Kałużna – poinformowała o przekazaniu 3 zestawów komputerowych (zgodnie ze swoją deklaracją) dla zdolnych uczniów z terenu Gminy oraz opłacenia kursu wokalistyki dla zdolnej uczennicy w wysokości ok. 7,5 tys. zł.

Pan J. Chrapusta (z Sali):
- rozwinął temat złego traktowania mieszkańców przez Spółkę Komunalną oraz wadliwego działania wspólnot,
- co maja robić na terenie gminy dzieci w trakcie lata, czy w ogóle jest coś dla nich przygotowywane. Może należało by rozważyć wprowadzenie darmowych biletów na basen.
- co z mieszkaniami na ul Pocztowej. Dlaczego zrezygnowano z wynajmu mieszkań i postanowiono je sprzedaż
- ogólnie wypowiedział się krytycznie na temat sposobu sprawowania w Gminie.

Dyrektor OSiR Z. Lewandowski – dzieci do lat 7 maja bezpłatny wstęp na basen. Dla pozostałych opłaty są wręcz symboliczne – 1,50 zł. Jeśli chodzi o karnety bezpłatne to są corocznie przygotowywane dla dzieci z rodzin o trudnych warunkach. W tym roku wystawiono ich 34.


Pan Tadeusz Kołosionek (z sali) – wyraził zdziwienie, że Pan Burmistrz nie wie o wielu rzeczach , o których wie policja i prasa. Podkreślił, że nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi w sprawie wycinki drzew, a w sprawie mieszkań na ul.Pocztowej mówił o dawaniu i odbieraniu nadziei ludziom potrzebującym mieszkań.
Pan Jacek Chrapusta (z sali) – chciałby uzyskać więcej informacji o działalności Domu Kultury we Wschowie.
Dyrektor DK J. Lisiak – jest zdziwiony pytaniami Pana J. Chapusty o działalność DK we Wschowie, ponieważ dzieci Pana Jacka czynnie uczestniczą w pracach sekcji DK i sam Pan Jacek jest częstym gościem DK.
Prezes Spółki Komunalnej T. Kąkalec – na rynku lokalnym bardzo trudno jest sprostać konkurencji, skoro np. Starosta Wschowski do sprzątania zatrudnia osoby w ramach prac interwencyjnych. Natomiast na kwotę długu składają się m.in. koszty związane z powoływaniem wspólnot, zabezpieczeniem kwoty na poczet kar za brak instrukcji składowania odpadów, utrzymania piezometrów na składowisku , podatek od nieruchomości, koszty informatyzacji i oprogramowania. Jednakże w odniesieniu do roku bieżącego przewiduje zakończyć go niewielką nadwyżką finansową (zyskiem).
Radny St. Kowalczyk – ogólnie krytycznie odniósł się do powołania Spółki Komunalnej . Spytał jak powstał dług w wysokości 1 mln. zł., jaki zysk ma spółka z położenia kolektora ściekowego, jakie kroki podjęła spółka w celu poprawy sytuacji, co spółka zrobiła żeby zaistnieć na innych rynkach, jaki jest status spółki na targowisku oraz jaka jest wysokość zadłużenia w dniu dzisiejszym.
Radna K.Kałużna – St.Kowalczyk ma dziś audytorium, przed którym może błyszczeć, ponieważ jest wielu przedstawicieli mediów. Do mediów – niech ocenią obiektywnie sytuację w spółce, nie tylko przez pryzmat zmiany formy zarządzania.
Radny St.Kowalczyk – sytuacja, w której dziś tak wiele ludzi jest obecnych na Sali, nie została przez niego wywołana.

Burmistrz K. Grabka – w sprawozdaniu rewidentów za 2004r. jest wykazana kwota amortyzacji obniżająca zysk oraz kwota obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości.
Pan Burmistrz odniósł się również ogólnie do negatywnego charakteru wypowiedzi na dzisiejszej sesji, wiążąc je z ostatnimi wydarzeniami w UMiG we Wschowie. Wspomniał, że są one w znacznej części tendencyjnie negatywne i nie zauważa się sukcesów Gminy m.in. na polu oświaty, gospodarki finansowej sołectw itd.
Pan Jan Wojciechowski (z sali) – sprawy wspólnot prowadzone są źle, co przejawia się m.in. w tym, że w zebraniach wspólnot nie uczestniczą lokatorzy mieszkań należących do gminy, co jest przyczyną wielu niedomówień itd.
St.Kowalczyk – skoro wg Prezesa Spółki i Burmistrza nie jest tak źle w spółce, to po co tracimy dzisiaj czas? Nie otrzymałem odpowiedzi n/t wysokości zadłużenia Spółki Komunalnej.
Prezes Spółki Komunalnej T. Kakalec uzupełniając wcześniejszą wypowiedź:
w dniu dzisiejszym Spółka nie jest zadłużona,
w sprawie targowiska Spółka wystąpi do Gminy o zmianę sposobu funkcjonowania umowy o zarząd,
drzewa wycięte przez Spółkę zostały przetarte na potrzeby Spółki, gałęzie i konary przekazano do dyspozycji pracowników Spółki,
jeśli chodzi o udział lokatorów w zebraniach wspólnot – aktualne przepisu prawne zabraniają tego.

Pan J. Chrapusta poinformował zebranych, że stan wschowskiego szpitala jest bardziej poważny, niż wynika to z przedstawionego sprawozdania. Szpital znajduje się praktycznie na skraju upadłości. Pielęgniarki wystąpiły do Sądu Pracy z roszczeniem o niewypłacone wynagrodzenia.
Pracownicy chcą również zorganizować manifestację by zwrócić uwagę mieszkańców i mediów na sytuację szpitala i ludzi tam zatrudnionych.

Przewodniczący Rady F. Grzyb stwierdził, że sytuacja szpitala jednak nie jest tak tragiczna. Poręczycielem kredytu jest szpitala jest Starosta Nowosolski i jeśli kredyt nie będzie spłacany, to on niego w pierwszej kolejności będzie egzekwowany. Na koniec 2004r. jej zadłużenie wynosiło ok. 150 tys. zł.
Następnie złożył również formalny wniosek o to, by sprawą wycinki drzew pod liniami energetycznymi zajęła się Komisja Rewizyjna.
Radny J. Kiciński (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zwrócił uwagę, że w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przez Prokuraturę będzie utrudniony dostęp do wszystkich dokumentów.
Dyskusji nad wnioskiem nie było. W momencie ogłoszenia głosowania na sali obecnych było 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 12 głosach za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się radni przyjęli wniosek formalny zgłoszony przez Przewodniczącego Rady.

Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXX Sesji Rady
Miejskiej we Wschowie.Protokołowała
M.Wilczak
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie
Fabian GrzybData publikacji: 2005-10-21 09:07:08 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa