Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXIII/05

Protokół Nr XXXIII/05
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 19 października 2005 roku


Sesja rozpoczęła się o godz. 14˚˚ w sali posiedzeń UM i G we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad. Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 18 radnych. Nieobecny w chwili rozpoczęcia sesji był radny A. Naskręt (usprawiedliwiony), A. Turkiewicz (usprawiedliwiony) i J. Pabierowski.

Ad.1 Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (18 radnych)

Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XXXII Sesji RM.

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Ad.4. Informację o przebiegu realizacji GPP i RPA w Gminie Wschowa przedstawił Pełnomocnik Burmistrza Piotr Chałupka.

Dyskusja:
Radny J. Kiciński - jest to kolejne sprawozdanie, jest to dobry zwyczaj. Nawiązuje do programu G. Komisji bardzo dobre sprawozdanie, duże uznanie za programy autorskie-mają ciekawe rozwiązania,
- po ilości korzystających osób w Lginiu bardzo dobra prowadzona akcja półkolonii. Mam pytanie czy były uwagi co do prowadzenia półkolonii.
Radny P. Chałupka - głosów za było więcej niż przeciw. Z Radami Sołeckimi podsumowaliśmy półkolonie. Grupy te najmłodsze – 5-6 lat pobyt ich był ponad siły, ale w pozostałych grupach nie było uwag.
Radny F. Grzyb - jest zasadne w przyszłym roku prowadzić tego typu wypoczynek.

Ad.5. Podjęcie uchwał:
1. Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 333 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w zasoby gminne – Dyskusji nie było. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 18 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się ) radni podjęli uchwałę Nr XXXIII/343/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.10.2005r.
2. Przewodniczący F. Grzyb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 334 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w zasoby gminne. Dyskusji nie było. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXIII/344 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.10.2005r.
3. W dalszej kolejności Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk Nr 335 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatną zamianę gruntów. Dyskusji nie było., W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 18 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się )


Radny St. Kowalczyk – skąd biorą się te błędy. W materiałach otrzymujemy dane, które analizujemy w domu, spotykamy się na komisjach omawiamy, błędy są , a dopiero teraz dokonujemy zmiany na sesji ( np. ściągnięcie kwoty z zadania O. Sieni.
Burmistrz K. Grabka przeprosił za wprowadzenie tych zmian.
1. zmiana dotyczy PRL
2. zmiana na wniosek Naczelnika PI – remont dachu na kamieniczkach przy Placu Zamkowym.
3. zmiana to nie mamy podpisanej umowy z Wojewodą na zadania w Osowej Sieni. Zmieni się harmonogram zadań.

Radna K. Kałużna - z czego wynika różnica: dot. punktu 8?
Radny St. Kowalczyk - skąd biorą się te błędy?
1. Osowa Sień – czy mam rozumieć, że w tym roku nie będzie podpisania umowy z Wojewodą?
Burmistrz K. Grabka: na przełomie października/listopada taka umowa ma być podpisana, ale prac nie zdążymy rozpocząć. Związane jest to z ciągłą zmianą kursów euro. Umowy zostały wstrzymane, ale sukcesywnie teraz umowy są przygotowywane. Nasz wniosek jest ostatni i ostatni będziemy podpisywać umowę.
Radny St. Kowalczyk: do 26.01.06 zawieszone kary – nie rozpoczęcie procedury przetargowej, nie będzie możliwości przesunięcia płacenia kar czy prolongaty.
Burmistrz K. Grabka: niewłaściwa praca oczyszczalni jest efektem wielu lat. Jeżeli chodzi o przetarg to jest to trafne. Ogłoszenie przetargu, a nie podpisanie umowy
Wniosek Burmistrza: aby ten pakt rozpatrywać i podjęcie ma celem zweryfikowania załącznika na koniec bloku.
Radny F. Baśczyn – zgłosił wniosek
jednogłośnie przyjęto

4. Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku Nr 337 w sprawie
uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa – Klasztorna – Bema – Niepodległości – Westerplatte – Parkowa we Wschowie” dotyczącej części działki nr 1057/40 przy ul. Pocztowej.
Bł. Mulczyński: przyjąć autopoprawkę „§ 15” zmienić na §14.
Uzupełnienia dokonał Burmistrz.
Radny St. Kowalczyk: kto wydał dokument wcześniej na budowę lokali.
Burmistrz K. Grabka: jeżeli jest ważny plan to nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia na lokalizację, a tylko na pozwolenie.
Radny St. Kowalczyk: od kiedy obowiązuje ustawa z dnia 27.03..2003r.
Obowiązuje od lipca 2003.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (18 głosów za, przeciw – 0, wstrzymało się - 0) podjęli uchwałę nr XXXIII/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.10.2005r.

5. Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku Nr 338 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005r. Dyskusji nie było. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXIII/348/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.10.2005r.

6. Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku Nr 339 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Zmiany wprowadzone do budżetu różnią się, przesunięcie OSP proponuje dzisiaj tylko 2 zmiany:
Pierwsza dotyczy zadania budowy kanalizacji w Osowej Sieni, proponujemy puszczenie następnej kwoty na rok następny i pozostawienie w tegorocznym budżecie kwoty, która jest zgodna z tj. złożoną na wniosku do Wojewody chcemy być zgodni z harmonogramem, wygospodarowane środki proponujemy przeznaczyć na wykonanie pokrycia dachowego kamieniczek, gdzie siedzibę ma muzeum, natomiast pozostałą część, która jest zwolniona proponujemy zmniejszyć wpływy z wydatków majątkowych.
Druga zmiana dotyczy V przychodów i wydatków Gminnego FOŚ i GW, nie udało się uzyskać zezwoleń na dodatkowego przepustu RZ, z powodu nieaktualnych map, oraz chcemy uporządkowania parku a którego nie ma wygospodarowana na drugi staw przy Obrońców.
Radny T. Stępniak: proszę o zaplanowanie w budżecie 2006 zadania – 2 mosty – chodzi o przepustowość
Radny St. Kowalczyk: rewitalizacje miasta – podejmowali taką uchwałę, czy Gmina występowała z wnioskiem na środki na ten cel?
Burmistrz: środki, które były w ramach rewitalizacji to były wykorzystane na rewitalizację budynków, wystąpiliśmy z ostatnim 6 wnioskiem na rewitalizację budynku „Muzeum”. Nie zakończył się jeszcze ten etat.
Radny St. Kowalczyk: Wydatki majątkowe – na dzień 19.10
- wydatki na sale w Kandlewie – 30 tyś – wymiana podłogi, 2 lata temu był remont tej Sali
- Przyczyna Dolna
- Wygnańczyce rok temu
Burmistrz: zauważyliśmy, że taka jest potrzeba, wymiana tej podłogi.
Remont – z rozbudową toalet był robiony w 2002r. Była to jedna z inwestycji, która nie była rozliczona w 2002 a dopiero w 2003r.Wniosek wpłynął od Rady Sołeckiej w tym roku.
2. Przyczyna Dolna – nie podjęto działań dot. systemu kotłowni pojawiły się problemy dot. rozliczeń.
Podjęliśmy wspólnie by rozdzielić kotłownię – niezależnie: do mieszkań, a drugą do Sali.
3. Kandlewo – na nowo zakupionym budynku rozpoczną się prace: remont dachu.

Przewodniczący obradom F. Grzyb zarządził głosowanie. W głosowaniu oddano 13 głosy za, 5 przeciw. Podjęto uchwałę.

Prowadzący obrady Fabian Grzyb do projektu uchwały na druku Nr 336 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.
Sekretarz – dokonał wprowadzenia poprawek.
Duskusja: nie było.
Przewodniczący F. Grzyb: jest niedbałość z tego tytułu.
Wersja poprawiona
Glosami za 12, przeciw 5, wstrzymujących się 1. Podjęto Uchwałę Nr XXXIII/346/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19.10.2005r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/243/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wschowa.

1545 - Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. Obrady wznowiono o godzinie 1600 .

Ad 9. Radny J. Kiciński (nie złożył pisemnej interpelacji?) Pytanie o „Przejrzystą Polskę”
Dyr. Marciniak – losy monografii.
Naczelnik A. Nowicki – wniosek o stypendium
Radny St. Kowalczyk ponawia pytanie o Zastępcę Burmistrza
Radna K. Kałużna pytanie w sprawie programu Eur. Fundusz Społeczny „Rozwój Zasobów Ludzkich – czy OPS myśli o przygotowaniu do pozyskiwania środków z tego funduszu, czy sięgał po te środki? Czy ma przeszkolonych ludzi w tym zakresie?
Radny St. Kowalczyk – pytanie czy w komórce ( Biura Promocji) są specjaliści w zadaniu pozyskiwania środków unijnych? Czy są w stanie pomóc osobom starającym się o takie środki.
Odpowiedz Burmistrza K. Grabki
 w sprawie monografii szczegóły przedstawi Dyrektor Muzeum, o stypendiach powie Naczelnik A. Nowicki.
 w sprawie realizacji programu „Przejrzysta Polska:” w wydanym zarządzeniu koordynatorem był wyznaczony Z-ca Burmistrza. Są opóźnienia, ale przygotuje informacji o stanie realizacji programu. Co do losów zawieszonych w czynnościach pracowników to prokuratura nie zakończyła jeszcze postępowania w sprawie wycinki drzew – są więc dalej zawieszeni. Dalsze decyzje podejmę po zakończeniu postępowania przygotowawczego. Ich nieobecność komplikuje pracę Urzędu.
 sprawy pozyskiwania środków są prowadzone i koordynowane przez pracowników Biura Promocji, którzy pomagają też innym jednostkom przy ubieganiu się o te środki.
Dyr. Marciniak – po rozmowie z prof. Szulcem ( w dniu dzisiejszym) stwierdził, wchodzimy w okres kończący etap przygotowawczy. Prof. Drozdowski do końca października br. przedstawi prof. Szulcowi rozdział, który umożliwi wydanie I tomu monografii. Jest problem ze zbiorem zdjęć autorstwa Pana M. Chwistka, które podobno kiedyś przekazano do Muzeum, ale których fizycznie nie ma. Pan Chwistek zgodził się z Prof. Drozdowskim, że ponownie wyśle te zdjęcia, co umożliwi wydanie I tomu.
Naczelnik A. Nowicki – Gmina jest w trakcie spełniania II stypendiów. Do 15.09.2005r. . spłynęły wnioski ze szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast do 15.10. spłynęły wnioski młodzieży, które rok szkolny rozpoczęły 01.10.05. W przyszłym tygodniu zbierze się komisja, która je rozpatrzy. Trudniejsze w tym roku będzie to, że ograniczono możliwości udzielania stypendium.
Kierownik OPS – dotychczas nie występowała z wnioskiem o środki unijne, bo o takiej możliwości nie wiedziała. Nawiążę współpracę z Biurem Promocji.
Radna K. Kałużna – poinformowała, że odbywają się szkolenia w tym zakresie, na które należy wysyłać pracowników.
Przewodniczący Rady – przesunięcia terminów sesji zostały w przypadku tej sesji wymuszone m.in. kalendarzem wyborczym. W sprawie monografii-przypominał, że sprawy swojej monografii rozwinęła w znacznie krótszym czasie.
Burmistrz Grabka – opóźnienia sesji rzeczywiście były następstwem kalendarza wyborczego, a ponadto koniecznością uczestniczenia przez Burmistrza i Pani Skarbnik w ważnych szkoleniach RJO.
Ad.8. Przewodniczący Rady – poinformował o sytuacji w SP ZUZ
- zażalenie na postępowanie komornika nie zostało dotychczas rozpatrzone przez Sąd Okręgowy
- rozpatrywane są wnioski wierzycieli-przedstawiane są propozycje ugodowe z poszczególnymi wierzycielami.
Naczelnik A. Nowicki – przedstawił wyniki rozstrzygające konkurs „Najpiękniejsza Wieś w Gminie”. Podkreślił sensowność tego przedsięwzięcia – wsie rzeczywiście poprawiają swój wygląd.
Wygrała wieś Olbrachcice – 1000,- nagrody
II miejsce wieś Hetmanice – 750,- nagrody
III miejsce wieś Wygnańczyce – 500,- nagrody
Gratulacje wygranym na ręce Sołtysów złożył Przewodniczący Rady
Radna K.Kałużna – Czy program restrukturyzacji został zatwierdzony przez Bank Gosp. Krajowego (to jest warunkiem jego wdrożenia)?
- Konkurs „Najpiękniejsza Wieś” – rozpocząć wcześniej i zakończyć tak, żeby nagrody wręczyć na dożynkach gminnych
- stan tablicy informacyjnej – powinna być zgłoszona reklamacja?
- zgłaszana propozycja do budżetu – stan nawierzchni na ul. Osadniczej. Ulica nie ma tablicy z nazwą.
Przewodniczący Rady – program restrukturyzacji ZUZ został przyjęty przez Wojewodę i został złożony wniosek o pożyczkę do Banku Gosp. Krajowego (wstępnie zaopiniowany pozytywnie).
Radny J. Kiciński – informacje o kontroli realizacji uchwały z 2004r. W zasadzie realizacja była prawidłowa, poza brakiem sprawozdania z realizacji strategii rozwoju gminy w terminie do 30.06.2005r. oraz słabą realizacją uchwał dotyczących sprzedaży mienia (mieszkań z działek gruntów) z powodów jednak częściowo niezależnych od Burmistrza.
-sprawa barierki ochronnej przy szkole muzycznej, trzeba ją koniecznie naprawić.
- dopilnowanie, żeby sesje rady miejskiej i rady powiatu nie zbiegały się.
Radny St. Kowalczyk – pyta o stan na dzień dzisiejszy, czy został opracowany program naprawczy?
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Witoldowi Kotowskiemu ( z sali)
W. Kotowski – pytanie do J. Kicińskiego: przyznano dotację dla klubów sportowych, czy Klub „Błękitni” Osowa Sień ponosi odpłatność za korzystanie z obiektów szkoły Podstawowej w Osowej Sieni
- do Pani Kałużnej: Nie ma przemysłu w mieście - więc w jaki sposób promujemy miasto?
- sprawa Muzeum: pytania:
Przejrzałem budżet z 3 lat, poszperałem tu i ówdzie. Ponieważ trudności z dostępem do materiałów są znane – skorzystałem z pomocy prawnej.
Mam parę pytań:
- Czy to jest muzeum, czy galeria? To jest miasto, którego nie stać na wydatek 200 000 zł żeby was wyprowadzili poza teren miasta.
Dlatego też proszę Dyrektora , o odpowiedź na piśmie na pytania.
Każde miasto, nawet najbiedniejsze, promuje swoje zabytki. Czy wiecie Państwo, ile jest zabytków, pałaców w tej gminie, a może powiecie. Jakie zabytki są np. w Siedlnicy, którą należy promować? Gdzie to pisze? Jak się promuje Wschowę, nie wiem…
….Już od 25 lat na tym terenie są wykopaliska. Jeśli 25 lat są archeolodzy, to nie kopią pola Panu Baśczynowi, tylko robią wykopaliska. Gdzie są eksponaty z wykopalisk?
Pozwoliłem zadzwonić sobie do Cukrowni. Czy ktoś zainteresował się jej biografią, historią?
Ależ skąd? Po co?
Lepiej sprowadzać zdjęcia kiepskiej jakości. Co to daje mieszkańcom? Co wy robicie z tym Muzeum? Wy robicie sobie galerie, zabawy, z jakiej to okazji, za moje pieniądze. 200 tys. zł z budżetu to nie jest jak kiedyś, że była dotacja……a wy płacicie za jakieś parę róż…Zainwestowane złotówki powinny się zwracać….
Pan Dyrektor zamawia wystawę za którą nie płaci, wystawę dotyczącą okolic naszej Wschowy.
Chciałem się dowiedzieć jeszcze jednej sprawy. Przypuśćmy, olbrzymiej dotacji 400 tys. zł . Czy oprócz tych pieniędzy wyłudza Pan jeszcze jakieś inne pieniądze z innych instytucji, nie wiem czy to może być Dom Kultury czy Biuro Promocji Miasta?
Proszę o odpowiedź w punktach, tak jak jest to w regulaminie, statucie napisane….”

Dyr. Muzeum L. Marciniak: udzieli odpowiedzi na piśmie. Zaprasza Pana Kotowskiego, żeby odwiedził Muzeum i zapoznał się ze stanem przyjętych zbiorów w chwili objęcia stanowiska Dyrektora oraz sprawozdaniem o stanie muzeum, jakie Dyrektor przedstawił Radzie Miejskiej w 2003r. Z korespondencji z Woj. Konserwatorem Zabytków wynika, że większość eksponatów nie nadawała się do ekspozycji. Dodał, że przepisy prawa dotyczące muzealnictwa obligują go również do ekspozycji sztuki współczesnej. Składa do Urzędu obowiązujące sprawozdania gdzie wszystko jest opisane ( w tym zagadnienia finansowe). We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy prowadzone są prace archeologiczne w zborze poewangelickim i prace restauratorskie w Lapidarium

W. Kotowski: …”jakie Dyrektor poczynił starania, żeby wyeksponować zbiory dotyczące Ziemi Wschowskiej. Pokazywanie zdjęć zeskanowanych z encyklopedii nie rozwiązuje problemu….”
Radna K. Kałużna – nie wiem, dlaczego pytanie kieruje Pan do mnie. Myślę, że ja sama zadam kilka pytań, jeżeli chodzi o działalność Biura Promocji.
Jest zadowolona z dzisiejszej sesji, z atmosfery. Składa propozycję by spotkać się z Przewodniczącymi Klubów Radnych i porozmawiać na tematy, które wspólnie pomogą rozstrzygnąć różne sprawy.
Burmistrz Grabka poinformował o Targach Turystycznych, mamy wspólnie wykupione stanowisko z Powiatem Wschowskim. Promujemy tam Gminę Wschowa. W przyszłym tygodniu proponuje spotkanie z P. Klubu Opozycyjnego. PGPP
To wszystko razem.
Wł. Brzechwa – wniosek – przebudowy drogi w Konradowie nie otrzymał odpowiedzi.
Stryjewska – prosi o ustawienie lustra przy skrzyżowaniu: Klasztorna, Niepodległości
T. Kołosionek – czy zauważamy problem ludzi bezdomnych. Co ci ludzie mają teraz zrobić?
Stryjewska – 138,30 zł: otrzymują bezdomni w Nowej Soli i w Lesznie, mamy tam noclegownie, lokujemy i za nich płacimy.
B. Jarzyna – jedna osoba ma tylko status osoby bezdomnej. Pozostałe osoby mają meldunki.
F. Grzyb – dobrze, że ten problem zauważamy, reagujemy w „jakiś” sposób wszyscy im pomagamy.
B. Jarzyna – dotyczy szkolenia pracowników specjalnych – oferty przychodzą i korzystamy z nich.
- osoba z publiczności (Mirecki) – jakim klubom zostały przyznane fundusze GKRPA. Czy UKS – Drops otrzymał?
Burmistrz Grabka – Na dzień dzisiejszy żaden Klub Sportowy nie otrzymał z tego tytułu.. Zwiększenie na program GKRPA – 10 tyś.
Burmistrz Grabka udzielił odpowiedzi
Radny St. Kowalczykowski – Spółka Komunalna.
- sytuacja się poprawia.
- co pewien czas będę przekazywał informacje dot. działalności Spółki ( za 8 miesiąc analizowaliśmy wyniki finansowe, są one malejące. Wpłynęły pieniądze z budowy drogi w strefie, Spółka miała podwykonawcę. Wpływy z tytułu wywozu śmieci – są rozliczane kwartalnie, wyniki będą po zamknięciu kwartału)
Radna K. Kałużna – plan miasta na rynku.
- w związku z targami w Poznaniu Promocja była spowoduje przeprowadzenie rozmowy z wykonawcą.
Wł. Brzechwa – budowa chodnika – wniosek w budżecie tego roku nie jest ujęty, a w przyszłym nie wiem, czy to zadanie będzie ujęte należy brać pod uwagę zasadność i uwagę wniosków. Wniosek będzie brany pod uwagę.
Pan Mirecki – UKS Siłowy Sportu we Wschowie (UKS Trops) mamy wiele zasług sportowych – zdobywamy w Polsce zaszczytne miejsca. Nie mamy funduszy na wyjazdy i rywalizację sportową. Promujemy w Polsce naszą Gminę.
F. Grzyb – wspominał o wyborach prezydenckich w niedzielę i zaapelował o udział.
Ad.9. W związku z wyczerpanym porządkiem obrad zakończono obrady XXXIII sesji RM we Wschowie.Data publikacji: 2005-12-29 13:02:14 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa