Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/ 05

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 9 grudnia 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 19 radnych (nieobecni radni Krystyna Kałużna i Bogusława Awsiukiewicz – nieobecności usprawiedliwione).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 19 osób).

Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynął wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad poprzez :
1) podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pod głosowanie porządek obrad po wnioskowanych zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Wschowa,
2) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród,
3) określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5) ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
6) określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny,
7) programu współpracy na 2006 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego,
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
9) zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996r. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów
10) zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
11) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
12) zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Dyskusji nie było.

Ad.2 Jednogłośnie (19 głosów za) przyjęto protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 listopada 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Ad.4 Podjęcie uchwał.
1) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 357 w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Wschowa. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXV/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Wschowa.

2) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 358 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród.
Radny St. Kowalczyk – czy ustalenie wynagrodzenia za „zastępstwa” dotyczy również nauczycieli w przedszkolach? Wiem, że nauczyciele w przedszkolach mają płacone za „zastępstwa”.
Naczelnik Wydziału SPO A. Nowicki – jeśli nauczyciel zastępujący ma odpowiednie kwalifikacje – to tak, jeśli takowych nie posiada – to nie.
Więcej pytań radni nie zadali. W wyniku głosowania , w stosunku głosów : 18 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się, radni podjęli uchwałę Nr XXXV/348/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród.

3) Projekt uchwały druk nr 359 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Wprowadzenia do bloku uchwał podatkowych dokonał Burmistrz K.Grabka. Co roku w odpowiednim rozporządzeniu Minister Finansów określa maksymalne stawki podatku. W tym roku wskaźnik maksymalnego wzrostu stawek wynosi 2,5%. W odniesieniu do podatku od nieruchomości wiemy, że znaczna jego część pochodzi z podatków od tych nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Znając trudne warunki lokalnych przedsiębiorców proponujemy pozostawić je na dotychczasowym, niezmienionym poziomie.
Radny St. Kowalczyk – po posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego doszliśmy do wniosku, że w odniesieniu do zapisu mówiącego o nieruchomościach związanych z produkcją materiału siewnego będziemy wnioskować o obniżenie o 3 zł.
Radny F. Baśczyn – na terenie Gminy funkcjonuje jedna firma prowadząca tego typu działalność, czy wobec tego radni zastanowili się jaki skutek przyniesie obniżenie.
Burmistrz K. Grabka – tego typu kalkulacje zostały przeprowadzone:
- przy stawce 8,15- prognozuje się wysokość przychodu z tego podatku w wysokości ok. 64.310,-
- przy stawce 5,15- zmniejszenie o ok. 22 tys. zł.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego St. Kowalczyka o zmianę wysokości stawki podatku w § 1 pkt.2 ppkt.C projektu uchwały – materiał siewny - z 8,15 zł. na 5,15 zł. W wyniku głosowania , stosunkiem głosów 7 za, 1 przeciw i 10 wstrzymujących się – radni przyjęli wniosek.
Dokonano odpowiedniej zmiany w projekcie uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały po dokonanych zmianach. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów: 16 za, 0 przeciw przy 3 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę Nr XXXV/349/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

4) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 360 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dyskusji nie było.
W wyniku zarządzonego głosowania – jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXV/350/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 361 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. Radni nie zadali pytań. W wyniku głosowania jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXV/ 351/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

6) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 362 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXV/352/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

7) Przewodniczący dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 363 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania , radni jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr XXXV/353/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

8) Przewodniczący obradom F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 364 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radni nie zadali pytań. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr XXXV/354/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.

9) Wprowadzenia do projektu uchwały druk Nr 365 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej.
Następnie Przewodniczący odczytał wniosek (w załączeniu) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany zapisu w § 1 pkt. 1 ppkt.b , który ma otrzymać brzmienie:
„ b) za udział w posiedzeniach komisji rady oraz za udział w posiedzeniach innych komisji, do składu których radni powoływani są przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa;
- 4 pełne diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej”.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów 18 za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się został on przez radnych przyjęty.
W dalszym ciągu Przewodniczący przedstawił kolejny wniosek (materiał w załączeniu ) Komisji Budżetu i Majątku Gminnego w sprawie wykreślenia z projektu uchwały § 1 pkt. 2 o treści:
„ ust. c ) otrzymuje brzmienie :
Przewodniczącym stałych komisji rady – 17 pełnych diet przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej.”
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego głosami radnych 14 za, 5 przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęto wniosek o zmianę treści projektu uchwały .
Sołtys Przyczyny Górnej A.Kuciewicz (z sali) – w gminach o porównywalnej wielkości diety radnych i sołtysów są znacznie wyższe.
Radny St. Kowalczyk – przedmiotem omawianej uchwały jest zwrot kosztów w zakresie dokładnie takim, co w poprzedniej. Nic nowego. Nie chcę proponować żadnych konkretnych zmian, tak by nie zostało to odebrane jako „ program wyborczy”.
Więcej uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania , radni głosami 6 za, 6 przeciw i 7 wstrzymujących się uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę pomiędzy godziną 1500 , a 1515 .
Obrady wznowiono o godzinie 1515 , na sali obecnych 18 radnych ( nieobecny radny Wł. Brzechwa)

10) Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały druk nr 366 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) podjęli uchwałę nr XXXV/365/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

11) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 367 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.
Radny St. Kowalczyk – prosi o wyjaśnienie kwestii poruszonych na komisjach, a dotyczących OPS i Wydziału Planowania, Inwestycji i Nieruchomości, w szczególności wyjaśnienia powodów zmniejszenia dochodów z tytułu dzierżaw o 59.000,-zł.
Radny A. Dworkiewicz – z jakiego powodu zmniejszone zostały o 10.000,-zł. wpływy z usług OSiR.
Burmistrz K. Grabka – ogólnie zmiany w pozycjach dochodów i wydatków w tym momencie w budżecie 2005r. związane są z realną realizacją budżetu.
Naczelnik Wydziału PI W. Turek – jesteśmy w trakcie przygotowań do sprzedaży nieruchomości i działek np. przy Intermarche ( za halą sportową).
Radny St. Kowalczyk – czy sprzedaż będzie w trybie przetargowym.
Naczelnik Wydział PI – W. Turek – tak
Kierownik OPS A. Stryjewska – w związku ze zwiększoną ilością świadczonych usług, przy niezmienionym zatrudnieniu – mamy sytuację, że więcej podopiecznych przypada na jedną opiekunkę.
Godzina 1520 – przybył radny Wł. Brzechwa, na sali obecnych 19 radnych.
Radny J. Pabierowski – z jakiego powodu nastąpiło zmniejszenie o 44.000,- wydatków na modernizację i remonty lokali należących do wspólnot.
Burmistrz K. Grabka – wspólnoty mieszkaniowe przeprowadzają remonty i modernizacje ze środków zgromadzonych na rachunkach funduszy remontowych. W budżecie mieliśmy zgromadzone środki
„extra” na wypadek, gdyby konieczne było przeprowadzenie remontu we wspólnocie, która w danym momencie nie miałaby zgromadzonej wystarczającej ilości środków, ale w najbliższym czasie miałaby szanse ich zgromadzenia. W danej chwili nie ma przypadków, w których musielibyśmy finansować takie przypadki, dlatego przesuwamy te środki.
Radny A. Dworkiewicz – ponownie prosi o wyjaśnienie sprawy OSiR-u.
Skarbnik A. Benit – zmiana wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu usług hotelowych.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że radny Dworkiewicz nie jest konsekwentny, ponieważ popierał sprzedaż domków letniskowych, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie dochodów z tytułu usług, a teraz prosi o wyjaśnienia.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i 8 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę Nr XXXV/356/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005r.

12) Naczelnik Wydziału SPO A. Nowicki dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 368 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr XXXV/357/ 05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/274/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Wł. Brzechwa – prosi o zapisanie w projekcie budżetu na 2006r. zadania – przebudowa drogi w Konradowie.

Ad. 6 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K. Grabka – mogę zadeklarować, że pracownicy odpowiedniego wydziału sprawdzą, czy jest to technicznie możliwe.

Ad. 7 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej F. Grzyb – odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie pozytywnej opinii w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2006r. Gminy Wschowa. Poprosił radnych o przygotowanie się do merytorycznej dyskusji nad przedłożonych projektem na najbliższe posiedzenia komisji RM.
J. Wojciechowski (z sali) – podziękował Burmistrzowi za inicjatywę związaną z odsłonięciem rzeźby Rycerza Kotwicza. Złożył również podziękowania na ręce Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej za prace prowadzone na terenie Gminy. Poprosił o przeprowadzenie szczegółowej inspekcji terenów gminy, żeby zidentyfikować obszary lub obiekty zagrażające bezpieczeństwu pożarowemu mieszkańców.
Korzystając z okazji, że obecny jest na sali Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, chciałby spytać, czy system monitoringu się sprawdza i czy efekty wykorzystania zapisów kamer widać np. po zwiększeniu wartości mandatów. Składa to zapytanie w czasie sesji, ponieważ pomimo kilkukrotnych wysiłków nie udało mu się spotkać ani z komendantem , ani z żadnym z jego zastępców.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej P. Radkiewicz – nie ma podstaw do przeprowadzenia tak szeroko zakrojonej akcji, należałoby zmienić zapisy dotyczące bezpieczeństwa w Strategii Rozwoju Gminy.
Komisarz E. Lebedyński – aby uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące działalności Komendy Powiatowej Policji należy po prostu złożyć wniosek. Ogólnie może potwierdzić, że monitoring się sprawdza. Przykładem może być akcja zatrzymania w centrum (na Rynku) sprawcy uszkodzenia 13 samochodów na ul. Kazimierza Wielkiego. Co do obecności policjantów na terenie miasta i gminy, KPP dysponuje dość okrojoną kadrą. Z wcześniej zatrudnionych 70 funkcjonariuszy, w chwili obecnej pozostało 50. Staramy się reagować jak najszybciej i pojawiać się w odpowiednich miejscach, natomiast nie możemy być wszędzie.
Radny J. Kiciński – poprosił Przewodniczącego RM o wskazanie terminu kolejnej sesji. Ze swojej strony poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w następny wtorek.
Przewodniczący F. Grzyb – planowany termin kolejnej sesji to 28 grudnia, natomiast komisje zbiorą się jeszcze przed świętami.
Kończąc Sesję Przewodniczący złożył życzenia świąteczne dla wszystkich obecnych.

Ad. 8 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała M. Wilczak


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie
F. GrzybData publikacji: 2006-03-06 08:22:26 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa