Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXVI/05

Protokół Nr XXXVI/05
Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 29 grudnia 2005 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 11˚˚ w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 17 radnych (4 radnych nieobecnych w tym 1 nieobecny – Andrzej Naskręt usprawiedliwiony).

Ad.1 Przewodniczący obrad stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (17 radnych). Jednogłośnie przyjęto poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych,
2) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok,
3) zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4) zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok,
5) ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2005,
6) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie przyjęto protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Uwag nie wniesiono.

Ad.4. Podjęcie uchwał
Na obrady sesji przybył radny A. Turkiewicz. Obecnych na sali jest 18 radnych.
1. Gł. Specjalista ds. Planowania Przestrzennego w Wydziale Planowania, Inwestycji i Nieruchomości B. Mulczyński dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 359 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych. Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za , 0 przeciw , 0 wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr XXXVI/368/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowy i terenów z nim funkcjonalnie związanych.
2. Następnie Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk Nr 360 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za ,0 przeciw ,0 wstrzymujących się) radni podjęli Uchwałę Nr XXXVI/369/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
3. Przewodniczący F. Grzyb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 361 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dyskusja:
Radny St. Kowalczyk – jeżeli chodzi o obligacje to miały być to środki strategiczne, związane z pozyskiwaniem dodatkowych środków zewnętrznych, poza budżetem gminy.
Burmistrz K. Grabka – przygotowany projekt uchwały uwzględnia następujące okoliczności:
- wcześniej została podjęta decyzja o II emisji obligacji. Założeniem na początku kadencji było, że przyszłościowe budżety będą deficytowe i będą finansowane z kredytów i z emisji obligacji.
- zostały uaktualnione zadania, które finansowane mają być środkami z obligacji.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
W wyniku głosowania radni głosami: za -11 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 0, podjęli Uchwałę nr XXXVI/370/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/293/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku Nr 362 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
Dyskusja:
Radny St. Kowalczyk – o zadłużeniu:
W tym roku zaciągnięto pożyczkę1700 tys., na ostatniej sesji w jednym z załączników: przychody – rozchody mamy zapis 1700 tys., w jednym z dokumentów dotyczącym prognozy długu – widnieje kwota 1250 tys. W jaki sposób 450 tys. „wyparowało”?
Wyjaśnienia dokonała Skarbnik A. Benit: jeśli chodzi o przychody – środki z kredytów i obligacji to jedna transza została przesunięta na 2006 rok. Serie określone są nazwą, kwotą, to są transze pięcioletnie. Przesunięcia emisji środków z obligacji uzgodniono z bankiem PKO Warszawa – zostanie podpisany aneks do umowy. Gmina Wschowa zastrzegła sobie przy uruchamianiu środków z emisji, że może jednej transzy nie wykorzystać, stąd to przesunięcie. Przychody zabezpieczają nam wydatki.
Radny St. Kowalczyk – czy te środki mają pokrycia w dochodach?
Skarbnik A. Benit – udzieliła odpowiedzi potwierdzającej.
(Przybył radny R. Stolarski, obecnych 19 radnych, godz. 11 55)
Radny St. Kowalczyk – te wpłaty podatków do kasy nie wpłyną na budżet 2005r.?
Skarbnik A. Benit – nie, będą przesunięcia.
Radny A. Dworkiewicz – kultura fizyczna i sport – na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia środków na OSiR – o 30 tys. zł, czy jest konieczność dokonywania tej zmiany? Czy ktoś to kontroluje? Jego zdaniem tam jest bałagan i nieprawidłowa gospodarka finansowa
Radny J. Kiciński – kontrole bywały, proszę o informację, jak wygląda sprawa u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Jeżeli są takie sprawy, o których mówi radny, to należy powiadomić organy ścigania.
Radny St. Kowalczyk – z dniem 31.12.2005r. następuje rozwiązanie umowy o pracę z obecnym Dyrektorem OSiRu, będzie więc lepiej.
Radny A. Dworkiewicz – duża część budżetu OSiRu przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników, którzy są nieefektywni.
Burmistrz K. Grabka – pretensje Pan Radny Dworkiewicz kieruje na Burmistrza i Panią Skarbnik, ale podtrzymuje, że to Dyrektor OSiRu odpowiada z Główną Księgową za całość budżetu. W ramach kontroli wewnętrznej w tej jednostce przeprowadzane były kontrole. Wykazała wiele nieprawidłowości. Cały materiał został przedstawiony radcom prawnym i Skarbnikowi Gminy. Kontrole doprowadziły do stwierdzenia faktu, że budżet OSiRu zwiększony był o 50 tys. , co wynikało z konieczności zapłaty zobowiązań z roku 2004, a płaconych w 2005r. Wpłynął również kolejny wniosek Głównej Księgowej o zwiększenie budżetu OSiRu o 30 tys. zł. Zaproponowałem tą zmianę, aby ośrodek w nowy rok wszedł bez zobowiązań.
Radny St. Kowalczyk – nie ma skutku bez przyczyny, nikt nie pyta dlaczego dochody w OSiR-ze się zmieniły. Jeżeli pozbawia się OSiR dochodów np. poprzez sprzedaż domków letniskowych to trzeba zwiększyć dotacje, które pozwolą pokryć utracone dochody, a nie pozbawiać ich.
Radna K. Kałużna – czy w czasie szczegółowej kontroli wewnętrznej i wykazaniu tych zobowiązań, były sprzedawane domki?
Radny St. Kowalczyk – około czterech kontroli wewnętrznych przeprowadzono w 2005r. w poprzednich latach było tak samo i nie zostały wyciągnięte konsekwencje, kontrola ma być w dobrej wierze. Burmistrz w tej chwili nie ma podstaw do rozwiązania umowy o pracę.
Burmistrz K. Grabka – nieprawdą jest, że OSiR nie otrzymuje dotacji. Nie jest on jednak instytucją kultury z odrębnym budżetem - jest jednostką budżetową, w związku z tym jego budżet wynika z uchwalonego budżetu Gminy. To, że domki w Lginiu zostały sprzedane, nie ma wpływu na wydatki, czy dochody budżetu OSiRu, a tylko Gminy. Natomiast Dyrektor ma obowiązek przestrzegania planu finansowego – chodzi o zachowanie dyscypliny finansowej. Były trzy kontrole: w 2004r – jedna, w 2005r – była druga kontrola sprawdzająca, czy zostały wykonane zalecenia pokontrolne i kontrola wewnętrzna.
Radny St. Kowalczyk – OSiR nie jest w stanie wypracować dochodów i dlatego musi się ciągle pomagać OSiR-owi.
Przewodniczący F. Grzyb – nie potrafię szczegółowo odnieść się do dochodów z hotelu na stadionie, czy hali przy ul. Moniuszki. Ale np. co do dochodów OSiR z obiektów w Lginiu – pierwsze sygnały o zmniejszeniu dochodów z tego tytułu były już w roku 2003. Można było to odczuć, wyraźnie brakowało tam gospodarza. Jeżeli chodzi o zmiany kadrowe to są one koniecznością.
Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 8, podjęto Uchwałę Nr XXXVI/371/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2005 rok.
5. Prowadzący obrady Fabian Grzyb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały na druku Nr 363 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.
Dyskusja:
Radna K. Kałużna – przytoczyła przykłady wielkości środków niewygasających innych gmin.
Radny St. Kowalczyk – jak można podpisywać umowę na modernizację dachu na muzeum w takim terminie? Dlaczego te zadania, na które będą zdeponowane środki na subkontach z kredytu, nie zostały wpisane w budżet na 2006 rok?
Burmistrz K. Grabka – wydatki majątkowe w 2005r. sięgają 4.930 tys., a zobowiązania niewygasające to około 300 tys. Znalazł się wśród nich jeden wydatek – 44 tys. zł na zmianę studium kierunków zagospodarowania przestrzennego - to nie wydatek stricte majątkowy, a więc wydatki majątkowe niewygasające kształtują się na poziomie – 260 tys. zł. Z tej kwoty ok. 170 tys. w 2006r. będzie kwotą własną. Kredyt majątkowy 1mln będzie uruchomiony w dwóch transzach, z których pierwsza uruchomiona została w II połowie grudnia. Ostateczny termin wydatkowania tych środków to 30.06.2006r. ale będę się starał, by ten termin skracać.
Głosami za 11, przeciw 4, wstrzymujących się 4, podjęto Uchwałę Nr XXXVI/372/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2005.

O godz. 1230 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach..Obrady wznowiono o godzinie 1245 .

6. W dalszej części obrad Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk Nr 364 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu na 2006r.
Rozpoczęła się dyskusja:
Radny St. Kowalczyk – nie jest negatywnie w całości nastawiony do przedłożonego projektu budżetu, bo planowanie jest tym razem realne, a nie wirtualne jak w ubiegłym roku. Treść zawarta w tym materiale i cyfry mówią jednak o:
- merytorycznie – że nasza Gmina stoi na „krawędzi” ryzyka, ok. 30% to zadłużenie, nie należy to odnosić do dochodów w całości, ale tylko do dochodów własnych Gminy. Środki zewnętrzne to subwencje i dotacje. Jeżeli tych środków my nie wykorzystamy, to musimy je zwrócić. Do oświaty dokładamy, 6mln zł zadłużenia na koniec 2006r. – będzie równe dochodom własnym Gminy. Przez 12 lat zadłużyliśmy Gminę na 50% środków własnych, dzisiaj kredyty, które muszą być spłacone, nie są spłacane ze środków własnych. Środki własne dzisiaj nie wystarczają na pokrycie bieżących wydatków.
(Wraca na salę radny W. Przybycień – godz. 1305 . Obecnych 19 radnych.)
Tworzy się dokumentację, ale nie ma faktycznie pozyskanych środków z zewnątrz. Nie ma to odbicia w budżecie. Jest to wynikiem braku „koncepcji działania”. Na decyzjach inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska powinniśmy zarabiać.
Radny F. Baśczyn – zgłosił wniosek formalny, aby przesunąć 50 tys. zł. z działu 926 rozdz. 92604 - instytucje kultury fizycznej (wydatki OSiR) - do działu 600 rozdz. 60016 par. 4270 – zakup usług remontowych – (na remonty dróg śródpolnych w gminie). Uważa, że wydatki OSiR są zbyt duże i wydawane bez uzasadnienia, więc proponuje zostawić budżet OSiRu na poziomie tego roku.
Radna K. Kałużna – na budżet patrzę zawsze w oparciu o dane z sąsiednich gmin. Te procenty niewiele się różnią . Struktura naszego budżetu jest podobna do budżetów innych gmin. W naszej gminie ok. 4 200 tys. to wydatki na oświatę. Jestem za oszczędnością, ale nie do końca. Realnie powinniśmy do sprawy podchodzić, szczególnie należy zwrócić uwagę na plany wieloletnie. Zadbać należy o naszą lokalną przedsiębiorczość. Przy każdym wydatku należy zastanowić się nad słusznością. Zadbać o pozyskanie środków z zewnątrz, jak również korzystać ze wzorców gmin lepszych od nas. Jeżeli Spółka Komunalna nie będzie funkcjonować w naszej gminie to również nie będzie funkcjonować na terenie innej Gminy. W projekcie budżetu na 2006r. brakuje przekonującej wizji. Wieje pesymizmem z mojej strony, należy iść w innym kierunku.
Przewodniczący F. Grzyb – prosi o odnoszenie się do konkretnych danych przedstawionych w projekcie.
Radny J. Pabierowski – z punktu formalnego tak, budżet jest poprawny. Jeżeli chodzi o inwestycje to podziela opinie St. Kowalczyka. W tym roku inwestycje to 4 mln zł – to na ilość mieszkańców bardzo mała. Sąsiednia Szlichtyngowa miała 8 mln zł. U nas 2,7 mln z obligacji, 0,8 mln z kredytów, a 0,6 mln – z własnych funduszy - to jest bardzo mało. Patrząc na wydatki majątkowe – to chciałby widzieć inwestycje, które przyciągną nam inwestorów, poprawią rozwój gospodarczy gminy. Struktura obecnych inwestycji jest rozdrobniona. Na 4 150 tys. wydatków – ok. 1 mln można przeznaczyć na rozwój gminy. Może one przyczynią się do zwiększenia dochodów gminy.
Radny F. Baśczyn – najpierw mówicie Państwo „tak”, później „nie” za budżetem, „ale taka jest rola opozycji” stwierdził.
Radny J. Pabierowski – analiza p. K. Kałużnej jest słuszna, ale tym budżetem na razie nie zrealizujemy rozwoju gminy.
Radny A. Dworkiewicz – poruszałem tylko maleńką część wydatków w kulturze fizycznej, np. komu w ogóle jest potrzebna instytucja OSiRu? Ten budżet ma być odwrócony.
Radny St. Kowalczyk – czy ten budżet jest budżetem zadaniowym? Czy wy go poprzecie? Pan Dworkiewicz dąży do likwidacji OSiRu, a może trzeba by było dzisiaj dać inną propozycję. Dlaczego proponujecie zabranie OSiR-owi środków i go „podcinacie” tym samym?
Radny J. Kiciński – Młodzieżowa Rada Miejska – czy można wyodrębnić kwotę – np.5 tys. zł – na jej potrzeby?
Radny F. Baśczyn – zarzuca mi Pan Kowalczyk „podcięcie” OSiRu - tak nie jest, ja chcę utrzymać budżet na tym samym poziomie co był, to znaczy 480tys. Należy tylko zweryfikować wydatki stałe.
Radny St. Kowalczyk – weryfikacja tych środków powinna być przeprowadzona wcześniej.
Przewodniczący F. Grzyb – poprosił o ustosunkowanie się do wniosku formalnego radnego F. Baśczyna w sprawie zmiany budżetu OSiR i J.Kicińskiego w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Burmistrz K. Grabka – nie udało się wprost znaleźć paragrafu umożliwiającego zapisanie w budżecie wydatków bezpośrednio na Młodzieżową Radę – wydatki na jej przedsięwzięcia będą jednak finansowane z budżetu gminy. Złożył deklarację, że kwota 5000zł może być wykorzystana.
Budżet OSiR na 2005r. wynosił 480tys. – został w ciągu roku zwiększony o 50 tys. dla pokrycia zobowiązań z 2004r. W tym roku brakuje jeszcze 30 tys. do jego zrównoważenia, aby OSiR w 2006r. wszedł bez zobowiązań.
Środki na wydatki na remonty cząstkowe dróg gminnych są niewystarczające i każda kwota zostałaby zagospodarowana. Jeżeli rada przegłosuje poprawkę, to nowy Dyrektor OSiR będzie miał za zadanie zmieścić się w kwocie wydatków 2005r.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym o zdjęcie z działu 926, rozdziału 92604 kwoty 50 000 zł i zwiększeniu jej w dziale 600, rozdziale 60016, par. 4270.
Głosami za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 7, przyjęto poprawkę do projektu uchwały Nr XXXVI/ /05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.11.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok, na druku nr 364.
Radna K. Kałużna – sprawa wydatków na oświatę – w budżecie 2003 mieliśmy ok. 9 mln dotacji i dopłacaliśmy ok. 6 mln (przy mniejszej dotacji). Są to sytuacje niezależne od nas i to obciąża dodatkowo nasz budżet.
Radny St. Kowalczyk – trzeba restrukturyzować oświatę gminną (K. Kałużna jako radna poprzedniej kadencji totalnie krytykowała budżet, również dotyczący oświaty.)
Radny J. Pobierowski – wzywa radę do konsekwencji w realizowaniu zadań.
Radny A. Dworkiewicz – w sprawie wydatków na oświatę – czy w tych 6 mln, które dokłada Gmina, Pan Kowalczyk doliczył kwotę przeznaczoną z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Radny St. Kowalczyk – odpowiedział, że nie doliczył.
Przewodniczący F. Grzyb – czy to, czym dzisiaj dysponujemy, prawidłowo wydajemy?
Burmistrz K. Grabka – zwrócił uwagę na zarzuty o brak wizji. Wizja została przedstawiona. Ta kadencja miała się opierać na poniższych zasadach:
1) promocji i rozwoju Gminy Wschowa - to oferta inwestycyjna, przedstawienie jej w wersji multimedialnej, papierowej, czy propozycje uchwalenia ulg inwestorom, praca nad planem zagospodarowania przestrzennego, oraz o wydzielenie strefy aktywności gospodarczej.
2) poprawie warunków życia mieszkańców - to budowa dróg, remont świetlic itd. Nie jest to budżet najlepszy w kraju, to nie jest budżet, z którego byłby bardzo zadowolony. Marzenie to pozyskanie jak największych funduszy z zewnątrz. Pozyskaliśmy fundusze na dwa zadania (plaża w Lginiu i kanalizacja Osowej Sieni).
3) wspieraniu inicjatyw mieszkańców.
Składaliśmy więcej wniosków, zostały dobrze ocenione, a jeden z nich został wciągnięty na listę rezerwową. Chodzi tu o wniosek – na drogę Lgiń – Hetmanice. Są porobione dokumentacje techniczne, które mają wpływ na składanie wniosków. Czas pokaże, czym obecne decyzje zaowocują w przyszłości. Bezdyskusyjnym faktem jest, że obserwujemy stabilizację, jednak wzrost nie następuje. „Lekką” ręką nigdy nie sięga po kredyty. Są to działania, aby zadłużenie Gminy możliwie jak najwięcej zmniejszyć. Wynika to z poczucia odpowiedzialności za budżet.
Rok 2007 będzie rokiem szczególnym, jest to nowy okres budżetowy (2007-20013) Unii Europejskiej, gdzie z dniem 01.01.07r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na nowe zadania inwestycyjne.
Ten budżet pomimo krytycznych uwag, zapewnia Gminie środki na wydatki majątkowe. Projekt na 2006rok zawiera autopoprawki Burmnistrza, jak również te, które zostały wypracowane na posiedzeniach komisji.
Burmistrz K. Grabka poprosił o uchwalenie budżetu na 2006rok.
Przewodniczący F. Grzyb – poddał pod głosowanie projekt budżetu z przyjętą poprawką.
Głosami za 11, przeciw 6, wstrzymujących się 1, podjęta została Uchwała Nr XXXVI/373/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

Ad. 5. Interpretacja i zapytania radnych.
Radny St. Kowalczyk – Prosi o informację o sytuacji Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej, gdzie zmienił się skład ilościowy i liczy ona obecnie trzy osoby. Dotychczas obowiązywał zapis, że członkowie Rady Nadzorczej pracują społecznie. Czy ten zapis został również zmieniony?
Radna K. Kałużna –Urząd Marszałkowski na stronie internetowa umieścił dokument z 13.12.2005r. dotyczący bilansu potrzeb dla Ośrodków Pomocy Społecznej – w zakresie pomocy społecznej Gminy. Może się okazać, że w przeszłości będzie to potrzebne. Czy nasza Gmina przystąpiła do wypełniania formularza?

Ad.6. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych:
Kompetencje nadzoru właścicielskiego nad Spółką Komunalną należą do Burmistrza. W ramach realizacji tych uprawnień umowa spółki została zmieniona tak, że skład Rady Nadzorczej może wynosić od 3 do 5 osób (obecna uchwała określa go na 3 osoby). Zgodnie też z kodeksem handlowym w organach spółki są reprezentanci załogi – w radzie nadzorczej 1 osoba i w komisji rewizyjnej 1 osoba. Stało się tak zgodnie z postulatami pracowników Spółki Komunalnej.
Rada Nadzorcza to trzy osoby, które mają stosowne uprawnienia. Z ich pracą wiąże nadzieję na daleko idące zmiany w pracy tej Rady. Poprzednia Rada Nadzorcza nie pobierała wynagrodzenia. W tej chwili od grudnia będzie pobierać wynagrodzenia na poziomie niższym niż rynkowe (Przewodniczący 880 zł brutto, członkowie mniejsze). Znaleźć fachowców w tym zakresie pracujących bez wynagrodzenia jest praktycznie niewykonalne.
Nie może odnieść się do pytania radnej K. Kałużnej – sprawę wyjaśni Kierownik OPS.
Kierownik OPS Pani Stryjewska – nie udzieliła odpowiedzi, bo jeszcze nie zna sprawy, ale ją wyjaśni.

Ad.7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny J. Kiciński poinformował o działalności Komisji do spraw przyznawania zasiłków:
1. wpłynęło 137 wniosków. W dniu 07.12.05r. Komisja przyznała zasiłki 35 osobom (w łącznej kwocie 2812 zł, średnio od 60 – 100 zł, w jednym przypadku 280 zł). Ostatni raz składa tę informację, bo od nowego roku rezygnuje z pracy w tej komisji.
2. Od kiedy Przychodnie przeniesione z SP ZOZ do pomieszczeń przy ul. Osiedle będą czynne?
3. Prosi o zdjęcie tablicy na budynku Domu Kultury (Biuro posła Smolenia)– jest nieaktualna.
4. Prosi o usunięcie niecenzuralnego napisu na rzeźbie rycerza Kotwicza w parku.
Radny J. Pobierowski – prace w Przychodni na ul. Osiedle są bardzo zaawansowane (będzie czynna od 1 lutego 2006r.) – czy mamy informację na dzień dzisiejszy na temat Szpitala? Co z sytuacją w Szpitalu Miejskim?
Radna K. Kałużna – informuje o wnioskach rozpatrzonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w woj.lubuskim (V nabór) - na 529 wniosków wybrano 96 projektów.
Radny St. Kowalczyk – Kwestia odpłatności za pracę w Radzie Nadzorczej S-ki Komunalnej –w momencie powołania spółki mówiło się, że praca w radzie nadzorczej będzie nieodpłatna, żeby nie obciążać kosztów działalności Spółki – teraz nie mamy jako rada Gminy kontroli nad tym.
- Wpłynęło 137 wniosków o zasiłki - czy wszyscy wnioskodawcy spełniają warunki, jaki poziom środków byłby potrzebny, aby wszystkie wnioski spełniające kryteria można było załatwić pozytywnie na święta?
Radny A. Dworkiewicz – jak działa Młodzieżowa Rada Miejska? Prosi o informację.
Pan T. Stasiak (z sali) – chodzi o złożony wniosek dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego, kiedy zostanie uwzględniony, nie ma do dziś odpowiedzi. Czy państwo przewidujecie jakieś przedsięwzięcie na okres zimowy – np. uruchomienie toru saneczkowego?
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący F. Grzyb – w SPZOZ nie ma przesilenia ani w jedną, ani w drugą stronę, w jego ocenie program restrukturyzacji nie będzie podpisany, bo nie została m.in. podpisana ugoda z Bankiem Spółdzielczym ze Wschową. Mając zabezpieczenie Starostwa Powiatowego, Bank nie uwzględnił potrzeby jej zawierania na niekorzystnych dla niego warunkach. Nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego, aby zwoływać posiedzenie Społecznej Rady. To są informacje na dzisiaj.
Burmistrz K. Grabka – do Pana Stasiaka - na dzisiejszej Sesji została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania. Do konkretnego wniosku nie potrafi się odnieść bo nie zna go, ale zaprasza do indywidualnej konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
-Tor saneczkowy – poprosi o sprawdzenie stanu technicznego, czy należałoby się tym torem zająć.
-Młodzieżowa Rada Miejska – w ostatnim czasie nie było posiedzenia Sesji tej rady, kolidowało to z tym, że przewodniczący tej Rady studiuje i jego obecność we Wschowie jest sporadyczna. Do tej pory działała poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych A. Nowicki – kryteria odnośnie zasiłków były spełnione u wszystkich wnioskodawców. Potrzebne środki na wszystkie złożone i nie załatwione wnioski to kwota ok. 10 000 zł . Negatywne decyzje były podjęte względem tych osób, u których nie wystąpiły szczególne przypadki losowe. Na przyszłą Sesję przygotujemy informację na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Radny St. Kowalczy – czy te 102 wnioski spełniały formalne wymogi, może nie starczyło pieniędzy (ok. 10 tys.) ?
Naczelnik Wydziału SPO A. Nowicki – rozdysponowano kwotę, która nie została wykorzystana wcześniej, a nowej kwoty nie było.
Radny St. Kowalczyk – należało znaleźć te 10 tys. zł w budżecie i pozytywnie załatwić te wnioski, bo był to szczególny okres – okres świąteczny.
Radna K. Kałużna – Lubuski Laur Oświaty – IV Edycja – do 30.01. można wysyłać wypełnione druki do Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Radny J. Kiciński – jako przewodniczący Komisji ds. zasiłków dla uczniów zarzuca sobie błąd, że nie zwrócił się do Pana Burmistrza o zweryfikowanie tej kwoty. W sprawie rady młodzieżowej przedstawi informację na następnej sesji, m.in. o zorganizowaniu imprezy sportowej na stadionie OSiR przy udziale i pomocy UMiG Wschowa.
A.Dworkiewicz przypomniał, że utworzenie Młodzieżowej Rady było jednym z elementów programu wyborczego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa” i teraz trzeba wspierać jej działania.

Ad. 8. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpanym porządkiem obrad zakończono obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała: Maria Wilczak

Prowadzący obrady
Fabian Grzyb
Data publikacji: 2006-03-06 08:23:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa