Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXVII/06

P r o t o k ó ł Nr XXXVII/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 31 stycznia 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w świetlicy Gimnazjum Nr 2 we Wschowie przy ul. Zacisze 1.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych (nieobecna radna Jolanta Pawłowska - nieobecność usprawiedliwiona).

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 20 osób).

Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynęły wnioski o uzupełnienie porządku obrad poprzez :
1. Wprowadzenie do porządku obrad, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, projektu uchwały (druk nr 372) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
W wyniku głosowania nad zaproponowana zmianą, głosami 17 za, 3 przeciw i braku wstrzymujących się przyjęto wnioskowane uzupełnienie do porządku obrad.

2. Wprowadzenie do porządku obrad na wiosek Komisji Budżetu i Finansów projektu uchwały (druk nr 373) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
W wyniku głosowania nad zaproponowana zmianą, głosami 20 za, 0 przeciw i braku wstrzymujących się przyjęto jednogłośnie wnioskowane uzupełnienie do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pod głosowanie porządek obrad po wnioskowanych zmianach:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2005 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok,
2) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok,
3) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok,
4) zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne,
5) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Gminy Wschowa,
6) zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
7) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
8) zmiany uchwały Nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r
w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
9) zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Dyskusji nie było. W wyniku głosowania, stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciw i 2 wstrzymującymi się radni przyjęli uzupełniony porządek obrad.

Ad.2 Jednogłośnie ( 20 głosów za) przyjęto protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Po sprawozdaniu Burmistrz odczytał oświadczenie, przedstawione przez niego na konferencji prasowej w dniu dzisiejszym, dotyczące jego decyzji w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza oraz powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury pracownikowi Urzędu, Panu Marianowi Kociubińskiemu. Ponadto poprosił Pana Przewodniczącego Grzyba o zaproszenie na kolejną sesję Rady Miejskiej Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.
Radny St. Kowlaczyk zadał następujące pytania:
- ile lokali z zasobów gminy zostało sprzedanych do dnia 31 stycznia 2005r. włącznie,
- ile dni urlopu, a ile dni chorobowego składało się na nieobecność p. M. Kraśnego.
Radna K. Kałużna – w imieniu klubu radnych „Inicjatywa Samorządowa” odniosła się do informacji o odwołaniu Zastępcy Burmistrza. Radna wyraziła opinię stwierdzając, że kategorycznie nie wierzy w korupcyjny wątek sprawy. Uważa, że niezawisły sąd po sprawdzeniu dowodów wyda sprawiedliwy wyrok. Natomiast w odniesieniu do sprawy wyciętych drzew, ustawa w 9 przypadkach nie wymaga zezwolenia na wycinkę, zwłaszcza w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że dyskusja na ten temat jest niewłaściwa, ponieważ zarządzenie nie dotyczy spraw poruszonych przez radną, a jedynie odwołania zastępcy.
Odpowiedzi na zadane przez radnego Kowalczyka pytania udzielił Burmistrz Grabka. W odniesieniu do nieobecności p. Kraśnego stwierdził , że wykorzystał on cały urlop zaległy, natomiast ilość dni chorobowego nie przekroczyła 182 dni.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za 2005r. przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej ( materiał w załączeniu). Radni uwag nie zgłosili.

Godzina 1500 – na sali obecnych 19 radnych, obrady opuścił radny W. Przybycień.

Ad.5 Podjęcie uchwał.
1) Pierwszym poddanym od obrady był projekt uchwały druk nr 365 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok. Radny Jan Kiciński poprosił o podjęcie tej uchwały bez konieczności odczytywania całości projektu. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXVII/374/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok.

2) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały druk nr 366 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego złożyła wniosek o dokonanie zmian formalnych w załączniku nr 3 , dotyczącym planu pracy tej komisji.
Radni jednogłośnie (19 głosów za) przyjęli zgłoszoną poprawkę.
W wyniku głosowania nad zmienionym projektem na druku nr 366, jednogłośnie (19 głosów za) radni podjęli uchwałę nr XXXVII/375/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.

3) Projekt uchwały druk nr 367 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok został odczytany przez Przewodniczącego Rady.
Radny A. Naskręt – zwrócił uwagę na brak szczegółowego sprecyzowanie terminów kolejnych
sesji na konkretne dni.
Przewodniczący Rady F. Grzyb zaproponował, by terminy sesji były zapisywane ze wskazaniem miesiąca, a nie konkretnego dnia danego miesiąca.
W wyniku głosowania nad treścią projektu, jednogłośnie (19 głosów za) radni podjęli uchwałę Nr XXXVII/376/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2006 rok.

4) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 368 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Radny B. Jarzyna – poruszył sprawę sprzedaży budynków jednorodzinnych. Złożył wniosek o wykreślenie z treści uchwały § 1 pkt.1 „przy ul. Moniuszki 6 (budynek jednorodzinny)”.
Radny St. Kowalczyk spytał, czy w momencie zdjęcia tego punktu, będzie w przyszłości podjęta uchwała określająca zasady sprzedaży tego typu budynków.
Radny B. Jarzyna – ma być przeprowadzona inwentaryzacja , która pokaże ile takich budynków do sprzedaży ma gmina i wtedy sporządzi się nową klasyfikację dotyczącą ich sprzedaży.
Radny A. Naskręt – proponuje by kwestie dotyczące uchwały i klasyfikacji dotyczącej sprzedaży tego typu budynków przenieść na obrady odpowiedniej Komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego B. Jarzyny. W wyniku głosowania 18 głosami za, przy braku przeciw i 1 wstrzymującym się radni przyjęli wniosek o wykreślenie powyżej wskazanego punktu z projektu uchwały.
W wyniku głosowania nad zmienionym projektem – radni jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr XXXVII/377/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

5) Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 369 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa. Radni nie zadali pytań. W wyniku głosowania jednogłośnie ( 19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę Nr XXXVII/378/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa.

6) Prowadzący obrady Fabian Grzyb odczytał projekt uchwały na druku nr 370 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.

W wyniku głosowania radni głosami: za -19 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0, podjęli Uchwałę nr XXXVII/379/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

7) Przewodniczący dokonał wprowadzenia do projektu uchwały druk nr 371 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania , radni jednogłośnie (19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) podjęli uchwałę Nr XXXVII/380/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006 rok.

8) Przewodniczący obradom F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 373 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
Radny B. Jarzyna – proponowane zmiany dotyczą przyznania diet w sytuacji, gdy radni pracują w doraźnych komisjach powoływanych przez Burmistrza.
Radna K. Kałużna spytała, o jaka kwotę chodzi w bilansie ogółu diet.
Burmistrz K. Grabka – stwierdził, że nie jest to bardzo znacząca kwota, by jej wydatkowanie miało znaczenie dla wykonania zaplanowanego budżetu.
Radny St. Kowalczyk – dlaczego dopiero teraz podejmujemy taką uchwałę.
Burmistrz K. Grabka – jest to wymóg chwili, wynikający z doświadczeń ubiegłego roku. W tym miejscu podziękował radnemu J. Kicińskiemu za bardzo dobrą pracę w komisjach doraźnych powołanych w roku ubiegłym.
Radny J. Kiciński – podziękował za uznanie.
Radny A. Dworkiewicz wyraził swój sprzeciw wobec tego typu uchwał i podkreślił, że praca w radzie to głównie działalność społeczna.
Więcej uwag radni nie zgłosili. W wyniku głosowania - 16 głosów za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę Nr XXXVII/381/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/177/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 7 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.

9)
Wprowadzenia do projektu uchwały druk Nr 372 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne dokonał Burmistrz Grabka.
- Proponowane zmiany dotyczą nie ilości lokali wystawionych do sprzedaży, a jedynie przesunięcia terminu do dysponowania upoważnieniem rady do sprzedaży lokali użytkowych- aby umożliwić dokończenie procesu sprzedaży.
Radny St. Kowalczyk – w uzasadnieniu źródłowej uchwały była mowa o umożliwieniu wykonania budżetu 2005r. i polepszeniu sprzedaży składników mienia – w takim razie co uzasadnia przedłużenie terminu do 31. maja 2006r. Uważam, że jest to pewnego rodzaju brak konsekwencji.
Burmistrz K. Grabka – uzasadnieniem jest wyłącznie interes kupujących.
Radny St. Kowalczyk – ma - uważa, że uzasadnione- zastrzeżenia, jakkolwiek jest za przyjęciem uchwały właśnie z uwagi na interes kupujących.
W wyniku głosowania: 16 głosami za, przy braku przeciw i 3 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę nr XXXVII/382/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/334/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 września 2005r w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Przewodniczący ogłosił od godziny 1545 30-minutową przerwę.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.
1. Radny W. Brzechwa – czy to prawda, że sołtys wsi Konradowo podał się do dymisji.
2. Radny St. Kowalczyk – na wstępie odczytał pismo mieszkańców wsi Tylewice dotyczące niemożności porozumienia się z sołtysem. Przede wszystkim proszą o rozliczenie sołtysa w zakresie wpłat z tytułu wynajmu sali. W świetle tego pisma radny spytał czy:
- faktem jest, że w trakcie spotkania p. Burmistrza z mieszkańcami przedstawiali oni złą sytuacje w sołectwie, nie nastąpiła jednak żadna reakcja ze strony odpowiednich urzędników. Dochodzą mnie słuchy, że niektóre osoby związane ze sprawa są wręcz zastraszane, dlaczego urząd nie reaguje.
- w odniesieniu do zmian kadrowych, jaki jest powód usunięcia p. Prezesa Kąkalca, zwłaszcza w świetle wcześniejszych informacji o sytuacji w Spółce Komunalnej.
- jak generalnie wygląda sprawa funduszu remontowego w Spółce,
- w odniesieniu do specyfikacji warunków zamówienia na budowę kolektora sanitarnego w Osowej Sieni – warunki są zbyt wygórowane. Żadna z firm z terenu gminy nie spełni wymogów np. w zakresie dysponowania sprzętem wykazanym jako niezbędny w specyfikacji. Należało pomyśleć w tym kontekście np. o Spółce Komunalnej, o jej pracownikach itd.

Ad. 7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz K. Grabka :
1. Radnemu W. Brzechwie – rezygnacja sołtysa Konradowa na piśmie do Urzędu nie wpłynęła.
2. Radnemu St. Kowalczykowi:
- informacje podawane na zebraniu wiejskim nie były przedstawione w formie pisemnych zarzutów, do których można by się odnieść. Sytuacja jest taka, że nie zostało przyjęte rozliczenie wydatków za 2005r., jak również plan wydatków na 2006r. Mieszkańcy przedstawili zarzuty, że sołtys nie wpłaca do kasy środków uzyskanych z wynajmu sali wiejskiej. Sołtys potwierdził te zarzuty. W chwili obecnej , od poniedziałku prowadzona jest w sołectwie kontrola przez p. M. Strózik – pracownika komórki Kontroli Wewnętrznej Urzędu.
- wynik finansowy Spółki Komunalnej na koniec 2005r. będzie dodatni, m.in. z uwagi na rozwiązanie rezerwy na fundusz nagród jubileuszowych. Podstawowy wskaźnik finansowy – wynik ze sprzedaży , będzie ujemny, rzędu 12.000,-zł. – co jednak jest znacznie lepszym wynikiem niż na koniec 2004r.
- powodem usunięcie p. Prezesa ze stanowiska są nieprawidłowości w sposobie finansowania działalności bieżącej Spółki m.in. ze środków zgromadzonych na rachunku funduszu remontowego,
- Spółka startuje w przetargach na równych prawach z innymi firmami, to że nie wygrywają, wynika nie ze zbyt wygórowanych warunków, ale złej jakości ofert przygotowywanych przez pracowników Spółki.
Radny St. Kowalczyk – jakiego rzędu jest niedobór na koncie funduszu remontowego.
Burmistrz K. Grabka – saldo rachunku nie jest zerowe. Dokładnie nie wie, gdyż nie otrzymał do wglądu wyciągu z konta, jakkolwiek wie, że chodzi o kwotę rzędu 700 tys., ponieważ o kredyt w tej wysokości stara się Spółka.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych A. Nowicki – w odniesieniu do sprawy rezygnacji sołtysa Konradowa. Pan Przezbór po dożynkach przyszedł do mnie i oświadczył, że jest w konflikcie z radą sołecką i chciałby zrzec się funkcji sołtysa, ale jeszcze tego nie zrobił.
Radny W. Brzechwa jest zdziwiony, ponieważ niedawno rozmawiał z sołtysem, który poinformował go , że złożył rezygnację.
Przewodniczący F. Grzyb – sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia.

Ad. 8 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Radny W. Brzechwa – pytanie do dyrektora Gimnazjum nr 2 – W. Chilarskiego – czy uczniowie z jego szkoły korzystają z kortu tenisowego.
Dyrektor W. Chilarski – w godzinach popołudniowych, po zajęciach mogą korzystać za symboliczną złotówkę.
Radny St. Kowalczyk – czy w związku ze sprzedażą Pałacu w Osowej Sieni i zmniejszeniem ilości pomieszczeń dostępnych dla Szkoły Podstawowej – grozi nam dwuzmianowość.
Burmistrz K. Grabka – plan zajęć szkolnych na rok 2005/2006 został przygotowany przez Panią Dyrektor – bez uwzględniania pomieszczeń w Pałacu. Problem rozpoczynania zajęć o różnych godzinach dotyczy dwóch oddziałów nauczania początkowego. Nie nosi ono jednak znamion zmianowości. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w dodatkowych pomieszczeniach w obrębie głównego budynku szkolnego – problem ten zniknie.
Głos z sali ( woźny z Gimnazjum nr 2 ) – ile kosztował remont amfiteatru przy Gimnazjum.
Dyrektor W. Chilarski – remont został przeprowadzony jesienią 2005r. w ramach reklamacji, przez wykonawcę.

Ad. 9 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała
Maria Wilczak


Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wschowie

Fabian GrzybData publikacji: 2006-03-06 08:25:44 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa