Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXVIII/06

P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 28 lutego 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.
W obradach wzięli udział zaproszeni goście:

1. Starosta Nowosolski – Tadeusz Gabryelczyk,
2. Starosta Wschowski – Marek Kozaczek,
3. Dyrektor SP ZOZ we Wschowie – Józef Krajewski,
4. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. – Alicja Rogozińska,
5. Prezes Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. – Roman Żaczyk,
6. Wiceprezes Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. – Halina Drgas,
7. Członek Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. – Jerzy Jankowski.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych (nieobecny radny Jacek Kowalczyk– nieobecność usprawiedliwiona).
Przewodniczący przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za rok 2005 r.
5. Informacja o aktualnej sytuacji w Spółce Komunalnej Wschowa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne,
3) podjęcia współpracy ze społecznością lokalną innego państwa,
4) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał (20 osób).

Ad.2 Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2005r.

Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Radny J. Kiciński złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie z pkt.6
„ Podjęcie uchwał” ppkt.1 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie i przystąpieniu do jego omawiania po sprawozdaniu Burmistrza.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie (20 głosów za) wniosek został przyjęty i przystąpiono do realizacji punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie:
Starosta Nowosolski T. Gabryelczyk przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji SP ZOZ we Wschowie. Przedstawiony przez SP ZOZ program restrukturyzacyjny nie został przyjęty przez Wojewodę Lubuskiego. W chwili obecnej szpital wschowski ma zadłużenie na poziomie 11 mln zł. Jednym z warunków przyjęcia programu restrukturyzacyjnego było uzyskanie zgody wszystkich właścicieli na restrukturyzację. W przypadku szpitala wschowskiego nie udało się jej uzyskać. Dlatego tez należy jak najszybciej rozwiązać istniejący problem. Wyjściem jest likwidacja placówki w istniejącym kształcie i równoczesne powołanie w to miejsce firmy prywatnej , która przejęłaby świadczenie usług. Należy tak zgrać oba fakty w czasie, by nie powstała luka w procesie świadczenia usług opiekuńczych i medycznych, ponieważ poza skutkami społecznymi, grozi to konsekwencjami ze strony NFZ. Zmiana formy własności miałaby nastąpić w dniu 1 lipca 2006r. Z uwagi na powyższe nie ma niebezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu wschowskiego braku możliwości korzystania z opieki medycznej. Obecny kontrakt SP ZOZ z NFZ opiewa na 9,2 mln. zł., dla porównania kwota należna dla komornika obsługującego spłatę zadłużenia szpitala to 2,4 mln. zł. W tej chwili starostwo nowosolskie bierze pod uwagę trzy firmy, które mogłyby przejąć świadczenie usług. Każda z nich proponuje zakres usług zawierający dotychczas świadczone oraz całą paletę dodatkowych.
Starosta wschowski M. Kozaczek – przekazał radnym komplet materiałów związanych z podjętą w dniu 22 lutego 2006r. uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji SP ZOZ we Wschowie.
Starosta wschowski stwierdził, że projekt uchwały rady powiatu nowosolskiego jest wynikiem z jednej strony wcześniejszych przedsięwzięć, chociaż niewątpliwie z drugiej strony jest faktycznie wyjściem z sytuacji. Równocześnie zwrócił się do przedstawicieli mediów, by ich przekaz nie był tak negatywny jak dotychczas. Jeśli dojdzie do likwidacji, to nie nastąpi , jak sugerują media, luka na rynku usług medycznych i mieszkańcy pozostaną bez opieki. Apelował, aby przedstawiać to w sposób faktyczny, jako zmianę formy własności i funkcjonowania placówki opieki zdrowotnej, jako jej przekształcenie.
Wracając do uchwały rady powiatu wschowskiego, radni po konsultacjach z radcami prawnymi wskazują błędy formalne i prawne w projekcie nowosolskim, w odniesieniu do art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Starosta Kozaczek odczytał uzasadnienie uchwały rady powiatu wschowskiego. Dodał jednak , że zdaje sobie sprawę z fakty, że ostatecznym decydentem będzie rada powiatu nowosolskiego.
Radny St. Kowalczyk - podziękował staroście wschowskiemu za otrzymane materiały. Stwierdził , że szkoda że radni nie otrzymali ich trochę wcześniej, co umożliwiłoby im przemyślenie pewnych aspektów. Materiały otrzymane z Gminy były jego zdaniem niewystarczające. Jest cokolwiek zdziwiony, że w uzasadnieniu uchwały Gminy Wschowa nie odnosi się do , jego zdaniem ważnego zapisu art. 43 ust.1, a do art. 43 ust.2.
Przewodniczący F. Grzyb – poprosił obecnego na sali radcę prawnego gminy o zajęcie stanowiska.
Radca D. Płociniczak – radcy gminy mają po prostu odrębną opinię od opinii radców starostwa. Uważamy, że dyskutowany zapis dotyczący art.43 ust.1 pod kątem prawnym jest prawidłowy. Ponadto uchwała powiatu nowosolskiego podlega legislacji Wojewody i on zdecyduje, czy zapis jest rzeczywiście poprawny, czy nie.
Radny A. Naskręt – uważa, że głosowanie radnych , nieważne na tak, czy na nie – nie ma wpływu na decyzję, którą podejmie rada powiatu nowosolskiego.
Radny J. Pabierowski – podziela zdanie radnego St. Kowalczyka, ma pytanie do starosty nowosolskiego – mówiąc o wierzycielach, którzy odmówili podpisania projektu restrukturyzacji, czy były tylko dwie umowy, czy więcej, oraz którzy to wierzyciele.
Radna B. Awsiukiewicz – w kwestii pracowników SP ZOZ – czy nowa firma przejmie wszystkich pracowników.
Radny St. Kowalczyk – niezależnie od poprawności lub nie zapisów dotyczących art. 43 ust. 1 – uważa, że w projekcie winny być zapisane szczegóły dotyczące świadczonych dla mieszkańców powiatu usług medycznych .
Radna K. Kałużna – zważywszy na historię związaną z funkcjonowaniem wschowskiego szpitala i prób przekazania go powiatowi wschowskiemu, gdzie padało wiele zapewnień ze strony powiatu nowosolskiego, które nie miały jakichkolwiek pozytywnych konsekwencji – dlaczego teraz miałabym uwierzyć w te zapewnienia, dotyczące polepszenia sytuacji szpitala i dostępności usług dla mieszkańców powiatu. Czy inne nowopowstałe powiaty miały też takie problemy? W imieniu klubu radnych SIS poinformowała, że będą głosować za negatywną opinią.
Starosta T. Gabryelczyk:
- nie może potwierdzić, że wszyscy dotychczasowi pracownicy SP ZOZ we Wschowie zostaną zatrudnieni przez nowy podmiot, ponieważ zależeć to będzie od tego, który z podmiotów zostanie wybrany, jak również od tego, czy będzie on rozszerzał zakres świadczonych usług.
- nie sądzi, że istnieje konflikt prawny, między radcami poszczególnych jednostek samorządu.
- wśród 7 nowopowstałych powiatów, jedynie w naszym przypadku miała miejsce taka sytuacja w odniesieniu do szpitala,
- z drugiego pisma Wojewody Lubuskiego wynika, że nie wnosi on uwag co do rozpoczęcia prac w zakresie przekształcenia wschowskiego szpitala i potwierdza, że podejmowane działania są słuszne.
Przewodniczący F. Grzyb – jako przedstawiciel Społecznej Rady przy SP ZOZ we Wschowie poinformował zebranych, że Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii w sprawie uchwały o likwidacji wschowskiego szpitala, z ogólnej liczny 7 członków , 5 głosowało za. Równocześnie jako pracownik Banku Spółdzielczego we Wschowie wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki skomentowano rolę banku w odrzuceniu programu restrukturyzacyjnego szpitala. Bank nie wyraził zgody na przyjęcie programu, ponieważ równałoby się to rezygnacji z ok. 29,9% należnych bankowi środków, tj. ok. 800 tys. zł. W odniesieniu do wyniku finansowego banku jest to kwota niebagatelna. Bank proponował przyjęcie alternatywnego rozwiązania, które nie wiązałoby się z utratą należności, czyli przejęciem zadłużenia przez organ założycielski i dalszą jego restrukturyzacją.
Radny St. Kowalczyk – począwszy od czasu powstania powiatu wschowskiego nie mieliśmy jakiegokolwiek wpływu na to, co się dzieje ze szpitalem, pominąwszy ten krótki okres, kiedy wschowscy radni w radzie powiatu nowosolskiego mogli zając takie, a nie inne stanowisko. Również w dniu dzisiejszym samorząd wschowski nie ma możliwości realnego wpływu na los szpitala.
Burmistrz K. Grabka – wśród mieszkańców gminy panuje niepokój dotyczący tego, czy nowy podmiot bez zakłóceń przejmie proces świadczenia usług, tak by mieszkańcy mogli bezpłatnie korzystać z pomocy medycznej po 1 lipca 2006r. Poprosił o zapewnienie ze strony starosty nowosolskiego T. Gabryelczyka, jak również o informację, czy rada powiatu nowosolskiego przygotowana jest na ewentualne problemy, w rodzaju nie podpisania kontraktu z nowym podmiotem przez NFZ lub sytuacje, gdy w trakcie przetargu nie zostanie wybrany podmiot mający zająć miejsce SP ZOZ.
Starosta T. Gabryelczyk - nie czuje się adresatem wszystkich krytycznych uwag pod adresem rady powiatu nowosolskiego. Dbaliśmy o ten szpital, pomimo bardzo częstych głosów krytycznych mieszkańców Nowej Soli i okolic. Poręczyliśmy kredyt dla szpitala. Walczyliśmy o wysokość poszczególnych kontraktów. Rozpoczęliśmy proces restrukturyzacji. W międzyczasie Gmina Wschowa również w różny sposób udzielała znacznej pomocy szpitalowi i dziękuję za to. Uważam jednak, że w chwili obecnej wyczerpaliśmy wszystkie pozostałe sposoby ratowania szpitala. Pozostało nam jedynie przekształcenie. Ma mnadzieję, że uda się tę restrukturyzację przeprowadzić sprawnie, wystarczy „ nie przeszkadzać”.
Radny J. Kiciński – podziękował za ciepłe słowa skierowane pod adresem wschowskich władz. Dodał jednak, że z dużą troską patrzy na losy szpitala i w jego przyszłość.
Radna K. Kałużna- sądząc z analizy dziejów wschowskiego szpitala (wycinki prasowe), dzisiejsza sytuacja jest konsekwencją błędów z przeszłości.
Radna J. Pawłowska – sprawa opinii była dyskutowana szeroko w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji wspólnej. Wszyscy mamy jedną opinię, ale to jest tylko nasza opinia, która niczego nie zmienia. Uważa, że dalsza dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa.
Przewodniczący F. Grzyb zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały druk nr 374 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie, zawierającej opinię negatywną. W chwili głosowania na sali było obecnych 20 radnych. W wyniku głosowania, jednogłośnie ( 20 głosów za, 0 przeciw i – wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/383/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.

Przewodniczący ogłosił przerwę pomiędzy godziną 15.45 a 16.00 .
Obrady wznowiono o godz. 16.00 , obecnych na sali 19 radnych ( nieobecny radny A. Naskręt)

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za rok 2005 r.
Sprawozdanie przedstawiła pani Aleksandra Stryjewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
Radny St. Kowalczyk zapytał, ile osób otrzymało „becikowe” ?
A.Stryjewska – „becikowe” wypłacane jest od 9 lutego 2006r. Do dnia dzisiejszego otrzymało je 37 osób.
Radni nie zadali więcej pytań. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Ad. 5 Informacja o aktualnej sytuacji w Spółce Komunalnej Wschowa.
Burmistrz K. Grabka przedstawił Przewodniczącą Rady Nadzorczej p. Alicję Rogozińską oraz nowy Zarząd w osobach p. Romana Żaczyka – Prezesa Zarządu, p. Haliny Drgas – Wiceprezesa Zarządu, p. Jerzego Jankowskiego – Członka Zarządu.
Przewodnicząca RN A. Rogozińska omówiła ostatnie wydarzenia w Spółce, poczynając od 28 grudnia ubiegłego roku, kiedy to Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z sytuacją w Spółce poprosiła ówczesnego prezesa T. Kąkalca o wyjaśnienia. Termin ustalony na 13 stycznia b.r. nie został dotrzymany. RN stwierdziła, że zarząd nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań i T. Kąkalec został odwołany. Jako pełniący obowiązki został powołany R. Żaczyk. W związku z zapisem mówiącym o trzyosobowym składzie zarządu – rozpisaliśmy konkurs na członków zarządu. W wyniku postępowania konkursowego został wybrany prezentowany wcześniej skład zarządu.
Radny J. Pabierowski – jakie były podstawowe kryteria wyboru w postępowaniu konkursowym?
Przewodnicząca RN A. Rogozińska – wykształcenie, doświadczenie zawodowe i przygotowanie merytoryczne.
Radny J. Pabierowski – czy brano pod uwagę fakt pełnienia funkcji kierowniczych?
Przewodnicząca A. Rogozińska – nie
Radny J. Pabierowski – w świetle notatki z Panoramy Leszczyńskiej z 2 lutego 2006r. mówiącej o tym, że głównym powodem odwołania prezesa T. Kąkalca było finansowanie bieżącej działalności spółki ze środków zgromadzonych na rachunkach wspólnot, postawiono mu zarzut zagarnięcia mienia na ok. 700 tys. zł. – prosi o wyjaśnienie tej kwestii panią Przewodniczącą RN. Czy autoryzowała tę wypowiedź.
Przewodnicząca A. Rogozińska – nie autoryzowała, ale to jej słowa.
Radny J. Pabierowski – jeśli mamy do czynienia z zagarnięciem mienia – to czy zostało złożone w Prokuraturze powiadomienia o dokonaniu przestępstwa?
Przewodnicząca A. Rogozińska – do jej obowiązków należy w takim przypadku powiadomić właściciela, czyli Gminę. Dalsze kroki należą do p. Burmistrza, który podejmie ewentualnie dalsze działania.
Radny St. Kowalczyk – wracając do początków Spółki Komunalnej - była mowa, że będzie taniej. Ale czy jest, na czym to polega. Statut Spółki jest płynny. Był jednoosobowy zarząd, teraz jest trzyosobowy. Rada nadzorcza miała być społeczna, ale czy jest. Ile kosztują nas te zmiany kadrowe. Ponadto na jakim poziomie są zobowiązania Spółki. Przecież został zaciągnięty kredyt.
Przewodnicząca A. Rogozińska – stary Zarząd podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu w wysokości 700 tys. zł. . Został on przekazany w całości na konto funduszy wspólnot, którego saldo odzwierciedla rozliczenie ich wpłat i opiewa na kwotę 1.412 tys. zł.
Radny St. Kowalczyk – sprawa funduszy remontowych wspólnot nie była kwestią ostatnich tygodni, ale sprawą długotrwałą. Szkoda, że poprzednia Rada Nadzorcza nie zareagowała odpowiednio wcześniej. W odniesieniu do bieżącej sytuacji ma nadzieję, że obecna Rada i Zarząd będzie miał jakąś konkretną filozofię kierowania, jak to się odbije na zatrudnieniu , zwłaszcza w obrębie kierownictwa, czy będą jakieś nowe przyjęcia.
Przewodnicząca A. Rogozińska – Osoby z Zarządu są zatrudnione na podstawie umów o pracę, R. Żaczyk jest Dyrektorem Spółki, H. Drgas – jest i kieruje Zakładem Gospodarowania Odpadami, J. Janowski jest zastępcą Dyrektora i kieruje działem Zarządu Nieruchomości.
Radny St. Kowalczyk – czy w Spółce jest wakat na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego, czy będą nowe przyjęcia?
Przewodnicząca A. Rogozińska – są to wewnętrzne sprawy zarządu.
Radny St. Kowalczyk - chciałby wiedzieć, jakie są koszty funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej.
Burmistrz K. Grabka – doskonale rozumie intencje pytania p. Kowalczyka, że zatrudnienie osób z odpowiednimi uprawnieniami wiąże się z odpowiednim uposażeniem. W przypadku Spółki wynagrodzenie dodatkowe osób nowozatrudnionych to ok. 400-700 zł. brutto miesięcznie. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia tylko z tego tytułu, że są członkami. Są zatrudnieni na konkretnych stanowiskach. Uposażenie aktualnego prezesa jest niższe niż prezesa poprzedniego , jak również dyrektora byłego ZBGKiM. Natomiast pensja p. Janowskiego jest na poziomie poprzednio zatrudnionej osoby na tym stanowisku.
Prezes Spółki Komunalnej R. Żaczyk – zaprezentował pismo skierowane do Burmistrza dotyczące składu Rady Nadzorczej i składu Zarządu Spółki. Poinformował o zaciągniętym w Banku Spółdzielczym kredycie obrotowym w wysokości 700 tys. zł. W dniu 24 lutego b.r. cała ta kwota została przekazana na konto wspólnot. W tym momencie na koncie wspólnot jest 1.412.500,88 zł., która to kwota zabezpiecza w pełni wkład wspólnot. Nowy zarząd postawił sobie za cel główny osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Główny nacisk położono na wzrost przychodów z działalności, obniżenie wydatków (w tym również osobowych), jak również zwiększenie efektywności windykacji należności zaległych. To ostatnie działanie ma związek z istniejącymi bardzo dużymi zaległościami, które w poprzednim czasie nie były ściągane w należyty sposób. Jeśli chodzi o sprawy płacowe, pobory załogi płacone są na bieżąco, również terminowo regulowane są zobowiązania z tytułu wypłacanych pensji załogi w odniesieniu do ZUS i US. Z małym opóźnieniem uregulowaliśmy należności wobec dostawców.
Radny St. Kowalczyk – bardzo ogólnikowo określił pan priorytety działania. Proszę powiedzieć, w jaki konkretny sposób poza zwiększeniem skuteczności windykacji należności, chcą państwo zwiększyć przychody. Ponadto proszę powiedzieć, czy dochód zostanie wypracowany poprzez zmniejszenie wydatków osobowych.
Prezes R. Żaczyk – działamy dopiero od 2 tygodni. Nie mogę w dniu dzisiejszym podać szczegółów. Chcemy ogólnie obniżyć koszty.
Radny J. Pabierowski – poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów B. Jarzynę o zwołanie specjalnego posiedzenia komisji na temat strategii rozwoju Spółki i zaproszenie na nią członków Zarządu.
Radny St. Kowalczyk – czy Zarząd Spółki przewiduje zwolnienia pracowników?
Prezes R. Żaczyk – nie przewidujemy zwolnień grupowych, czy likwidacji działów. Chcemy wykorzystać zatrudnioną kadrę jak najefektywniej, w grę mogą wchodzić jedynie przesunięcia.
Radny St. Kowalczyk – czy dziś mogę się dowiedzieć, jakim wynikiem Spółka zakończyła inwestycję w Strefie Aktywności Gospodarczej?
Prezes R. Żaczyk – inwestycja została zakończona pod względem formalnym (prace są skończone i podpisane protokoły odbioru), jednakże nie nastąpiło jeszcze końcowe rozliczenie finansowe z wykonawcą głównym (firma EKOWAR ze Szczecina).
Przewodniczący F. Grzyb – złożył podziękowania poprzedniemu Prezesowi T. Kąkalcowi za wkład wniesiony w powstanie i działanie Spółki, życząc równocześnie nowemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej sukcesów.

Ad. 6 Podjęcie uchwał.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały druk nr 375 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania – jednogłośnie
(19 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/384/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały druk nr 376 w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną innego państwa.
O godzinie 16.55 sale opuścił radny W. Przybycień. Od tej chwili na sali obecnych było 18 radnych.
Radni nie podjęli dyskusji. W wyniku głosowania, jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/385/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną innego państwa.

Radni zostali zapoznani z projektem uchwały druk nr 377 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/386/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny J. Kiciński :
- jak skończył się udział Gminy w akcji „Przejrzysta Polska”?
- jakie są losy monografii Wschowy?
Radna B. Awsiukiewicz – składa wniosek o dokonanie remontów nawierzchni :
- przejście przy DK- zbieg ulic Niepodległości, Boh. Westerplatte, Daszyńskiego,
- chodnik przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz przy ul. Konradowskiej.

Ad. 8 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz K. Grabka udzielił odpowiedzi na pytania radnych:
Radny J. Kiciński :
- Gmina zaraportowała wykonanie 6 zadań obligatoryjnych, zgodnie z terminarzem akcji przed 30 grudnia 2005r. Do tej chwili nie uzyskaliśmy żadnego oficjalnego pisma z oceną realizacji zadań. Była zapowiedź, że zostaną one ocenione w miesiącu lutym.
- w sprawie monografii wypowiedział się Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej – Leszek Marciniak.
W tej chwili ważne jest by uzyskać od prof. Drozdowskiego znikomy fragment przygotowanej przez niego monografii, tak by móc przekazać ją prof. Szulcowi. Ten ostatni odwiedzi Wschowę w przyszłym tygodniu i konkretne rozmowy będą przeprowadzone na miejscu. Dokumentacja zdjęciowa p. M. Chwistka została już przekazana. Ma nadzieje, że w tym roku ujrzy światło dzienne I tom monografii.
- w sprawie nawierzchni dróg Burmistrz odpowiedział radnej B. Awsiukiewicz – drogi , których jej wniosek dotyczy, należą do innych zarządców, dlatego jej wniosek zostanie przekazany zgodnie z właściwością.

Ad. 9 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
W. Kotowski (z sali) zadał szereg szczegółowych pytań związanych z działalnością Spółki Komunalnej, w których żądał odpowiedzi, w jaki sposób i z jakich środków w momencie, gdy większość zadań właściwych do tej pory dla ZBGKiM wykonują inne podmioty, Spółka chce spłacać zaciągnięty kredyt.
Radny St. Kowalczyk – pytał o stan spraw w sądach, gdzie stroną jest Gmina Wschowa, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy p. Z. Lewandowskiego
Głos z sali – Spółka nie spełnia podstawowych zadań. Brudne, zaniedbane budynki, niskie pensje pracowników.
Pracownik Gimnazjum nr 2 – ile kosztował remont amfiteatru przy gimnazjum?
Sołtys Przyczyny Dolnej A. Kuciewicz poruszył następujące tematy :
- główna krzyżówka w mieście (Niepodległości, Boh. Westerplatte, Ks. Kostki, Daszyńskiego) jest w fatalnym stanie,
- sprawa ochrony środowiska – folia z bel siana lub słomy nie nadaje się do samodzielnego zniszczenia, nie powinna być również składowana na wysypiskach. Musi być utylizowana w specjalny sposób. Zainteresowanych proszę o kontakt, mam namiary na firmę, która to robi.
Radna K. Kałużna – poinformowała o inicjatywie narodowej Agencji ds. Młodzieży o wymianach młodzieży i bezpłatnych szkoleniach.
J. Wojciechowski (z sali) – podziękował za podjęcie uchwały w sprawie negatywnej opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie likwidacji wschowskiego szpitala.
Radna K. Kałużna – w sprawach dotyczących Spółki Komunalnej proponuje, by dać szansę nowemu zarządowi Spółki.
Głos z sali – propozycja , by sytuację finansową Spółki zbadała profesjonalna firma zewnętrzna.
Radny A. Dworkiewicz – co się dzieje w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy, gdzie są inwestorzy?
W. Kotowski (z sali) - uważa, że spółka prawa handlowego nie może eksperymentować, tylko działać jak najbardziej efektywnie w ramach istniejących przepisów.
Radny St. Kowalczyk – uważa, że Prezes R. Żaczyk musi wiedzieć, co konkretnie chce zrobić w Spółce, żeby osiągnąć zamierzony cel, zwłaszcza że wcześniej był pracownikiem Spółki i powinien mieć wyrobione zdanie na ten temat.
W. Kotowski – zarzucił Prezesowi Żaczykowi, że przyszedł na sesję nieprzygotowany, powinien przedstawić program restrukturyzacyjny.
Radny J. Kiciński – powyższe zarzuty nie są wyrazem wrogości przeciw osobie Prezesa Żaczyka, ale wyrazem troski o funkcjonowanie Spółki i co za tym idzie troski o mieszkańców.
Radny F. Baśczyn – czy od momentu, kiedy p. Żaczyk został Prezesem, podpisał jakieś podwyżki opłat?
Prezes R. Żaczyk – nie, nie podpisywałem.
Burmistrz K. Grabka – Prezes Spółki może podjąć działania dotyczący podwyżek w ograniczonym zakresie. Wysokość opłat za wodę i ścieki – reguluje uchwała Rady Miejskiej, wysokość opłat za dostarczanie ciepła – uchwała Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes ma wpływ na kształtowanie się kosztów zarządu. Dotyczy to jedynie odbiorców we wspólnotach, gdzie Spółka jest administratorem nieruchomości. W roku 2005 wynosiły one 20 gr. / m2 . Jest to wartość odbiegająca znacznie od stawek pobieranych w ramach kosztów zarządu przez zewnętrznych administratorów (40 gr. / m2 ). W roku bieżącym większość wspólnot podjęła uchwały o podniesieniu stawki kosztów zarządu do wartości średniej na rynku, czyli 40 gr. / m2
J. Wojciechowski – na jakiej podstawie Spółka pobiera abonament za wodomierze?
Burmistrz K. Grabka – na pytania radnego St. Kowalczyka:
- sprawa p. Lewandowskiego w Sądzie Pracy – jest w toku,
- sprawa p. Lewandowskiego u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych - Rzecznik wystąpił o uzupełnienia, po zakończeniu kompletowania dokumentacji może lub częściowo umorzyć postępowanie w części zarzutów, pozostałe zaś skierować do Komisji Orzekającej.
Informacje o pozostałych sprawach sądowych , w których stroną jest Gmina przedstawi w terminie późniejszym.
W sprawie remontu amfiteatru przy Gimnazjum nr 2 – do Gminy nie trafiły rachunki związane z tą inwestycja. Zgodnie z jego informacjami - prace były wykonywane w ramach gwarancji.
Do pytań radnego A. Dworkiewicza – w odniesieniu do działań Biura Promocji i Rozwoju Gminy – proces zdobywania inwestorów jest złożony i długotrwały. Jednakże praca BPR może już niedługo przynieść wymierne rezultaty. Chodzi m.in. o:
- firmę, która kupiła Cukrownię,
- intensywne prace nad pozyskaniem poważnego inwestora w Strefie Aktywności Gospodarczej.
Radna B. Awsiukiewicz – prosi p. Burmistrza, aby nie organizował przetargów na wykonanie zadania własne Gminy, które może wykonać Spółka w sytuacjach, gdy takie przetargi nie muszą być organizowane. W ten sposób można wymiernie pomóc Spółce.
Prezes R. Żaczyk – odnosząc się do zarzutów P.Kotowskiego - nieprawdą jest, że nie posiadam jakiejkolwiek strategii czy wizji rozwoju Spółki. Jestem długoletnim pracownikiem Spółki i mogę powiedzieć , że ją znam dobrze. Strategia zostanie dopracowana i wdrożona , co w konsekwencji przyniesie wygenerowanie zysku.


Ad. 10 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący o godzinie 1840 zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała
M. Wilczak

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wschowie
F. GrzybData publikacji: 2006-04-30 14:38:18 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa