Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sesja Nr XXXIX/06

P r o t o k ó ł Nr XXXIX/ 06

Sesji Rady Miejskiej we Wschowie
w dniu 30 marca 2006 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Fabian Grzyb - Przewodniczący obrad.
Z ogólnej liczby 21 radnych Rady Miejskiej we Wschowie obecnych w chwili rozpoczęcia sesji było 20 radnych (nieobecny radny Jan Pabierowski).


Ad.1 Przewodniczący stwierdził, że jest wystarczające quorum do podejmowania uchwał ( 20 osób).

Przewodniczący złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad poprzez podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
Przypomniał, że na poprzedniej sesji radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/383/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie negatywnej opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie. Wojewoda Lubuski w porozumieniu z Wydziałem Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził, że omawiany wówczas projekt uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego nie spełnia wymogów ustawy o ZOZ-ach i zwrócił ją do poprawki. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli przygotowało nowy projekt uchwały w sprawie likwidacji i ponownie otrzymaliśmy go do zaopiniowania. Stąd wniosek o uzupełnienie obrad o wskazany projekt uchwały.

W wyniku głosowania radni jednogłośnie (20 głosów za) przyjęli zaproponowane zmiany.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pod głosowanie porządek obrad po wnioskowanych zmianach:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy.
5. Informacja o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata,
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
4) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa,
5) zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
6) opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Ad.2 Jednogłośnie (20 głosów za) przyjęto protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2006r.
Ad.3 Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (materiał w załączeniu) przedstawił Burmistrz Krzysztof Grabka. Dyskusji nie było.

Ad.4 Informacja na temat przeprowadzonych kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy.
Przewodniczący obradom F. Grzyb zaproponował, by w związku z tym, że radni otrzymali tekst informacji, pominąć odczytywanie dokumentu i od razu przejść do dyskusji, na pytania odpowie obecna na sali autorka informacji, pani Magdalena Strózik.
Radna K. Kałużna – w odniesieniu do kontroli w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Wschowie, w 2005r. przeprowadzono dwie - w czerwcu i lipcu. Czy była przeprowadzana kontrola w 2004 roku?
M. Strózik – tak, była przeprowadzana kontrola OSiR w 2004 roku.
Radna K. Kałużna – pomimo tego, pisząc o wynikach kontroli w 2005r. pisze pani o narastaniu wcześniej zidentyfikowanych problemów. Instrukcja przeprowadzania kontroli wewnętrznej mówi, że należy zidentyfikować problem, oszacować wymiar strat finansowych dla firmy, wskazać osoby odpowiedzialne i wyciągnąć konsekwencje. Nie znajduję tych elementów w Pani informacji.
M. Strózik – wszystkie informacje, o których Pani mówi, zawierają protokoły pokontrolne sporządzone po każdej ze wspomnianych kontroli, do wglądu. Z uwagi na ograniczenia formalne, sporządzona przeze mnie informacja dla państwa radnych nie jest dokładnym odzwierciedleniem protokołów pokontrolnych. W zamyśle miała dać ogólne pojęcie o przeprowadzonych przeze mnie kontrolach.
Radna K. Kałużna – pisząc o zarzutach pokontrolnych w roku 2004, nie informuje pani jakie konsekwencje zostały wyciągnięte w stosunku do osób, które dopuściły do takiej sytuacji.
M. Strózik – nieprawidłowości zidentyfikowane w odniesieniu do przepisów o dyscyplinie finansów publicznych zostały spowodowane przez działanie głównej księgowej. Moją rolą było zidentyfikować nieprawidłowość i opisać jej następstwa, ale wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji wobec pracowników leżało w gestii dyrektora placówki, którym wówczas był pan Zbigniew Lewandowski.
Radny St. Kowalczyk – wierzę, że pani Strózik przeprowadza kontrole rzetelnie i w odpowiednio profesjonalny sposób. Konsekwencją przeprowadzonych kontroli było usunięcie przez Burmistrza Dyrektora OSiR. Dyrektor się odwołał. Burmistrz skierował sprawę do Komisji Orzekającej przy Rzeczniku Dyscypliny Finansów Publicznych i jej decyzją z dnia 24.02. br. dyrektor został oczyszczony z zarzutów. W świetle orzeczenia, za zaistniałą sytuację nie odpowiada tylko i wyłącznie Dyrektor, przecież środki są w dyspozycji Gminy. Równocześnie nie ma żadnych związków z sytuacją w OSiR , a ewentualnie wadliwie przeprowadzonymi kontrolami.
Burmistrz Grabka – jak doskonale Pan wie, dysponowanie środkami nie zależy wyłącznie od burmistrza. Według ustalonego wcześniej planu, w granicach uchwalonego limitu, na wniosek kierownika danej jednostki, po podpisaniu przez burmistrza i kontrasygnacie skarbnika – uruchamiane są środki. Jeśli kierownik danej jednostki wie, że zaistniały lub mogą z dużym prawdopodobieństwem zaistnieć przesłanki do zmiany planu i limitu wydatków – może wystąpić o zmianę limitu, bądź planu wydatków. W czasie swojej kadencji p. Lewandowski wystąpił słownie z trzema takowymi wnioskami, z czego dwa zostały przeze mnie pozytywnie zaopiniowane. Dlatego nie można powiedzieć, że to ja jestem odpowiedzialny za powstałą w OSiR sytuację. Wracając do orzeczenia Komisji, powiedziane w niej jest, że oddala się zarzuty z uwagi na niepełne udokumentowanie zarzutów. Sprawa jest o tyle ciekawa, że przed komisją składał wyjaśnienia p. Lewandowski, natomiast ani ja, ani p. Skarbnik nie byliśmy proszeni o jakiekolwiek uzupełnienia bądź wyjaśnienia. Ponadto po otrzymaniu wyników kontroli złożyłem doniesienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, który po zapoznaniu się z zarzutami uznał je w części za zasadne na tyle, by przekazać sprawę do Zespołu Orzekającego. Uważam, że postąpiłem słusznie.
Radny St. Kowalczyk – chodzi mi o sentencję. Pan Lewandowski został oczyszczony z zarzutów. Gmina sądząc po wnioskach winna wiedzieć, że jednostka walczy o utrzymanie płynności i domknięcie budżetu.
Burmistrz Grabka – nie można powiedzieć, że nie reagowaliśmy. Były złożone trzy wnioski, z czego dwa zaakceptowane.
Salę opuścili radni T. Stępniak, B. Jarzyna. Na sali obecnych 18 radnych.

Ad.5 Informacja o umorzonych wierzytelnościach jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa.
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat został omówiony na komisjach oraz jest zawarty w załączonych materiałach.Nie było dyskusji.
Salę opuścił p. Przewodniczący. Prowadzenie obrad przejął radny Franciszek Baśczyn – Z-ca Przewodniczącego Rady. Na sali obecnych 17 radnych.

Ad. 6 Podjęcie uchwał.
1) Zastępca Przewodniczącego F. Baśczyn odczytał projekt uchwały druk nr 378 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata.
Burmistrz Grabka – druk przedstawiony pod dyskusję różni się od tego, którzy państwo radni otrzymali w materiałach. Przez przeoczenie wpisano tylko 1 budynek będący przedmiotem dzierżawy. W rzeczywistości nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami. Stąd zmiana w projekcie uchwały.
Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania : za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4, została podjęta uchwała nr XXXIX/387/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata.
Godz. 1450 powrócił radny T. Stępniak – na sali obecnych jest 18 radnych.
2) F. Baśczyn odczytał projekt uchwały druk nr 379 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne. Dyskusji nie było. W wyniku głosowania radni jednogłośnie (18 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących) podjęli uchwałę nr XXXIX/388/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie gminne.
3) Projekt uchwały druk nr 380 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
W sprawie projektu wypowiedział się Zastępca Burmistrza A. Nowicki – uchwała porządkuje sprawę jednego pensum dla nauczycieli, którzy pracują na stanowiskach wymagających różnych kwalifikacji
(określona ilość godzin, jako nauczyciel + pozostała ilość godzin jako bibliotekarz). Do tej pory niepotrzebna była taka uchwała, dopiero w tej chwili mamy do czynienia z łączeniem różnych pensum.
Radni nie zgłosili uwag. W wyniku głosowania – jednogłośnie (18 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXIX/389/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa.
4) F. Baśczyn odczytał projekt uchwały druk nr 381 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
Dyskusji nie było. W wyniku głosowania – jednogłośnie ( 18 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
5) Zastępca Przewodniczącego przedstawił projekt uchwały druk nr 382 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
Radny St. Kowalczyk – dlaczego mając tyle wolnych środków zaciągamy kredyt?
Burmistrz K. Grabka – chcemy zaciągnąć pożyczkę na bardzo preferencyjnych warunkach:
- oprocentowanie ok. 1 % w skali roku,
- jest to pożyczka pomostowa, której wykorzystanie odbywa się w następujący sposób: ze środków z pożyczki opłacamy poszczególne etapy inwestycji, kolejne etapy są zrefundowane ze środków unijnych, my z tych środków spłacamy pożyczkę. Natomiast wolne środki są zgromadzone z przeznaczeniem na :
- stabilizację sytuacji w oświacie (na wypadek spadku subwencji powyżej przewidywanej wysokości),
- dokończenie niektórych inwestycji, m.in. na ul. Osiedle.
Radny St. Kowalczyk – dziwi mnie przeznaczenie tych środków, zwłaszcza przy istnieniu tak wysokiej rezerwy. Przecież można było uwolnić środki na inne cele w momencie tworzenia budżetu.
Godzina 1500 . Na salę wrócił radny B. Jarzyna , obecnych jest 19 radnych.
Burmistrz K. Grabka – nie przekażemy całości wolnych środków na rezerwę, a jedynie część. Nie ma obawy, że rezerwa zostanie wydana bez wiedzy Rady. Część środków m.in. zostanie wydana na wydanie I tomu monografii Wschowy. Również w ogólnej sumie wolnych środków znajdują się środki nie wydane przez Sołectwa w roku 2005 (ok. 30 tys. zł.).
Godzina 1510 . Na salę wrócił Przewodniczący F. Grzyb , obecnych jest 20 radnych.
Również w wolnych środkach znajduje się kwota nadwyżki z GKRPA. Zrealizowane dochody z wydawanych koncesji były o ok. 5 tys. wyższe niż planowane, natomiast wydatki zostały zrealizowane poniżej planu. Pojawiły się również „oszczędności” przetargowe.
Radny St. Kowalczyk – nie czuje się przekonany. Uważa, że zbyt wysokie środki są blokowane na rezerwie, jak również mamy w budżecie zbyt wysoką kwotę środków bez przyporządkowania realizacji konkretnych zadań.
Radni nie zgłosili więcej pytań.
W wyniku głosowania, głosami: za 13, przeciw 0 i 7 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę nr XXXIX/391/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2006r.
6) Przewodniczący F. Grzyb odczytał projekt uchwały druk nr 383 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.
Dyskusji nie było. Głosowanie nad projektem odbyło się dwukrotnie:
- nad opinią pozytywną : za -1 głos, przeciw – 19, wstrzymujących się 0,
- nad opinią negatywną : za – 19 głosów, przeciw -0, wstrzymujących się 1.
Zgodnie z powyższym rozkładem głosów radni podjęli uchwałę nr XXXIX/391/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wschowie.

Przewodniczący F. Grzyb ogłosił przerwę w godzinach od 1520 do 1530 .

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny St. Kowalczyk zwrócił się z prośbą o odpowiedź na piśmie w następujących sprawach:
- o podanie ogólnych kosztów utrzymania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa w stosunku rocznym,
- o podanie wyniku , jakim dla Spółki Komunalnej Wschowa zakończyła się inwestycja w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Ad. 8 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
Zgodnie z prośbą radnego St. Kowalczyka – informacje zostaną przedstawione na piśmie.

Ad. 9 Wolne wnioski, zapytania i informacje.
Przewodniczący F. Grzyb poinformował radnych o :
1. zaskarżeniu przez Wojewodę Lubuskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwały nr XXXVII/378/06 z 31 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wschowa., z uwagi na zdublowaniu aktu prawnego na tym samym obszarze (Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji również posiada odpowiedni regulamin). Radca prawny Gminy p. D. Płocieniczak odniesie się do niniejszego faktu i zostaną Państwo o tym poinformowani.
2. przypomniał Państwu Radnym, że jak co roku należy złożyć oświadczenia majątkowe, których druki otrzymali radni wraz z materiałami na sesję. Termin składania wypełnionych oświadczeń wraz z załącznikami upływa 30 kwietnia 2006r. Przewodniczący zaapelował, by nie czekać na ostatnią chwilę.

Radny J. Kiciński zdał sprawozdanie z akcji udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 2006r.
Przy tegorocznym podziale środków na udzielenie pomocy w miesiącach styczniu i lutym – Gminie Wschowa przypadła kwota 65.954,-zł. Komisja stypendialna rozpatrzyła 998 wniosków. Przy zastosowaniu kryterium dochodowego zostały one podzielone na 3 grupy:
1. dochód od 0 – 79,00-zł. na 1 os. – wysokość pomocy – 90,00-zł. miesięcznie.
2. dochód od 79,01- 197,50 na 1 os. – wysokość pomocy – 65,00-zł. miesięcznie.
3. dochód od 197,51- 316,00-zł. na 1 os. – wysokość pomocy – 45,00-zł.miesięcznie.
103 z rozpatrzonych wniosków przynależy do grupy 1; 407 do grupy 2 (z czego wypłacono środki dla 337 wnioskodawców, pozostałe po wpływie kolejnych środków). W 3 grupie sklasyfikowano 488 wniosków, których nie załatwiono z powodu braku środków.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 5% przyznanej Gminie kwoty przeznaczyliśmy na tzw. zasiłki szkolne.

Radna K. Kałużna – w imieniu klubu radnych Inicjatywa Samorządowa złożyła do Burmistrza prośbę o rozważenie możliwości przystąpienia Gminy Wschowa do Funduszu Poręczeń Kredytowych. W okolicy funkcjonują dwa : w Gostyniu ( wielkopolski ) oraz w Zielonej Górze (lubuski). Wszelkie szczegóły dotyczące działalności funduszy poręczeń można znaleźć w Internecie. Uważa, że z uwagi na szansę ożywienia gospodarczego i możliwość zmniejszenia bezrobocia – zasadne byłoby rozważenie przystąpienia do takowego funduszu.
Przewodniczący F. Grzyb – w kwestii uzupełnienia wypowiedzi radnej K. Kałużnej – stwierdził, że Bank Spółdzielczy we Wschowie partycypuje w Lubuskim Funduszu Poręczeń w Zielonej Górze. Wie, że parę osób z terenu Gminy skorzystało z usług funduszu i przychyla się do stwierdzenia radnej K. Kałużnej o zasadności propozycji.
Radny St. Kowalczyk poruszył następujące sprawy:
- wiedząc, że Gmina rozpoczęła akcję remontów cząstkowych dróg gminnych – zwraca uwagę na fatalny stan drogi do Nowych Ogrodów, prawie nieprzejezdna,
- sprawa wynajmu sali w Ratuszu dla przeprowadzenia np. zebrania, czy szkolenia przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podobno przedstawiciel ODR we Wschowie dwukrotnie zwracał się z prośbą o udostępnienie sali , nie uzyskał zgody, wobec czego nasi rolnicy pojadą do Sławy,
- Przejrzysta Polska – w lokalnych mediach nagłośniono sprawę uzyskania certyfikatu przez Gostyń, a co ze Wschową? Czy nasza gmina też takowy certyfikat otrzyma, czy nie sprostaliśmy zadaniu?

Radna B. Awsiukiewicz , w imieniu działkowiczów z ul. Wolsztyńskiej ponownie informuje o tym, że ktoś notorycznie wywozi nieczystości stałe oraz różnego rodzaju śmieci do lasku za działkami, jak również dokonuje sukcesywnych wycinek dużych drzew w lasku za działkami, jak i w Parku Wolsztyńskim.

Marek Jarosz (z sali) – poruszył sprawę miejsca po nekropolii żydowskiej we Wschowie. Prosi by sporządzając plan zagospodarowania, nie nadawać temu terenowi statusu innego jak dotychczasowy, tak by nie mógł zostać w ten czy inny sposób zabudowany. Należałoby rozważyć możliwość uporządkowania i odpowiedniego oznaczenia terenu tak, by mieszkańcy byli świadomi powagi miejsca i nie wykorzystywali go w sposób nie licujący z powagą (np. jako tor przeszkód dla rowerów).
Przewodniczący F. Grzyb uważa że kwesta jest bezdyskusyjna – chodzi tylko o to, czy podołamy finansowo.
Radna J. Pawłowska – uważa, że powinniśmy otoczyć opieką i pamięcią wszystkie miejsca pochówku, niezależnie od wyznania, zlokalizowane na terenie Wschowy i Gminy.
Radny St. Kowalczyk – o ile dobrze wie, teren nekropolii nie jest przewidziany pod zabudowę, tak że z tej strony nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Uważa, że zajęcie się tym miejscem nie wymaga dużych nakładów finansowych. Podobnie jak w Osowej Sieni - wystarczyło uporządkować teren i postawić czytelną tablicę informacyjną. W chwili obecnej mieszkańcy Osowej Sieni dbają o to miejsce, nie ma przypadków wandalizmu, czy zaśmiecania. Zróbmy tak i we Wschowie.
Przewodniczący F. Grzyb – uważa, że działanie wskazane przez radnego St. Kowalczyka jest naszym obowiązkiem.
Radna J. Pawłowska – uważa, że równocześnie należy uświadamiać młodzież i nauczyć szacunku dla takich miejsc.
Radna K. Kałużna – odbiegając od bieżącego wątku dyskusji, chce zwrócić uwagę na realizację sformułowania „sposób zwyczajowo przyjęty”. Uważa, że zamieszczenie pewnych informacji w BIP, na tablicy ogłoszeń i w lokalnej prasie – jest niewystarczający. Przydały by się jeszcze ze 2 lub 3 miejsca na terenie miasta, gdzie tego typu informacje byłyby wywieszane.
Sołtys Łysin, A. Małyniak – wracając do tematu nekropolii - zwraca uwagę, że takowe miejsca znajdują się nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie Gminy, m.in. w Łysinach (pozostałości cmentarza poniemieckiego). Takie miejsca również musiałyby zostać uporządkowane i oznaczone.
Dyrektor L. Marciniak – uważa, że za degradację miejsc pochówku na terenie Gminy odpowiedzialni są nie tylko współcześni, ale w znacznej mierze poprzednie pokolenia. Z uwagi na znaczny stopień degradacji nie można reaktywować znacznej większości z nich. Jedynym miejscem, które można było otoczyć opieką konserwatorską jest Lapidarium. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca uważa, że niezależnie od stopnia degradacji koniecznym jest uporządkowanie i oznaczenie.
Dodatkowo Dyrektor Marciniak poinformował zgromadzonych o :
- przewidzianej na sobotę (01.04.br.) wizycie Szefa Działu Protokołu Dyplomatycznego Dworu Króla Szwecji Gustawa XVI pułkownika Hansa Norlen z małżonką oraz przedstawicieli Södermanlandsregimente (Królewskiego Regimentu Södermanlandu) reprezentujących jedno z licznych stowarzyszeń kultywujących tradycje oddziałów walczących w 1706 r. w okolicach Dębowej Łęki i Osowej Sieni.
- rozpoczynającej się 8 kwietnia b.r. wystawie „ Fotografii Dzikiej Przyrody”.
Sołtys Przyczyny Dolnej – A. Kuciewicz – spytał jak daleko posunięte są prace nad budową obwodnicy.
Sołtys Konradowa J. Przezbór – podniósł sprawę pełnych pojemników na butelki plastikowe. Zgłaszał tę sprawę na Komisji Rolnictwa, na której m.in. byli przedstawiciele Spółki Komunalnej, niestety nic ona nie dała. Dlatego prosi ponownie o opróżnienie przez Spółkę pojemników.

Burmistrz K. Grabka udzielił odpowiedzi:
• radnej K. Kałużnej – w sprawie przystąpienia do Funduszu Poręczeń Kredytowych – zostanie przygotowany raport i przedstawiony państwu radnym.
• radnemu St. Kowalczykowi :
- sprawa drogi do Nowych Ogrodów – przetarg na bieżące utrzymanie dróg został rozstrzygnięty , prace niedługo zostaną rozpoczęte.
- sala na szkolenia dla rolników była niejednokrotnie, bezproblemowo udostępniana. W ostatnim czasie nikt z ODR nie zgłaszał się w tej sprawie. Jakiś czas temu były prowadzone rozmowy. Przedstawiciel ODR został poproszony o złożenie formalnego pisma i uzgodnienie terminu. Nie zgłosił się ponownie.
• radnej B. Awsiukiewicz – po wcześniejszej Pani interwencji zostało zlikwidowane dzikie wysypisko w Parku Wolsztyńskim. W sprawie wycinki drzew wypowie się po. Naczelnika Wydziału Rolnictwa M. Kociubiński.

Radny Wł. Brzechwa – sugeruje, że można by było oficjalnie zaprosić Wojewodę Lubuskiego p. M. Asta do odwiedzenia Wschowy. Burmistrz odpowiedział, że Wojewoda był już zaproszony i odwiedził Wschowę z okazji rocznicy bitwy pod Wschową. Następnie udzielił dalszych odpowiedzi:
• ogólnie w sprawie cmentarzy – głosy państwa Radnych traktuję, jako zobowiązanie do podjęcia działań. Należy zaewidencjonować miejsca, ustalić zadania i podzielić je na etapy i wcielić je w życie.
• radnej K. Kałużnej – istotne informacje dla mieszkańców Gminy wywieszamy również na słupach ogłoszeniowych Spółki. Istnieje pomysł utworzenia 2 dodatkowych tablic z logo Gminy przeznaczonych do zamieszczania tego typu informacji.
• sołtysowi A. Kuciewiczowi:
Całość inwestycji podzielona jest na 2 części: krajową i wojewódzką i dlatego będzie to inwestycja dwuetapowa z dwoma inwestorami. W zakresie części wojewódzkiej do końca czerwca zostanie podjęta decyzja wykonawcza i wtedy rozpoczną się prace projektowe. W zakresie części krajowej – do końca marca zostanie opracowany wniosek i skierowany do Wojewody. Aby wydać decyzję techniczną należy uzyskać opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realny termin wybudowania obwodnicy to lata 2007 – 2013.
Sekretarz J. Bojarski w sprawie Przejrzystej Polski - po spełnieniu dodatkowych zaleceń ekspertów mamy zaliczone wszystkie zadania obligatoryjne i do końca kwietnia b.r. powinniśmy otrzymać certyfikat.
Naczelnik M. Kociubiński – w sprawie wycinki drzew poprosił o pomoc Policję. W wyniku działań operacyjnych ustalono 3 sprawców i skierowano wnioski o ukaranie. Dwie osoby zostały ukarane grzywnami w wysokości 100,00-zł., trzecia 20 godzinami do odpracowania na cele publiczne.
Prezes Spółki Komunalnej R. Żaczyk – jest zdziwiony, że pojemniki z butelkami w Konradowie nie zostały opróżnione. Odbieranie odpadów odbywa się co sobotę. Sprawdzę i odniosę się do zgłoszonego problemu.

Ad. 10 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.

Protokołowała M. Wilczak

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wschowie
F. GrzybData publikacji: 2006-04-30 14:41:33 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa